08.12.2023


I Členské štáty EÚ

Poznámka: II Nečlenské štáty EÚ (Moldavská republika) sa nachádzajú na konci vyhlásenia.

 

1. Zodpovedná strana v zmysle článku 4 č. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

 

Pre Nemecko

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

Telefón: 07132/ 9400

E-mail: karriere@kaufland.de

 

Pre Českú republiku

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

Telefón: +420 251 05 1111

E-mail: personal@kaufland.cz

 

Pre Slovensko

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Sídlo: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

(ďalej len „Kaufland“)

Telefón: 02/49 59 02 00

E-mail: service@kaufland.sk

 

Pre Chorvátsko

Kaufland Hrvatska k.d.

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

Telefón: +385 1 2353-555

E-mail: karijera@kaufland.hr

 

Pre Poľsko

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. (ďalej: Kaufland)

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

Telefón: 71/ 37 70 100

E-mail: service@kaufland.pl

 

Pre Rumunsko

Kaufland România SCS

B-dul Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2

București, CP 020284

Telefón: 0372 090 000

E-mail: cariere@kaufland.ro

 

Pre Bulharsko

“Кауфланд България ЕООД & КО” КД

ул.“Скопие“ 1А

1233 София

Тelefón: +359 28125000

E-mail: recruitment@kaufland.bg

 

2. Online systém podávania žiadostí o zamestnanie

 

Skupina Kaufland neustále hľadá kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov. Upozorňujeme, že žiadosti zaslané e-mailom sa k nám dostávajú v nezašifrovanej podobe Preto vás žiadame, aby ste používali výlučne náš online systém na podávanie žiadostí, ak sa  u nás chcete uchádzať o voľnú pozíciu.

Cez náš online systéme môžete podať žiadosť dvoma spôsobmi.

V našom online systéme si môžete vytvoriť vlastný profil uchádzača s osobným heslom, a to nezávisle od konkrétnej žiadosti o pracovné miesto. Po prihlásení môžete vytvárať nové žiadosti, odosielať ich alebo ich zrušiť, zobraziť stav svojich žiadostí, predkladať ďalšie dokumenty, neskôr meniť svoje údaje alebo kedykoľvek zrušiť jednu alebo viacero žiadostí.

Máte však aj možnosť poslať nám žiadosť priamo, čiže bez predchádzajúcej registrácie, stačí, ak nám prostredníctvom systému zašlete údaje potrebné na podanie žiadosti o zamestnanie. V tomto prípade však nebudete mať okamžitý online prístup k predloženej žiadosti a dokumentom. Potom však máte možnosť požiadať o prístup do online systému podávania žiadostí aj neskôr. To môžete urobiť kedykoľvek. Stačí iba požiadať o heslo (v maske „Registrácia/Prihlásenie“ jednoducho kliknite na „Zabudnuté heslo“ a zadajte e-mailovú adresu použitú v žiadosti). Na túto adresu vám potom príde e-mail s jednorazovým heslom. Po zmene hesla získate prostredníctvom systému prístup k svojmu profilu. Upozorňujeme, že dokumenty pridané k prihláške sú uložené v profile uchádzača a v prípade ďalších prihlášok bez pripojených dokumentov budú pridané automaticky. Ak chcete upraviť dokumenty alebo nahrať nové dokumenty, prihláste sa do svojho profilu uchádzača.

Pri oboch možnostiach použitia sa zhromažďujú a odosielajú rovnaké údaje. Nižšie uvedené lehoty na vymazanie žiadosti o prácu, profilu a zaradenia do talent poolu platia rovnako pre obe možnosti prihlásenia sa na pozíciu.

Účel spracovania údajov, právny základ/spôsob spracovania:  Všetky informácie a prílohy, ktoré uložíte a odošlete spolu so žiadosťou, sú predmetom nášho spracovania výlučne na účely posúdenia vami predloženej žiadosti a prípadne súvisiaceho procesu prijatia do zamestnania. Právnym základom je

 

-        Pre Nemecko

Art. 88 i.V.m. § 26 Abs. 1 Satz 1 BDSG bzw. Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO 

 

-        Pre Českú republiku

zákona č. 101/2000 - Zákonník práce v spojení s čl. 88 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

 

-        Pre Slovensko

Čl. 11 zákona č. 311/2001 - Zákonník práce v spojení s čl. 88 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

-        Pre Chorvátsko

Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

-        Pre Poľsko

Čl. 22 Zákonníka práce a čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

-        Pre Rumunsko

Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

-        Pre Bulharsko

Čl. 25k Zákonník práce v spojení s čl. 88 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

V rámci procesu podávania žiadosti vás budeme kontaktovať e-mailom, telefonicky a v prípade vášho súhlasu prípadne aj prostredníctvom SMS.

 

Ak okrem toho udelíte aj svoj súhlas, právnym základom na zaslanie vašej žiadosti je článok 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Pri online prenose údajov vašej žiadosti v tomto systéme používame šifrovanie, aby boli vaše údaje chránené pred neoprávneným prístupom. 

Príjemcovia/ kategórie príjemcov: Bez zvláštneho súhlasu alebo zaslania konkrétnej žiadosti si údaje vášho profilu môžete prezerať len vy.

Zamestnanci zodpovední za obsadzovanú pozíciu majú oprávnenie nahliadnuť do údajov vašej žiadosti len vtedy, ak si vytvoríte konkrétnu žiadosť prostredníctvom svojho profilu a pošlete nám ju. Iba ak nám prostredníctvom systému udelíte osobitný súhlas (vo forme označenia, kto má získať prístup k vášmu profilu), bude váš profil zohľadnený aj pri ďalších pracovných ponukách v skupine Kaufland, ktoré sú relevantné vzhľadom na vašu kvalifikáciu alebo záujmy. Okrem toho vašu žiadosť nikdy neposkytneme tretím stranám mimo skupiny Kaufland.

Ak ste udelili súhlas na zaradenie do našej databázy talentov (vo forme aktívneho súhlasu), váš profil môže byť tiež zaradený do našej databázy talentov a zohľadnený pri budúcich pracovných ponukách, ktoré odpovedajú vašej kvalifikácii. Toto prideľovanie sa uskutočňuje po našom individuálnom preskúmaní.

Právnym základom na spracovanie údajov v rámci databázy talentov je váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Naše databázy talentov sú prístupné len náborovým pracovníkom v príslušnej krajine. Zotrvanie v databáze talentov je založené na všeobecných kritériách vymazania pre váš profil.

Vaše údaje sa spravidla neprenášajú do krajín mimo EÚ, pokiaľ sa neuchádzate o pracovné miesta v spoločnosti Kaufland aj v krajinách mimo EÚ alebo ste výslovne nedali súhlas na zaradenie vášho profilu do skupiny talentov, aby mohli náboroví pracovníci všetkých krajín, v ktorých spoločnosť Kaufland pôsobí, preveriť a porovnať vaše údaje s požiadavkami voľných pracovných pozícií. V týchto prípadoch je právnym základom na zasielanie údajov váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Pre Nemecko navyše platí: V prípade plánovaného obsadzovania pracovných pozícií sa dokumenty príslušných žiadostí o túto pozíciu vopred predložia príslušnej podnikovej rade v súlade s právnymi požiadavkami zákona o organizácii podniku, aby táto rada mohla účinne uplatniť svoju právomoc spolurozhodovania, ktorá vyplýva zo zákona. Toto platí ale len v tom prípade, ak spoločnosť Kaufland, ktorá obsadzuje voľné pracovné miesto, disponuje podnikovou radou.

Doba uchovávania/ kritériá na určenie doby uchovávania dát:

Lehota na vymazanie pre konkrétnu žiadosť

Údaje konkrétnej žiadosti sa po ukončení výberového konania o voľnú pracovnú pozíciu anonymizujú v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Anonymizácia údajov žiadateľa sa uskutočňuje

-        Pre Českú republiku a Poľsko

po 90 dňoch.

