15.12.2021

I. Moldova

Notă: II. State membre UE pot fi găsite la sfârșitul declarației.

Politica de Securitate a Datelor cu Caracter Personal

Societatea cu RĂspundere LimitatĂ „KAUFLAND”

 

1. Scopul politicii

Prezenta politică descrie condițiile și modul de desfășurare a activității de prelucrare a datelor cu caracter personal ale salariaților si potențialilor salariați, precum și a măsurilor de securitate și trăsăturile de protecție selectate pentru securitatea datelor.

 

2. Domeniul de aplicare

2.1 Politica reglementează modul în care sunt colectate și prelucrate datele personale, precum și condițiile de utilizare a informatiei respective in cadrul „KAUFLAND” SRL, operator de date cu caracter personal, persoana juridica inregistrata in Republica Moldova, avand adresa juridica la str. Sfatul Tarii 29, Chisinau, IDNO 1016600004811 (denumita in continuare, in mod generic, „Kaufland”, „Operatorul” sau „Compania”, dupa caz).

 

2.2 Aceasta politica se aplica datelor personale ale salariatilor si potentialilor salariati ai Companiei (date inregistrate pe suport de hartie si/sau in format electronic) prelucrate si detinute de catre Operator și sunt completate cu prevederile regulamentului sistemului de evidență  respectiv, aprobat de Operator, dar și cu prevederile legislației în vigoare.

 

2.3 In prezenta politica sunt utilizate urmatoarele notiuni si definitii (conforme și completate cu noțiunile prevăzute în art. 3 din Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal):

Date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (subiect al datelor cu caracter personal); o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, pastrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

Stocarea – pastrarea, pe orice fel de suport, a datelor cu caracter personal;

Sistem de evidenta a datelor cu caracter personal – orice serie structurata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii specifice, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;

Utilizator - orice persoana care actioneaza sub autoritatea Operatorului, respectiv a reprezentantului sau permanent, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

 

3. Documente de referință

3.1.     Conventia pentru protectia persoanelor referitor la prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, incheiata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, si ratificata de Republica Moldova prin Hotararea Parlamentului nr. 483 din 2 iulie 1999;

3.2.     Constitutia Republicii Moldova;

3.3.     Legea nr. 133  din 8 iulie 2011 privind protectia datelor cu caracter personal;

3.4.     Legea nr. 71 din 22martie 2007 cu privire la registre;

3.5.     Legea nr. 982 din 11 mai 2000 privind accesul la informatie;

3.6.     Hotarirea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea Cerintelor fata de asigurarea securitatii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora in cadrul sistemelor informationale de date cu caracter personal. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=337094;

3.7.     Hotărârea Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012 privind aprobarea Regulamentului Registrului de evidență a operatorilor de date cu caracter personal.

 

4. Responsabilitati

Principala responsabilitate in elaborarea, implementarea si monitorizarea aplicarii prevederilor prezentei politici revine Companiei.

 

5. Descrierea procedurilor de prelucrare si de securitate

5.1.     Cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal

Prezenta Politica privind securitatea prelucrarilor de date cu caracter personal aplicabila la nivelul Kaufland reglementeaza unele din masurile tehnice si organizatorice necesare pentru pastrarea confidentialitatii si integritatii datelor cu caracter personal pe care le colecteaza și se completează cu prevederile actului normativ menționat la art. 3.6 de mai sus.

In cadrul Companiei securitatea prelucrarilor de date cu caracter personal se va face numai cu respectarea si observarea stricta prevederilor actului normativ sus-numit, dar și a urmatoarelor dispozitii:

 

5.1.1.    Autorizarea accesului fizic

Accesul in sediile/oficiile/birourile ori spatiile unde sunt amplasate sistemele informationale si sau registrele ce contin date cu caracter personal este restrictionat, fiind permis doar persoanelor care au autorizatia necesara si doar in timpul orelor de program, conform listei si insemnelor corespunzatoare pentru preintampinarea accesului persoanelor neautorizate.

 

5.1.2.     Administrarea si monitorizarea accesului fizic

Operatorul asigura administrarea si monitorizarea accesului fizic in toate punctele de acces la sistemele informationale si/sau a registrelor de date cu caracter personal, inclusiv reactioneaza la incalcarea regimului de acces.

Accesul vizitatorilor (persoanelor terte) se va asigura in conformitate cu regulile prevazute de legislatia in vigoare cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

 

5.1.3.    Asigurarea protectiei datelor cu caracter personal

Salariatii care in activitatea sa profesionala intra in contact cu date considerate cu caracter personal sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor si sa respecte intocmai prevederile documentelor de referință menționate la art. 3 de mai sus.

Dispozitiile prezentului articol se aplica, in acelasi mod, pentru toate informatiile detinute de Operator referitoare la terti, despre care salariatul ia cunostinta in cadrul activitatii sale.

 

5.1.4.    Prelucrarea datelor cu caracter personal

Este interzisa prelucrarea datelor cu caracter personal fara consimtamantul subiectului datelor cu caracter personal, cu exceptia cazurilor în care prelucrarea este necesara pentru:

-        executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor masuri inaintea incheierii contractului, la cererea acestuia;

-        indeplinirea unei obligatii care ii revine Operatorului conform legii;

-        protejarea vietii, integritatii fizice sau a sanatatii subiectului datelor cu caracter personal;

-        executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit terțul căruia îi sunt dezvăluite, după caz, datele cu caracter personal;

-        realizarea unui interes legitim al Operatorului sau al tertului caruia ii sunt dezvaluite datele cu caracter personal, cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal;

-        scopuri statistice, cu conditia ca datele cu caracter personal sa ramana anonime pe toata durata prelucrarii;

-        schimbul de date în condiţiile legislaţiei în vigoare cu privire la schimbul de date şi interoperabilitate.

 

La încheierea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, daca subiectul acestor date nu si-a dat consimtamantul pentru o alta destinatie, pentru stocare sau pentru o prelucrare ulterioara, acestea vor fi:

-        distruse; sau

-        transferate unui alt operator, cu conditia ca Compania sa garanteze faptul ca prelucrarile ulterioare au scopuri similare celor in care s-a facut prelucrarea initiala; sau

-        transformate in date anonime si stocate exclusiv in scopuri statistice.

 

5.1.5.    Modificari ale datelor personale

Colectarea datelor cu caracter personal ale salariatilor si potentialilor salariati se face in scopul indeplinirii obligatilor ce ii revin Operatorului in temeiul legislatiei in vigoare, dar si in vederea oferirii protectiei salariatilor si potentialilor salariati si pentru gestionarea eficienta a personalului, in scopul asigurarii unor servicii de calitate.

