18.05.2021

Zásady ochrany osobných údajov pri používaní Kaufland online systému pre uchádzačov o zamestnanie

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) boli vypracované v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ“).

Pri návšteve nášho kariérneho portálu chceme, aby ste sa cítili bezpečne a príjemne. Ochrane Vášho súkromia prikladáme veľký význam, nakoľko ochranu osobných údajov považujeme za znak kvality nielen vo vzťahu k zákazníkom, ale rovnako aj vo vzťahu k našim zamestnancom a uchádzačom o zamestnanie. Cieľom nasledujúcich ustanovení je informovať Vás o našom zaobchádzaní pri získavaní, spracúvaní a používaní osobných údajov pri Vašej návšteve a používaní kariérneho portálu spoločnosti Kaufland.

 

I Členské štáty EU

Upozornenie: II Nečlenské štáty EU (Republika Moldavsko) sa nachádzajú na konci vyhlásenia.

 

1. Prevádzkovateľ  v zmysle čl. 4 bodu. 7 Nariadenia EU

 

Pre Slovensko:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Trnavská cesta 41/A83104 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: +421 2 49590478

E-Mail personalne@kaufland.sk

 

Pre Česko:

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 2428/203
169 00 Praha 6
Česká republika
Telefón: +420 251 05 1111
E-Mail: personal@kaufland.cz

Pre Nemecko:

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

Telefón: 07132/ 9400

E-Mail: karriere@kaufland.de

 

Pre Chorvátsko:

Kaufland Hrvatska k.d.

Donje Svetice 14

10 000 Záhreb

Chorvátsko

Telefón: +385 1 2353-555

E-Mail: karijera@kaufland.hr

 

Pre Poľsko:

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

al. Armii Krajowej 47

50-541 Vroclav

Poľsko

Telefón: 71/ 37 70 100

E-mail: service@kaufland.pl

 

Pre Rumunsko:

Kaufland România SCS          

B-dul Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2

Bukurešť, CP 020284

Rumunsko

Telefón: 0372 090 000

E-Mail: recrutare@kaufland.ro

 

Pre Bulharsko:

“Кауфланд България ЕООД & КО” КД
ul. Skopje 1A

1233, Sofia
Bulhrasko

Тelefón: +359 28125000

E-Mail: recruitment@kaufland.bg

 

2. Kontaktný formulár / E-mail / Telefonický hovor

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Je pre nás samozrejmosťou, že osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením kontaktného formulára, prostredníctvom telefonického hovoru alebo e-mailu, spracúvame dôverným spôsobom. Vaše osobné údaje používame výlučne na účely spracovania Vášho dopytu.  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu spracovávať žiadosti o zamestnanie a zodpovedať otázky návštevníkov nášho kariérneho portálu, a tým neustále prispievať k zvyšovaniu ich spokojnosti.

Príjemcovia / Kategórie príjemcov osobných údajov: Prenos osobných údajov na tretiu stranu mimo spoločnosti Kaufland zásadne vylučujeme.  Výnimočne môže dôjsť k spracúvaniu údajov prostredníctvom nami poverených sprostredkovateľov. Títo sú v každom jednotlivom prípade starostlivo vyberaní, pravidelne z našej strany kontrolovaní a zmluvne viazaní v súlade s čl. 28 Nariadenia EÚ.

Okrem toho môže nastať situácia, že bude potrebné Váš dopyt postúpiť na inú spoločnosť v rámci skupiny Kaufland (napr. v prípade, ak sa Váš dopyt priamo týka tejto spoločnosti), za účelom jeho spracovania. V týchto prípadoch bude Váš dopyt vopred anonymizovaný, aby tretia strana (iná spoločnosť skupiny Kaufland) nemohla vytvoriť žiadnu spojitosť s Vašou osobou. V individuálnych prípadoch môže byť potrebné, postúpiť Vaše osobné údaje ďalej (príjemca bude určený podľa obsahu Vášho dopytu), aby sme mohli Vašu žiadosť ďalej spracovať.

 

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Všetky údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s Vašim dopytom zaslaným prostredníctvom tejto webstránky alebo e-mailu, budú z našej strany najneskôr do 90 dní po tom, čo Vám bude odoslaná finálna odpoveď, vymazané resp. trvalo anonymizované. Uchovávanie údajov po dobu 90 dní po zaslaní finálnej odpovede odzrkadľuje skutočnosť, že sa zriedkavo môže vyskytnúť prípad, kedy nás budete po obdržaní odpovede opätovne kontaktovať v tej istej záležitosti, pričom z našej strany bude potrebné, aby sme vedeli nadviazať na predchádzajúcu korešpondenciu. Skúsenosti ukázali, že po uplynutí tejto doby sa na nás spravidla už žiadatelia nezvyknú obracať s doplňujúcimi otázkami k ich žiadostiam. Pri uplatnení Vašich práv ako dotknutej osoby sa budú Vaše osobné údaje uchovávať 3 roky od poskytnutia konečnej odpovede, a to ako dôkaz, že sme Vám poskytli dostatočné informácie a že boli dodržané všetky zákonné požiadavky.

 

3. Kaufland online systém pre uchádzačov o zamestnanie

Spoločnosť Kaufland neustále hľadá kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že žiadosti o zamestnanie, ktoré nám pošlete prostredníctvom e-mailu, sú k nám prenášané v nezašifrovanej forme. Z toho dôvodu Vás prosíme, aby ste na tento účel používali iba na náš online systém pre uchádzačov o zamestnanie.

V našom online systéme na nábor zamestnancov sú dve možnosti, ako sa môžete uchádzať o pracovnú pozíciu. Môžete sa zaregistrovať a vytvoriť si vlastný profil s osobným heslom. Vďaka tomu si môžete prezerať stav svojej žiadosti, aktualizovať podklady, meniť dodatočne svoje údaje alebo stiahnuť žiadosť o pracovnú pozíciu. Ak sa budete uchádzať o pracovnú pozíciu bez registrácie, odošlete nám iba údaje potrebné pre túto žiadosť. Nebudete mať však priamy prístup k Vašej žiadosti. V prípade záujmu si aj pri tejto možnosti môžete prezerať, upravovať a spravovať svoj profil. Toto je kedykoľvek možné pomocou vyžiadania si hesla (na kariérnej stránke treba kliknúť na „Prihlásiť sa na profil“ a na „Zabudol si heslo?" a zadať svoju e-mailovú adresu).