 

-        Pre Nemecko

po 120 dňoch.

 

-        Pre Bulharsko

po 180 dňoch.

 

-        Pre Chorvátsko, Rumunsko a Slovensko

365 dní po skončení prijímacieho a výberového konania a vymazanie do jedného roka od tej istej lehoty.

 

Lehota na vymazanie osobných údajov, resp. profilu

Váš profil v našom online systéme žiadostí ako aj údaje a dokumenty v ňom uvedené zostávajú uložené v systéme bez ohľadu na konkrétnu aktívnu žiadosť. Máte tak možnosť prihlásiť sa online na ďalšie pozície vypísané skupinou Kaufland alebo dostávať príslušné oznámenia, keď budete zaradení do našej databázy talentov. Ak váš profil bude určitý čas neaktívny a nebude sa spracovávať žiadna žiadosť, váš profil sa automaticky vymaže.

Vymazanie neaktívnych profilov sa uskutočňuje

 

-        Pre Nemecko, Poľsko, Bulharsko, Českú republiku, Chorvátsko, Rumunsko a Slovensko

po 12 mesiacoch.

 

Svoj profil však môžete kedykoľvek vymazať aj sami. Ak bude v tomto čase prebiehať spracovávanie nejakých aktuálnych žiadostí, týmto vymazaním sa zrušia všetky tieto žiadosti  zároveň sa vymaže aj váš profil zo systému. V takom prípade sa profil vymaže okamžite a osobné údaje žiadateľa sa anonymizujú po uplynutí vyššie uvedenej lehoty na vymazanie.

 

3. Pracovný agent

 

Keď do našej masky vyhľadávania zadáte názov pracovnej pozície, o ktorú máte záujem, a/alebo miesto výkonu práce, môžete si nechať posielať príslušné pracovné ponuky e-mailom prostredníctvom nášho pracovného agenta tak často, ako vám to vyhovuje. Účelom spracúvania údajov v súvislosti s objednávaním služby pracovného agenta Kaufland ako informačnej služby je informovať účastníkov o voľných pracovných miestach v rámci skupiny Kaufland s cieľom pripraviť/umožniť vytváranie a zasielanie prípadných žiadostí. Právnym základom na spracovanie údajov v súvislosti so zasielaním tohto informačného bulletinu o voľných pracovných miestach je váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Ak sa zaregistrujete do bezplatnej služby pracovného agenta Kaufland, vyjadrujete súhlas s tým, že môžeme spracúvať vašu e-mailovú adresu a dobrovoľne poskytnuté informácie o kritériách pracovných ponúk, ktoré ste si vybrali (napr. oblasť činnosti, druh pracovného pomeru alebo pracovný čas), aby sme vás mohli e-mailom informovať o voľných pracovných miestach, ktoré vyhovujú daným kritériám. E-mailová adresa a kritériá práce sa nebudú posielať ďalej. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prihlásením sa do svojho profilu a vymazaním pracovného agenta.

 

4. Prieskum Candidate Experience

Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitu nášho výberového konania, po ukončení samotného výberového konania použijeme podľa okolností vašu e-mailovú adresu na zaslanie pozvánky na účasť v prieskume skúseností uchádzačov (prieskum Candidate Experience). Účasť na prieskume je dobrovoľná a zbieranie a vyhodnocovanie odpovedí na otázky je anonymné. Spracovanie vašej e-mailovej adresy na tento účel prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Naším oprávneným záujmom pri spracúvaní údajov je získať skúsenosti a názory na samotný proces podávania žiadostí o voľné pozície a použiť tieto skúsenosti a názory ako dôležitý zdroj informácií pri navrhovaní a zlepšovaní tohto procesu.

 

5. Kontaktný formulár / e-mailový kontakt / telefonický kontakt

Účel spracovania údajov/ právny základ:

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vypĺňaní kontaktných formulárov, telefonicky alebo e-mailom, budú samozrejme považované za dôverné. Vaše údaje používame výlučne na účely spracovania vašej žiadosti. Právnym základom tohto spracúvania údajov v prípade všeobecných otázok je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Oprávnený záujem skupiny Kaufland vyplýva zo záujmu odpovedať na otázky návštevníkov webových stránok, a tým udržiavať ich spokojnosť.

V prípade otázok týkajúcich sa konkrétnej žiadosti alebo pracovného miesta je právnym základom článok 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo článok 88 všeobecného nariadenia o ochrane údajov v spojení s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane údajov v zamestnaní.

Príjemcovia/ kategórie príjemcov:

Údaje zásadne neposkytujeme tretím stranám mimo skupiny Kaufland. Vo výnimočných prípadoch spracúvajú údaje v našom mene sprostredkovatelia. Tých si však starostlivo vyberáme, podrobujeme ich kontrolám a sú povinní s nami podpísať zmluvu v súlade s článkom 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Okrem toho sa prípadne môže stať, že určité výňatky z vašej žiadosti bude nutné poslať iným spoločnostiam Kaufland (napr. tej spoločnosti Kaufland, ktorej sa vaša žiadosť týka), aby sme mohli vašu žiadosť náležite spracovať. Ak je to možné, bude vaša žiadosť vopred anonymizovaná, aby nemohli tretie strany prísť do styku s Vašimi osobnými údajmi uvedenými v žiadosti. V jednotlivých prípadoch sa však môže stať, že bude potrebné poskytnúť vaše osobné údaje na spracovanie vašej žiadosti tretej strane.

Doba uchovávania/ kritériá na určenie doby uchovávania dát:

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s otázkami prostredníctvom tejto webovej stránky alebo e-mailom, vymažeme alebo bezpečne anonymizujeme najneskôr do 90 dní po odoslaní konečnej odpovede. Dôvodom je skutočnosť, že návštevníci webových stránok nás po zodpovedaní ich otázok  často opätovne kontaktujú ohľadom tej istej veci. Aby sme im však mohli náležite odpovedať, musíme sa vedieť odvolať na predchádzajúcu komunikáciu. Preto vaše dokumenty uchovávame ďalších 30 dní. Podľa našich skúseností sa po uplynutí tejto doby už zvyčajne neobjavujú žiadne ďalšie otázky. Ak si uplatníte svoje práva dotknutej osoby, vaše osobné údaje sa budú uchovávať 3 roky po zaslaní konečnej odpovede, aby sme boli schopní preukázať, že sme vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.

 

6. Používanie súborov cookie

 

Zodpovedná osoba a účely spracovania údajov/právny základ:

My, skupina Kaufland (informácie pre jednotlivé krajiny nájdete v tiráži), používame na našich webových stránkach tzv. cookies. Nastavenie, ktoré zvolíte vo formulári súhlasu (napr. súhlas udelený alebo nie), sa potom vzťahuje na používanie súborov cookie a iných technológií na spracovanie údajov o používaní na všetkých (čiastkových) doménach na adrese www.jobs.kaufland.de.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia (notebook, tablet, smartfón atď.), keď navštívite naše webové stránky. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie vášho koncového zariadenia a neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone ani iný škodlivý softvér. V súbore cookie sú uložené informácie, ktoré sa týkajú konkrétneho použitého koncového zariadenia. To však neznamená, že získame priamu informáciu o vašej identite.