Toate datele cu caracter personal ale salariatilor si potentialilor salariati vor fi tratate strict confidential. Aceasta obligatie este valabila pentru toti salariatii Operatorului care intra in mod direct sau indirect în posesia acestor date.

 

5.1.6.    Identificarea si autentificarea utilizatorului

 

Utilizatorii, pentru a capata acces la o baza de date cu caracter personal detinuta de Companie, trebuie sa se identifice. Identificarea se va face prin introducerea unui cont de utilizator (sau „user-name”) si a parolei asociate respectivului cont de utilizator

Fiecarui utilizator ce i se va permite accesul la bazele de date cu caracter personal ale Kaufland va avea propriul sau user-name si parola, care vor fi unice la nivelul Companiei.

Kaufland administreaza si gestioneaza conturile de utilizator (si implicit parolele asociate) tinind cont de prezenta Politica.

Accesul utilizatorilor la bazele de date cu caracter personal efectuate manual se va face pe baza unei liste aprobate de  persoana responsabila a Kaufland.

Drepturile de acces ale utilizatorilor la bazele de date cu caracter personal sunt revizuite cu regularitate pentru asigurarea faptului ca nu au fost acordate drepturi de acces neautorizate (cel putin fiecare 6 luni) si dupa oricare schimbare de statut al utilizatorului.

Accesul la functiile de securitate ale sistemelor informationale de date cu caracter personal si la datele acestora este acordat in mod special doar persoanei responsabile a Operatorului, desemnata conform prevederilor prezentei Politici.

Regulile privind identificarea și autentificarea utilizatorului pot fi modificate în scopul respectării prevederilor actului normativ menționat la art. 3.6 de mai sus, în funcție de categoria datelor cu caracter personal prelucrate (obișnuită/specială).

 

5.1.7.    Tipul de acces

Utilizatorii vor accesa numai datele cu caracter personal necesare pentru indeplinirea atributiilor lor de serviciu.

Departamentul care asigura suportul tehnic va putea avea acces la datele cu caracter personal pentru rezolvarea unor cazuri exceptionale si numai cu aprobarea prealabila expresa a persoanei responsabile a Operatorului, cu informarea subiectului datelor cu caracter personal respectiv (ale carui date vor fi accesate) si cu perfectarea documentara corespunzatoare a fiecarui caz de acces.

Operatorul va implementa modalitati stricte prin care se vor distruge datele cu caracter personal.

Regulile privind tipul de acces pot fi modificate în scopul respectării prevederilor actului normativ menționat la art. 3.6 de mai sus, în funcție de categoria datelor cu caracter personal prelucrate (obișnuită/specială).

 

5.1.8.    Colectarea datelor cu caracter personal

Operatorul colecteaza informatia direct de la salariati si potentiali salariati (persoane fizice subiecti ai datelor cu caracter personal) cu obținerea consimțământului prealabil al acestora și cu informarea acestora despre categoriile de date si scopul prelucrarii acestora.

Tinind cont de specificul Operatorului si de sfera de activitate a acestuia, precum si de conditiile stabilite de legislatia in vigoare aplicabile domeniului respectiv, Operatorul prelucreaza date personale speciale, si anume cele referitoare la starea de sanatate a salariatilor sai si potentialilor salariati. Aceasta cerinta este necesara datorita specificului activitatii sale. In temeiul legislatiei privind supravegherea de stat a sanatatii publice, Operatorul este obligat sa verifice corespunderea starii de sanatate a salariatilor sai si potentialilor salariati, atat la angajare, cit si ulterior periodic o data pe an. Din aceste considerente, prelucrarea acestor categorii de date tine nemijlocit de domeniul activitatii Kaufland, precum si de siguranta salariatului si potentialului salariat si a integritatii sale fizice.

 

In conformitate cu prevederile Legii privind protectia datelor cu caracter personal, subiectul datelor cu caracter personal este informat asupra drepturilor pe care le are in legatura cu prelucrarea datelor sale personale, in special despre:

-        dreptul de a fi informat;

-        dreptul de acces la datele cu caracter personal;

-        dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal;

-        dreptul de opozitie al subiectului datelor cu caracter personal;

-        dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

-        accesul la justitie;

-        altele.

 

Operatorul va prelucra datele personale in exclusivitate in scopul indeplinirii prevederilor legislatiei in vigoare (inclusiv, dar fara a se limita la respectarea prevederilor regulatorii, standardelor profesionale, regulamentelor interne).

Kaufland va desemna utilizatorii autorizati pentru operatiile de colectare si introducere de date cu caracter personal intr-un sistem informational, urmand ca orice modificare a datelor cu caracter personal sa fie efectuata numai de catre respectivii utilizatori autorizati desemnati de Companie.

Datele personale ale salariatilor sunt supuse urmatoarelor metode de prelucrare: colectare, inregistrare, organizare, stocare, pastrare, restabilire, adaptare ori modificare, extragere, consultare, utilizare, dezvaluire prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturare ori combinare, blocare, stergere sau distrugere, transmitere catre autoritatile publice competente in conformitate cu legislatia in vigoare, transmitere catre si acordarea accesului la subprocesatori afiliați cu persoanele împuternicite de Operator.

Datele personale pot fi dezvaluite, în conditiile legii, catre subiectii datelor cu caracter personal, autoritati publice centrale/locale, servicii sociale sau de sanatate, reprezentantii legali ai subiectilor datelor cu caracter personal, companiile afiliate cu Operatorul și partenerii contractuali ai Operatorului din fraza precedentă.

In conditiile in care, legislatia Republicii Moldova nu contine prevederi speciale cu privire la termenul de prelucrare a datelor personale, Operatorul respecta principiile de prelucrare corecta a datelor. Subiectul datelor este informat despre termenul de pastrare si stocare a datelor. Operatorul va pastra si va prelucra datele personale ale salariatului pe o perioada de 1 an din momentul colectarii/obtinerii acestor date.

În conformitate cu prevederile legislatiei, Operatorul stocheaza date cu caracter personal pe suport de hartie si/sau in format electronic.

In cazul in care partile terte vor avea necesitati de afaceri pentru colectarea informatiei despre salariatii Operatorului, Operatorul va informa salariatii si potentialii salariati cu privire la limitele si conditiile de securitate impuse partii terte cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Kaufland va dezvalui informatii cu privire la salariati catre parti terte doar in conditiile si prin mijloacele corespunzatoare, astfel cum este cerut/autorizat in conformitate cu prevederile legislatiei.

 

5.1.9.    Executia copiilor de siguranta

La nivelul Kaufland se realizeaza lunar copii de siguranta ale bazelor de date cu caracter personal si ale programelor folosite pentru prelucrarile automatizate.

