Zásady ochrany osobných údajov pri používaní Kaufland online systému pre uchádzačov o zamestnanie

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) boli vypracované v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ“).

Pri návšteve nášho kariérneho portálu chceme, aby ste sa cítili bezpečne a príjemne. Ochrane Vášho súkromia prikladáme veľký význam, nakoľko ochranu osobných údajov považujeme za znak kvality nielen vo vzťahu k zákazníkom, ale rovnako aj vo vzťahu k našim zamestnancom a uchádzačom o zamestnanie. Cieľom nasledujúcich ustanovení je informovať Vás o našom zaobchádzaní pri získavaní, spracúvaní a používaní osobných údajov pri Vašej návšteve a používaní kariérneho portálu spoločnosti Kaufland.

 

I Členské štáty EU

Upozornenie: II Nečlenské štáty EU (Austrália a Republika Moldavsko) sa nachádzajú na konci vyhlásenia.

 

1. Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 bodu. 7 Nariadenia EU

 

Pre Slovensko:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Trnavská cesta 41/A83104 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: +421 2 49590478

E-Mail personalne@kaufland.sk

 

Pre Česko:

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 2428/203
169 00 Praha 6
Česká republika
Telefón: +420 251 05 1111
E-Mail: personal@kaufland.cz

Pre Nemecko:

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

Telefón: 07132/ 9400

E-Mail: karriere@kaufland.de

 

Pre Chorvátsko:

Kaufland Hrvatska k.d.

Donje Svetice 14

10 000 Záhreb

Chorvátsko

Telefón: +385 1 2353-555

E-Mail: karijera@kaufland.hr

 

Pre Poľsko:

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

al. Armii Krajowej 47

50-541 Vroclav

Poľsko

Telefón: 71/ 37 70 100

E-mail: service@kaufland.pl

 

Pre Rumunsko:

Kaufland România SCS

B-dul Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2

Bukurešť, CP 020284

Rumunsko

Telefón: 0372 090 000

E-Mail: recrutare@kaufland.ro

 

Pre Bulharsko:

“Кауфланд България ЕООД & КО” КД
ul. Skopje 1A

1233, Sofia
Bulhrasko

Тelefón: +359 28125000

E-Mail: recruitment@kaufland.bg

 

2. Kontaktný formulár / E-mail / Telefonický hovor

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Je pre nás samozrejmosťou, že osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením kontaktného formulára, prostredníctvom telefonického hovoru alebo e-mailu, spracúvame dôverným spôsobom. Vaše osobné údaje používame výlučne na účely spracovania Vášho dopytu. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu spracovávať žiadosti o zamestnanie a zodpovedať otázky návštevníkov nášho kariérneho portálu, a tým neustále prispievať k zvyšovaniu ich spokojnosti.

Príjemcovia / Kategórie príjemcov osobných údajov: Prenos osobných údajov na tretiu stranu mimo spoločnosti Kaufland zásadne vylučujeme. Výnimočne môže dôjsť k spracúvaniu údajov prostredníctvom nami poverených sprostredkovateľov. Títo sú v každom jednotlivom prípade starostlivo vyberaní, pravidelne z našej strany kontrolovaní a zmluvne viazaní v súlade s čl. 28 Nariadenia EÚ.

Okrem toho môže nastať situácia, že bude potrebné Váš dopyt postúpiť na inú spoločnosť v rámci skupiny Kaufland (napr. v prípade, ak sa Váš dopyt priamo týka tejto spoločnosti), za účelom jeho spracovania. V týchto prípadoch bude Váš dopyt vopred anonymizovaný, aby tretia strana (iná spoločnosť skupiny Kaufland) nemohla vytvoriť žiadnu spojitosť s Vašou osobou. V individuálnych prípadoch môže byť potrebné, postúpiť Vaše osobné údaje ďalej (príjemca bude určený podľa obsahu Vášho dopytu), aby sme mohli Vašu žiadosť ďalej spracovať.

 

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Všetky údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s Vašim dopytom zaslaným prostredníctvom tejto webstránky alebo e-mailu, budú z našej strany najneskôr do 90 dní po tom, čo Vám bude odoslaná finálna odpoveď, vymazané resp. trvalo anonymizované. Uchovávanie údajov po dobu 90 dní po zaslaní finálnej odpovede odzrkadľuje skutočnosť, že sa zriedkavo môže vyskytnúť prípad, kedy nás budete po obdržaní odpovede opätovne kontaktovať v tej istej záležitosti, pričom z našej strany bude potrebné, aby sme vedeli nadviazať na predchádzajúcu korešpondenciu. Skúsenosti ukázali, že po uplynutí tejto doby sa na nás spravidla už žiadatelia nezvyknú obracať s doplňujúcimi otázkami k ich žiadostiam. Pri uplatnení Vašich práv ako dotknutej osoby sa budú Vaše osobné údaje uchovávať 3 roky od poskytnutia konečnej odpovede, a to ako dôkaz, že sme Vám poskytli dostatočné informácie a že boli dodržané všetky zákonné požiadavky.

 

3. Kaufland online systém pre uchádzačov o zamestnanie

Spoločnosť Kaufland neustále hľadá kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že žiadosti o zamestnanie, ktoré nám pošlete prostredníctvom e-mailu, sú k nám prenášané v nezašifrovanej forme. Z toho dôvodu Vás prosíme, aby ste na tento účel používali iba na náš online systém pre uchádzačov o zamestnanie.

V našom online systéme na nábor zamestnancov sú dve možnosti, ako sa môžete uchádzať o pracovnú pozíciu. Môžete sa zaregistrovať a vytvoriť si vlastný profil s osobným heslom. Vďaka tomu si môžete prezerať stav svojej žiadosti, aktualizovať podklady, meniť dodatočne svoje údaje alebo stiahnuť žiadosť o pracovnú pozíciu. Ak sa budete uchádzať o pracovnú pozíciu bez registrácie, odošlete nám iba údaje potrebné pre túto žiadosť. Nebudete mať však priamy prístup k Vašej žiadosti. V prípade záujmu si aj pri tejto možnosti môžete prezerať, upravovať a spravovať svoj profil. Toto je kedykoľvek možné pomocou vyžiadania si hesla (na kariérnej stránke treba kliknúť na „Prihlásiť sa na profil“ a na „Zabudol si heslo?" a zadať svoju e-mailovú adresu).

 

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov:

 

V našom online systéme máte možnosť vytvoriť si osobný profil chránený Vami zvoleným heslom alebo nám poskytnúť údaje bez prihlásenia sa. Všetky údaje a prílohy, ktoré uložíte a prepošlete ich spoločne so žiadosťou o zamestnanie, budú použité výhradne za účelom spracovania Vašej žiadosti o zamestnanie, ktorú ste nám zaslali.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov získaných na kariérnom portáli je:

 

- Pre Slovensko: Čl. 11 Zákonníka práce v spojení s čl. 88 Nariadenia EÚ

- Pre Česko: Čl. 88 Nariadenia EÚ

- Pre Nemecko: § 26 ods. 1 BDSG-Neu v spojení s čl. 88 Nariadenia EÚ

- Pre Chorvátsko: Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ

- Pre Poľsko: Čl. 22 Zákonníka práce v spojení s čl. 6 ods. 1písm. b) Nariadenia EÚ

- Pre Rumunsko: Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ

- Pre Bulharsko: Čl. 88 Nariadenia EÚ

 

Pokiaľ ste nám v tejto súvislosti poskytli osobitný súhlas, je právnym základom pre postúpenie Vašej žiadosti o zamestnanie čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ. Za účelom prenosu Vašich údajov ako uchádzača o zamestnanie prostredníctvom elektronického prenosu dát v rámci tohto systému používame šifrovanie zaisťujúce ochranu Vašich údajov pred neoprávneným prístupom.

 

Príjemca/ Kategórie príjemcov:

Údaje Vášho profilu sú bez osobitného súhlasu alebo zaslania konkrétnej žiadosti o zamestnanie viditeľné iba Vám. Len ak prostredníctvom svojho profilu vytvoríte konkrétnu žiadosť o zamestnanie a pošlete nám ju, budú mať prístup k údajom z Vašej žiadosti o príslušné zamestnanie naši zamestnanci zodpovední za obsadenie príslušnej pracovnej pozície. Len v prípade, ak nám prostredníctvom nášho online systému udelíte osobitný súhlas (prostredníctvom vyznačenia, pre koho má byť Váš profil viditeľný), bude Vaša žiadosť braná do úvahy aj v prípade iných voľných pracovných pozícií v rámci skupiny Kaufland. V tejto súvislosti nebude Vaša žiadosť o zamestnanie nikdy poskytnutá tretej strane mimo skupiny Kaufland.