Používanie súborov cookie a iných technológií na spracovanie údajov o používaní slúži na nasledujúce účely v závislosti od kategórie súboru cookie alebo inej technológie:

 • Technicky nevyhnutné:
  Tu patria cookies a podobné technológie, bez ktorých nemôžete využívať naše služby (potrebné napríklad pre správne zobrazenie našich webových stránok/Vami zvolených funkcií, k uchovávaniu Vašich prihlásení v sekcii Login atď.). Zoznam všetkých používaných, technicky nevyhnutných technológií / cookies
  nájdete tu.
  Používanie technicky nevyhnutných cookies a podobných technológií z kategórie „Technicky nevyhnutné“ prebieha s ohľadom na § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákon o elektronických komunikáciách. Následné spracúvanie osobných údajov prebieha na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f.)  Nariadenia EÚ.
 • Analytické: Vďaka týmto technológiám sme schopní zohľadniť Vaše skutočné, ako aj predpokladané preferencie, a to za účelom umožnenia Vám pohodlne používať naše webové stránky. Vďaka Vašim nastaveniam sme napríklad schopní zobraziť Vám naše webové stránky v niektorom z pre Vás zrozumiteľnom jazyku. Okrem toho sme schopní, týmto spôsobom, zabrániť tomu, aby sa Vám zobrazovali produkty, ktoré nie sú dostupné vo Vašom regióne. Zoznam všetkých používaných „analytických technológií / cookies“ nájdete tu.
  Používanie cookies a podobných technológií z kategórie „Analytické“ prebieha s ohľadom na § 109 ods. 8 Zákona č. 452/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákon o elektronických komunikáciách. Následné spracúvanie osobných údajov prebieha na základe Vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a.)  Nariadenia EÚ.
 • Štatistické: Tieto technológie nám umožňujú vytvárať pseudonymné štatistiky týkajúce sa používania našich služieb, a to za účelom ich prispôsobenia konkrétnym potrebám. Vďaka tomu vieme napríklad určiť spôsob, akým prispôsobíme naše webové stránky ešte lepšie potrebám používateľov. Zoznam všetkých používaných „štatistických technológií / cookies“ nájdete tu. Používanie cookies a podobných technológií z kategórie „Štatistické“ prebieha s ohľadom na § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákon o elektronických komunikáciách.
  Následné spracúvanie osobných údajov prebieha na základe Vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1, písm. a.)  Nariadenia EÚ.
 • Marketingové: Prostredníctvom tejto technológie sme schopní Vám zobraziť pre Vás vhodný reklamný obsah, ktorý sa odvíja od analýzy Vášho pseudonymného užívateľského správania. Vaše užívateľské správanie je možné vysledovať tiež prostredníctvom rôznych webových stránok, prehliadačov alebo koncových zariadení, a to prostredníctvom ID používateľa (jednoznačného identifikátora).
  Udelením súhlasu so získavaním údajov, týkajúcich sa Vášho pseudonymného používateľského profilu a jeho zdieľaním, spolu so pseudonymným ID používateľa, za reklamnými účelmi, sa Vám môže, na iných webových stránkach Kauflandu a v rámci služieb,
  prípadne na iných kanáloch poskytovaných tretími osobami , zobrazovať pre Vás relevantný reklamný obsah, ktorý zodpovedá Vašim predpokladaným záujmom, ktoré je možné odvodiť z Vášho používateľského profilu. Súčasne analyzujeme Vaše používanie webových stránok Kauflandu (napr. pozreté alebo otvorené reklamné bannery), a to jednak za účelom optimalizovania našich reklamných inzerátov a ponúk pre Vás a našich ostatných zákazníkov a tiež za účelom poskytnutia pseudonymných údajov našim reklamným partnerom, a to s cieľom, aby títo mohli vykonať zúčtovanie a optimalizovať svoje marketingové kampane. Naši reklamní partneri nebudú spôsobilí tieto informácie priradiť k Vašej osobe. Pokiaľ neudelíte súhlas alebo tento súhlas, s účinkami do budúcnosti, odvoláte, bude sa Vám zobrazovať už len náhodný obsah na príslušných banneroch týkajúcich sa našich služieb a webových stránkach, ako aj u tretích osôb. Zoznam všetkých používaných „marketingových technológií/cookies“ nájdete tu.

V súvislosti s používaním súborov cookie a podobných technológií na spracovanie údajov o využívaní sa v závislosti od účelu spracúvajú najmä tieto typy osobných údajov:

Technicky nevyhnutné:

 • Súhlas s preferenciami súborov cookie

Preferencie:

 • Nastavenia, ktoré slúžia na optimalizovaný výstup máp.

Štatistika:

·    Pseudonymizované profily používania s informáciami o používaní našej webovej stránky. Tie obsahujú najmä:

o  typ/verziu prehliadača,

o  použitý operačný systém,

o referenčnú URL (predtým navštívenú stránku),

o  názov hostiteľa prístupového počítača (IP adresa),

o  čas požiadavky servera,

o  individuálne ID používateľa a

o  udalosti spustené na webovej stránke (správanie pri vyhľadávaní informácií na internete).

·    IP adresy sú pravidelne anonymizované, aby nebolo možné vyvodiť závery o vašej osobe.

·    ID používateľa párujeme s ďalšími údajmi o vás (napr. meno, e-mailová adresa atď.) len s vaším osobitným a výslovným súhlasom. Samotné ID používateľa nám neumožňuje vyvodiť žiadne závery o vašej osobe. V určitých prípadoch sa môže stať, že ID používateľa a súvisiace profily využívania prípadne zdieľame s tretími stranami prostredníctvom poskytovateľov reklamných sietí.

Marketing:

 • Pseudonymizované profily používania s informáciami o používaní našej webovej stránky. Tie obsahujú najmä:
  • IP adresu,
  • individuálne ID používateľa,
  • potenciálny záujem o produkt,
  • udalosti spustené na webovej stránke (správanie pri vyhľadávaní informácií na internete).
 • IP adresy sú pravidelne anonymizované, aby nebolo možné vyvodiť závery o vašej osobe.
 • ID používateľa párujeme s ďalšími údajmi o vás (napr. meno, e-mailová adresa atď.) len s vaším osobitným a výslovným súhlasom. Samotné ID používateľa nám neumožňuje vyvodiť žiadne závery o vašej osobe. V určitých prípadoch sa môže stať, že ID používateľa a súvisiace profily využívania prípadne zdieľame s tretími stranami prostredníctvom poskytovateľov reklamných sietí.

Právnym základom pre používanie súborov cookie za účelom zabezpečenia pohodlného používania webovej stránky, zbierania informácií na štatistické účely a marketing je váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Právnym základom pre používanie technicky nevyhnutných súborov cookie je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, t. j. vaše údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme mohli zabezpečiť správne fungovanie webových stránok a ich zobrazenie.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať/zmeniť s účinnosťou do budúcnosti. Jednoducho kliknite tu a vyberte si. Odstránením príslušných zaškrtnutí jednoducho a ľahko odvoláte svoj súhlas ohľadom konkrétnych účelov spracovania.

Príjemcovia/ kategórie príjemcov: V súvislosti so spracovaním údajov pomocou súborov cookie a podobných technológií na spracovanie údajov o využívaní môžeme na tento účel osloviť špecializovaných poskytovateľov služieb, najmä z oblasti online marketingu. Títo spracúvajú vaše údaje v našom mene ako sprostredkovatelia, v každom prípade sú podrobení dôkladnému výberu a sú zmluvne zaviazaní v súlade s článkom 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Všetky spoločnosti označené ako poskytovatelia, ktoré sú uvedené v našich podmienkach používania súborov cookie, pôsobia u nás ako spracovatelia.

Doba uchovávania/ kritériá na určenie doby uchovávania dát: Dobu uchovávania súborov cookie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie. Ak je v stĺpci „Vypršanie platnosti“ uvedené „trvalo“, súbor cookie sa bude uchovávať trvalo, kým nebude príslušný súhlas odvolaný. Doba uchovávania relácie (Session Storage) je obmedzená na príslušnú reláciu a končí sa po zatvorení prehliadača.