 

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov:

 

V našom online systéme máte možnosť vytvoriť si osobný profil chránený Vami zvoleným heslom alebo nám poskytnúť údaje bez prihlásenia sa. Všetky údaje a prílohy, ktoré uložíte a prepošlete ich spoločne so žiadosťou o zamestnanie, budú použité výhradne za účelom spracovania Vašej žiadosti o zamestnanie, ktorú ste nám zaslali a prípadne na to naviazaného procesu Onboarding.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov získaných na kariérnom portáli je:

 

-           Pre Slovensko: Čl. 11 Zákonníka práce v spojení s čl. 88 Nariadenia EÚ

-           Pre Česko: Čl. 88 Nariadenia EÚ

-           Pre Nemecko: § 26 ods. 1 BDSG-Neu v spojení s čl. 88  Nariadenia EÚ

-           Pre Chorvátsko: Čl. 6 ods. 1 písm. f)  Nariadenia EÚ

-           Pre Poľsko: Čl. 22 Zákonníka práce v spojení s čl. 6 ods. 1písm. b)  Nariadenia EÚ

-           Pre Rumunsko: Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ

-           Pre Bulharsko: Čl. 88 Nariadenia EÚ

 

Pokiaľ ste nám v tejto súvislosti poskytli osobitný súhlas, je právnym základom pre postúpenie Vašej žiadosti o zamestnanie čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ. Za účelom prenosu Vašich údajov ako uchádzača o zamestnanie prostredníctvom elektronického prenosu dát v rámci tohto systému používame šifrovanie zaisťujúce ochranu Vašich údajov pred neoprávneným prístupom.

 

Príjemca/ Kategórie príjemcov:

Údaje Vášho profilu sú bez osobitného súhlasu alebo zaslania konkrétnej žiadosti o zamestnanie viditeľné iba Vám. Len ak prostredníctvom svojho profilu vytvoríte konkrétnu žiadosť o zamestnanie a pošlete nám ju, budú mať prístup k údajom z Vašej žiadosti o príslušné zamestnanie naši zamestnanci zodpovední za obsadenie príslušnej pracovnej pozície a zamestnanci personálneho oddelenia. Len v prípade, ak nám prostredníctvom nášho online systému udelíte osobitný súhlas (prostredníctvom vyznačenia, pre koho má byť Váš profil viditeľný), bude Vaša žiadosť braná do úvahy aj v prípade iných voľných pracovných pozícií v rámci skupiny Kaufland. V tejto súvislosti nebude Vaša žiadosť o zamestnanie nikdy poskytnutá tretej strane mimo skupiny Kaufland.

V prípade, že nám poskytnete súhlas so zaradením do našej databázy talentov (formou aktívneho súhlasu), môžu byť Vaše údaje zaradené do našej databázy talentov a v závislosti od Vašej kvalifikácie zohľadnené pre budúce voľné pracovné pozície. Toto zaradenie nasleduje po našom individuálnom posúdení.

Právnym základom pre spracovanie údajov v rámci databázy talentov je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ

Prístup do našej databázy talentov majú len zamestnanci oddelenia Recruiting danej krajiny. Uchovávanie údajov v databáze talentov sa riadi všeobecnými pravidlami uchovávania osobných údajov.

 

Vaše údaje nebudú postúpené do krajín mimo EÚ, s výnimkou prípadov, kedy sa uchádzate o miesto v spoločnosti Kaufland mimo EÚ alebo ste nám udelili výslovný súhlas so zaradením Vášho profilu do tzv. všeobecnej databázy všetkých uchádzačov, kedy údaje z Vášho profilu budú sprístupnené všetkým náborovým pracovníkom vo všetkých krajinách, v ktorých má Kaufland svoje zastúpenie, za účelom preverenia, či ste vhodným kandidátom na obsadenie niektorej z voľných pracovných pozícií. V takýchto prípadoch je právnym základom pre prenos Vašich údajov Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ. Podmienky spracúvania osobných údajov v prípade prenosu do tretích krajín mimo EÚ pozrite v časti II týchto zásad.

 

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov:

Vaše údaje získané z konkrétnej žiadosti o zamestnanie budú po ukončení výberového konania na dané pracovné miesto v zmysle právnych predpisov platných v danej krajine trvalo anonymizované.  Anonymizácia údajov zo žiadosti o zamestnanie sa uskutoční:

 

-           Pre Nemecko, Česko a Poľsko:
po 90 dňoch odo dňa ukončenia výberového konania

-         Pre Slovensko, Chorvátsko a Rumunsko:
po 365 dňoch odo dňa ukončenia výberového konania

-           Pre  Bulharsko:
po 180 dňoch odo dňa ukončenia výberového konania.

 

Váš profil a údaje v ňom uložené zostávajú v našom online systéme uchovávané nezávisle od podanej konkrétnej aktívnej žiadosti o zamestnanie, aby ste mali možnosť uchádzať sa o ďalšie pracovné miesta, o ktoré máte v rámci skupiny Kaufland záujem alebo aby ste mohli po následnom presunutí do našej databázy talentov dostávať zodpovedajúce informácie. Pokiaľ bude Váš profil neaktívny po určitú dobu a žiadna Vaša žiadosť o zamestnanie už nie je v procese spracúvania, bude Váš profil automaticky vymazaný.

 

K vymazaniu Vášho profilu v dôsledku Vašej neaktivity dôjde:

-           Pre Nemecko, Poľsko, Bulharsko, Slovensko, Česko, Chorvátsko a Rumunsko:
po 12 mesiacoch

 

Súčasne máte možnosť Váš profil kedykoľvek manuálne vymazať. Pokiaľ budú v tom čase niektoré Vaše žiadosti o zamestnanie ešte v procese spracúvania, budú považované za vzaté späť a Váš profil vymazaný. V tomto prípade dochádza k vymazaniu Vášho profilu bezodkladne a k anonymizovaniu osobných údajov uchádzača dochádza po uplynutí vyššie uvedenej doby. Uchovávanie údajov po dobu 90 dní po ukončení výberového konania a zaslaní finálnej odpovede sa realizuje na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ, pričom oprávnený záujem je zdôvodnený tým, že sa zriedkavo môže vyskytnúť prípad, kedy nás budete po obdržaní odpovede opätovne kontaktovať vo veci daného výberového konania, pričom z našej strany bude potrebné, aby sme vedeli nadviazať na predchádzajúcu komunikáciu. Skúsenosti ukázali, že po uplynutí tejto doby sa na nás spravidla už uchádzači nezvyknú obracať s doplňujúcimi otázkami k ich žiadosti o zamestnanie a príslušnému výberovému konaniu.

Zároveň, po ukončení výberového konania môže byť na e-mailovú adresu uchádzača zaslaná pozvánka na dobrovoľnú účasť na anonymnom prieskume. V prípade dobrovoľnej účasti na prieskume sa následne vykoná získanie a vyhodnotenie odpovedí anonymnou formou. Toto spracúvanie sa uskutoční na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem spoločnosti Kaufland na tomto spracúvaní je zdôvodnený záujmom o možnosť pozvať uchádzačov na dobrovoľný anonymný prieskum zameraný na zisťovanie skúseností a názorov na výberové konanie a v prípade ich dobrovoľnej účastí na prieskume, záujmom o možnosť využiť poznatky a skúseností uchádzačov vo forme anonymných údajov ako dôležitý zdroj informácií pre navrhovanie a zlepšovanie procesu výberového konania. 