 

Vaše údaje nebudú postúpené do krajín mimo EÚ, s výnimkou prípadov, kedy sa uchádzate o miesto v spoločnosti Kaufland mimo EÚ alebo ste nám udelili výslovný súhlas so zaradením Vášho profilu do tzv. všeobecnej databázy všetkých uchádzačov, kedy údaje z Vášho profilu budú sprístupnené všetkým náborovým pracovníkom vo všetkých krajinách, v ktorých má Kaufland svoje zastúpenie, za účelom preverenia, či ste vhodným kandidátom na obsadenie niektorej z voľných pracovných pozícií. V takýchto prípadoch je právnym základom pre prenos Vašich údajov Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ. Podmienky spracúvania osobných údajov v prípade prenosu do tretích krajín mimo EÚ pozrite v časti II týchto zásad.

 

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov:

Vaše údaje získané z konkrétnej žiadosti o zamestnanie budú po ukončení výberového konania na dané pracovné miesto v zmysle právnych predpisov platných v danej krajine trvalo anonymizované. Anonymizácia údajov zo žiadosti o zamestnanie sa uskutoční:

 

- Pre Nemecko, Česko a Poľsko:
po 90 dňoch odo dňa ukončenia výberového konania

- Pre Slovensko, Chorvátsko a Rumunsko:
po 365 dňoch odo dňa ukončenia výberového konania

- Pre Bulharsko:
po 180 dňoch odo dňa ukončenia výberového konania.

 

Váš profil a údaje v ňom uložené zostávajú v našom online systéme uchovávané nezávisle od podanej konkrétnej aktívnej žiadosti o zamestnanie, aby ste mali možnosť uchádzať sa o ďalšie pracovné miesta, o ktoré máte v rámci skupiny Kaufland záujem. Pokiaľ bude Váš profil neaktívny po určitú dobu a žiadna Vaša žiadosť o zamestnanie už nie je v procese spracúvania, bude Váš profil automaticky vymazaný.

 

K vymazaniu Vášho profilu v dôsledku Vašej neaktivity dôjde:

- Pre Nemecko a Poľsko:
po 90
dňoch

- Pre Bulharsko:
po 180
dňoch

- Pre Slovensko, Česko, Chorvátsko a Rumunsko:
po 12 mesiacoch

 

Súčasne máte možnosť Váš profil kedykoľvek manuálne vymazať. Pokiaľ budú v tom čase niektoré Vaše žiadosti o zamestnanie ešte v procese spracúvania, budú považované za vzaté späť a Váš profil vymazaný. V tomto prípade dochádza k vymazaniu Vášho profilu bezodkladne a k anonymizovaniu osobných údajov uchádzača dochádza po uplynutí vyššie uvedenej doby. Uchovávanie údajov po dobu 90 dní po ukončení výberového konania a zaslaní finálnej odpovede sa realizuje na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ, pričom oprávnený záujem je zdôvodnený tým, že sa zriedkavo môže vyskytnúť prípad, kedy nás budete po obdržaní odpovede opätovne kontaktovať vo veci daného výberového konania, pričom z našej strany bude potrebné, aby sme vedeli nadviazať na predchádzajúcu komunikáciu. Skúsenosti ukázali, že po uplynutí tejto doby sa na nás spravidla už uchádzači nezvyknú obracať s doplňujúcimi otázkami k ich žiadosti o zamestnanie a príslušnému výberovému konaniu.

 

4. Jobagent

 

Potom čo do nášho vyhľadávania zadáte pracovnú pozíciu zodpovedajúcu Vašim záujmom a/alebo požadované miesto výkonu práce, máte možnosť si prostredníctvom nášho Jobagenta a vo frekvencii, akú si nastavíte, nechať zasielať prostredníctvom e-mailu zodpovedajúce pracovné ponuky. Účelom spracúvania osobných údajov v rámci objednávky Kaufland Jobagenta ako informačnej služby je informovanie uchádzača o voľných pracovných miestach v rámci skupiny Kaufland za účelom umožnenia uchádzania sa o ďalšie pracovné miesta. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov v rámci zasielania newsletteru o voľných pracovných miestach je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ.

 

Pokiaľ sa prihlásite na bezplatný odber Kaufland Jobagenta, udeľujete Kauflandu súhlas, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa a Vami dobrovoľne zadané kritériá pre výber pracovného miesta (napr. oblasť činnosti, spôsob nástupu, pracovná doba a pod.) za účelom informovania uchádzača prostredníctvom e-mailu o voľných pracovných miestach zodpovedajúcich zadaným kritériám. K prenosu osobných údajov získaných v rámci objednávky Jobagenta na tretie strany nedochádza. Svoj súhlas so zasielaním Jobagenta môžete kedykoľvek odvolať tak, že sa prihlásite do svojho profilu a Jobagenta vymažete.

 

5. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia funkcie „zdieľať“

 

V záujme ochrany osobných údajov sme sa rozhodli nezahrnúť funkciu „zdieľať“ obsah kariérneho portálu na rôzne sociálne siete prostredníctvom sociálnych pluginov zabudovaných priamo do nášho kariérneho portálu. Preto sú všetky funkcie „zdieľať“ na našom kariérnom portáli implementované len prostredníctvom zdieľania internetového odkazu. Internetový odkaz sa najprv zobrazí v novom okne prostredníctvom stránky príslušnej sociálnej siete. Samotným otvorením tejto stránky nedochádza k prenosu žiadnych údajov na poskytovateľa sociálnej siete. Profilovanie vykonávané tretími stranami je preto vylúčené. V každom prípade však nechceme tým užívateľom, ktorí si želajú obsah nášho kariérneho portálu „zdieľať“ na sociálnych sieťach, v tejto možnosti brániť. Len v prípade, ak po otvorení nového okna sami vedome kliknete na tlačidlo „zdieľať“, dochádza k prenosu údajov na poskytovateľa Vami zvolenej sociálnej siete.

 

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov:

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pri používaní funkcie „zdieľať“ je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu umožniť užívateľom nášho kariérneho portálu používať funkciu „zdieľať“ na dobrovoľnej báze.

 

Príjemcovia / Kategórie príjemcov osobných údajov:

V rámci „zdieľania“ obsahu nášho kariérneho portálu prostredníctvom sociálnych sietí môže dôjsť k prenosu určitých dát na poskytovateľa sociálnej siete, ako napr.:

 • adresa tejto webstránky,
 • dátum a čas otvorenia webstránky resp. kliknutia na tlačidlo „zdieľať“,
 • informácie o použitom internetovom prehliadači a operačnom systéme,
 • Vaša aktuálna IP-adresa,
 • Vami zdieľaný obsah.

 

Vami zdieľaný obsah (ponuka pracovných miest) môže byť následne, v zmysle Vašich vlastných nastavení ochrany súkromia Vášho účtu na príslušnej sociálnej sieti, viditeľný aj pre iných užívateľov danej sociálnej siete. Pokiaľ ste v čase kliknutia na tlačidlo „zdieľať“ súčasne prihlásený na príslušnej sociálnej sieti, je poskytovateľ tejto sociálnej siete schopný z vyššie uvedených údajov určiť aj Vaše užívateľské resp. skutočné meno. Tieto údaje môžu byť potom prostredníctvom poskytovateľa sociálnej siete spracúvané aj mimo územia Európskej únie. Kaufland nemá žiadny dosah na rozsah, spôsob a účel spracúvania údajov zo strany poskytovateľa sociálnej siete. Zoberte prosím na vedomie, že poskytovateľ sociálnej siete je schopný prostredníctvom vyššie uvedených údajov vytvárať pseudonymizované a dokonca aj individualizované užívateľské profily.

 

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Doba, po ktorú zostane Vami zdieľaný obsah zobrazený na príslušnej sociálnej sieti, závisí od Vašich vlastných nastavení ochrany súkromia Vášho účtu na danej sociálnej sieti a od pravidiel ochrany osobných údajov uplatňovaných danou sociálnou sieťou. Kaufland nemá na dobu uchovávania Vašich osobných údajov zo strany poskytovateľa sociálnej siete žiadny dosah.

 

6. Používanie súborov Cookies

 

Na tejto webstránke používame súbory Cookies. Súbory Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú pri vašej návšteve tejto webstránky zasielané naším webovým serverom do vášho koncového zariadenia (PC, notebook, smartfón, tablet) a uložené vo vami používanom internetovom prehliadači. Nami používané súbory Cookies môžu plniť rozličné funkcie. V nasledujúcich ustanoveniach vás bližšie informujeme o jednotlivých typoch súboroch Cookies, ktoré používame a o účele ich použitia.

 

Váš internetový prehliadač môžete nastaviť takým spôsobom, aby vás o umiestňovaní súborov Cookies informoval. Takto bude používanie súborov Cookies pre vás transparentné. Okrem toho môžete svoj internetový prehliadač nastaviť aj tak, že vo všeobecnosti nebude umožňovať používanie súborov Cookies, alebo tak, že bude brániť použitiu súborov Cookies len od konkrétnych poskytovateľov. Radi by sme vás však upozornili, že takéto nastavenie vášho prehliadača môže za istých okolností obmedziť využívanie jednotlivých funkcií našej webstránky.