 

6.1 Sledovanie webu (webtracking) pomocou Adobe Analytics

Účel spracovania údajov/právny základ: Táto webová stránka používa službu webovej analýzy Adobe Analytics na vyhodnocovanie prístupu používateľov na túto webovú stránku. Spracovanie údajov je založené na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Informácie, ktoré sa zhromažďujú počas vášho používania našej webovej stránky (ktoré zahŕňajú: stránku, z ktorej bol súbor vyžiadaný, názov súboru, dátum a čas vyžiadania, množstvo prenesených údajov, stav prístupu, ako napríklad "súbor prenesený", "súbor nenájdený" atď., opis typu použitého webového prehliadača a anonymizovanú IP adresu - skrátenú o posledné tri číslice), používame na usmernenie používateľov, na štatistické vyhodnotenia, na prispôsobenie našej webovej lokality vašim potrebám a na optimalizáciu opatrení pri prijímaní zamestnancov. Na tento účel používame súbory cookie na kontrolu vášho pripojenia k našej webovej stránke počas relácie. Na tento účel spoločnosť Adobe Systems GmbH, ktorú sme poverili touto úlohou, nastaví vo vašom internetovom prehliadači trvalý súbor cookie na vytvorenie pseudonymizovaného profilu používateľa. Tento trvalý súbor cookie umožňuje rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve tejto webovej stránky. Využíva sa na hodnotenie a navrhovanie opatrení pri nábore nových zamestnancov pre cieľovú skupinu a webovej stránky prispôsobenej potrebám cieľovej skupiny.

 

Informácie uložené na serveroch spoločnosti Adobe nie je možné priamo prepojiť s danou osobou, pretože služba Adobe Analytics sa používa s nastaveniami „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ a „Obfuscate IP-Removed“. Nastavením „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ je možné zabezpečiť, že IP adresa sa pred touto tzv. geografickou lokalizáciou anonymizuje nahradením posledného oktetu IP adresy nulami. Približná poloha používateľa sa pridá do sledovacieho balíka (tracking-paket), ktorý stále obsahuje úplnú IP adresu na štatistickú analýzu. Pred uložením sledovacieho balíka sa potom IP adresa nahradí jedinou pevnou IP adresou - tu sa hovorí o generickej IP adrese - ak je nakonfigurované nastavenie „Obfuscate IP –Removed“. To znamená, že IP adresa už nie je zahrnutá v uloženom dátovom zázname.

 

Údaje zhromaždené pomocou technológie Adobe Analytics sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky. Údaje o používaní uložené v súbore cookie sa taktiež nespájajú s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu.

Ak chcete zabrániť všeobecnému sledovaniu zo strany spoločnosti Adobe, stačí kliknúť na príslušný odkaz a potvrdiť svoj nesúhlas na stránke, na ktorú sa dostanete prostredníctvom tohto odkazu. V tomto prípade Adobe nastaví vo vašom prehliadači trvalý súbor cookie na „Do not track“, aby sa technológia Adobe už viac nepoužívala.

 

Príjemcovia/kategórie príjemcov: Vaše údaje budú v rámci spracovania údajov v službe Kaufland poskytnuté/odoslané nasledujúcim príjemcom (oddelenia Kaufland Recruiting a BI). Ak má Adobe alebo iní poskytovatelia technických služieb prístup k údajom na účely podpory, boli s týmito poskytovateľmi uzatvorené zmluvy o spracovaní údajov v súlade s článkom 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

7. Využívanie digitálneho asistenta 

 

V súčasnosti máte možnosť - len v Nemecku, Rumunsku a Poľsku - využiť nášho textového digitálneho asistenta.

 

7.1 Digitálny asistent

Účel spracovania údajov / právny základ: Interakcia s digitálnym asistentom prebieha prostredníctvom webovej stránky Kaufland Kariéra, ako aj prostredníctvom terminálov v predajniach.

 

Digitálny asistent ponúka tri funkcie:

-       Odpovedanie na otázky

-       Vyhľadávanie pracovných miest

-       Žiadosť o pracovné miesto

 

Údaje určené na spracovanie zahŕňajú v prípade funkcie FAQ a vyhľadávania pracovných ponúk:

 

-       údaje uložené serverom pri používaní digitálneho asistenta (vrátane dátumu a trvania používania, údajov z použitého koncového zariadenia, ako je anonymizované ID používateľa),

-       napísané textové správy, ktoré odosielate prostredníctvom digitálneho asistenta,

-       osobné údaje, ktoré poskytnete digitálnemu asistentovi bez toho, aby ste o to boli požiadaní (napríklad vaše meno).

 

Všetky osobné a súvisiace údaje sa automaticky anonymizujú v priebehu logickej sekundy bezprostredne po ich získaní, takže spoločnosť Kaufland nie je schopná vyvodzovať žiadne závery o vašej osobe. Poskytnutie vašich údajov je dobrovoľné. Spracovanie údajov je predpokladom neobmedzenej funkcie digitálneho asistenta.

 

Osobné údaje sa zhromažďujú ako súčasť funkcie na uchádzanie sa o voľnú pracovnú pozíciu. Ide o meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a krajinu. V závislosti od pracovnej pozície sa kladú aj otázky, ktoré pomáhajú pri predbežnom výbere. Voliteľne je možné poskytnúť informácie o pohlaví, zaradení do databázy talentov, viditeľnosti profilu alebo odporúčaných zamestnancoch. Máte tu aj možnosť nahrať k svojej žiadosti životopis alebo iné dokumenty. Údaje sa prenesú do nášho online systému žiadostí o zamestnanie. Ďalšie informácie a lehoty na vymazanie nájdete v bode 3. Údaje sa neukladajú v samotnom chatbote. Všetky osobné a súvisiace údaje sa automaticky anonymizujú v priebehu logickej sekundy bezprostredne po ich zhromaždení, aby v chatbote nebolo možné vyvodiť žiadne závery o vašej osobe. Odoslané dokumenty sa tiež ukladajú len dočasne a na krátky čas a potom sa okamžite vymažú.

 

Právnym základom pre opísané spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spracúvanie údajov uvedených v bode 1 s cieľom zlepšiť komunikáciu je oprávneným záujmom v zmysle tohto nariadenia.

 

Máte právo kedykoľvek vyjadriť námietku proti spracovaniu vašich údajov. V takom prípade sa obráťte na osobu uvedenú v bode 1.

 

7.2 Protokoly webového servera

 

Keď používate digitálneho asistenta, v záujme zaistenia bezpečnosti našich IT systémov štandardne spracúvame dátum a trvanie vašej návštevy a počet žiadostí. Tento zber údajov prebieha výlučne anonymne.

 

Právnym základom pre opísané spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spracúvanie údajov uvedených v bode 1 na zaistenie bezpečnosti IT systémov sa považuje za oprávnený záujem v zmysle tohto nariadenia.

 

7.3 Prispôsobovanie digitálneho asistenta podľa potrieb

 

Nevyhodnocujeme žiadne osobné údaje. S cieľom prispôsobiť digitálneho asistenta tak, aby bol pre používateľa čo najprívetivejší, zlepšiť kvalitu služieb alebo opraviť existujúce chyby, analyzujeme používanie digitálneho asistenta výlučne na základe anonymizovaných údajov. To nám umožňuje napríklad ďalej rozvíjať rozpoznávanie fráz a obohacovať digitálneho asistenta o nové funkcie.

 

7.4 Kritériá na určenie doby uchovávania údajov

 

Pri používaní digitálneho asistenta neuchovávame žiadne vaše osobné údaje.

 

8. Šifrovanie

 

Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje čo najkomplexnejšie chránili pred neželaným prístupom. Okrem zabezpečenia operačného prostredia používame aj šifrovacie postupy. Informácie, ktoré nám poskytujete, sa prenášajú v zašifrovanej forme pomocou protokolu SSL (Secure Socket Layer) a overujú sa, aby sa zabránilo zneužitiu údajov tretími stranami. Spoznáte to podľa toho, že symbol zámku v stavovom riadku prehliadača je zatvorený a adresný riadok začína „https“.

 

9. Vaše práva dotknutej osoby

 

V súlade s čl. 15 ods. 1 európskeho nariadenia o ochrane údajov máte právo kedykoľvek a bezplatne získať informácie o osobných údajoch, ktoré o vás spoločnosť Kaufland uchováva na základe vašej žiadosti o voľnú pracovnú pozíciu.

Okrem toho máte podľa článku 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo požiadať o opravu nesprávnych údajov, ktoré o vás boli uložené a ktoré sa vás týkajú.