 

4. Jobagent

 

Potom čo do nášho vyhľadávania zadáte pracovnú pozíciu zodpovedajúcu Vašim záujmom a/alebo požadované miesto výkonu práce, máte možnosť si prostredníctvom nášho Jobagenta a vo frekvencii, akú si nastavíte, nechať zasielať prostredníctvom e-mailu zodpovedajúce pracovné ponuky. Účelom spracúvania osobných údajov v rámci objednávky Kaufland Jobagenta ako informačnej služby je informovanie uchádzača o voľných pracovných miestach v rámci skupiny Kaufland za účelom umožnenia uchádzania sa o ďalšie pracovné miesta. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov v rámci zasielania newsletteru o voľných pracovných miestach je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ.

 

Pokiaľ sa prihlásite na bezplatný odber Kaufland Jobagenta, udeľujete Kauflandu súhlas, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa a Vami dobrovoľne zadané kritériá pre výber pracovného miesta (napr. oblasť činnosti, spôsob nástupu, pracovná doba a pod.) za účelom informovania uchádzača prostredníctvom e-mailu o voľných pracovných miestach zodpovedajúcich zadaným kritériám. K prenosu osobných údajov získaných v rámci objednávky Jobagenta na tretie strany nedochádza. Svoj súhlas so zasielaním Jobagenta môžete kedykoľvek odvolať tak, že sa prihlásite do svojho profilu a Jobagenta vymažete.

 

 

5. Používanie súborov Cookies

 

Zodpovedná osoba a účel spracovania údajov / právny základ pre spracúvanie osobných údajov:

My, spoločnosť Kaufland (informácie týkajúce sa jednotlivých krajín nájdete v tiráži), používame na našich webových stránkach tzv. Cookies. Váš súhlas zahŕňa použitie súborov Cookies a ďalších technológií na spracovanie používateľských údajov na všetkých (sub-) doménach na stránke www.jobs.kaufland.sk.

Súbory Cookies sú malé textové údaje, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení (Laptop, Tablet, Smartphone atď.) pri návšteve našej webovej stránky. Súbory Cookies nepoškodzujú vaše koncové zariadenie, neobsahujú vírusy, trojské kone alebo iný malware. V súbore Cookie sa ukladajú infomácie, ktoré majú súvislosť s konkrétnym používaným koncovým zariadením. To však neznamená, že prostredníctvom toho získavame bezprostredné informácie o vašej identite.

Využívanie súborov Cookies a ďalších technológií slúži na spracovanie užívateľských údajov (v závislosti od kategórie Cookies, prípadne iných technológií) na nasledujúce účely:

 • Technicky nevyhnutné: Jedná sa o súbory Cookies a podobné metódy, bez ktorých by ste nemohli používať naše služby (napríklad na správne zobrazenie našej webovej stránky / vami želaných funkcií, na uloženie prihlasovacích údajov v časti Prihlásenie).
 • Preferencie: Pomocou týchto techník môžeme zohľadniť vaše skutočné alebo predpokladané preferencie na pohodlné používanie našich webových stránok. Na základe vašich nastavení môžeme napríklad zobraziť našu webovú stránku v jazyku, ktorý vám vyhovuje. Vďaka tomu sa môžeme vyhnúť tomu, aby sa vám zobrazovali naše ponuky, ktoré nemusia byť dostupné vo vašom regióne.
 • Štatistika: Tieto techniky nám umožňujú zostavovať pseudonymizované štatistiky o používaní našich služieb. Vďaka tomu môžeme napríklad určiť, ako môžeme našu webovú stránku ešte lepšie prispôsobiť zvyklostiam používateľov.
 • Marketing: Na základe analýzy vášho používateľského správania máme možnosť, zobrazovať vám reklamný obsah, ktorý je pre vás vhodný. Vaše používateľské správanie je možné odsledovať aj na rôznych webových stránkach, v prehliadačoch alebo na koncových zariadeniach na základe ID používateľa (jedinečný identifikátor).

Prehľad informácií o používaných súboroch Cookies a ďalších technikách, spoločne s príslušnými účelmi spracovávania údajov, lehotami na ich uchovávanie a možným zapojením tretích strán nájdete tu.

V súvislosti s používaním súborov Cookies a podobných techník na spracovávanie používateľských údajov sa v závislosti od účelu spracúvajú najmä tieto typy osobných údajov:

Technicky nevyhnutné:

 • Súhlas s preferenčnými cookies súbormi


Preferencie:

 • Nastavenia, ktoré slúžia na optimalizáciu zobrazovania webových stránok

Štatistika:

·       Pseudonymizované používateľské profily s informáciami o využívaní našej webovej stránky. Tieto obsahujú predovšetkým:

o    typ a verzia prehliadača,

o    používaný operačný systém,

o   URL sprostredkovateľa (predtým navštívená stránka),

o    názov hostiteľa prístupového počítača (IP-adresa),

o    čas dopytu servera,

o    individuálne ID užívateľa a

o    realizované kroky na webovej stránke (správanie pri prezeraní si stránky).

·       IP adresy sú pravidelne anonymizované a identifikácia vašej osoby je zo zásady vylúčená.

·       ID používateľa kombinujeme s ďalšími údajmi od vás (napr. meno, e-mailová adresa, atď.) len na základe vášho osobitého a výslovného súhlasu. Na základe samotného ID používateľa nie je možné, robiť si o vašej osobe akékoľvek závery. V prípade potreby zdieľame ID uchádzača a súvisiace profily používateľa s tretími stranami prostredníctvom reklamných sietí.

Marketing:

 • Pseudonymizované používateľské profily s informáciami o používaní našej webovej stránky. Tieto obsahujú predovšetkým:
  •  IP adresu,
  •  individuálne ID užívateľa,
  •  potenciálne produktové záujmy,
  • realizované kroky na webovej stránke (správanie pri prezeraní si stránky).
 • IP adresy sú pravidelne anonymizované a identifikácia vašej osoby je zo zásady vylúčená.
 • ID používateľa kombinujeme s ďalšími údajmi od vás (napr. meno, e-mailová adresa, atď.) len na základe vášho osobitého výslovného súhlasu. Na základe samotného ID používateľa nie je možné identifikovať vašu osobu. V prípade potreby zdieľame ID uchádzača a súvisiace profily používateľa s tretími stranami prostredníctvom reklamných sietí.

Právnym základom pre používanie preferenčných, štatistických a marketingových Cookies je váš súhlas podľa článku 6 odstavca 1 písmena a) Nariadenia EÚ. Právnym základom pre použitie technicky nevyhnutných Cookies je článok 6 odstavec 1 písmeno f) Nariadenia EÚ, t.j., vaše údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, zlepšiť funkčnosť a zobrazovanie našej webovej stránky.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek a s účinnosťou do budúcnosti odvolať / upraviť. Jednoducho stačí kliknúť sem a uskutočniť váš výber. Odstránením príslušného označenia (háčika) môžete jednoducho a ľahko odvolať váš súhlas na príslušné účely spracovávania údajov.