Regulile privind execuția copiilor de siguranță pot fi modificate în scopul respectării prevederilor actului normativ menționat la art. 3.6 de mai sus, în funcție de categoria datelor cu caracter personal prelucrate (obișnuită/specială).

 

5.1.10.Calculatoarele si terminalele de acces

Calculatoarele si alte terminale de acces sunt instalate in incaperi cu acces delimitat, care se pot incuia.

Totodata, in cazul monitoarelor pe al caror ecran apar date cu caracter personal asupra carora nu se actioneaza o perioada de maxim 15 (cincisprezece) minute, sesiunea de lucru se inchide automat.

Terminalele de acces folosite in relatia cu publicul, pe care apar date cu caracter personal, sunt pozitionate astfel incat nu pot fi vazute de public si dupa o perioada de maxim 5 (cinci) minute in care nu se actioneaza asupra lor, acestea se ascund automat.

Regulile privind calculatoarele și terminalele de acces pot fi modificate în scopul respectării prevederilor actului normativ menționat la art. 3.6 de mai sus, în funcție de categoria datelor cu caracter personal prelucrate (obișnuită/specială).

 

5.1.11. Fisierele de acces

Orice accesare a bazei de date cu caracter personal este inregistrata fie intr-un fisier de acces (sau „log” in cazul prelucrarilor automate), fie intr-un registru pentru prelucrarile manuale de date cu caracter personal.

In cazul prelucrarilor automate toate aceste informatii vor fi stocate intr-un fisier de acces general. Orice incercare de acces neautorizat va fi, de asemenea, inregistrata.

Kaufland va pastra fisierele de acces cel putin 2 (doi) ani.

Regulile privind fișierele de acces pot fi modificate în scopul respectării prevederilor actului normativ menționat la art. 3.6 de mai sus, în funcție de categoria datelor cu caracter personal prelucrate (obișnuită/specială).

 

5.1.12. Sistemele de telecomunicatii

Kaufland efectueaza periodic (o data la 6 luni) controlul autentificarilor si tipurilor de acces pentru detectarea unor disfunctionalitati in ceea ce priveste folosirea sistemelor de telecomunicatii.

Sistemul de telecomunicatii al Kaufland este astfel conceput incat datele cu caracter personal nu pot fi interceptate sau transmise de oriunde. Ca si masura alternativa de siguranta, utilizatorul este obligat sa foloseasca metoda de criptare pentru transmisia datelor cu caracter personal existenta la nivelul Kaufland la data transmiterii.

De asemenea, prin sistemele de telecomunicatii se vor transmite numai datele cu caracter personal in cazurile strict necesare.

Regulile privind sistemele de telecomunicații pot fi modificate în scopul respectării prevederilor actului normativ menționat la art. 3.6 de mai sus, în funcție de categoria datelor cu caracter personal prelucrate (obișnuită/specială).

 

5.1.13. Instruirea personalului

In cadrul cursurilor de pregatire a utilizatorilor, Kaufland ii informeaza pe acestia cu privire la:

(i)      prevederile Legii nr. 133/2011 privind protectia datelor cu caracter personal;

(ii)     cerintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal stabilite de prezenta Politica și actul normativ menționat la art. 3.6 de mai sus, în funcție de categoria datelor cu caracter personal prelucrate (obișnuită/specială); precum si

(iii)    riscurile pe care le comporta prelucrarea datelor cu caracter personal, in functie de specificul activitatii utilizatorului.

 

Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal sunt instruiti de catre Companie asupra confidentialitatii acestora si sunt avertizati prin mesaje care apar pe monitoare in timpul activitatii.

Utilizatorii sunt obligati sa isi inchida sesiunea de lucru atunci cand parasesc locul de munca.

Personalul care asigura exploatarea sistemelor informationale si/sau a registrelor de date cu caracter personal trece, minimum o data pe an, instruirea corespunzatoare referitor la responsabilitatile si obligatiile in cazul executarii actiunilor de gestionare si reactionare la incidentele de securitate din domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

 

5.1.14. Folosirea calculatoarelor

Pentru mentinerea securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal (in special impotriva virusilor informatici) Kaufland a impus urmatoarele masuri:

 

a)      utilizatorii nu vor folosi programe software care provin din surse externe sau dubioase;

b)      utilizatorii sunt informati in permanenta cu privire la pericolul privind virusii informatici;

c)       Compania are implementat un sistem centralizat, automat de devirusare si de securitate a sistemelor sale informatice precum si utilizeaza mijloace tehnice de constatare a atacurilor, inclusiv care asigura identificarea tentativelor folosirii neautorizate a sistemelor informationale sau de preluare neautorizata a datelor cu caracter personal (Phishing);

d)      toate statiile pe al caror monitor sunt afisate (in special) date cu caracter personal, a fost dezactivata in mod intentionat tasta „Print Screen” pentru a se evita astfel imprimarea respectivelor date, fie aceasta intentionata, fie accidentala.

 

Regulile privind folosirea calculatoarelor pot fi modificate în scopul respectării prevederilor actului normativ menționat la art. 3.6 de mai sus, în funcție de categoria datelor cu caracter personal prelucrate (obișnuită/specială).

 

5.1.15.Imprimarea datelor

Scoaterea la imprimanta a datelor cu caracter personal se va realiza numai de utilizatori autorizati pentru aceasta operatiune in mod expres de catre persoana responsabila a Companiei, in conformitate cu procedurile interne specifice ale Kaufland privind folosirea si distrugerea acestor materiale.

In cazul in care considera de cuviinta si in functie de importanta datelor cu caracter personal prelucrate, Kaufland isi rezerva dreptul de a impune si alte masuri de securitate suplimentare ce vor face parte integranta din prezenta Politica.

Regulile privind imprimarea datelor pot fi modificate în scopul respectării prevederilor actului normativ menționat la art. 3.6 de mai sus, în funcție de categoria datelor cu caracter personal prelucrate (obișnuită/specială).

 

5.1.16.Incidentele de securitate

Incidentele de securitate a sistemelor informationale de date cu caracter personal se urmaresc si se documenteaza in regim permanent prin mijloace automatizate. Acestea vor fi raportate Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal conform legislației.

Persoana responsabila de implementarea prezentei Politici efectueaza controale lunare pentru asigurarea respectarii tuturor regulilor de securitate a datelor cu caracter personal. In urma controalelor, daca se constata careva abateri/incidente se intocmeste un raport cu privire la cele stabilite.

Prezenta Politica este revizuita cel putin o data in an si aprobata la cel mai inalt nivel. Ea este adusa la cunostinta utilizatorilor si a salariatilor Operatorului care au tangenta cu prelucrarea datelor cu caracter personal, dar si afisata pe site-ul Operatorului, in versiune rezumata.