 

6.1 Využitie Indeed Conversion Tracking

 

Na tejto stránke sa využíva aj webová analýza - nástroj od Indeed (Indeed Ireland Operations, Ltd., 124 St. Stephen´s Green, Dublin 2, Ireland). Na analýzu využitia webovej stránky a indeed.com (ak je to vhodné) sa určité údaje, ktoré odovzdáte prehliadaču, zhromažďujú a sú vyhodnocované nástrojom od Indeed. K týmto údajom patrí pohyb (kliky) užívateľa na našej stránke, od spustenia (otvorenia) inzerátu až po zaslanie žiadosti o voľnú pracovnú pozíciu. Aby sa mohli tieto údaje zaznamenať (zaregistrovať), môže nástroj od Indeed využiť jeden alebo viaceré súbory Cookies. Okrem toho sa odovzdá IP - adresa, priradená vášmu prístroju v danom momente a identifikátor, špecifický pre daný prehliadač. IP - adresa je potrebná len za účelom identifikácie pripojenia a na geolokalizáciu (do úrovne mesta).

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov:

Nasledujúce informácie sú spojené s používaním nášho online systému pre uchádzačov o zamestnanie:

- zašifrovaná e-mailová adresa a ID užívateľa,

- automatické vyplnenie e-mailovej adresy.

Tieto informácie sú prostredníctvom dočasných Cookies potrebné za účelom funkčnosti vyhľadávania pracovných miest. Získané údaje nebudú použité na účely identifikovania konkrétneho návštevníka. Užívateľské údaje uložené v súbore Cookie rovnako nebudú spojené s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu.

Právnym základom pre uchovávanie a používanie údajov prostredníctvom súborov Cookies je:

- Pre Slovensko: § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

- Pre Česko: Zákon č. 127/2005 Z. z. o elektronických komunikáciách

- Pre Nemecko: Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ

- Pre Chorvátsko: Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ

- Pre Poľsko: Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ

- Pre Rumunsko: Čl. 8 zákona č. 506/2004

- Pre Bulharsko: Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ

 

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Dočasné súbory Cookies sú vždy po ukončení prehliadania (t. j. po zatvorení internetového prehliadača) vymazané.

 

7. Šifrovanie

 

Kaufland využíva všetky dostupné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby boli Vaše osobné údaje v čo najvyššej možnej miere chránené pred neoprávnenými prístupmi. Popri zabezpečení pracovného prostredia využívame aj metódu šifrovania. Vaše údaje, ktoré zadáte do systému, sú prenášané zašifrovanou formou prostredníctvom SSL-protokolu (Secure Socket Layer) a sú automaticky overované tak, aby sa zabránilo zneužitiu osobných údajov tretími osobami. Šifrovanie sa dá rozpoznať tak, že sa na lište Vášho prehliadača nachádza uzavretý symbol zámku a riadok adresy začína „https....“ .

 

8. Vaše práva ako dotknutej osoby

Súčasne máte v zmysle čl. 16 Nariadenia EÚ právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov uchovávaných k Vašej osobe.

Okrem toho Vám v zmysle čl. 17 Nariadenia EÚ prináleží právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedený v tomto čl. 17 Nariadenia EÚ (napr. pokiaľ Vaše údaje nie sú viac potrebné na účely rozhodnutia o prijatí do zamestnania alebo ak ste udelený súhlas odvolali). V zmysle čl. 18 Nariadenia EÚ máte ďalej právo, pri splnení zákonných predpokladov, požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia EÚ prináleží Vám právo namietať v zmysle čl. 21 Nariadenia EÚ. Pokiaľ namietate proti spracúvaniu osobných údajov, do budúcnosti sa viac spracúvanie nebude realizovať, pokiaľ Kaufland nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody pre ďalšie pokračovanie spracúvania, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Pokiaľ ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia EÚ. Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia EÚ, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Každá dotknutá osoba má okrem vyššie uvedeného právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 

9. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Na zodpovednú osobu spoločnosti Kaufland pre oblasť osobných údajov sa môžete obrátiť prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

 

Pre Slovensko:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Právo a Compliance

Adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

E-mail: dataprotection@kaufland.sk

 

Pre Česko:

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6, Česká republika
E-Mail: oou@kaufland.cz

 

Pre Nemecko:

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Datenschutzbeauftragter Kaufland Dienstleistung
Adresa: Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, Nemecko

E-Mail: datenschutz@kaufland.de

 

Pre Chorvátsko:

Kaufland Hrvatska k.d.
Službenik za zaštitu podataka

Adresa: Donje Svetice 14, 10 000 Záhreb, Chorvátsko

E-Mail: gdpr@kaufland.hr

 

Pre Poľsko:

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

Adresa: al. Armii Krajowej 47, 50-541 Vroclav, Poľsko

E-mail: daneosobowe@kaufland.pl

 

Pre Rumunsko:

Kaufland România SCS
În atenția departamentului Protecția Datelor

Adresa: B-dul Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2, Bukurešť, CP 020284

Rumunsko

E-Mail: protectiadatelor@kaufland.ro

 

Pre Bulharsko:

“Кауфланд България ЕООД & КО” КД
Adresa: ul. Skopje 1A, 1233, Sofia, Bulhrasko

E-Mail: dataprotection@kaufland.bg

 

 

|| Nečlenské štáty EU

Austrália

1. Zodpovedná inštitúcia v súlade s článkom 3.2 Politiky ochrany súkromia v Austrálii (AAP)

 

Kaufland Australia Pty Ltd.
ABN: 86 616 591 667
327 Ferntree Gully Road, Mount Waverley 3149.

Telefón: 03 9863 6340
Email: recruiting@kaufland.com.au

 

2. Formulár kontaktných údajov/mail/telefónne číslo

 

Účely, pre ktoré sú spracúvané údaje a právny základ: Osobné údaje, ktoré poskytnete počas vypĺňania kontaktného formuláru, počas telefonátu alebo prostredníctvom emailu, budú spracúvané ako dôverné informácie. Vami poskytnuté údaje využijeme výhradne na osobitný účel spracovania Vašej žiadosti. Právnym základom pre uvedené spracúvanie údajov je článok 3.2 AAP, keďže skupina Kaufland na základe rozumnej a odôvodnenej potreby musí pri udržiavaní a zvyšovaní spokojnosti zákazníkov reagovať na ich žiadosti. Druh údajov, ktoré zbierame, záleží od toho, akým spôsobom s nami komunikujete, ale je pravdepodobné, že budú obsahovať Vaše meno, dátum narodenia, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

 

Prijímajúce strany/klasifikácia prijímajúcich strán: V zásade neposkytujeme údaje tretím stranám, ktoré nie sú členom skupiny Kaufland. Existujú však výnimočné prípady, keď spracovatelia údajov údaje spracujú v našom mene, v Austrálii a zámorí. Poskytovatelia tejto služby sú dôkladne zvolení a prejdú auditom skupiny Kaufland, následne sa zmluvne zaviažu dodržiavať dané štandardy o ochrane údajov. Napriek týmto opodstatneným krokom nie je vždy možné zabezpečiť, že tretie strany dodržiavajú zákony o ochrane osobných údajov a že sa nebudete proti nim odvolávať ohľadom akéhokoľvek takéhoto porušenia spracovania osobných údajov.

 

Taktiež je možné, že bude potrebné poskytnúť časti Vašej žiadosti iným spoločnostiam v skupine Kaufland v Austrálii a zámorí (napr. spoločnosti Kaufland, ktorej sa Vaša žiadosť týka), aby Vašu požiadavku spracovali. V uvedených prípadoch bude žiadosť vopred anonymizovaná, aby príslušná spoločnosť Kaufland nemohla žiadosť spojiť s Vašou osobou. V osobitných prípadoch, keď je potrebné poskytnúť Vaše osobné informácie ďalej, Vás o tejto skutočnosti vopred upovedomíme a vyžiadame si Váš súhlas.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá, podľa ktorých je doba uchovávania údajov stanovená: Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete odpoveďou na otázky na našej internetovej stránke alebo mailom, budú vymazané alebo anonymizované najneskôr 2 roky po konečnej odpovedi, ktorú Vám zašleme. 2-ročnú dobu uchovávania údajov vysvetľujeme skutočnosťou, že návštevníci internetovej stránky často opakovane kontaktujú skupinu Kaufland v tej istej záležitosti, niekedy dokonca aj po prijatí odpovede. Preto musíme mať možnosť vrátiť sa k predchádzajúcej korešpondencii. Z našej skúsenosti vyplýva, že po tomto období nebývajú ďalšie otázky k našim odpovediam. Váš súhlas na uchovávanie osobných údajov môžete samozrejme kedykoľvek odvolať.

 

3. Online systém pre uchádzačov o zamestnanie

 

Skupina Kaufland neprestajne hľadá kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov. Upozorňujeme, že žiadosti posielané mailom nám budú doručené v nešifrovanej podobe. Preto Vás žiadame, aby ste žiadosti o zamestnanie predkladali výhradne cez online systém.