Napokon, podľa článku 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo požiadať o vymazanie údajov, ak údaje už nesmieme uchovávať (napr. preto, že údaje už nie sú potrebné na rozhodnutie o prijatí do zamestnania alebo ste svoj udelený súhlas odvolali).

Máte tiež právo požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov v súlade s článkom 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Ak je spracovanie údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, máte právo namietať v súlade s článkom 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu údajov, v budúcnosti sa spracúvanie údajov nebude vykonávať. To neplatí, ak prevádzkovateľ môže preukázať závažné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmom dotknutej osoby vzniesť námietku.

Ak ste spracúvané údaje poskytli sami, máte právo na prenos údajov podľa článku 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Ak je spracovanie údajov založené na vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Zákonnosť predchádzajúceho spracovania zostáva nedotknutá. Upozorňujeme, že odvolanie vášho súhlasu bude mať za následok okamžité vymazanie vášho profilu v našom online systéme podávania žiadostí a príslušné zrušenie a anonymizáciu všetkých spracovávaných žiadostí.

V uvedených prípadoch, v prípade otvorených otázok alebo sťažností sa obráťte na osobu zodpovednú za ochranu údajov písomne alebo e-mailom.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky na nápravu, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, porušuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov (článok 77 všeobecného nariadenie o ochrane údajov). Dotknutá osoba môže toto právo uplatniť u dozorného orgánu v členskom štáte svojho bydliska, pracoviska alebo miesta údajného porušenia.

 

10. Kontaktné údaje na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov

 

Na osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov jednotlivých spoločností Kaufland sa môžete obrátiť prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

-        Pre Nemecko

datenschutz@kaufland.de

Poštová adresa:

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov Kaufland Služby

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

 

-        Pre Českú republiku

e-mail: oou@kaufland.cz

Poštová adresa:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

 

-        Pre Slovensko

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Právo a Compliance

Adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

E-mail: dataprotection@kaufland.sk

 

-        Pre Chorvátsko

E-mail: gdpr@kaufland.hr

Adresa:

Kaufland Hrvatska k.d.

Službenik za zaštitu podataka

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

 

-        Pre Poľsko

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

E-mail: daneosobowe@kaufland.pl

Adresa:

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

 

-        Pre Rumunsko

E-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

Adresa poștală:

Kaufland România, Bd. Barbu Văcărescu 120-144, sectorul 2 , București

În atenția departamentului Protecția Datelor

 

-        Pre Bulharsko

E-Mail: dataprotection@kaufland.bg

Adresa:

1A Skopje Str

1233, Sofia 

 

 

 

II Moldavsko

Politika bezpečnosti osobných údajov

Spoločnosť s ručením obmedzeným "KAUFLAND"

1.    Účel smernice

 

Táto smernica opisuje podmienky a spôsob spracovania osobných údajov zamestnancov a potenciálnych zamestnancov, ako aj bezpečnostné opatrenia a ochranné prvky zvolené na zabezpečenie údajov.

2.    Rozsah pôsobenia

 

2.1 Táto smernica upravuje spôsob zhromažďovania a spracúvania osobných údajov, ako aj podmienky používania týchto informácií v rámci spoločnosti "KAUFLAND" SRL, prevádzkovateľa osobných údajov, právnickej osoby registrovanej v Moldavskej republike so sídlom na ulici  Sfatul Tarii, č. 29, Chisinau, identifikačné číslo 1016600004811 (ďalej označovanej len ako "Kaufland", "Prevádzkovateľ" alebo "Spoločnosť" v závislosti od situácie a okolností).

 

2.2 Táto smernica sa vzťahujú na osobné údaje zamestnancov a potenciálnych zamestnancov spoločnosti (uložené v papierovej a/alebo elektronickej podobe), ktoré prevádzkovateľ spracúva a uchováva, a sú doplnené ustanoveniami príslušných predpisov o systéme vedenia záznamov schválených prevádzkovateľom a platnými právnymi predpismi.

 

V tejto smernici sa používajú nasledujúce pojmy a definície (v súlade s pojmami a definíciami uvedenými v článku 3 zákona č. 133 z 8. júla 2011 o ochrane osobných údajov):

Osobné údaje - akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (dotknutej osoby); identifikovateľná osoba je osoba, ktorú je možné identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe identifikačného čísla alebo jedného či viacerých faktorov špecifických pre jej fyzickú, fyziologickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu;

Spracovanie osobných údajov - akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi, či už automatickými alebo inými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prispôsobovanie alebo zmena, prehliadanie, používanie, poskytovanie tretím stranám prenosom, šírením alebo inak, zosúladenie alebo kombinácia, blokovanie, vymazanie alebo zničenie;

Ukladanie - ukladanie osobných údajov na akékoľvek médium;

Systém ukladania osobných údajov - akýkoľvek štruktúrovaný súbor osobných údajov prístupný podľa stanovených kritérií bez ohľadu na to, či je táto štruktúra organizovaná centralizovaným alebo decentralizovaným spôsobom alebo je distribuovaná podľa funkčných alebo geografických kritérií;

Používateľ - akákoľvek osoba konajúca na základe poverenia prevádzkovateľa alebo jeho stáleho zástupcu, ktorá má uznané právo na prístup k osobným databázam.

 

3.    Referenčné dokumenty

 

3.1.     Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov uzavretý v Štrasburgu 28. januára 1981, ktorý Moldavská republika ratifikovala rozhodnutím parlamentu č. 483 z 2. júla 1999;

3.2.     Ústava Moldavskej republiky;

3.3.     Zákon č. 133 z 8. júla 2011 o ochrane osobných údajov;

3.4.     Zákon č. 71 z 22. marca 2007 o registroch;

3.5.     Zákon č. 982 z 11. mája 2000 o prístupe k informáciám;

3.6.     Uznesenie vlády č. 1123 zo 14. decembra 2010 o schválení požiadaviek na zaistenie bezpečnosti osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov v rámci informačných systémov osobných údajov. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337094;

3.7.     Uznesenie vlády č. 296 z 15. mája 2012 o schválení nariadenia o registri prevádzkovateľov spracúvajúcich osobné údaje.

 

4.    Právomoci

 

Hlavnú zodpovednosť za vypracovanie, implementáciu a monitorovanie uplatňovania ustanovení tejto politiky nesie spoločnosť.

 

5.    Opis postupov spracovania a bezpečnosti

 

5.1.     Minimálne požiadavky na bezpečnosť osobných údajov

Táto smernica týkajúca sa bezpečnosti spracovania osobných údajov platná pre spoločnosť Kaufland upravuje niektoré technické a organizačné opatrenia potrebné na zachovanie dôvernosti a integrity osobných údajov zhromaždených spoločnosťou Kaufland a je doplnená ustanoveniami právneho aktu uvedeného v článku 3.6.

V rámci spoločnosti sa bezpečnosť spracovania osobných údajov vykonáva len pri prísnom dodržiavaní a rešpektovaní ustanovení vyššie uvedeného normatívneho zákona a nasledujúcich ustanovení:

5.1.1.    Autorizácia fyzického prístupu

Prístup do priestorov/kancelárií alebo priestorov, v ktorých sa nachádzajú informačné systémy a/alebo registre obsahujúce osobné údaje, je obmedzený a povolený len osobám, ktoré majú potrebné oprávnenie, a len počas pracovného času, v súlade s príslušným zoznamom a označením, aby sa zabránilo prístupu neoprávnených osôb.

5.1.2.     Správa a monitorovanie fyzického prístupu

Prevádzkovateľ zabezpečí správu a monitorovanie fyzického prístupu ku všetkým prístupovým bodom k informačným systémom a/alebo registrom obsahujúcim osobné údaje vrátane reakcie na porušenie regulácie prístupu.

Prístup návštevníkov (tretích strán) sa zabezpečuje v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

5.1.3.    Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi v rámci svojej pracovnej činnosti, sú povinní zachovávať dôvernosť údajov a plne dodržiavať ustanovenia referenčných dokumentov uvedených v článku 3.

Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú na všetky informácie, ktoré má prevádzkovateľ o tretích stranách a o ktorých sa zamestnanec dozvie v priebehu svojej práce.

5.1.4.    Spracovanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby je zakázané, okrem prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na:

-        plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo konať na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy;

-        plnenie povinnosti, ktorú prevádzkovateľovi ukladá zákon;

-        ochranu života, telesnej integrity alebo zdravia dotknutej osoby;

-        plnenie úloh vykonávaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej tretej strane, ktorej sa osobné údaje poskytujú;

-        splnenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany, ktorej sa osobné údaje poskytujú, za predpokladu, že tento záujem nemá vplyv na záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby;

-        štatistické účely za predpokladu, že osobné údaje zostanú počas spracovania anonymné;

-        výmenu údajov podľa podmienok platných právnych predpisov o výmene údajov a interoperabilite.

Ak dotknutá osoba nesúhlasila s iným určením, uchovávaním alebo ďalším spracovaním, po ukončení spracovania osobných údajov sa tieto údaje:

-        zničia; alebo

-        sa prevedú inému spracovateľovi za predpokladu, že spoločnosť zabezpečí, aby ich ďalšie spracovanie bolo na podobné účely ako pôvodné spracovanie; alebo

-        sa pretransformujú na anonymné údaje a uložia sa len na štatistické účely.

5.1.5.    Zmeny osobných údajov

Osobné údaje zamestnancov a potenciálnych zamestnancov sa zhromažďujú s cieľom plniť povinnosti, ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú z platných právnych predpisov, ale aj s cieľom chrániť zamestnancov a potenciálnych zamestnancov a efektívne riadiť zamestnancov s cieľom zabezpečiť kvalitné služby.

Všetky osobné údaje zamestnancov a potenciálnych zamestnancov budú prísne dôverné. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých zamestnancov prevádzkovateľa, ktorí sa priamo alebo nepriamo dostanú k takýmto údajom.

5.1.6.    Identifikácia a autentifikácia používateľa

 

Na prístup k databáze obsahujúcej osobné údaje spoločnosti sa používatelia musia identifikovať. Identifikácia sa vykonáva zadaním používateľského účtu (alebo "používateľského mena") a hesla priradeného k tomuto používateľskému účtu.

Každý používateľ, ktorý má prístup do databáz osobných údajov spoločnosti Kaufland, má pridelené vlastné a pre spoločnosť jedinečné používateľské meno a heslo.

Spoločnosť Kaufland spravuje a udržiava používateľské účty (a príslušné heslá) v súlade s týmito zásadami.

Manuálny prístup používateľov k databázam je založený na zozname, ktorý schvaľuje zamestnanec spoločnosti Kaufland.

Prístupové práva používateľov k databázam obsahujúcim osobné údaje sa pravidelne kontrolujú, aby sa zabezpečilo, že neboli udelené žiadne neoprávnené prístupové práva (najmenej každých 6 mesiacov) a po každej zmene statusu používateľa.

Prístup k bezpečnostným funkciám informačných systémov pre osobné údaje a samotné údaje sa výslovne udeľuje len zodpovednej osobe prevádzkovateľa určenej v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

Pravidlá identifikácie a autentifikácie používateľa sa môžu upraviť podľa kategórie spracúvaných osobných údajov (bežné/osobitné) s cieľom dodržať ustanovenia zákona uvedeného v článku 3.6.

5.1.7.    Typ prístupu

Používatelia majú prístup len k osobným údajom, ktoré sú potrebné na plnenie ich pracovných úloh.

Technická podpora môže pristupovať k osobným údajom vo výnimočných prípadoch a len na základe výslovného predchádzajúceho povolenia zodpovednej osoby prevádzkovateľa, pričom o tom informuje dotknutú osobu (ktorej údaje sa sprístupňujú) a poskytne príslušnú dokumentáciu pre každý prípad prístupu.

Prevádzkovateľ bude uplatňovať prísne postupy na likvidáciu osobných údajov.

Pravidlá týkajúce sa typu prístupu sa môžu upraviť v závislosti od kategórie spracúvaných osobných údajov (bežné/osobitné), aby boli v súlade s ustanoveniami zákona uvedeného v článku 3.6.

5.1.8.    Zhromažďovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ získava informácie priamo od zamestnancov a potenciálnych zamestnancov (fyzických osôb, ktorých sa osobné údaje týkajú) s ich predchádzajúcim súhlasom a informuje ich o kategóriách údajov a účele ich spracovania.

S ohľadom na špecifiká prevádzkovateľa a oblasť jeho činnosti, ako aj na podmienky stanovené v právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na danú oblasť, prevádzkovateľ spracúva osobitné kategórie osobných údajov, konkrétne údaje týkajúce sa zdravotného stavu jeho zamestnancov a potenciálnych zamestnancov. Táto požiadavka je potrebná vzhľadom na špecifiká ich činností. Podľa zákona o štátnom zdravotnom dozore je prevádzkovateľ povinný kontrolovať zdravotný stav svojich zamestnancov a potenciálnych zamestnancov pri ich prijímaní do zamestnania a potom pravidelne raz ročne. Z týchto dôvodov spracovanie týchto kategórií údajov priamo súvisí s rozsahom činností spoločnosti Kaufland a s bezpečnosťou jej zamestnancov a potenciálnych zamestnancov a ich fyzickou integritou.

V súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba informovaná o právach, ktoré má v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov, a to najmä:

-        právo byť informovaný;

-        právo na prístup k osobným údajom;

-        právo zasiahnuť v súvislosti s osobnými údajmi; 

-        právo dotknutej osoby namietať;

-        právo nepodriadiť sa žiadnemu individuálnemu rozhodnutiu;

-        prístup k spravodlivosti;

-        a ďalšie.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje výlučne na účely dodržiavania platných právnych predpisov (okrem iného vrátane dodržiavania právnych predpisov, profesijných noriem a interných predpisov).

Spoločnosť Kaufland určí oprávnených používateľov na zhromažďovanie a vkladanie osobných údajov do informačného systému a zmeny osobných údajov budú vykonávať len oprávnení používatelia určení spoločnosťou.

Osobné údaje zamestnancov podliehajú nasledujúcim postupom spracovania: zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, ukladanie, uchovávanie, obnovovanie, prispôsobovanie alebo modifikovanie, vyhľadávanie, nahliadanie, používanie, zverejňovanie prenosom, šírenie alebo iné spôsoby, zhromažďovanie alebo kombinovanie, blokovanie, vymazanie alebo zničenie, oznamovanie príslušným orgánom v súlade s platnými právnymi predpismi, oznamovanie subspracovateľom a prístup subspracovateľov prepojených so spracovateľmi.

Osobné údaje sa môžu poskytnúť dotknutým osobám, ústredným/miestnym orgánom, sociálnym alebo zdravotníckym službám, zákonným zástupcom dotknutých osôb, spoločnostiam spojeným s prevádzkovateľom a zmluvným partnerom prevádzkovateľa podľa predchádzajúcej vety v súlade so zákonom.

Keďže právne predpisy Moldavskej republiky neobsahujú osobitné ustanovenia o trvaní spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ dodržiava zásady správneho spracúvania údajov. Dotknutá osoba je informovaná o dobe uchovávania a ukladania údajov. Prevádzkovateľ uchováva a spracúva osobné údaje zamestnanca po dobu 1 roka odo dňa ich zhromaždenia/zaznamenania.

V súlade s právnymi ustanoveniami prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v papierovej a/alebo elektronickej forme.

V prípade, že tretie strany majú na základe obchodných vzťahov potrebu zhromažďovať informácie o zamestnancoch prevádzkovateľa, prevádzkovateľ bude informovať zamestnancov a potenciálnych zamestnancov o bezpečnostných obmedzeniach a podmienkach uložených tretej strane v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť Kaufland bude poskytovať informácie o zamestnancoch tretím stranám len za vhodných podmienok a vhodnými prostriedkami, ako to vyžaduje/umožňuje zákon.