Príjemcovia/ Kategória príjemcov:
V súvislosti so spracovaním údajov pomocou súborov Cookies a podobných techník na spracovávanie užívateľských údajov využívame podľa okolností špeciálnych poskytovateľov služieb, najmä z oblasti marketingu. Títo spracúvajú vaše údaje na našu objednávku ako spracovávatelia objednávky, pričom každý z nich je starostlivo vyberaný a zmluvne zaviazaný v súlade s článkom 28
Nariadenia EÚ. Všetky spoločnosti sú v našich zásadách používania súborov Cookies uvedené ako poskytovateľ a fungujú pre nás ako poverení spracovávatelia.

Lehota uchovávania/ Kritériá na stanovenie lehoty uchovávania: Lehotu uchovávania súborov môžete nájsť v našich zásadách používania súborov Cookies. Pokiaľ sú v stĺpci „priebeh“ uvedené údaje „trvalé“, súbor Cookie sa uloží na trvalo, resp. do doby, pokým nebude odvolaný príslušný súhlas. Lehota uchovávania úložiska relácie (Session Storage) je obmedzená na príslušnú reláciu a ukončí sa so zatvorením prehliadača.

 

5.1 Webtracking pomocou Adobe Analytics (od Apríla 2021)

Účel spracovania údajov/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Táto webová stránka využíva službu webovej analytiky Adobe Analytics na vyhodnotenie prístupu používateľov na túto webovú stránku. Spracovanie údajov prebieha na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 pís. a) Nariadenia EÚ. Informácie, ktoré vzniknú počas vášho využívania našej internetovej stránky (sú to: stránka, z ktorej bol súbor vyžiadaný, názov súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, stav prístupu ako „Prenos súboru“, „Súbor nenájdený“ atď., popis typu použitého webového prehliadača a anonymizovaná IP adresa – skrátená o posledné tri číslice) sú využívané nami na správu používateľa, na štatistické vyhodnotenia, na prispôsobenie našej internetovej stránky vašim potrebám a na optimalizáciu náborových opatrení. K tomu využívame súbory Cookies, pomocou ktorých je počas vašej návštevy kontrolované vaše pripojenie k našej webovej stránke. Za týmto účelom nastaví nami poverená spoločnosť Adobe Systems GmbH vo vašom internetovom prehliadači permanentný súbor Cookie, aby sa mohol vytvoriť pseudonymizovaný užívateľský profil. Pomocou permanentného súboru Cookie je možné opätovné rozpoznanie vášho prehliadača pri vašej ďalšej návšteve tejto webovej stránky. Toto slúži na vyhodnotenie a vytvorenie náborových opatrení, zameraných na špecifické cieľové skupiny a na zabezpečenie webovej stránky, v súlade s požiadavkami jej návštevníkov a používateľov.

 

Priama dostupnosť údajov, uložených na serveroch Adobe, je vylúčená, pretože Adobe Analytics využíva nastavenia „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ a „Obfuscate IP-Removed“. Pomocou nastavení „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ je zabezpečené, že IP adresa bude pred touto takzvanou geolokalizáciou anonymizovaná nahradením posledného okteta IP adresy nulami. Približná poloha používateľa sa kvôli štatistickým vyhodnoteniam pridáva do balíka sledovania (Tracking-Paket), ktorý obsahuje úplnú IP adresu. Pred uložením balíka sledovania je IP adresa nahradená samostatnou pevnou IP adresou – táto adresa sa označuje ako generická IP adresa – ak je nakonfigurované nastavenie „Obfuscate IP –Removed“. To znamená, že IP adresa už nie je viac obsiahnutá v uloženom dátovom zázname.

 

Údaje zhromaždené pomocou technológie Adobe-Analytics sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky. Používateľské údaje uložené v súbore Cookie sa tiež nespájajú s osobnými údajmi zadávateľa/nositeľa pseudonymu.

Aby sa zabránilo všeobecnému sledovaniu spoločnosťou Adobe, je nutné kliknúť na zodpovedajúci link tu a následne potvrdiť vašu námietku na stránke, na ktorú sa pomocou tohto linku dostanete. V takom prípade nastaví spoločnosť Adobe vo vašom prehliadači trvalý „Do not track“-Cookie ktorý spôsobí, že sa technológia Adobe nebude viac využívať.

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Vaše údaje sa zverejnia/odovzdajú v rámci spracovania osobných údajov spoločnosťou Kaufland nasledujúcim príjemcom (oblasť Recruitingu a BI). Pokiaľ Adobe alebo iní poskytovatelia technických služieb získajú prístup k údajom, sú s nimi uzatvorené zmluvy o spracovaní údajov z poverenia podľa čl. 28 Nariadenia EÚ.

 

 

 

6. Využitie digitálneho asistenta (platí iba pre Nemecko)

 

Máte možnosť – v súčasnosti len v Nemecku – využívať nášho textového digitálneho asistenta.

 

6.1 Digitálny asistent

 

Účel spracovávania údajov / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Interakcia s digitálnym asistentom prebieha cez kariérnu stránku spoločnosti Kaufland. Spracovávané údaje zahŕňajú:

 

-       údaje, ktoré server ukladá pri používaní digitálneho asistenta ( napr. dátum a doba využitia, údaje z použitého koncového zariadenia, ako aj anonymizované ID užívateľa),

-       zadané textové správy, ktoré realizujete pomocou digitálneho asistenta,

-       nevyžiadané osobné údaje, ktoré poskytnete digitálnemu asistentovi (napr. vaše krstné meno).

 

Všetky osobné a dostupné údaje budú hneď po ich zaznamenaní automaticky anonymizované, vďaka čomu nie je v spoločnosti Kaufland možné identifikovať vašu osobu. Poskytnutie vašich údajov je dobrovoľné. Spracovanie údajov je nevyhnutnou podmienkou neobmedzenej funkcie digitálneho agenta.

 

Právnym základom pre popísané spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písmeno f Nariadenia EÚ. Spracovávanie údajov na zlepšenie komunikácie, uvedených v bode 6.1, je oprávneným záujmom.

 

6.2 Protokoly webového servera

 

Ak využívate digitálneho asistenta, na zaistenie bezpečnosti našich IT systémov spracovávame dátum a trvanie vašej návštevy, podobne ako počet dotazov. Toto zaznamenávanie údajov prebieha výhradne anonymne.

 

Právnym základom pre popísané spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písmeno f Nariadenia EÚ. Spracovávanie údajov na zaistenie bezpečnosti IT systémov, uvedených v bode 6.2, je oprávneným záujmom.