 

V našom online systéme na nábor zamestnancov sú dve možnosti, ako sa môžeš uchádzať o pracovnú pozíciu. Môžeš sa zaregistrovať a vytvoriť si vlastný profil s osobným heslom. Vďaka tomu si môžeš prezerať stav svojej žiadosti, aktualizovať podklady, meniť dodatočne svoje údaje alebo stiahnuť žiadosť o pracovnú pozíciu. Ak sa budeš uchádzať o pracovnú pozíciu bez registrácie, odošleš nám iba údaje potrebné pre túto žiadosť. Nebudeš mať však priamy prístup k tvojej žiadosti. V prípade záujmu si aj pri tejto možnosti môžeš prezerať, upravovať a spravovať svoj profil. Toto je kedykoľvek možné pomocou vyžiadania si hesla (na kariérnej stránke treba kliknúť na „Prihlásiť sa na profil“ a na „Zabudol si heslo?" a zadať svoju e-mailovú adresu).

 

Účely, pre ktoré sú spracúvané údaje, právny základ/spôsob spracúvania: V našom online systéme pre uchádzačov o zamestnanie si vytvoríte profil chránený heslom alebo nám poskytnúť údaje bez prihlásenia sa. Všetky informácie a prílohy, ktoré uložíte a odovzdáte so žiadosťou, budú použité výhradne na účely spracovania Vašej žiadosti. V Austrálii sa na spracúvanie údajov uchádzačov vzťahuje zákon o ochrane osobných údajov z roku 1988 (Cth) a je obchodnou praxou skupiny Kaufland pristupovať k týmto údajom v zmysle pravidiel ochrany súkromia stanovených v APP. Článok 3.2 APP stanovuje, že je možné zhromažďovať osobné údaje iba na základe opodstatnenej potreby alebo priamej súvislosti s jednou alebo viacerými funkciami alebo činnosťami subjektu. Kaufland má v úmysle prijať nových zamestnancov - na základe opodstatnenej potreby zhromaždí osobné údaje, ktoré mu tento zámer umožnia. Poskytnuté informácie súvisia s informáciami potrebnými pri určení, či je uchádzač kvalifikovaný a potenciálne spĺňa požiadavky na pracovnú pozíciu.

 

Ak začiarknete políčko vo svojom online profile a potvrdíte, že súhlasíte s tým, aby bol Váš profil viditeľný (pozri Prijímajúce strany / kategórie prijímajúcich strán nižšie), môže spoločnosť Kaufland použiť údaje a prílohy z Vašej žiadosti na posúdenie Vašej vhodnosti aj pre iné pracovné pozície v rámci skupiny Kaufland. Ak poskytnete súhlas so sekundárnym spracúvaním osobných údajov, článok 6.1 písmeno a) APP predstavuje právny základ pre ďalšie spracovanie Vašej žiadosti. Pri online prenose údajov uchádzača náš systém pre uchádzačov o zamestnanie údaje enkryptuje (šifruje), takže Vaše údaje sú chránené pred nepovoleným prístupom.

 

Prijímajúce strany/kategórie prijímajúcich strán: Bez udelenia súhlasu alebo odovzdania konkrétnej žiadosti vidíte údaje vo Vašom profile iba Vy.

Personálny konzultanti, v ktorých kompetencii je otvorené pracovné miesto, majú prístup k údajom vo Vašej žiadosti až keď žiadosť vytvoríte cez profil a podáte. Váš profil bude posudzovaný pre iné otvorené pracovné miesta v skupine Kaufland, ktoré súvisia s Vašou kvalifikáciou alebo záujmami iba vtedy, pokiaľ v systéme poskytnete k tomuto posudzovaniu výslovný súhlas (kliknete na okienko označujúce, pre koho je Váš profil viditeľný). Vašu žiadosť nikdy nepošleme tretím stranám mimo skupiny Kaufland.

 

Vaše údaje poskytneme prijímajúcej strane do zahraničia, iba ak sa uchádzate o medzinárodne otvorené pracovné miesta v Kauflande alebo ste udelili vyslovený súhlas, aby bol Váš profil zaradený do tzv. application pool (fond žiadostí), čo personálnym konzultantom z krajín, kde je skupina Kaufland aktívna, umožní prístup k Vašim údajom, ktoré spoja s voľným pracovným miestom. V uvedených prípadoch právny základ pre prenos údajov predstavuje Váš súhlas k ich použitiu na sekundárne účely v zmysle článku 6.1 písmeno a APP.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá, podľa ktorých je doba uchovávania údajov stanovená: Po ukončení aplikačného postupu budú údaje z danej žiadosti anonymizované v súlade s príslušnými zákonmi platnými v predmetnej krajine. Údaje uchádzača sú v Austrálii anonymizované po 90 dňoch.

 

Váš profil v našom online systéme pre uchádzačov o zamestnanie a  uložené údaje sú v systéme uložené bez ohľadu na konkrétnu aktívnu žiadosť. Uvedené Vám umožňuje uchádzať sa online o ďalšie pracovné miesta v rámci skupiny Kaufland. Pokiaľ na Vašom profile nie je žiadna aktívna žiadosť a Váš profil bol neaktívny počas 12 mesiacov, Váš profil bude automaticky vymazaný.

 

Kedykoľvek môžete Váš profil a Vaše osobné údaje zo žiadosti zrušiť. Ak v danej chvíli máte podanú žiadosť, uvedená žiadosť bude odvolaná a Váš profil zrušený. Profil bude zrušený bezodkladne a osobné údaje uchádzača budú po uplynutí vyššie uvedenej právne stanovenej doby anonymizované.

 

4. Job Agent (newsletter s pracovnými ponukami)

 

Po zadaní názvu pracovného miesta a/alebo lokality podľa Vašich záujmov do okienka vyhľadávača, máte možnosť zažiadať, aby Vám v automaticky posielanom newsletteri (tzv. Job Agent) chodili príslušné pracovné ponuky na email. Zároveň si zvolíte ako často alebo zriedkavo budú emaily posielané. Pri vyžiadaní informačných služieb cez Kaufland Job Agent (t.j. newsletter) je účelom spracúvania údajov informovať osoby zaregistrované v systéme o otvorených pracovných miestach v skupine Kaufland, aby boli prípadné žiadosti pripravené/zjednodušené. Právny základ pre spracúvanie údajov v rozsahu posielaného newsletter-a s pracovnými ponukami (Job Information Newsletter) predstavuje Váš súhlas v zmysle článku 6.1 písmeno a) APP.

 

Ak registráciou požiadate o Kaufland newsletter, súhlasíte so spracovaním Vašej emailovej adresy a Vašimi požiadavkami na pracovné miesto, ktoré ste uviedli (napr. lokalita, pracovná pozícia alebo pracovná doba), aby ste boli mailom informovaní o pracovných ponukách, ktoré vyhovujú Vašim požiadavkám. Vaša emailová adresa a požiadavky na pracovné miesto nebudú s nikým zdieľané. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, ak sa prihlásite do Vášho profilu a vymažete Job Agent (newsletter s pracovnými ponukami).

 

5. Spracúvanie údajov s funkciou „Share“ („Zdieľať“)

 

Na účely ochrany osobných údajov sme v našom online systéme pre uchádzačov o zamestnanie zámerne nezaviedli funkciu „Zdieľať“ na sociálnych sieťach, ktorá slúži ako link/prepojenie (social plugin). Preto majú funkcie „Zdieľať“ na našej internetovej stránke iba podobu linkov. Linky otvoria stránku sociálnych sietí v novom okne internetového prehliadača. Pokiaľ iba otvoríte stránku sociálnej siete, prevádzkovateľom rôznych sociálnych sietí nebudú sprístupnené žiadne údaje. Tým je vylúčené akékoľvek profilovanie (definovanie jedincov pre komerčné účely) tretími stranami. Zároveň nechceme zamedziť možnosť „zdieľať“ naše inzerované pracovné ponuky návštevníkom našej stránky, ktorí by ponuku radi zdieľali na svojej sociálnej sieti. Preto sa údaje prenesú prevádzkovateľovi sociálnej siete, ktorú ste zvolili, až keď stlačíte príslušnú ikonu „Zdieľať“.

 

Účely, pre ktoré sú spracúvané údaje a právny základ: článok 3.2 APP stanovuje, že je možné zhromažďovať osobné údaje iba na základe opodstatnenej potreby alebo priamej súvislosti s jednou alebo viacerými funkciami alebo činnosťami subjektu. Keď skupina Kaufland uchádzačom dáva možnosť dobrovoľne zdieľať inzerované pracovné miesto na sociálnych sieťach, nepriamo kontaktuje viac ľudí, ktorí by sa o otvorené pracovné miesta mohli zaujímať, čo pomôže skupine Kaufland osloviť širšiu verejnosť a získať kvalifikovaných zamestnancov.