 

5.2. Formular de contact / E-Mail de contact/ Telefon de contact

Scopul prelucrării datelor / Baza legală:

Datele personale pe care ni le trimiteți prin telefon sau e-mail atunci când completați formularele de contact vor fi desigur tratate în mod confidențial. Utilizăm datele dvs. în scopul procesării solicitării dvs, precum și în scop statistic pentru generarea unor rapoarte lunare care cuprind numele și prenumele candidaților angajați pentru verificarea parcurgerii etapelor procesului de recrutare prin intermediul sistemului nostru online pentru candidaturi/cariere de catre persoanele ce aplica la pozitii din cadrul companiei, precum și in scopul calculării și acordării bonusurilor de recomandare, in situatia in care ai fost recomandat de catre un angajat Kaufland.

Baza legală a acestei prelucrări a datelor, până la angajare, este articolul 5 alineatul 5 litera e) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Interesul legitim al Kaufland constă în intenția companiei de a răspunde solicitărilor vizitatorilor site-ului web pentru a menține și a spori satisfacția acestora.

Baza legală a acestei prelucrări a datelor, după angajare, este articolul 5 alineatul 1 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv consimțământul tău scris acordat la semnarea contractului individual de muncă.

 

Beneficiari / Categorii de beneficiari:

Un transfer de date către terțe părți este în general exclus. În mod excepțional, este posibil ca datele din atribuirea noastră să fie prelucrate de către o serie de subprocesatori. Aceştia sunt contractați de persoane împuternicite selectate cu atenție, verificate de noi și obligaţi contractual în conformitate cu articolul 30 alineatul (3) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

De asemenea, poate fi necesar să trimitem părți din cererea dvs. către următoarele companii Kaufland: Kaufland Romania SCS, pentru a vă procesa solicitarea. Dacă acest lucru este posibil, solicitarea dvs. va fi anonimizată în avans, astfel încât persoanele împuternicite să nu poată da nicio indicație despre dvs. În cazuri individuale, poate fi necesar să transmitem mai departe datele dvs. personale pentru a vă procesa solicitarea.

Perioada de stocare / Criterii de determinare a perioadei de stocare:

Toate datele personale pe care ni le transmiteți în timpul solicitărilor prin intermediul acestui site sau prin e-mail vor fi șterse sau anonimizate, în scopul și în condițiile legislației aplicabile, dar cel târziu în termen de 90 de zile de la data transmiterii răspunsul final către dvs. Acest proces se datorează faptului că, după trimiterea unui răspuns, mulți vizitatori ai site-ului ne contactează din nou în legătură cu același subiect. În acest scop, trebuie să avem ocazia să ne referim la corespondența anterioară. Prin urmare, păstrăm documentele pentru 90 zile. Din experiența noastră, de obicei nu există întrebări suplimentare despre răspunsurile noastre după această perioadă. În cazul unui litigiu, datele dvs. personale pot fi stocate timp de 3 ani sau până la încheierea litigiului sau până când se ia o decizie definitivă și irevocabilă pentru a dovedi că v-am furnizat informații complete și că cerințele legale sunt îndeplinite.

 

Dacă ți-ai dat consimțământul pentru includerea în Talent Community Kaufland (sub formă de consimțământ scris/electronic, conform Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, atunci când aplici), profilul tău poate fi, de asemenea, transmis în Talent Community (cu implicarea eventuală a subprocesatorilor, contractați de persoanele împuternicite ale Kaufland) după ce cererea ta specifică a fost completată și poate fi luată în considerare în conformitate cu calificările tale pentru viitoare locuri de muncă. Această transmitere are loc după examinarea individuală de către noi.

Baza legală pentru prelucrarea datelor în contextul Talent Community este consimțământul tău în conformitate cu art. 6 alin. 1 a) GDPR / art. 5 alin. (1) din Legea 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Dreptul de accesare a Talent Community este acordat numai recrutorilor din țara respectivă. Stocarea în Talent Community depinde de criteriile generale de ștergere pentru profilul tău.

Profilul tău din sistemul nostru online pentru candidaturi și datele salvate în acesta rămân stocate în sistem indiferent de existența unei candidaturi concrete active. Astfel, ai posibilitatea să candidezi online și pentru alte posturi în cadrul Grupului Kaufland sau de a primi notificări corespunzătoare după ce ați fost acceptat în Talent Community. După o anumită perioadă de 12 luni în care profilul tău a fost inactiv și nicio candidatură nu se mai află în curs de procesare, profilul tău va fi șters automat.

 

5.3. Sistem de aplicații online

Kaufland caută mereu angajați calificați și motivați. Rețineți că aplicațiile pe care ni le trimiteți prin e-mail vor fi trimise necriptate. Prin urmare, vă rugăm să folosiți numai sistemul nostru de aplicații online. Aveți două opțiuni pentru a aplica în sistemul nostru de aplicații online. Vă puteți înregistra / conecta și crea propriul profil cu o parolă personală. În acest caz, puteți vizualiza starea aplicației, trimite documente, modifica datele mai târziu sau retrage cererea. Dacă trimiteți cererea fără înregistrare / autentificare, veți trimite doar datele necesare pentru aplicație, dar nu veți avea acces direct la aplicația dvs. La cererea dvs., puteți vizualiza, edita și gestiona profilul dvs. aici. Acest lucru este posibil în orice moment prin solicitarea unei parole (făcând clic pe "Am uitat parola" și introducând apoi adresa dvs. de e-mail). Pentru ambele tipuri de aplicații, aceleași date și informații sunt colectate și trimise la noi.

 

Scopul prelucrării datelor / baza legală / modul de procesare:

În sistemul nostru de aplicații online, puteți crea un profil cu o parolă personală sau ne puteți trimite datele dvs. fără autentificare. Toate datele și atașamentele pe care le stocați și le transmiteți împreună cu aplicația vor fi procesate de noi exclusiv în scopul procesării cererii depuse. De asemenea, datele tale pot fi prelucrate și în scop statistic pentru generarea unor rapoarte lunare care cuprind numele și prenumele candidaților angajați pentru verificarea parcurgerii etapelor procesului de recrutare prin intermediul sistemului nostru online pentru candidaturi/cariere de catre persoanele ce aplica la pozitii din cadrul companiei , precum și in scopul calculării și acordării bonusurilor de recomandare, in situatia in care ai fost recomandat de catre un angajat Kaufland.

Baza legală pentru aceasta este:

 

Pentru Republica Moldova

articolul 5 alineatul 5 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Dacă sunteți de acord cu consimțământul acordat, baza legală pentru transmiterea cererii dvs. este articolul 5 alineatul (1) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru transmiterea online a datelor solicitării dvs. în acest sistem, utilizăm un proces de criptare, astfel încât datele dvs. să fie protejate împotriva accesului neautorizat.