5.1.9.    Bezpečnostné zálohovanie (backups)

Zálohovanie databáz obsahujúcich osobné údaje a programov používaných na automatizované spracovanie sa vykonáva každý mesiac na úrovni spoločnosti Kaufland.

 

Pravidlá zálohovania sa môžu upraviť v závislosti od kategórie spracúvaných osobných údajov (bežné/osobitné), aby boli v súlade s ustanoveniami zákona uvedeného v článku 3.6.

5.1.10.Počítače a prístupové terminály

Počítače a iné prístupové terminály sú umiestnené v uzamykateľných miestnostiach s obmedzeným prístupom.

Aj v prípade monitorov, na ktorých sú zobrazené osobné údaje a na ktorých nikto nevykoná žiadnu činnosť počas maximálne 15 (pätnásť) minút, sa pracovná relácia automaticky ukončí.

Verejne prístupné terminály, na ktorých sa zobrazujú osobné údaje, sú umiestnené tak, aby verejnosť do nich nemohla nazrieť, a zobrazené údaje sa automaticky skryjú po uplynutí maximálne 5 (piatich) minút, počas ktorých nebola nevykoná žiadna akcia.

Pravidlá týkajúce sa počítačov a prístupových terminálov sa môžu upraviť podľa kategórie spracúvaných osobných údajov (bežné/osobitné) s cieľom dodržať ustanovenia zákona uvedeného v článku 3.6.

5.1.11. Súbory o prístupe

Každý prístup do databázy obsahujúcej osobné údaje sa zaznamenáva buď v prístupovom súbore (alebo "logu" v prípade automatického spracovania), alebo v registri pri manuálnom spracovaní osobných údajov.

V prípade automatického spracovania sú všetky tieto informácie uložené v súbore so všeobecným prístupom. Zaznamenajú sa aj všetky pokusy o neoprávnený prístup.

Spoločnosť Kaufland bude uchovávať prístupový súbor najmenej dva (2) roky.

Pravidlá týkajúce sa prístupových súborov sa môžu upraviť tak, aby boli v súlade s ustanoveniami zákona uvedeného v článku 3.6, v závislosti od kategórie spracúvaných osobných údajov (bežné/osobitné).

5.1.12. Telekomunikačné systémy

Spoločnosť Kaufland v pravidelných intervaloch (každých 6 mesiacov) kontroluje metódy autentifikácie a prístupu, aby zistila poruchy pri používaní telekomunikačných systémov.

Telekomunikačný systém spoločnosti Kaufland je navrhnutý tak, aby osobné údaje nemohli byť zachytené alebo prenesené odkiaľkoľvek. Ako alternatívne bezpečnostné opatrenie je používateľ povinný pri prenose osobných údajov použiť šifrovací postup, ktorý má spoločnosť Kaufland k dispozícii v čase prenosu.

Osobné údaje sa tiež prenášajú prostredníctvom telekomunikačných systémov len v nevyhnutných prípadoch.

Pravidlá pre telekomunikačné systémy sa môžu upraviť tak, aby boli v súlade s ustanoveniami zákona uvedeného v článku 3.6 v závislosti od kategórie spracúvaných osobných údajov (bežné/osobitné).

5.1.13. Školenie zamestnancov

Počas školení používateľov spoločnosť Kaufland informuje používateľov o:

(i)      ustanoveniach zákona č. 133/2011 o ochrane osobných údajov;

(ii)     minimálnych bezpečnostných požiadavkách na spracúvanie osobných údajov stanovených v tejto smernici a v právnom predpise uvedenom v článku 3.6 v závislosti od kategórie spracúvaných osobných údajov (bežné/osobitné) a

(iii)    rizikách spojených so spracovaním osobných údajov v závislosti od konkrétnej činnosti používateľa.

Používateľov, ktorí majú prístup k osobným údajom, spoločnosť poučí o ich dôvernosti a upozorní ich na to správami, ktoré sa počas činnosti zobrazujú na obrazovkách.

Používatelia sú povinní ukončiť svoju pracovnú reláciu, keď opustia svoju pracovnú stanicu.

Zamestnanci, ktorí pracujú s informačnými systémami a/alebo registrami osobných údajov, sa aspoň raz ročne zúčastňujú na vhodnom školení ohľadom svojich povinností a zodpovednosti pri riadení bezpečnostných incidentov v oblasti ochrany osobných údajov a reakcií na ne.

5.1.14. Používanie počítačov

Na zabezpečenie bezpečnosti spracovania osobných údajov (najmä proti počítačovým vírusom) spoločnosť Kaufland prijala tieto opatrenia:

a)      používatelia nepoužívajú softvér, ktorý pochádza z externých alebo pochybných zdrojov;

b)      používatelia sú neustále informovaní o riziku počítačových vírusov;

c)       spoločnosť zaviedla centralizovaný automatizovaný systém ochrany pred vírusmi a bezpečnosti svojich informačných systémov a používa technické prostriedky na odhaľovanie útokov, ktoré zabezpečujú aj identifikáciu pokusov o neoprávnené používanie informačných systémov alebo neoprávnené zhromažďovanie osobných údajov (phishing);

d)      na všetkých pracovných staniciach, kde sa na obrazovke zobrazujú (predovšetkým) osobné údaje, bolo zámerne vypnuté tlačidlo "Print Screen", aby sa zabránilo úmyselnému alebo náhodnému vytlačeniu takýchto údajov.

Pravidlá používania počítačov sa môžu upraviť podľa kategórie spracúvaných osobných údajov (bežné/osobitné) s cieľom dodržať ustanovenia zákona uvedeného v článku 3.6.

5.1.15.Tlač údajov

Vymazanie osobných údajov vykonajú len používatelia, ktorí boli na to výslovne poverení zodpovednou osobou spoločnosti, a to v súlade s osobitnými internými postupmi spoločnosti Kaufland pre používanie a likvidáciu takýchto materiálov.

Spoločnosť Kaufland si vyhradzuje právo prijať ďalšie bezpečnostné opatrenia, ktoré sú súčasťou týchto zásad, ak to považuje za vhodné v závislosti od dôležitosti spracúvaných osobných údajov.

Pravidlá tlače údajov sa môžu upraviť v závislosti od kategórie spracúvaných osobných údajov (bežné/osobitné), aby sa dodržali ustanovenia zákona uvedeného v článku 3.6.

5.1.16.Bezpečnostné incidenty

Bezpečnostné incidenty v informačných systémoch osobných údajov sa priebežne sledujú a automatizovane dokumentujú. Tieto údaje sa v súlade so zákonom nahlasujú Národnému centru pre ochranu osobných údajov.

Osoba zodpovedná za vykonávanie tejto smernice vykonáva mesačné kontroly, aby sa zabezpečilo dodržiavanie všetkých požiadaviek na bezpečnosť osobných údajov. Ak sa počas kontrol zistia odchýlky/incidenty, vypracuje sa správa o zisteniach.

Táto smernica sa preskúma a schváli na najvyššej úrovni aspoň raz ročne. Používatelia a zamestnanci prevádzkovateľa zapojení do spracúvania osobných údajov sú na ňu upozornení a v súhrnnej forme sa uverejní na webovej stránke prevádzkovateľa.

5.2. Kontaktný formulár / e-mailový kontakt / telefonický kontakt

Účel spracovania údajov / právny základ:

S osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete pri vypĺňaní kontaktných formulárov telefonicky alebo e-mailom, budeme samozrejme zaobchádzať dôverne. Vaše údaje používame na spracovanie vašej žiadosti, ako aj na štatistické účely, na vypracovanie mesačných prehľadov obsahujúcich mená a priezviská prijatých uchádzačov, na monitorovanie plnenia jednotlivých krokov náborového procesu prostredníctvom nášho online systému žiadostí/kariéry uchádzačmi o zamestnanie v spoločnosti a na výpočet a priznanie bonusov za odporúčanie, ak vás odporučil zamestnanec spoločnosti Kaufland.