 

Prijímajúce strany/kategórie prijímajúcich strán: „Zdieľanie“ obsahu internetovej stránky znamená, že isté údaje môžu byť poskytnuté prevádzkovateľovi sociálnej siete, napríklad:

Adresa Vašej internetovej stránky

Dátum a čas, kedy bola internetová stránka prehliadaná alebo čas stlačenia ikonky „Zdieľať“

Informácie o využívanom prehliadači a operačnom systéme

Vaša aktuálna IP adresa

Obsah, ktorý zdieľate

Zdieľaný obsah (inzerované pracovné miesta) tak môžu následne vidieť aj iní užívatelia rovnakej sociálnej siete podľa nastavení ochrany údajov Vášho účtu. Pokiaľ ste sa už prihlásili do sprístupnenej sociálnej siete stlačením ikony „Zdieľať“, jej prevádzkovateľ dokáže na základe vyššie uvedených údajov určiť Vaše užívateľské meno a v prípade potreby Vaše skutočné meno. Je možné, že prevádzkovateľ bude tieto údaje spracúvať na medzinárodnej úrovni. Nedokážeme ovplyvniť rozsah, druh a účel, na ktorý prevádzkovateľ údaje spracuje. Upozorňujeme, že prevádzkovatelia sociálnych sietí na základe vyššie uvedených údajov úspešne vytvoria pseudonymizované a dokonca samostatné užívateľské profily. Majte prosím na pamäti, že nenesieme zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov alebo metódy webových stránok tretích strán alebo platforiem sociálnych sietí a Vaša komunikácia s akýmikoľvek funkciami sociálnych médií sa riadi zásadami a postupmi ochrany osobných údajov hostiteľských subjektov.

 

Doba uchovávania údajov/Kritéria na jej stanovenie: Doba, počas ktorej je zdieľaný obsah viditeľný, závisí od nastavení ochrany súkromia, na Vašom účte na sociálnej sieti a od politiky ochrany súkromia sociálnej siete. Skupina Kaufland ju nedokáže nijakým spôsobom ovplyvniť.

 

6. Používanie Cookie

 

Náš online systém pre uchádzačov o zamestnanie používa tzv. „cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú pri Vašej návšteve našej internetovej stránky odoslané Vášmu zariadeniu (PC, laptop, smartfón, tablet) a uložené v jeho internetovom prehliadači. Cookies majú niekoľko funkcií. Nasledujúce odseky informujú o jednotlivých funkciách rôznych cookies, ktoré systém môže využívať.

V nastaveniach prehliadača môžete nastaviť upozornenie na odoslané cookies. Tento postup prispieva k transparentnému využívaniu cookies. Zároveň môžete v nastaveniach prehliadača nastaviť, aby vo všeobecnosti neprijímal cookies alebo odmietol cookies od istých prevádzkovateľov. Upozorňujeme Vás však, že tento krok možno znemožní fungovanie nášho online systému pre uchádzačov o zamestnanie.

6.1 Využitie Indeed Conversion Tracking

 

Na tejto stránke sa využíva aj webová analýza - nástroj od Indeed (Indeed Ireland Operations, Ltd., 124 St. Stephen´s Green, Dublin 2, Ireland). Na analýzu využitia webovej stránky a indeed.com (ak je to vhodné) sa určité údaje, ktoré odovzdáte prehliadaču, zhromažďujú a sú vyhodnocované nástrojom od Indeed. K týmto údajom patrí pohyb (kliky) užívateľa na našej stránke, od spustenia (otvorenia) inzerátu až po zaslanie žiadosti o voľnú pracovnú pozíciu. Aby sa mohli tieto údaje zaznamenať (zaregistrovať), môže nástroj od Indeed využiť jeden alebo viaceré súbory Cookies. Okrem toho sa odovzdá IP - adresa, priradená vášmu prístroju v danom momente a identifikátor, špecifický pre daný prehliadač. IP - adresa je potrebná len za účelom identifikácie pripojenia a na geolokalizáciu (do úrovne mesta).

 

Účely, pre ktoré sú spracúvané údaje a právny základ:

Online systém pre uchádzačov o zamestnanie zozbiera nasledujúce informácie:

- Šifrovanú emailovú adresu a meno užívateľa

- Automatické vypĺňanie emailovej adresy.

Uvedené informácie vyžadujú cookies pri vyhľadávaní pracovného miesta. Zozbierané údaje nebudú použité na osobnú identifikáciu návštevníka internetovej stránky. Užívateľské údaje uložené v cookies nie sú kombinované s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu.

 

Právnym základom pre spracúvanie, uchovávanie týchto údajov a využívanie cookies je článok 3.2 APP. Kaufland Austrália využíva cookies, aby stránka bola pre užívateľov ešte viac jednoduchšia (intuitívnejšia). Užívateľsky praktický online systém pre uchádzačov o zamestnanie zjednodušuje postup pre vyhovujúcich uchádzačov.

 

Doba uchovávania cookies/kritéria na jej stanovenie: Cookies aktivované pri návšteve internetovej stránky sú vymazané po zatvorení prehliadača.

 

7. Šifrovanie a bezpečnosť osobných údajov

Zavádzame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme Vaše údaje chránili čo najkomplexnejšie proti nežiaducemu prístupu. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia systému využívame aj šifrovanie. Informácie, ktoré nám poskytnete, prevedieme v šifrovanej podobe v kryptografickom SSL (Secure Socket Layer) protokole, následne ich overíme, aby sme predišli zneužitiu údajov tretími stranami. Údaje sú skutočne šifrované, ak je na dolnej lište („status bar“) vo Vašom prehliadači a v riadku, kam sa vpisujú adresy stránok (začína „https“) symbol zámku.

Aj keď sa snažíme poskytovať bezpečné online prostredie, s prenosom informácií cez internet sú spojené riziká a nie je možné zaručiť, že prenos údajov cez internet bude úplne bezpečný. Preto nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám poskytnete cez
internet a robíte tak na svoje vlastné riziko. Odporúčame Vám, aby ste zachovávali dôvernosť Vašich hesiel a údajov o účte, použitých na našej webovej stránke. Nezodpovedáme za žiadne škody, straty alebo náklady, ktoré vznikajú z dôvodu nedodržania dôvernosti Vášho hesla a údajov o profile.

 

8. Prenos údajov do EÚ

V súčasnosti sa centrum pre spracúvanie údajov skupiny Kaufland nachádza vo Weinsbergu v Nemecku, kde sú uchovávané všetky údaje zhromaždené skupiny Kaufland vrátane údajov z Austrálie. V Nemecku (a v EÚ) sa získavanie, použitie a uchovávanie osobných údajov riadi Nariadením EÚ. Nariadenie chráni osobné údaje, minimálne vo svojej podstate sa podobá na APP, jednotlivci majú prístup k zákonnej ochrane v súlade s požiadavkami v článku 8.2, odsek a), písmeno i. a ii. APP.

 

9. Vaše práva ako dátového subjektu

Ako jednotlivec, ktorého údaje sú zhromažďované, uchovávané alebo použité, máte v súlade s APP isté práva. Predchádzajúce články týchto pravidiel sa vzťahujú na údaje získané v online systéme pre uchádzačov o zamestnanie a vysvetľujú, ako ich skupina Kaufland použije. Článok 10 informuje, koho môžete kontaktovať v prípade otázok, porušenia ochrany osobných údajov alebo ak si želáte prístup k Vašim údajom. Ak z akéhokoľvek dôvodu nie ste spokojní s odpoveďou v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov, ktorú Vám skupina Kaufland poskytla, kontaktujte Kanceláriu poverenca pre ochranu osobných údajov v Austrálii.

 

Ako uvádza článok 8, údaje sú prenesené na server skupiny Kaufland v Európskej Únii, z čoho vyplýva, že máte na základe Nariadenia EÚ dodatočné práva v súvislosti s Vašimi údajmi. V zmysle:

Čl. 15 (1) Nariadenia EÚ- máte právo byť kedykoľvek a bezodplatne informovaní o Vašich osobných údajoch, ktoré uchováva subjekt v skupine Kaufland, ktorému ste poslali žiadosť,

Čl. 16 Nariadenia EÚ- máte právo požiadať o opravu uchovávaných nesprávnych údajov o Vašej osobe.

Čl. 17 Nariadenia EÚ- máte právo požiadať o vymazanie údajov, pokiaľ nie sme ďalej oprávnení uchovávať ich (napr. z dôvodu že údaje už nie sú ďalej požadované pri rozhodovaní o prijatí do práce alebo pretože ste odvolali Váš súhlas).

Čl. 18 Nariadenia EÚ- máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Čl. 20 Nariadenia EÚ- Ak ste sami poskytli spracúvané údaje, máte právo na prenos údajov.

Čl. 21 Nariadenia EÚ- Ak spracúvanie údajov vyplýva z oprávneného záujmu podľa čl. 6, odsek 1 e) alebo f Nariadenia EÚ, máte právo namietať. Ak namietate proti spracúvaniu údajov, nebudú v budúcnosti spracúvané. Uvedené sa nevzťahuje na prípady, keď prevádzkovateľ vie preukázať nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby..

Pokiaľ sa spracúvanie údajov zakladá na súhlase v súlade s čl. 6, odsek 1 a) alebo čl. 9, odsek 2 a) Nariadenia EÚ, Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou do budúcnosti. Zákonnosť predchádzajúceho spracúvania tým nebude dotknutá. Upozorňujeme, že odvolanie Vášho súhlasu má za následok okamžité vymazanie Vášho profilu z nášho online systému pre uchádzačov o zamestnanie a všetky žiadosti budú vzaté späť a primerane anonymizované.