 

Perioada de stocare / Criterii de determinare a perioadei de stocare:

Datele unei aplicații specifice vor fi anonimizate după finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu scopurile și condițiile stabilite în legislația națională aplicabilă. Anonimizarea datelor aplicației are loc după cum urmează:

 

Pentru Republica Moldova

după un an

Profilul dvs. în sistemul nostru de aplicații online și datele stocate în acesta rămân stocate în sistem, indiferent de existența unei aplicații active specifice. Acest lucru vă permite să aplicați online pentru alte posturi din cadrul grupului Kaufland (persoanele împuternicite – celelalte companii din Grupul Kaufland). După o perioadă de un an de zile în care profilul dvs. a fost inactiv și aplicațiile nu mai sunt procesate, profilul dvs. va fi șters automat.

Ștergerea va avea loc după cum urmează :

 

Pentru Republica Moldova

după un an

Cu toate acestea, profilul poate fi șters de dvs. în orice moment. Dacă sunt procesate în prezent aplicațiile dvs. curente, acestea vor fi retrase și profilul dvs. va fi șters. În acest caz, ștergerea profilului are loc imediat și anonimizarea datelor cu caracter personal după expirarea perioadei de ștergere legală de mai sus.

 

 

II. State membre UE

 

 

1. Responsabil în sensul art. 4 alin. 7 Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)

 

Pentru Germania

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co KG

Rötelstrasse 35

74172 Neckarsulm

Telefon: 07132/ 9400

E-mail: karriere@kaufland.de

 

Pentru Republica Cehă

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

Telefon: +420 251 05 1111

E-mail: personal@kaufland.cz

 

Pentru Slovacia

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Sediul: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

(denumite în continuare "Kaufland")

Telefon: 02/49 59 02 00

E-mail: service@kaufland.sk

 

Pentru Croația

Kaufland Hrvatska k.d.

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 2353-555

E-mail: karijera@kaufland.hr

 

Pentru Polonia

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. (denumită ”Kaufland”)

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

Telefon: 71/ 37 70 100

E-mail: service@kaufland.pl

 

Pentru România

Kaufland România SCS

B-dul Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2

București, CP 020284

Telefon: 0372 090 000

E-mail: cariere@kaufland.ro

 

Pentru Bulgaria

“Кауфланд България ЕООД & КО” КД

ул.“Скопие“ 1А

1233 София

Telefon: +359 28125000

E-mail: recruitment@kaufland.bg

 

2. Sistem de aplicații online

 

Grupul Kaufland caută în mod constant angajați calificați și motivați. Te rugăm să reții că aplicațiile pe care ni le trimiți prin e-mail ne vor fi transmise necriptate. Prin urmare, îți solicităm să utilzezi exclusiv sistemul nostru de aplicații online.

În sistemul nostru de aplicații online, există două moduri în care poți aplica.

Indiferent de postul pentru care aplici, îți poți crea propriul profil de solicitant cu o parolă personală în sistemul nostru de aplicații online. Atunci când ești conectat, poți crea aplicații, le poți trimite sau retrage, poți vizualiza statutul aplicației (aplicațiilor), poți trimite documente suplimentare, poți modifica datele tale la o dată ulterioară sau poți retrage una sau mai multe aplicații în orice moment.

Cu toate acestea, ai, de asemenea, opțiunea de a trimite o aplicație direct la noi fără înregistrare prealabilă, trimițându-ne pur și simplu datele necesare pentru aplicație prin intermediul sistemului. În acest caz nu vei avea acces online imediat la aplicația depusă și la documente. Cu toate acestea, ai apoi opțiunea de a solicita ulterior accesul la sistemul de aplicații online.  Acest lucru este posibil în orice moment prin solicitarea unei parole (în tab-ul "Înregistrare / Conectare", pur și simplu faci clic pe "Am uitat parola" și introduci adresa de e-mail utilizată în aplicație). Vei primi apoi un e-mail la această adresă cu o parolă unică. După schimbarea parolei, îți poți accesa profilul și prin intermediul sistemului.

Pentru ambele opțiuni de aplicare, aceleași date sunt colectate și transmise către noi.

Scopul prelucrării datelor, temeiul juridic/modul de funcționare: Toate informațiile și atașamentele pe care le salvezi și le trimiți cu o aplicație vor fi procesate de noi exclusiv pentru prelucrarea aplicației depuse de tine și, dacă este cazul, pentru procesul de Onboarding care va urma acesteia. Temeiul juridic pentru această prelucrare este Art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR.

 

- Pentru Germania

§ 26 alin. 1 prop. 1 BDSG ediţia nouă coroborat cu Art. 88 GDPR.

 

- Pentru Republica Cehă

Legea nr. 101/2000 – Codul muncii cu modificările ulterioare, coroborat cu Art. 88 GDPR.

 

- Pentru Slovacia

Art. 11 din Legea nr. 311/2001 – Codul muncii cu modificările ulterioare, coroborat cu Art. 88 GDPR.

 

- Pentru Croația

Art. 6 alin. 1 lit. b) Normele generale privind protectia datelor.

 

- Pentru Polonia

Art. 22 din Codul muncii si art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR

 

- Pentru România

Art. 6 alin.1 lit.b) GDPR 

 

- Pentru Bulgaria

Art. 25k in Legea privind protecția datelor cu Art. 88 GDPR

 

Ca parte a procesului de aplicare, te vom contacta prin e-mail și, dacă ți-ai dat consimțământul în acest sens și prin SMS.

 

După introducerea datelor tale, pentru a putea continua procesul de aplicare la un job, te rugăm să citești Politica de Confidențialitate a datelor și să bifezi căsuța corespunzătoare. Pentru transmiterea online a datelor tale, în calitate de candidat, în acest sistem, folosim o metodă de criptare, astfel încât informațiile tale să fie protejate împotriva accesului neautorizat.

Destinatari/categorii de destinatari: Datele din profilul tău pot fi vizualizate numai de tine, în cazul în care nu oferi fără un consimțământ separat sau în cazul în care nu aplici la un job.

Recrutorii și managerii de personal responsabili pentru postul vacant au dreptul de a vizualiza datele tale de aplicare doar atunci când creezi o aplicație concretă prin intermediul profilului tău și ne-o trimiți. Numai în cazul în care ne dai un consimțământ specific prin intermediul sistemului (sub forma marcării persoanelor care ar trebui să poată vizualiza profilul tău), profilul tău va fi luat în considerare și pentru alte anunțuri de angajare în cadrul grupului Kaufland care sunt relevante în funcție de calificările sau interesele tale. În plus, nu vom transmite niciodată aplicația ta unor terțe părți din afara grupului Kaufland.