Právnym základom pre toto spracovanie údajov do prijatia do zamestnania je článok 5 ods. 5 písm. e) zákona č. 133/2011 o ochrane osobných údajov. Oprávnený záujem spoločnosti Kaufland spočíva v jej zámere reagovať na želania návštevníkov webovej stránky s cieľom udržať a zvýšiť ich spokojnosť.

Právnym základom tohto spracovania údajov po prijatí do zamestnania je článok 5 ods. 1 zákona č. 133/2011 o ochrane osobných údajov, t. j. váš písomný súhlas pri podpise individuálnej pracovnej zmluvy.

Príjemcovia/ kategórie príjemcov:

Poskytovanie údajov tretím stranám je vo všeobecnosti vylúčené. Vo výnimočných prípadoch môže údaje v našom mene spracúvať niekoľko subspracovateľov. Sú to starostlivo vybrané osoby, ktoré boli preverené a s ktorými sme uzavreli zmluvu v súlade s článkom 30 ods. 3 zákona č. 133/2011 o ochrane osobných údajov.

Je možné, že budeme musieť časť vašej žiadosti postúpiť aj nasledujúcim spoločnostiam spoločnosti Kaufland: Kaufland Romania SCS, aby mohla spracovať vašu žiadosť. Ak je to možné, vaša žiadosť bude vopred anonymizovaná, aby oprávnené osoby nemohli poskytnúť žiadne informácie o vás. V jednotlivých prípadoch môže byť potrebné poslať vaše osobné údaje ďalej, aby sme mohli spracovať vašu žiadosť.

Doba uchovávania / kritériá na určenie doby uchovávania:

Všetky osobné údaje, ktoré nám zašlete pri zadávaní otázok prostredníctvom tejto webovej stránky alebo e-mailom, budú vymazané alebo anonymizované na účely a za podmienok stanovených platnými právnymi predpismi, najneskôr však do 90 dní od zaslania konečnej odpovede. Tento postup je podmienený tým, že mnohí návštevníci webovej stránky nás po odoslaní odpovede opätovne kontaktujú v tej istej veci. Na tento účel potrebujeme mať možnosť odkázať sa na predchádzajúcu komunikáciu. Preto dokumenty uchovávame 90 dní. Podľa našich skúseností sa po tejto dobe zvyčajne nevyskytujú žiadne ďalšie otázky týkajúce sa našich odpovedí. V prípade sporu sa vaše osobné údaje môžu uchovávať 3 roky alebo do ukončenia sporu alebo do prijatia konečného a neodvolateľného rozhodnutia, aby sa preukázalo, že sme vám poskytli úplné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.

Ak ste udelili súhlas so zaradením do Talent Community spoločnosti Kaufland (vo forme písomného/elektronického súhlasu v súlade so zákonom č. 133/2011 o ochrane osobných údajov v žiadosti), váš profil môže byť po vyplnení vašej konkrétnej žiadosti zaslaný aj do nasledujúceho programu Talent Community (prípadne za účasti subdodávateľov určených zástupcami spoločnosti Kaufland) a môže byť zvážený pre budúce zamestnanie v súlade s vašou kvalifikáciou. Tento prenos sa uskutoční po našom individuálnom zvážení.

Právnym základom spracovania údajov v rámci programu Talent Community je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 a) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov / čl. 5 ods. 1 zákona č. 133/2011 o ochrane osobných údajov.

Právo na prístup do programu Talent Community majú len náboroví pracovníci z príslušnej krajiny. Uloženie v programe závisí od všeobecných kritérií vymazania vášho profilu.

Váš profil v našom online systéme žiadostí a údaje v ňom uložené zostávajú uložené v systéme bez ohľadu na to, či existuje konkrétna aktívna žiadosť. Máte tak možnosť uchádzať sa online o ďalšie pracovné miesta v rámci skupiny Kaufland alebo dostávať príslušné oznámenia hneď po prijatí do programu Talent Community. Po uplynutí 12 mesiacov, počas ktorých bol váš profil neaktívny a neboli spracované žiadne žiadosti, bude váš profil automaticky vymazaný.

5.3. Online systém podávania žiadostí o zamestnanie

Spoločnosť Kaufland vždy hľadá kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov. Upozorňujeme, že žiadosti zaslané e-mailom sa prenášajú nešifrovane. Preto používajte iba náš online systém podávania žiadostí. Máte dve možnosti, ako podať žiadosť prostredníctvom nášho online systému. Môžete sa zaregistrovať / prihlásiť a vytvoriť si vlastný profil s osobným heslom. V tomto prípade si môžete kontrolovať stav vašej žiadosti, poslať dokumenty, následne zmeniť údaje alebo svoju žiadosť stiahnuť. Ak žiadosť odošlete bez registrácie/prihlásenia, predložíte len údaje potrebné pre žiadosť, ale nebudete mať priamy prístup k svojej žiadosti. Na požiadanie si však aj v tomto prípade môžete prezerať, upravovať a spravovať svoj profil. Stačí, ak kedykoľvek požiadate o pridelenie hesla (kliknutím na "Zabudol som heslo" a následným zadaním svojej e-mailovej adresy). Pri oboch typoch odoslania žiadosti sa zhromažďujú a odosielajú rovnaké údaje a informácie.

Účel spracovania údajov / právny základ / spôsob spracovania:

V našom online systéme na podávanie žiadostí si môžete vytvoriť profil s osobným heslom alebo nám môžete zaslať svoje údaje bez prihlásenia. Všetky údaje a prílohy, ktoré uložíte a odošlete spolu so žiadosťou, spracujeme výlučne na účely spracovania vašej žiadosti. Vaše údaje sa môžu spracúvať aj na štatistické účely, na vypracovanie mesačných prehľadov obsahujúcich mená a priezviská prijatých uchádzačov, na sledovanie ukončenia náborového procesu prostredníctvom nášho online systému žiadostí/kariéry uchádzačmi o zamestnanie v spoločnosti a na výpočet a priznanie bonusov za odporúčanie, ak vás odporučil zamestnanec spoločnosti Kaufland.

Právnym základom je:

Pre Moldavskú republiku

Článok 5 ods. 5 zákona č. 133/2011 o ochrane osobných údajov.

Ak súhlasíte s udeleným súhlasom, právnym základom vašej žiadosti je článok 5 ods. 1 zákona č. 133/2011 o ochrane osobných údajov. Pri online prenose údajov vašej žiadosti v tomto systéme používame postup šifrovania, aby boli vaše údaje chránené pred neoprávneným prístupom.

Doba uchovávania / kritériá na určenie doby uchovávania:

Údaje danej žiadosti sa po ukončení výberového konania anonymizujú v súlade s účelmi a podmienkami stanovenými v platných vnútroštátnych právnych predpisoch. Anonymizácia údajov žiadosti sa vykonáva takto:

Pre Moldavskú republiku

po jednom roku

Váš profil v našom online systéme žiadostí a údaje v ňom uložené zostanú v systéme bez ohľadu na konkrétnu aktívnu žiadosť. To vám umožní prihlásiť sa online na iné pozície v rámci skupiny Kaufland (oprávnené spoločnosti - iné spoločnosti skupiny Kaufland). Po roku, počas ktorého bol váš profil neaktívny a neboli spracované žiadne žiadosti, bude váš profil automaticky vymazaný.

Vymazanie profilu prebieha takto:

Pre Moldavskú republiku

po jednom roku

Svoj profil však môžete vymazať kedykoľvek. Ak sú vaše aktuálne žiadosti v procese spracovania, budú stiahnuté a váš profil bude vymazaný. V takom prípade sa profil vymaže okamžite a anonymizácia osobných údajov sa uskutoční po uplynutí vyššie uvedenej zákonnej lehoty na vymazanie.