Ak máte otázky k vyššie uvedeným prípadom alebo v prípade sťažností sa, prosím, mailom obráťte na zodpovednú osobu a napíšte jej/mu list alebo mail. Jedinec, ktorého údaje sú spracúvané, má nárok obrátiť sa na dozorný orgán v EÚ bez tohobez následku na iný administratívny alebo súdny opravný prostriedok, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie jej/jeho osobných údajov je v protiklade s Nariadením EÚ (článkom 77 Nariadenia EÚ). Dotknutá osoba je oprávnený domáhať sa svojich práv pred dozorným orgánom v členskom štáte EÚ, kde má bydlisko, kde pracuje alebo kde sa údajne dopustil porušenia povinností, ak existuje podozrenie, že sa tak stalo.

 

10. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

 

Pokiaľ sa vyskytol problém s ochranou údajov alebo si želáte mať prístup k údajom, ktoré spracúva skupina Kaufland, kontaktuje zodpovednú osobu v danej Kaufland spoločnosti na nižšie uvedených adresách / emailových adresách:

 

Austrália

Kaufland Australia Pty Ltd.
ABN: 86 616 591 667
327 Ferntree Gully Road, Mount Waverley 3149.

Email: recruiting@kaufland.com.au

 

Bulharsko

Email: dataprotection@kaufland.bg

Adresa:

Ulica 1A Skopje

1233, Sofia

 

Chorvátsko

Email: gdpr@kaufland.hr

Adresa:

Kaufland Hrvatska k.d.

Službenik za zaštitu podataka (Poverenec pre ochranu osobných údajov)

Donje Svetice 14

10 000 Záhreb

 

Česká republika

Email: oou@kaufland.cz

Adresa:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

 

Nemecko

datenschutz@kaufland.de

Adresa:

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Datenschutzbeauftragter Kaufland Dienstleistung

(Ulica) Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

 

Poľsko

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

Email: daneosobowe@kaufland.pl

Adresa:

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

 

Rumunsko

Email: protectiadatelor@kaufland.ro

Adresa:

Kaufland România, Bd. Barbu Văcărescu 120-144, Bukurešť 2

În atenția departamentului Protecția Datelor (Poverenec)

 

Slovensko

Kaufland Slovenská republika, v.o.s.

 

 Právo a Compliance

Adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

Email: dataprotection@kaufland.sk

 

 

Moldavsko

SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM „KAUFLAND“

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SMERNICA

- Kišinev, 2019 -

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SMERNICA

1. Účel pravidiel

Predmetná smernica definujú podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov zamestnancov a možných budúcich zamestnancov, ako aj opatrenia na zabezpečenie osobných údajov a ochranné prvky.

 

2. Rozsah

2.1.

Smernica upravuje spôsob zhromažďovania a spracúvania osobných údajov, ako aj podmienky využitia príslušných informácií u prevádzkovateľa údajov KAUFLAND SRL, právnickej osoby zapísanej v Moldavskej republike so sídlom v Kišineve, 29 Sfatul Țării, IČO: 1016600004811 (ďalej len „Kaufland“, „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“ podľa potreby).

2.2.

Smernica sa vzťahuje na osobné údaje zamestnancov alebo možných zamestnancov Spoločnosti (údaje v papierovej alebo digitálnej podobe), ktoré spracúva a uchováva Prevádzkovateľ.

2.3.

Pojmy a definície stanovené v Smernici:

 

osobné údaje - sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu;

 

spracúvanie osobných údajov - operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, , uchovávanie, prepracúvanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie tretím stranám prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia;

 

uchovávanie - ukladanie osobných údajov na akomkoľvek nosiči;

databáza osobných údajov - akýkoľvek štruktúrovaný súbor osobných údajov dostupný podľa stanovených kritérií, či už organizovaný centrálne alebo decentralizovaný, alebo zoradený podľa funkčných či geografických kritérií;

 

užívateľ - osoba, ktorá koná na základe povolenia prevádzkovateľa alebo je jeho stálym zástupcom s priznaným právom prístupu do databáz s osobnými údajmi.

 

3. Literatúra a zdroje

3.1.

Dohovor o ochrane jednotlivcov v súvislosti s automatizovaným spracúvaním osobných údajov uzatvorený v Štrasburgu, 28. januára 1981, ratifikovaný Moldavskou republikou v súlade s rozhodnutím parlamentu č. 483 zo dňa 2. júla 1999;

3.2.

Ústava Moldavskej republiky;

3.3.

Zákon č. 133 z 8. júla 2011 o ochrane osobných údajov;

3.4.

Zákon č. 71 z 22. marca 2007 o zaznamenávaní (osobných údajov);

3.5.

Zákon č. 982 z 11. mája 2000 o prístupe k informáciám;

3.6.

Rozhodnutie vlády č. 1123 zo 14. decembra 2010 o schválení požiadaviek na zabezpečenie osobných údajov počas spracúvania v informačných systémoch s osobnými údajmi.

 

4. Zodpovednosť

Spoločnosť nesie zodpovednosť za vypracovanie, plnenie a kontrolu plnenia ustanovení tejto Smernice.

 

5. Charakteristika postupov pri spracúvaní a zabezpečení údajov

5.1. Minimálne požiadavky na zabezpečenie osobných údajov

 

Predmetná Smernica bezpečného spracúvania osobných údajov spoločnosti Kaufland upravuje technické a organizačné opatrenia, ktoré si vyžadujú dôvernosť a integritu osobných údajov, ktoré Kaufland zhromažďuje. V Spoločnosti je spracúvanie osobných údajov zabezpečené výhradne v prísnom súlade s nasledujúcimi ustanoveniami:

5.1.1. Oprávnenie fyzického prístupu

 

Prístup do priestorov/kancelárií alebo vybavení, kde sa nachádzajú informačné systémy a/alebo databázy s osobnými údajmi je obmedzený a udelený iba osobám s nevyhnutným povolením a iba počas pracovnej doby, podľa zoznamu a zodpovedajúcich preukazov, ktoré predchádzajú vstupu nepovolaných osôb.

5.1.2. Spravovanie a kontrola fyzického prístupu

 

Prevádzkovateľ je povinný spravovať a dohliadať na fyzický prístup vo všetkých prístupových bodoch do informačných systémov a/alebo databáz osobných údajov a reagovať na porušenie zákazu pristupovať k nim. Návštevníci (tretie strany) získajú prístup v súlade s pravidlami právoplatných zákonných predpisoch o ochrane osobných údajov.

5.1.3. Ochrana osobných údajov

 

Zamestnanci, ktorí počas výkonu práce pracujú s údajmi považovanými za osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť a prísne dodržiavať ustanovenia Zákona č. 133/2011 o ochrane osobných údajov. Ustanovenia v tomto článku sa rovnakou mierou vzťahujú na všetky informácie o tretích stranách, ktoré má sprostredkovateľ k dispozícii, a s ktorými sa zamestnanci pri výkone pracovnej činnosti oboznámili.

5.1.4. Spracúvanie osobných údajov

 

Zakazuje sa spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby s výnimkou prípadov, keď je spracovanie nevyhnutné na:

 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 • na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 • aby boli chránené život, telesná integrita alebo zdravie dotknutej osoby;
 • na plnenie úloh vo verejnom záujme;
 • zachovanie oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, ktorým sú osobné údaje sprístupnené s výnimkou prípadov, kedy nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby;
 • na štatistické účely pokiaľ sú údaje počas spracúvania naďalej anonymné, pre iný ako zákonný účel, ktorý je nevyhnutný na splnenie tejto úlohy.

 

Pokiaľ dotknutá osoba neposkytol súhlas s prenosom údajov, ich uchovávaním alebo ďalším spracovaním, po dokončení spracovania osobných údajov budú osobné údaje povinne:

 • zničené alebo
 • prenesené inému prevádzkovateľovi, pokiaľ sa zaručí, že údaje budú následne spracované na účely podobné počiatočnému spracovaniu, alebo
 • anonymizované a uchovávané iba pre štatistické účely, iné účely ustanovené zákonom.

 

5.1.5. Zmeny osobných údajov

Osobné údaje zamestnancov alebo možných budúcich zamestnancov získavame na účely plnenia povinností prevádzkovateľa v súlade s platnými zákonnými predpismi, ale aj aby sme chránili zamestnancov či možných budúcich zamestnancov, efektívne riadili personál s cieľom poskytovať vysokokvalitné služby. Všetky osobné údaje zamestnancov alebo možných budúcich zamestnancov sú prísne dôverné, tak sú aj spracúvané. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých zamestnancov prevádzkovateľa, ktorí priamo alebo nepriamo s takýmito údajmi pracujú.