Dacă ți-ai dat consimțământul pentru a fi inclus în Talentpool (sub formă de consimțământ activ), profilul tău poate fi, de asemenea, alocat în Talentpool și va fi luat în considerare pentru viitoarele postări de locuri de muncă în funcție de calificările tale. Această alocare are loc după o examinare individuală de către noi.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în cadrul Talentpool este consimțământul tău în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR.

Accesul pentru vizualizarea Talentpool este oferit doar recrutorilor din țara respectivă. Păstrarea în Talentpool depinde de criteriile generale de ștergere pentru profilul tău.

În principiu, datele tale nu vor fi transferate în țări din afara UE decât dacă aplici pentru posturi la Kaufland în afara UE sau ți-ai dat în mod expres consimțământul pentru includerea profilului tău în Talentpools, astfel încât recrutorii din toate țările Kaufland să îți  poată verifica datele pentru posturile vacante. Temeiul juridic al transferului de date în aceste cazuri este atunci consimțământul tău în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR.

Pentru Germania, se aplică, de asemenea, următoarele: În cazul unei angajări planificate, documentele referitoare la aplicațiile respective pentru acest post vor fi transmise în prealabil comitetului de întreprindere competent, în conformitate cu cerințele legale ale Legii privind statutul întreprinderii, astfel încât comitetul de întreprindere să își poată exercita în mod eficient drepturile legale de codecizie. Acest lucru se aplică numai în cazul în care există un comitet de întreprindere în compania Kaufland în care se solicită angajarea.

Perioada de stocare/criteriile de determinare a perioadei de stocare:

Perioada de ștergere pentru aplicația specifică

Datele unei aplicații specifice vor fi anonimizate după finalizarea procesului de aplicare în conformitate cu legislația aplicabilă a statului. Anonimizarea datelor solicitantului are loc

- Pentru Cehia și Polonia

după 90 de zile.

 

- Pentru Germania și Slovacia

după 120 de zile.

  

- Pentru Croația și Bulgaria

după 180 de zile.

 

- Pentru România

după 365 de zile de la finalizarea procesului de recrutare și selecție și ștergere în termen de un an de la aceeași dată

 

Perioada de ștergere a profilului

Profilul tău în sistemul nostru de aplicații online și datele stocate în acesta rămân stocate în sistem, indiferent de o anumită aplicație activă. Acest lucru îți oferă posibilitatea de a aplica online pentru poziții suplimentare în grupul Kaufland sau de a primi notificări corespunzătoare după ce ai fost inclus în Talentpool. De îndată ce profilul tău a fost inactiv pentru o anumită perioadă de timp și nicio aplicație nu este în curs de desfășurare, profilul tău va fi șters automat.

Ștergerea profilurilor inactive are loc

 

- Pentru Germania, Polonia, Bulgaria, Cehia, Croația, România și Slovacia

după 12 luni.

 

Cu toate acestea, poți șterge profilul și singur în orice moment. Dacă aplicațiile tale curente sunt procesate în acest moment, acestea vor fi retrase de tine prin ștergere, iar profilul tău va fi șters din sistem. Ștergerea profilului are loc imediat și anonimizarea datelor cu caracter personal ale solicitantului după perioada de ștergere legală menționată mai sus. 

 

3. Agent de job-uri

 

După ce ai introdus titlul postului și/sau locul de muncă corespunzător intereselor tale în motorul nostru de căutare, ofertele de muncă corespunzătoare îți pot fi trimise prin e-mail prin intermediul Jobagent, cu o frecvență la alegere. Scopul prelucrării datelor în contextul activării Jobagent Kaufland pentru locuri de muncă ca serviciu de informare este de a informa abonații cu privire la posturile vacante disponibile ale grupului Kaufland pentru a pregăti/permite orice aplicație. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în contextul trimiterii acestui newsletter cu informații despre locuri de muncă este consimțământul tău conform art. 6 alin. 1 a) GDPR.

Dacă te înregistrezi pentru serviciul gratuit Jobagent Kaufland, ești de acord cu faptul că îți putem procesa adresa de e-mail și informațiile voluntare cu privire la criteriile de angajare pe care le-ai solicitat (de exemplu, domeniul de activitate, modul de începere a serviciului sau programul de lucru) pentru a te informa prin e-mail cu privire la ofertele de muncă adecvate. Adresa de e-mail și criteriile postului nu vor fi transmise mai departe. Îți poți revoca consimțământul în orice moment, conectându-te cu profilul și ștergând alerta de job-uri.

 

4. Sondaj privind experiența candidaților

Pentru a asigura calitatea procesului nostru de aplicare, putem folosi adresa ta de e-mail pentru a-ți trimite o invitație la un sondaj privind experiența candidaților după finalizarea procesului specific de selecție. Participarea la sondaj este voluntară, iar răspunsurile sunt colectate și evaluate anonim. Prelucrarea adresei tale de e-mail în acest scop are loc în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR. Interesul nostru legitim în prelucrarea datelor este de a obține experiență și opinii cu privire la procesul de aplicare și de a utiliza acest lucru ca o sursă importantă de informații pentru proiectarea și îmbunătățirea procesului.

 

5. Formular de contact / Contact e-mail / Contact telefonic

Scopul prelucrării datelor/ temeiul juridic:

Informațiile personale pe care ni le furnizezi atunci când completezi formulare de contact, la telefon sau prin e-mail vor fi, desigur, tratate în mod confidențial. Utilizăm datele tale exclusiv în scopul procesării solicitării tale. Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor pentru întrebări generale este art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim al grupului Kaufland rezultă din preocuparea de a răspunde la întrebările vizitatorilor site-ului și, astfel, de a menține și promova satisfacția acestora.

Dacă ai întrebări despre o anumită aplicație sau poziție, temeiul juridic este art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR sau art. 88 GDPR coroborat cu legislația națională privind protecția datelor privind ocuparea forței de muncă.

Destinatari/categorii de destinatari:

În general, excludem transferul de date către terți din afara grupului Kaufland. În mod excepțional, datele sunt prelucrate în numele nostru de către procesatori. Aceștia sunt atent selectați, sunt, de asemenea, auditați de către noi și obligați contractual în conformitate cu art. 28 GDPR.

În plus, poate fi necesar să trimitem extrase din solicitarea ta către alte companii Kaufland (de exemplu, compania Kaufland la care se referă solicitarea ta) pentru a procesa solitatrea ta. Cu toate acestea, dacă este posibil, solicitarea ta va fi anonimizată în prealabil, astfel încât terții să nu poată stabili o legătură cu tine. Cu toate acestea, în cazuri individuale, poate fi necesar să transmitem informațiile tale cu caracter personal pentru a putea procesa în continuare solicitarea ta.