 

6.3 Úprava digitálneho agenta

 

Nevyhodnocujeme žiadne osobné údaje. Aby bol digitálny agent užívateľsky atraktívny, aby sa zlepšila kvalita služieb alebo sa v prípade potreby opravili existujúce chyby, analyzujeme používanie digitálneho asistenta výhradne na základe anonymizovaných údajov. Pomocou toho sa dá napríklad rozvíjať rozpoznávanie fráz a vylepšiť digitálneho agenta o nové funkcie.

 

6.4 Kritériá na určenie lehoty uchovania údajov

 

V rámci používania digitálneho agenta neuchovávame žiadne vaše osobné údaje.

 

7. Šifrovanie

 

Kaufland využíva všetky dostupné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby boli Vaše osobné údaje v čo najvyššej možnej miere chránené pred neoprávnenými prístupmi. Popri zabezpečení pracovného prostredia využívame aj metódu šifrovania. Vaše údaje, ktoré zadáte do systému, sú prenášané zašifrovanou formou prostredníctvom SSL-protokolu (Secure Socket Layer) a sú automaticky overované tak, aby sa zabránilo zneužitiu osobných údajov tretími osobami. Šifrovanie sa dá rozpoznať tak, že sa na lište Vášho prehliadača nachádza uzavretý symbol zámku a riadok adresy začína „https....“ .

 

8. Vaše práva ako dotknutej osoby

Súčasne máte v zmysle čl. 16 Nariadenia EÚ právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov uchovávaných k Vašej osobe.

Okrem toho Vám v zmysle čl. 17 Nariadenia EÚ prináleží právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedený v tomto čl. 17 Nariadenia EÚ (napr. pokiaľ Vaše údaje nie sú viac potrebné na účely rozhodnutia o prijatí do zamestnania alebo ak ste udelený súhlas odvolali). V zmysle čl. 18 Nariadenia EÚ máte ďalej právo, pri splnení zákonných predpokladov, požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia EÚ prináleží Vám právo namietať v zmysle čl. 21 Nariadenia EÚ. Pokiaľ namietate proti spracúvaniu osobných údajov, do budúcnosti sa viac spracúvanie nebude realizovať, pokiaľ Kaufland nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody pre ďalšie pokračovanie spracúvania, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Pokiaľ ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia EÚ. Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia EÚ, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Každá dotknutá osoba má okrem vyššie uvedeného právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR.

 

9. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Na zodpovednú osobu spoločnosti Kaufland pre oblasť osobných údajov sa môžete obrátiť prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

 

Pre Slovensko:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Právo a Compliance

Adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

E-mail:  dataprotection@kaufland.sk

 

Pre Česko:

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6, Česká republika
E-Mail: oou@kaufland.cz

 

Pre Nemecko:

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Datenschutzbeauftragter Kaufland Dienstleistung
Adresa: Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, Nemecko

E-Mail: datenschutz@kaufland.de

 

Pre Chorvátsko:

Kaufland Hrvatska k.d.
Službenik za zaštitu podataka

Adresa: Donje Svetice 14, 10 000 Záhreb, Chorvátsko

E-Mail: gdpr@kaufland.hr

 

Pre Poľsko:

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

Adresa: al. Armii Krajowej 47, 50-541 Vroclav, Poľsko

E-mail: daneosobowe@kaufland.pl

 

Pre Rumunsko:

Kaufland România SCS
În atenția departamentului Protecția Datelor

Adresa: B-dul Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2, Bukurešť, CP 020284

Rumunsko

E-Mail: protectiadatelor@kaufland.ro

 

Pre Bulharsko:

“Кауфланд България ЕООД & КО” КД
Adresa: ul. Skopje 1A, 1233, Sofia, Bulhrasko

E-Mail: dataprotection@kaufland.bg

 

 

|| Nečlenské štáty EU

 

 

Moldavsko

SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM „KAUFLAND“

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SMERNICA

- Kišinev, 2019 -

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SMERNICA

1.      Účel pravidiel

Predmetná smernica definujú podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov zamestnancov a možných budúcich zamestnancov, ako aj opatrenia na zabezpečenie osobných údajov a ochranné prvky.

 

2.      Rozsah

2.1.

Smernica upravuje spôsob zhromažďovania a spracúvania osobných údajov, ako aj podmienky využitia príslušných informácií u prevádzkovateľa údajov KAUFLAND SRL, právnickej osoby zapísanej v Moldavskej republike so sídlom v Kišineve, 29 Sfatul Țării, IČO: 1016600004811 (ďalej len „Kaufland“, „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“ podľa potreby).

2.2.

Smernica sa vzťahuje na osobné údaje zamestnancov alebo možných zamestnancov Spoločnosti (údaje v papierovej alebo digitálnej podobe), ktoré spracúva a uchováva Prevádzkovateľ.

2.3.

Pojmy a definície stanovené v Smernici:

 

osobné údaje - sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu;

 

spracúvanie osobných údajov - operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, , uchovávanie, prepracúvanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie tretím stranám prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia;

 

uchovávanie - ukladanie osobných údajov na akomkoľvek nosiči;

databáza osobných údajov - akýkoľvek štruktúrovaný súbor osobných údajov dostupný podľa stanovených kritérií, či už organizovaný centrálne alebo decentralizovaný, alebo zoradený podľa funkčných či geografických kritérií;

 

užívateľ - osoba, ktorá koná na základe povolenia prevádzkovateľa alebo je jeho stálym zástupcom s priznaným právom prístupu do databáz s osobnými údajmi.

 

3.      Literatúra a zdroje

3.1.

Dohovor o ochrane jednotlivcov v súvislosti s automatizovaným spracúvaním osobných údajov uzatvorený v Štrasburgu, 28. januára 1981, ratifikovaný Moldavskou republikou v súlade s rozhodnutím parlamentu č. 483 zo dňa 2. júla 1999;

3.2.

Ústava Moldavskej republiky;

3.3.

Zákon č. 133 z 8. júla 2011 o ochrane osobných údajov;

3.4.

Zákon č. 71 z 22. marca 2007 o zaznamenávaní (osobných údajov);

3.5.

Zákon č. 982 z 11. mája 2000 o prístupe k informáciám;

3.6.

Rozhodnutie vlády č. 1123 zo 14. decembra 2010 o schválení požiadaviek na zabezpečenie osobných údajov počas spracúvania v informačných systémoch s osobnými údajmi.

 

4.      Zodpovednosť

Spoločnosť nesie zodpovednosť za vypracovanie, plnenie a kontrolu plnenia ustanovení tejto Smernice.