 

5.1.6. Identifikácia a autentifikácia užívateľa

 

Prístup k databáze osobných údajov, ktorú spravuje, je podmienený identifikáciou užívateľov. Identifikácia spočíva v zadaní užívateľského konta (alebo „užívateľského mena“) a hesla spojeného s užívateľským kontom:

Každý užívateľ, ktorému udelia prístup do databázy osobných údajov Kauflandu, má vlastné užívateľské meno a heslo ako jedinečný identifikátor v rámci Spoločnosti. Kaufland spravuje a dohliada na účty užívateľov (a s nimi spojené heslá) v zmysle tejto Smernice. Fyzický prístup užívateľov do databázy osobných údajov je založený na zozname, ktorý schválila zodpovedná osoba v spoločnosti Kaufland. Prístupové práva užívateľa od databáz osobných údajov sú posudzované pravidelne (minimálne každých 6 mesiacov) a po akejkoľvek zmene statusu užívateľa, aby sa predišlo neoprávnenému udeleniu prístupu. Prístup k bezpečnostným prvkom informačných systémov osobných údajov a k ich uloženým údajom udeľuje výhradne a v konkrétnych prípadoch zodpovedná osoba prevádzkovateľa poverená v súlade s ustanoveniami tejto Smernice.

 

5.1.7. Typ prístupu

 

Užívatelia smú využiť prístup iba k údajom, ktoré potrebujú pri plnení pracovných povinností. Oddelenie technickej podpory smie pri riešení výnimočných prípadov a iba na základe vysloveného predchádzajúceho povolenia zodpovednej osoby za prevádzkovateľa využiť prístup k údajom, pokiaľ dotknutá osoba (o ktorého údaje sa jedná) je o tejto skutočnosti informovaný a každý prístup je primerane zdokumentovaný. Prevádzkovateľ zavedie prísne opatrenia na zničenie osobných údajov

5.1.8. Získavanie osobných údajov

 

Prevádzkovateľ získava informácie priamo od zamestnancov a možných zamestnancov (fyzické osoby, dotknuté osoby), pričom ich informuje o klasifikácii údajov a účely, na ktoré budú údaje spracované. Prevádzkovateľ vzhľadom na osobitné činnosti a rozsah podnikania prevádzkovateľa ako aj podmienky stanovené pre tento sektor v platných zákonných predpisoch spracúva najmä osobné údaje o zdravotnom stave zamestnancov a možných zamestnancov. Vyžaduje si to špecifická činnosť Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je v súlade s právnymi predpismi o štátnom zdravotnom dohľade povinný preveriť primeraný zdravotný stav svojich zamestnancov a možných zamestnancov, či už počas náboru zamestnancov alebo pravidelne, t.j. raz ročne. Z uvedených dôvodov spracúvanie týchto kategórií údajov priamo súvisí so sektorom, v ktorom Kaufland podniká, ako aj s bezpečnosťou a zdravotným stavom (integritou) jeho zamestnancov a možných zamestnancov.

V súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba informovaná o právach v súvislosti so spracúvaním jej/jeho osobných údajov, predovšetkým o:

 • práve na prístup k osobným údajom;
 • práve zasahovať do osobných údajov;
 • práve dotknutej osoby odmietnuť;
 • právo nebyť predmetom rozhodnutia;
 • uplatnenie spravodlivosti;
 • iné práva.

 

Prevádzkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje výhradne na účely dodržania príslušných zákonných predpisov (vrátane, nie výhradne, dodržania ustanovení dozorných orgánov, odborných noriem a interných predpisov)

 

Kaufland určí užívateľov poverených získavaním a nahrávaním osobných údajov do informačného systému, akúkoľvek zmenu osobných údajov smú realizovať iba príslušní užívatelia poverení Spoločnosťou. Osobné údaje zamestnancov podliehajú nasledujúcim spôsobom spracovania: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, úschova, obnovenie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, prenos príslušným orgánom verejnej moci v súlade s platným právom, prenos do a udelenie prístupu spoločnostiam, ktoré sú partnermi Prevádzkovateľa a iným subdodávateľom vrátane medzinárodného prenosu údajov.

 

Osobné údaje je možné v súlade so zákonom poskytnúť dátovým subjektom, centralizovaným/miestnym orgánom verejnej moci, zdravotníckym a sociálnym zariadeniam, právnym zástupcom dotknutých osôb, iným spoločnostiam, ktoré sú partnermi Prevádzkovateľa, zmluvným partnerom Prevádzkovateľa, subjektom, ktoré ponúkajú dostatočné záruky zabezpečenia ochrany osobných údajov. Keďže právny rámec Moldavskej republiky neobsahuje osobitné ustanovenia k dĺžke spracúvania osobných údajov, Prevádzkovateľ dodržiava zásady správneho spracúvania údajov. Dotknutá osoba je informovaná o dobe uchovávania údajov. Prevádzkovateľ osobné údaje zamestnanca uchová a spracúva do 75 rokov od ich získania.

 

V súlade s právnymi predpismi Prevádzkovateľ osobné údaje uchováva v papierovej a digitálnej podobe. V prípadoch, keď potreby tretích strán vyplývajúce z podnikania vyžadujú získavanie informácií o zamestnancoch prevádzkovateľa, prevádzkovateľ je povinný informovať zamestnancov alebo možných zamestnancov o bezpečnostných obmedzeniach a podmienkach uložených tretej strane vo veci spracovania osobných údajov. Kaufland poskytne tretím stranám informácie o zamestnancoch iba pri dodržaní zákonnom prípustných podmienok a primeraným spôsobom, ako si vyžaduje/povoľuje zákon.

 

5.1.9. Zhotovovanie záložných kópií

 

Každý mesiac sú v Kauflande zálohované osobné údaje, spracované v softvérových programoch (automatizácia).

5.1.10. Prístupové počítače a terminály

 

Prístupové počítače a iné terminály sú inštalované v miestnostiach s uzamykateľným vchodom a obmedzeným prístupom.

V prípade že do 15 (pätnástich) minút sa na monitoroch osobných údajov nezjaví žiaden údaj, obrazovka sa automaticky vypne.

Prístupové terminály pre verejnosť, ktoré zobrazujú osobné údaje, sú umiestnené tak, aby ich verejnosť nevidela a po 5 (piatich) minútach bez akejkoľvek činnosti sa ich obsah automaticky schová.

5.1.11. Evidencia prístupov

 

Akýkoľvek prístup do databázy osobných údajov je zaznamenaný, či už v evidencii prístupov (v prípade automatického spracúvania v „protokole“) alebo v evidencii manuálne spracúvaných osobných údajov.

Pri automatizovanom spracovaní budú všetky informácie uchované v evidencii všeobecných prístupov. Akýkoľvek nepovolený prístup bude povinne zaznamenaný.

Kaufland musí prístupové dokumenty evidovať najmenej 2 (dva) roky.

5.1.12. Telekomunikačné systémy

 

Kaufland pravidelne (každých 6 mesiacov) preveruje typy autentifikácií a prístupov, aby odhalili nesprávne fungujúce telekomunikačné systémy. Telekomunikačné systémy spoločnosti Kaufland sú navrhnuté spôsobom, ktorý predchádza zachyteniu alebo prenosu údajov z ktorejkoľvek lokality. Užívateľ má k dispozícii alternatívne bezpečnostné opatrenie, šifrovanie v deň prenosu údajov, ktoré Kaufland využíva. Telekomunikačný systém osobné údaje prenesie výhradne v nevyhnutných prípadoch.

5.1.13. Školenie zamestnancov

 

V priebehu školenie Kaufland informuje zamestnancov o:

(i) ustanoveniach zákona č. 133/2011 o ochrane osobných údajov;

(ii) minimálnych požiadavkách na zabezpečenie spracúvania údajov, ktoré sú stanovené v tejto Smernici a

(iii) o rizikách spojených so spracúvaním osobných údajov podľa činnosti užívateľa.

Spoločnosť školí užívateľov s prístupom k osobným údajom o dôvernej povahe údajov, na čo užívateľov upozorňuje počas ich činnosti aj oznámenie na monitoroch.

Keď užívatelia odchádzajú z pracoviska, sú povinní zatvoriť aplikáciu/program, v ktorom pracujú.

Zamestnanci, ktorí prevádzkujú informačné systémy a/alebo evidencie osobných údajov musia najmenej raz ročne absolvovať príslušné školenie o zodpovednosti a povinnostiach spojených so spravovaním a reagovaním na bezpečnostné incidenty vo veci ochrany osobných údajov.

5.1.14. Používanie počítačov

 

Kaufland prijal nižšie uvedené opatrenia, aby zabezpečil spracúvanie osobných údajov (predovšetkým ochrana pred počítačovými vírusmi):

a) užívatelia nesmú používať softvér z vonkajších alebo podozrivých zdrojov;

b) užívatelia sú neprestajne informovaní o riziku počítačových vírusov;

c) Spoločnosť zaviedla centralizovaný automatický antivírový a bezpečnostný systém v IT programoch, technické opatrenia, ktoré zachytia kyber útoky vrátane prostriedkov, ktoré odhalia pokus o nepovolené použitie informačných systémov alebo nepovolený prenos osobných údajov (Phishing);

d) kláves „Print Screen“ (fotka obrazovky) bol úmyselne znefunkčnený na všetkých pracoviskách a počítačoch, kde sú zobrazované (najmä) osobné údaje, tým spoločnosť zabránila úmyselnej aj náhodnej tlači takýchto údajov.