Perioada de stocare/criteriile de determinare a perioadei de stocare:

Toate informațiile personale pe care ni le trimiți atunci când ne transmiți întrebări prin intermediul acestui site web sau prin e-mail vor fi șterse sau anonimizate în siguranță de către noi în termen de cel mult 90 de zile de la răspunsul final către tine. Acest lucru se datorează faptului că vizitatorii site-ului web ne contactează adesea din nou în legătură cu aceeași problemă după primirea unui răspuns. În acest scop, trebuie să ne putem referi la corespondența anterioară. De aceea, păstrăm documentele pentru încă 90 de zile. Din experiența noastră, de obicei nu mai există întrebări despre răspunsurile noastre după această perioadă. În cazul în care îți exerciți drepturile privind protecția datelor, datele tale personale vor fi stocate timp de 3 ani după răspunsul final, pentru a dovedi că ți-am furnizat informații complete și că au fost îndeplinite cerințele legale.

6. Utilizarea cookie-urilor

 

Operatorul responsabil și scopurile prelucrării datelor/temeiurile juridice:

Noi, grupul Kaufland (pentru informații specifice fiecărei țări, te rugăm să consulți datele de contact), folosim așa-numitele cookie-uri pe site-urile noastre web. Setarea selectată în formularul de consimțământ (de exemplu, consimțământul dat sau nu) se aplică apoi utilizării cookie-urilor și a altor tehnologii pentru prelucrarea datelor de utilizare pe toate (sub)domeniile aflate sub www.cariere.kaufland.ro.

Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt stocate pe dispozitivul tău (laptop, tabletă, smartphone etc.) atunci când vizitezi site-urile noastre web. Cookie-urile nu cauzează daune dispozitivului tău, nu conțin viruși, troieni sau alte programe malware. Cookie-ul stochează informații care au ca rezultat conectarea cu dispozitivul specific utilizat. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că aflăm direct identitatea ta.

Utilizarea cookie-urilor și a celorlalte tehnologii de prelucrare a datelor de utilizare servește - în funcție de categoria cookie-ului sau de altă tehnologie - următoarele scopuri:

 • Necesar din punct de vedere tehnic: Acestea sunt cookie-uri și metode similare fără de care nu poți utiliza serviciile noastre (de exemplu, pentru a afișa corect site-ul / funcțiile noastre pe care le-ai solicitat, pentru a-ți salva datele de conectare în masca de conectare).
 • Preferințe: Aceste tehnici ne permit să luăm în considerare preferințele tale reale sau percepute pentru utilizarea confortabilă a site-ului nostru. De exemplu, îți putem folosi setările pentru a afișa site-ul nostru web într-o limbă care ți se potrivește. De asemenea, ne ajută să evităm să analizăm ofertele care ar putea să nu fie disponibile în regiunea ta.
 • Statistici: Aceste tehnici ne permit să compilăm statistici pseudonimizate privind utilizarea serviciilor noastre. Acest lucru ne permite să determinăm, de exemplu, cum putem adapta site-ul nostru web și mai bine la obiceiurile utilizatorilor.
 • Marketing: Acest lucru ne permite să îți arătăm conținut publicitar adecvat care se bazează pe analiza comportamentului tău de utilizare. Comportamentul de utilizare poate fi urmărit, de asemenea, prin diverse site-uri web, browsere sau dispozitive finale folosind un ID de utilizator (identificator unic).

O prezentare generală a informațiilor despre cookie-uri și alte tehnici utilizate împreună cu scopurile de prelucrare respective, perioadele de stocare și orice furnizori terți integrați pot fi găsite aici.

În contextul utilizării cookie-urilor și a tehnicilor similare de prelucrare a datelor de utilizare, sunt prelucrate în special următoarele tipuri de date cu caracter personal, în funcție de scop:

Necesare din punct de vedere tehnic:

 • Consimțământul pentru preferințele cookie-urilor

Preferinţe:

 • Setări care sunt utilizate pentru a optimiza afișarea hărții

Statistică:

Profiluri de utilizator pseudonimizate cu informații despre utilizarea site-ului nostru web. Acestea includ în special:

o Tipul/versiunea browserului,

o Sistemul de operare utilizat;

o URL referrer (pagina vizitată anterior),

o Hostname al computerului care accesează (adresa IP),

o Ora accesării serverului,

o ID-ul de utilizator individual și

o evenimente declanșate pe site (comportament de navigare).

Adresele IP sunt anonimizate în mod regulat, astfel încât o concluzie despre persoana ta este, în general, exclusă.

Combinăm ID-ul de utilizator cu alte date despre tine (de exemplu, numele, adresa de e-mail etc.) numai cu consimțământul tău expres și separat. Pe baza ID-ului de utilizator în sine, nu putem trage concluzii despre persoana ta. Împărtășim ID-ul utilizatorului și profilurile de utilizare asociate cu terțe părți prin intermediul furnizorilor de rețele de publicitate, dacă este cazul.

Marketing:

 • Profiluri de utilizator pseudonimizate cu informații despre utilizarea site-ului nostru. Acestea includ în special:
  • Adresă IP
  • ID-ul de utilizator individual,
  • interesele potențiale referitoare la  produse;
  • evenimente declanșate pe site -ul web (comportament de navigare).
 • Adresele IP sunt anonimizate în mod regulat, astfel încât o concluzie despre persoana ta este, în general, exclusă.
 • Combinăm ID-ul de utilizator cu alte date despre tine (de exemplu, numele, adresa de e-mail etc.) numai cu consimțământul tău expres și separat. Pe baza ID-ului de utilizator în sine, nu putem trage concluzii despre persoana ta. Împărtășim ID-ul utilizatorului și profilurile de utilizare asociate cu terțe părți prin intermediul furnizorilor de rețele de publicitate, dacă este cazul.

Temeiul juridic pentru utilizarea cookie-urilor de confort, statistici și marketing este consimțământul tău în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) GDPR. Temeiul juridic pentru utilizarea cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic este art. 6 alin. (1) lit. f) GDPR, adică prelucrăm datele tale pe baza interesului nostru legitim de a putea prezenta site-ul web și afișajele acestuia într-un mod pe deplin funcțional.

Îți poți revoca/ajusta consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor. Pentru aceasta doar trebuie să faci clic aici și să selectezi. Prin eliminarea bifelor corespunzătoare, îți poți revoca simplu și ușor consimțământul pentru scopurile de prelucrare respective.

Destinatari/categorii de destinatari:  În contextul prelucrării datelor prin intermediul cookie-urilor și al tehnicilor similare, putem utiliza furnizori de servicii specializați, în special din domeniul marketingului online, pentru prelucrarea datelor de utilizare. Aceștia prelucrează datele tale în numele nostru în calitate de împuterniciți, sunt atent selectați și obligați prin contract în conformitate cu art. 28 GDPR. Toate companiile listate ca furnizori în Politica noastră privind cookie-urile acționează ca împuterniciți pentru noi.