 

5.      Charakteristika postupov pri spracúvaní a zabezpečení údajov

5.1.     Minimálne požiadavky na zabezpečenie osobných údajov

 

Predmetná Smernica bezpečného spracúvania osobných údajov spoločnosti Kaufland upravuje technické a organizačné opatrenia, ktoré si vyžadujú dôvernosť a integritu osobných údajov, ktoré Kaufland zhromažďuje. V Spoločnosti je spracúvanie osobných údajov zabezpečené výhradne v prísnom súlade s nasledujúcimi ustanoveniami:

5.1.1.   Oprávnenie fyzického prístupu

 

Prístup do priestorov/kancelárií alebo vybavení, kde sa nachádzajú informačné systémy a/alebo databázy s osobnými údajmi je obmedzený a udelený iba osobám s nevyhnutným povolením a iba počas pracovnej doby, podľa zoznamu a zodpovedajúcich preukazov, ktoré predchádzajú vstupu nepovolaných osôb.

5.1.2.   Spravovanie a kontrola fyzického prístupu

 

Prevádzkovateľ je povinný spravovať a dohliadať na fyzický prístup vo všetkých prístupových bodoch do informačných systémov a/alebo databáz osobných údajov a reagovať na porušenie zákazu pristupovať k nim. Návštevníci (tretie strany) získajú prístup v súlade s pravidlami právoplatných zákonných predpisoch o ochrane osobných údajov.

5.1.3. Ochrana osobných údajov

 

Zamestnanci, ktorí počas výkonu práce pracujú s údajmi považovanými za osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť a prísne dodržiavať ustanovenia Zákona č. 133/2011 o ochrane osobných údajov. Ustanovenia v tomto článku sa rovnakou mierou vzťahujú na všetky informácie o tretích stranách, ktoré má sprostredkovateľ k dispozícii, a s ktorými sa zamestnanci pri výkone pracovnej činnosti oboznámili.

5.1.4.   Spracúvanie osobných údajov

 

Zakazuje sa spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby s výnimkou prípadov, keď je spracovanie nevyhnutné na:

 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 • na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 • aby boli chránené život, telesná integrita alebo zdravie dotknutej osoby;
 • na plnenie úloh vo verejnom záujme;
 • zachovanie oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, ktorým sú osobné údaje sprístupnené s výnimkou prípadov, kedy nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby;
 • na štatistické účely pokiaľ sú údaje počas spracúvania naďalej anonymné, pre iný ako zákonný účel, ktorý je nevyhnutný na splnenie tejto úlohy.

 

Pokiaľ dotknutá osoba neposkytol súhlas s prenosom údajov, ich uchovávaním alebo ďalším spracovaním, po dokončení spracovania osobných údajov budú osobné údaje povinne:

 • zničené alebo
 • prenesené inému prevádzkovateľovi, pokiaľ sa  zaručí, že údaje budú následne spracované na účely podobné počiatočnému spracovaniu, alebo
 • anonymizované a uchovávané iba pre štatistické účely, iné účely ustanovené zákonom.

 

5.1.5.   Zmeny osobných údajov

Osobné údaje zamestnancov alebo možných budúcich zamestnancov získavame na účely plnenia povinností prevádzkovateľa v súlade s platnými zákonnými predpismi, ale aj aby sme chránili zamestnancov či možných budúcich zamestnancov, efektívne riadili personál s cieľom poskytovať vysokokvalitné služby. Všetky osobné údaje zamestnancov alebo možných budúcich zamestnancov sú prísne dôverné, tak sú aj spracúvané. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých zamestnancov prevádzkovateľa, ktorí priamo alebo nepriamo s takýmito údajmi pracujú.

 

5.1.6.   Identifikácia a autentifikácia užívateľa

 

Prístup k databáze osobných údajov, ktorú  spravuje, je podmienený identifikáciou užívateľov. Identifikácia spočíva v zadaní užívateľského konta (alebo „užívateľského mena“)  a hesla spojeného s užívateľským kontom:

Každý užívateľ, ktorému udelia prístup do databázy osobných údajov Kauflandu, má vlastné užívateľské meno a heslo ako jedinečný identifikátor v rámci Spoločnosti. Kaufland spravuje a dohliada na účty užívateľov (a s nimi spojené heslá) v zmysle tejto Smernice. Fyzický prístup užívateľov do databázy osobných údajov je založený na zozname, ktorý schválila zodpovedná osoba v spoločnosti Kaufland. Prístupové práva užívateľa od databáz osobných údajov sú posudzované pravidelne (minimálne každých 6 mesiacov) a po akejkoľvek zmene statusu užívateľa, aby sa predišlo neoprávnenému udeleniu prístupu. Prístup k bezpečnostným prvkom informačných systémov osobných údajov a k ich uloženým údajom udeľuje výhradne a v konkrétnych prípadoch zodpovedná osoba prevádzkovateľa poverená v súlade s ustanoveniami tejto Smernice.

 

5.1.7. Typ prístupu

 

Užívatelia smú využiť prístup iba k údajom, ktoré potrebujú pri plnení pracovných povinností. Oddelenie technickej podpory smie pri riešení výnimočných prípadov a iba na základe vysloveného predchádzajúceho povolenia zodpovednej osoby za prevádzkovateľa využiť prístup k údajom, pokiaľ dotknutá osoba (o ktorého údaje sa jedná) je o tejto skutočnosti informovaný a každý prístup je primerane zdokumentovaný. Prevádzkovateľ zavedie prísne opatrenia na zničenie osobných údajov

5.1.8.   Získavanie osobných údajov

 

Prevádzkovateľ získava informácie priamo od zamestnancov a možných zamestnancov (fyzické osoby, dotknuté osoby), pričom ich informuje o klasifikácii údajov a účely, na ktoré budú údaje spracované. Prevádzkovateľ vzhľadom na osobitné činnosti a rozsah podnikania prevádzkovateľa ako aj podmienky stanovené pre tento sektor v platných zákonných predpisoch spracúva najmä osobné údaje o zdravotnom stave zamestnancov a možných zamestnancov. Vyžaduje si to špecifická činnosť Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je v súlade s právnymi predpismi o štátnom zdravotnom dohľade povinný preveriť primeraný zdravotný stav svojich zamestnancov a možných zamestnancov, či už počas náboru zamestnancov alebo pravidelne, t.j. raz ročne. Z uvedených dôvodov spracúvanie týchto kategórií údajov priamo súvisí so sektorom, v ktorom Kaufland podniká, ako aj s bezpečnosťou a zdravotným stavom (integritou) jeho zamestnancov a možných zamestnancov.

V súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba informovaná o právach v súvislosti so spracúvaním jej/jeho osobných údajov, predovšetkým o:

 • práve na prístup k osobným údajom;
 • práve zasahovať do osobných údajov;
 • práve dotknutej osoby odmietnuť;
 • právo nebyť predmetom rozhodnutia;
 • uplatnenie spravodlivosti;
 • iné práva.