 

5.1.15. Tlač údajov

 

Osobné údaje smú vytlačiť iba užívatelia vyslovene poverení zodpovednou osobou Spoločnosti vykonávať túto činnosť podľa osobitných interných postupov Kauflandu, ktoré upravujú používanie a zničenie tlačených materiálov. Kaufland si vyhradzuje právo uplatniť ďalšie bezpečnostné opatrenia, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Smernice, pokiaľ to považuje za primerané, v závislosti od dôležitosti spracúvaných osobných údajov.

5.1.16. Bezpečnostné hrozby

 

Bezpečnostné hrozby spojené s informačnými systémami s osobnými údajmi sú neprestajne a automaticky monitorované a zaznamenávané. Osoba zodpovedná za praktické dodržiavanie tejto Smernice je povinná mesačne kontrolovať dodržiavanie všetkých pravidiel na zabezpečenie osobných údajov. Po vykonaní kontroly napíše správu o odchýlkach/incidentoch. Táto Smernica bude budú minimálne raz do roka posúdená a schválená na najvyššej úrovni. Užívatelia na strane prevádzkovateľa a zamestnanci, ktorí spolupracujú na spracúvaní osobných údajov, budú na túto skutočnosť upozornení aj oznámením na internetovej stránke prevádzkovateľa v súhrnnej verzii.

 

5.2. Kontaktný formulár / E-mailový kontakt / Telefonický kontakt

 

Účel spracovania údajov a právny základ:

S osobnými údajmi, ktoré ste nám odovzdali pri vypĺňaní kontaktného formulára, cez telefón alebo prostredníctvom e-mailu, bude samozrejme zaobchádzané dôverne. Vaše údaje využívame iba za účelom spracovania Vašej žiadosti. Právnym základom pre takéto spracovanie údajov je článok 5 odstavec 5 písmeno e) zákona č. 133/2011 na ochranu osobných údajov. Oprávnený záujem spoločnosti Kaufland spočíva v zámere, reagovať na žiadosti návštevníkov webovej stránky a tým udržiavať a zvyšovať ich spokojnosť.

 

Oprávnený / Kategórie oprávnených:

Odovzdanie údajov tretím stranám, ktoré nepatria do skupiny Kaufland, je zo zásady vylúčené. Vo výnimočných prípadoch existuje možnosť, že údaje priradené k Vašej osobe budú spracované spracovateľmi. Tieto budú starostlivo vybraté, nami skontrolované a v súlade s článkom 30 odstavec 3 zákona č. 133/2011 o ochrane osobných údajov zmluvne záväzné.
Môže byť tiež nevyhnutné, poslať niektoré časti Vašej žiadosti na iné spoločnosti skupiny Kaufland (napr. spoločnosti skupiny Kaufland, na ktoré sa vzťahuje Vaša žiadosť), za účelom spracovania Vašej žiadosti. Pokiaľ to bude možné, bude Vaša žiadosť vopred anonymizovaná, aby si ju s Vami nemohla tretia strana spojiť. Vo výnimočných prípadoch môže byť potrebné, odovzdať Vaše osobné údaje ďalej, za účelom spracovania Vašej žiadosti.

 

Doba uschovania / kritériá pre nastavenie doby uschovania:

Všetky osobné údaje, ktoré nám v priebehu Vašej žiadosti o pracovné miesto odovzdáte cez webovú stránku alebo pomocou e-mailu, budú pre účely a podmienky platnej legislatívy vymazané prípadne anonymizované, najneskôr však po 90 dňoch odo dátumu, kedy Vám odošleme konečné rozhodnutie. Tento proces sa odôvodňuje tým, že sa nás veľa návštevníkov webovej stránky po zaslaní rozhodnutia pokúša znovu kontaktovať ohľadom tej istej témy. Za týmto účelom musíme mať možnosť, odvolať sa na predchádzajúcu korešpondenciu. Z toho dôvodu uschovávame Vaše podklady po dobu 90 dní. Z našej skúsenosti sa už po tomto období zvyčajne nevyskytujú žiadne ďalšie otázky k našim odpovediam. V prípade súdneho sporu môžu byť Vaše osobné údaje uschovávané po dobu 3 rokov alebo do konca súdneho sporu prípadne až do prijatia konečného a neodvolateľného rozhodnutia, aby bolo možné dokázať, že sme Vám poskytli úplné informácia a boli naplnené všetky právne požiadavky.

 

5.3. Online systém na nábor zamestnancov

Spoločnosť Kaufland sa neustále snaží nájsť kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov. Vezmite prosím na vedomie, že žiadosti, ktoré nám zašlete pomocou e-mailu nám prichádzajú nezaheslované. Využívajte preto prosím výhradne náš online systém na nábor zamestnancov. Máte dve možnosti ako sa uchádzať o Vami zvolenú pozíciu pomocou nášho online systému na nábor zamestnancov. Môžete sa registrovať / prihlásiť a vytvoriť Váš osobný profil s vlastným heslom. V tomto prípade si môžete prezerať stav Vašej žiadosti, zasielať dokumenty, meniť dodatočne údaje alebo stiahnuť Vašu žiadosť. Keď si podáte žiadosť bez registrácie / overenia pravosti, zašlete nám iba potrebné údaje pre danú žiadosť, nemáte však žiaden priamy prístup k Vašej žiadosti. Vašu žiadosť si môžete aj v tomto prípade prezerať, aktualizovať a meniť Váš profil. Toto je možné kedykoľvek po tom, ako si vyžiadate heslo (kliknete na "Zabudol si heslo?" a zadáte Váš mail). Pri oboch možnostiach sa zbierajú a zasielajú sa nám rovnaké údaje a informácie.

 

Účel spracovania údajov / Právny základ / spôsob spracovania:

V našom online systéme na nábor zamestnancov si môžete vytvoriť profil s osobným heslom alebo nám poslať Vaše údaje bez autentifikácie. Všetky údaje a prílohy, ktoré v žiadosti uložíte a odovzdáte, využijeme výhradne za účelom spracovania Vašej žiadosti o pracovnú pozíciu. Právnym základom je v tomto prípade:


 

Pre Moldavsko


Článok 5 odsek 5 písmeno e) zákona č. 133/2011 na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ ešte súhlasíte so samostatným súhlasom, je právnym základom pre postúpenie Vašej žiadosti článok 5 odsek 1 zákona č. 133/2011 na ochranu osobných údajov. Na prenos Vašich údajov pomocou nášho online systému na nábor zamestnancov využívame metódu heslovania, s ktorou chránime Vaše údaje pred neoprávneným prístupom.

 

Doba uschovania / Kritériá na stanovenie doby uschovania:

Údaje konkrétnej žiadosti budú po ukončení výberového procesu anonymizované podľa stanovených podmienok a platných právnych predpisov danej krajiny. Anonymizácia žiadosti prebieha nasledovne:

Pre Moldavsko
po jednom roku

Váš profil v našom online systéme na nábor zamestnancov a údaje v ňom uložené ostávajú nezávisle od predloženia konkrétnej aktívnej žiadosti uložené v systéme. Vďaka tomu sa môžete uchádzať online aj o iné pozície v rámci skupiny Kaufland. Po určitom časovom úseku, počas ktorého bol Váš profil neaktívny a neboli spracovávane žiadne ďalšie žiadosti, sa Váš profil automaticky vymaže.

Vymazanie prebieha nasledovne:

Pre Moldavsko
po jednom roku


Váš profil môžete vymazať kedykoľvek. Pokiaľ by sa práve spracovávala nejaká Vaša žiadosť o pracovnú pozíciu, bude automaticky stiahnutá a Váš profil vymazaný. V takomto prípade dôjde k vymazaniu profilu okamžite a anonymizácia osobných údajov po uplynutí vyššie uvedenej zákonnej lehoty na zrušenie.

 

6. Využitie Indeed Conversion Tracking

 

Na tejto stránke sa využíva aj webová analýza - nástroj od Indeed (Indeed Ireland Operations, Ltd., 124 St. Stephen´s Green, Dublin 2, Ireland). Na analýzu využitia webovej stránky a indeed.com (ak je to vhodné) sa určité údaje, ktoré odovzdáte prehliadaču, zhromažďujú a sú vyhodnocované nástrojom od Indeed. K týmto údajom patrí pohyb (kliky) užívateľa na našej stránke, od spustenia (otvorenia) inzerátu až po zaslanie žiadosti o voľnú pracovnú pozíciu. Aby sa mohli tieto údaje zaznamenať (zaregistrovať), môže n8stroj od Indeed využiť jeden alebo viaceré súbory Cookies. Okrem toho sa odovzdá IP - adresa, priradená vášmu prístroju v danom momente a identifikátor, špecifický pre daný prehliadač. IP - adresa je potrebná len za účelom identifikácie pripojenia a na geolokalizáciu (do úrovne mesta).