 

Prevádzkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje výhradne na účely dodržania príslušných zákonných predpisov (vrátane, nie výhradne, dodržania ustanovení dozorných orgánov, odborných noriem a interných predpisov)

 

Kaufland určí užívateľov poverených získavaním a nahrávaním osobných údajov do informačného systému, akúkoľvek zmenu osobných údajov smú realizovať iba príslušní užívatelia poverení Spoločnosťou. Osobné údaje zamestnancov podliehajú nasledujúcim spôsobom spracovania: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, úschova, obnovenie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, prenos príslušným orgánom verejnej moci v súlade s platným právom, prenos do a udelenie prístupu spoločnostiam, ktoré sú partnermi Prevádzkovateľa a iným subdodávateľom vrátane medzinárodného prenosu údajov.

 

Osobné údaje je možné v súlade so zákonom poskytnúť dátovým subjektom, centralizovaným/miestnym orgánom verejnej moci, zdravotníckym a sociálnym zariadeniam, právnym zástupcom dotknutých osôb, iným spoločnostiam, ktoré sú partnermi Prevádzkovateľa, zmluvným partnerom Prevádzkovateľa, subjektom, ktoré ponúkajú dostatočné záruky zabezpečenia ochrany osobných údajov. Keďže právny rámec Moldavskej republiky neobsahuje osobitné ustanovenia k dĺžke  spracúvania osobných údajov, Prevádzkovateľ dodržiava zásady správneho spracúvania údajov. Dotknutá osoba je informovaná o dobe uchovávania údajov. Prevádzkovateľ osobné údaje zamestnanca uchová a spracúva do 75 rokov od ich získania.

 

V súlade s právnymi predpismi Prevádzkovateľ osobné údaje uchováva v papierovej a digitálnej podobe. V prípadoch, keď potreby tretích strán vyplývajúce z podnikania vyžadujú získavanie informácií o zamestnancoch prevádzkovateľa, prevádzkovateľ je povinný informovať zamestnancov alebo možných zamestnancov o bezpečnostných obmedzeniach a podmienkach uložených tretej strane vo veci spracovania osobných údajov. Kaufland poskytne tretím stranám informácie o zamestnancoch iba pri dodržaní zákonnom prípustných podmienok a primeraným spôsobom, ako si vyžaduje/povoľuje zákon.

 

5.1.9.   Zhotovovanie záložných kópií

 

Každý mesiac sú v Kauflande zálohované osobné údaje, spracované v softvérových programoch (automatizácia).

5.1.10. Prístupové počítače a terminály

 

Prístupové počítače a iné terminály sú inštalované v miestnostiach s uzamykateľným vchodom a obmedzeným prístupom.

V prípade že do 15 (pätnástich) minút sa na monitoroch osobných údajov nezjaví žiaden údaj, obrazovka sa automaticky vypne.

Prístupové terminály pre verejnosť, ktoré zobrazujú osobné údaje, sú umiestnené tak, aby ich verejnosť nevidela a po 5 (piatich) minútach bez akejkoľvek činnosti sa ich obsah automaticky schová.

5.1.11. Evidencia prístupov

 

Akýkoľvek prístup do databázy osobných údajov je zaznamenaný, či už v evidencii prístupov (v prípade automatického spracúvania v „protokole“) alebo v evidencii manuálne spracúvaných osobných údajov.

Pri automatizovanom spracovaní budú všetky informácie uchované v evidencii všeobecných prístupov. Akýkoľvek nepovolený prístup bude povinne zaznamenaný.

Kaufland musí prístupové dokumenty evidovať najmenej 2 (dva) roky.

5.1.12. Telekomunikačné systémy

 

Kaufland pravidelne (každých 6 mesiacov) preveruje typy autentifikácií a prístupov, aby odhalili nesprávne fungujúce telekomunikačné systémy. Telekomunikačné systémy spoločnosti Kaufland sú navrhnuté spôsobom, ktorý predchádza zachyteniu alebo prenosu údajov z ktorejkoľvek lokality. Užívateľ má k dispozícii alternatívne bezpečnostné opatrenie, šifrovanie v deň prenosu údajov, ktoré Kaufland využíva. Telekomunikačný systém osobné údaje prenesie výhradne v nevyhnutných prípadoch.

5.1.13. Školenie zamestnancov

 

V priebehu školenie Kaufland informuje zamestnancov o:

(i)         ustanoveniach zákona č. 133/2011 o ochrane osobných údajov;

(ii)        minimálnych požiadavkách na zabezpečenie spracúvania údajov, ktoré sú stanovené v tejto Smernici a

(iii)       o rizikách spojených so spracúvaním osobných údajov podľa činnosti užívateľa.

Spoločnosť školí užívateľov s prístupom k osobným údajom o dôvernej povahe údajov, na čo užívateľov upozorňuje počas ich činnosti aj oznámenie na monitoroch.

Keď užívatelia odchádzajú z pracoviska, sú povinní zatvoriť aplikáciu/program, v ktorom pracujú.

Zamestnanci, ktorí prevádzkujú informačné systémy a/alebo evidencie osobných údajov musia najmenej raz ročne absolvovať príslušné školenie o zodpovednosti a povinnostiach spojených so spravovaním a reagovaním na bezpečnostné incidenty vo veci ochrany osobných údajov.

5.1.14. Používanie počítačov

 

Kaufland prijal nižšie uvedené opatrenia, aby zabezpečil spracúvanie osobných údajov (predovšetkým ochrana pred počítačovými vírusmi):

a)         užívatelia nesmú používať softvér z vonkajších alebo podozrivých zdrojov;

b)         užívatelia sú neprestajne informovaní o riziku počítačových vírusov;

c)         Spoločnosť zaviedla centralizovaný automatický antivírový a bezpečnostný systém v IT programoch, technické opatrenia, ktoré zachytia kyber útoky vrátane prostriedkov, ktoré odhalia pokus o nepovolené použitie informačných systémov alebo nepovolený prenos osobných údajov (Phishing);

d)         kláves „Print Screen“ (fotka obrazovky) bol úmyselne znefunkčnený na všetkých pracoviskách a počítačoch, kde sú zobrazované (najmä) osobné údaje, tým spoločnosť zabránila úmyselnej aj náhodnej tlači takýchto údajov.

 

5.1.15. Tlač údajov

 

Osobné údaje smú vytlačiť iba užívatelia vyslovene poverení zodpovednou osobou Spoločnosti vykonávať túto činnosť podľa osobitných interných postupov Kauflandu, ktoré upravujú používanie a zničenie tlačených materiálov. Kaufland si vyhradzuje právo uplatniť ďalšie bezpečnostné opatrenia, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Smernice, pokiaľ to považuje za primerané, v závislosti od dôležitosti spracúvaných osobných údajov.

5.1.16. Bezpečnostné hrozby

 

Bezpečnostné hrozby spojené s informačnými systémami s osobnými údajmi sú neprestajne a automaticky monitorované a zaznamenávané. Osoba zodpovedná za praktické dodržiavanie tejto Smernice je povinná mesačne kontrolovať dodržiavanie všetkých pravidiel na zabezpečenie osobných údajov. Po vykonaní kontroly napíše správu o odchýlkach/incidentoch. Táto Smernica bude budú minimálne raz do roka posúdená a schválená na najvyššej úrovni. Užívatelia na strane prevádzkovateľa a zamestnanci, ktorí spolupracujú na spracúvaní osobných údajov, budú na túto skutočnosť upozornení aj oznámením na internetovej stránke prevádzkovateľa v súhrnnej verzii.

 

5.2. Kontaktný formulár / E-mailový kontakt / Telefonický kontakt

 

Účel spracovania údajov a právny základ:

S osobnými údajmi, ktoré ste nám odovzdali pri vypĺňaní kontaktného formulára, cez telefón alebo prostredníctvom e-mailu, bude samozrejme zaobchádzané dôverne. Vaše údaje využívame iba za účelom spracovania Vašej žiadosti. Právnym základom pre takéto spracovanie údajov je článok 5 odstavec 5 písmeno e) zákona č. 133/2011 na ochranu osobných údajov. Oprávnený záujem spoločnosti Kaufland spočíva v zámere, reagovať na žiadosti návštevníkov webovej stránky a tým udržiavať a zvyšovať ich spokojnosť.

 

Oprávnený / Kategórie oprávnených:

Odovzdanie údajov tretím stranám, ktoré nepatria do skupiny Kaufland, je zo zásady vylúčené. Vo výnimočných prípadoch existuje možnosť, že údaje priradené k Vašej osobe budú spracované spracovateľmi. Tieto budú starostlivo vybraté, nami skontrolované a v súlade s článkom 30 odstavec 3 zákona č. 133/2011 o ochrane osobných údajov zmluvne záväzné.
Môže byť tiež nevyhnutné, poslať niektoré časti Vašej žiadosti na iné spoločnosti skupiny Kaufland (napr. spoločnosti skupiny Kaufland, na ktoré sa vzťahuje Vaša žiadosť), za účelom spracovania Vašej žiadosti. Pokiaľ to bude možné, bude Vaša žiadosť vopred anonymizovaná, aby si ju s Vami nemohla tretia strana spojiť. Vo výnimočných prípadoch môže byť potrebné, odovzdať Vaše osobné údaje ďalej, za účelom spracovania Vašej žiadosti.

 

Doba uschovania / kritériá pre nastavenie doby uschovania:

Všetky osobné údaje, ktoré nám v priebehu Vašej žiadosti o pracovné miesto odovzdáte cez webovú stránku alebo pomocou e-mailu, budú pre účely a podmienky platnej legislatívy vymazané prípadne anonymizované, najneskôr však po 90 dňoch odo dátumu, kedy Vám odošleme konečné rozhodnutie. Tento proces sa odôvodňuje tým, že sa nás veľa návštevníkov webovej stránky po zaslaní rozhodnutia pokúša znovu kontaktovať ohľadom tej istej témy. Za týmto účelom musíme mať možnosť, odvolať sa na predchádzajúcu korešpondenciu. Z toho dôvodu uschovávame Vaše podklady po dobu 90 dní. Z našej skúsenosti sa už po tomto období zvyčajne nevyskytujú žiadne ďalšie otázky k našim odpovediam. V prípade súdneho sporu môžu byť Vaše osobné údaje uschovávané po dobu 3 rokov alebo do konca súdneho sporu prípadne až do prijatia konečného a neodvolateľného rozhodnutia, aby bolo možné dokázať, že sme Vám poskytli úplné informácia a boli naplnené všetky právne požiadavky.

 

5.3. Online systém na nábor zamestnancov

Spoločnosť Kaufland sa neustále snaží nájsť kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov. Vezmite prosím na vedomie, že žiadosti, ktoré nám zašlete pomocou e-mailu nám prichádzajú nezaheslované. Využívajte preto prosím výhradne náš online systém na nábor zamestnancov. Máte dve možnosti ako sa uchádzať o Vami zvolenú pozíciu pomocou nášho online systému na nábor zamestnancov. Môžete sa registrovať / prihlásiť a vytvoriť Váš osobný profil s vlastným heslom. V tomto prípade si môžete prezerať stav Vašej žiadosti, zasielať dokumenty, meniť dodatočne údaje alebo stiahnuť Vašu žiadosť. Keď si podáte žiadosť bez registrácie / overenia pravosti, zašlete nám iba potrebné údaje pre danú žiadosť, nemáte však žiaden priamy prístup k Vašej žiadosti. Vašu žiadosť si môžete aj v tomto prípade prezerať, aktualizovať a meniť Váš profil. Toto je možné kedykoľvek po tom, ako si vyžiadate heslo (kliknete na "Zabudol si heslo?" a zadáte Váš mail). Pri oboch možnostiach sa zbierajú a zasielajú sa nám rovnaké údaje a informácie.

 

Účel spracovania údajov / Právny základ / spôsob spracovania:

V našom online systéme na nábor zamestnancov si môžete vytvoriť profil s osobným heslom alebo nám poslať Vaše údaje bez autentifikácie. Všetky údaje a prílohy, ktoré v žiadosti uložíte a odovzdáte, využijeme výhradne za účelom spracovania Vašej žiadosti o pracovnú pozíciu. Právnym základom je v tomto prípade:


 

Pre Moldavsko


Článok 5 odsek 5 písmeno e) zákona č. 133/2011 na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ ešte súhlasíte so samostatným súhlasom, je právnym základom pre postúpenie Vašej žiadosti článok 5 odsek 1 zákona č. 133/2011 na ochranu osobných údajov. Na prenos Vašich údajov pomocou nášho online systému na nábor zamestnancov využívame metódu heslovania, s ktorou chránime Vaše údaje pred neoprávneným prístupom.

 

Doba uschovania / Kritériá na stanovenie doby uschovania:

Údaje konkrétnej žiadosti budú po ukončení výberového procesu anonymizované podľa stanovených podmienok a platných právnych predpisov danej krajiny. Anonymizácia žiadosti prebieha nasledovne:

Pre Moldavsko
po jednom roku

Váš profil v našom online systéme na nábor zamestnancov a údaje v ňom uložené ostávajú nezávisle od predloženia konkrétnej aktívnej žiadosti uložené v systéme. Vďaka tomu sa môžete uchádzať online aj o iné pozície v rámci skupiny Kaufland. Po určitom časovom úseku, počas ktorého bol Váš profil neaktívny a neboli spracovávane žiadne ďalšie žiadosti, sa Váš profil automaticky vymaže.

Vymazanie prebieha nasledovne:

Pre Moldavsko
po jednom roku


Váš profil môžete vymazať kedykoľvek. Pokiaľ by sa práve spracovávala nejaká Vaša žiadosť o pracovnú pozíciu, bude automaticky stiahnutá a Váš profil vymazaný. V takomto prípade dôjde k vymazaniu profilu okamžite a anonymizácia osobných údajov po uplynutí vyššie uvedenej zákonnej lehoty na zrušenie.