Perioada de stocare/criteriile de determinare a perioadei de stocare: Perioada de stocare a cookie-urilor poate fi găsită în politica noastră privind cookie-urile. Dacă se menționează "persistent" în coloana "Expirare", cookie-ul este stocat permanent până la revocarea consimțământului corespunzător. Perioada de stocare pe sesiune este limitată la sesiunea respectivă și se încheie atunci când browserul este închis.

 

6.1 Webtracking prin Adobe Analytics

Scopul prelucrării datelor/temeiul juridic: Acest site web utilizează serviciul de analiză web Adobe Analytics pentru a evalua accesul utilizatorilor la acest site web. Prelucrarea datelor are loc pe baza unui consimțământ dat de tine (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR). Informațiile acumulate în timpul utilizării de către tine a paginilor noastre de internet (și anume: pagina de pe care a fost solicitat fișierul, numele fișierului, data și ora solicitării, cantitatea de date transferate, starea de acces, cum ar fi "fișier transferat", "fișier nedescoperit" etc., o descriere a tipului de browser web utilizat și o adresă IP anonimizată - prescurtată cu ultimele trei cifre) sunt utilizate de noi pentru orientarea utilizatorilor, pentru evaluări statistice, pentru adaptarea paginilor noastre de internet la nevoile tale și pentru optimizarea măsurilor de recrutare. În acest scop, folosim cookie-uri care controlează conexiunea ta la site-urile noastre web în timpul sesiunii. În acest scop, în browserul tău de internet este plasat un cookie permanent de către Adobe Systems GmbH, o companie comandată de noi, pentru a crea un profil de utilizator pseudonimizat. Acest cookie permanent face posibilă recunoașterea browser-ului tău atunci când vizitezi din nou acest site web. Acest lucru servește la evaluarea și proiectarea măsurilor de recrutare specifice grupului țintă și a unui site web bazat pe nevoi.

 

O referință personală directă a informațiilor stocate pe serverele Adobe este exclusă, deoarece Adobe Analytics este utilizat cu setările "Before Geo-Lookup: Replace visitor's last IP octet with 0" și "Obfuscate IP-Removed". Setarea "Before Geo-Lookup: Replace visitor's last IP octet with 0" asigură că, înainte de această așa-numită geolocalizare, adresa IP este anonimizată prin înlocuirea ultimului octet al adresei IP cu zerouri. Locația aproximativă a utilizatorului este adăugată la pachetul de tracking, care conține încă adresa IP completă, pentru evaluare statistică. Înainte de a stoca pachetul de tracking, adresa IP este înlocuită cu o singură adresă IP fixă - aceasta se numește adresă IP generică - dacă este configurată setarea "Obfuscate IP –Removed". Aceasta înseamnă că adresa IP nu mai este conținută într-o înregistrare de date stocată.

 

Datele colectate cu tehnologia Adobe Analytics nu sunt utilizate pentru a identifica personal vizitatorul acestui site web. De asemenea, datele de utilizare stocate în cookie nu vor fi combinate cu datele cu caracter personal despre purtătorul pseudonimului.

Pentru a preveni urmărirea generală de către Adobe, trebuie doar să faci clic pe link-ul corespunzător aici și să confirmi obiecția pe pagina la care se poate ajunge prin intermediul acestuia. În acest caz, un cookie permanent "Do not track este setat de Adobe în browserul tău, astfel încât tehnologia Adobe să nu mai fie utilizată.

 

Destinatari/categorii de destinatari: Datele tale vor fi dezvăluite/transmise următorilor destinatari (departamentele de recrutare Kaufland și BI) ca parte a prelucrării datelor în cadrul serviciului Kaufland. Dacă Adobe sau alți furnizori de servicii tehnice accesează datele în scopuri de asistență, aceste contracte pentru procesarea comenzilor sunt încheiate în conformitate cu art. 28 GDPR.

 

7. Utilizarea asistentului digital (valabil numai pentru Germania, România și Polonia)

 

Ai posibilitatea – în prezent doar în Germania, România și Polonia – să utilizezi asistentul nostru digital bazat pe text.

 

7.1 Asistent digital

Scopul prelucrării datelor / temeiul juridic: Interacțiunea cu asistentul digital are loc prin intermediul site-ului de cariere Kaufland, precum și prin intermediul terminalelor magazinului. Asistentul digital oferă trei funcții:

-       Răspunsul la întrebări (disponibil în prezent în Germania, România și Polonia)

-       Căutarea unui loc de muncă (disponibil în prezent în Germania, România și Polonia)

-       Aplicație (disponibilă în prezent în România și Polonia)

 

Datele care urmează să fie prelucrate în funcția FAQ și de căutare de locuri de muncă includ:

 

-       Datele pe care serverul le stochează atunci când utilizează asistentul digital (printre altele data și durata utilizării, date privind dispozitivul terminal utilizat, cum ar fi un ID de utilizator anonimizat);

-       mesajele text tastate pe care le scrii prin intermediul asistentului digital,

-       datele cu caracter personal pe care le furnizezi asistentului digital (de exemplu, prenumele tău) într-un mod nesolicitat.

 

Toate datele personale disponibile sunt anonimizate automat într-o secundă logică imediat după ce au fost colectate, astfel încât Kaufland să nu poată trage concluzii despre persoana ta. Furnizarea datelor tale este voluntară. Prelucrarea datelor este o condiție prealabilă pentru o funcție nerestricționată a asistentului digital.

 

Ca parte a funcției de aplicare sunt colectate datele cu caracter personal. Acestea sunt nume și prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon și țara. În funcție de poziție sunt adresate, de asemenea, întrebările de preselecție. Opțional, pot fi furnizate informații privind genul, includerea în Talentpool, vizibilitatea profilului sau a angajaților care urmează să fie recomandați. De asemenea, ai opțiunea de a încărca CV-ul sau alte documente de aplicare. Datele vor fi transferate către sistemul nostru de aplicații online. Informații cu privire la acest lucru și la perioadele de ștergere de acolo pot fi găsite la punctul 2. Un spațiu de stocare în chatbot în sine nu are loc. Toate datele personale și disponibile sunt anonimizate automat într-o secundă logică imediat după ce au fost colectate, astfel încât să nu poată trage concluzii despre persoana ta în chatbot. Chiar și documentele încărcate sunt stocate doar temporar, pentru o perioadă scurtă de timp și apoi șterse imediat.

 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor descrise este art. 6  alin. 1, lit. (f) GDPR. Prelucrarea datelor menționate în secțiunea 1 pentru a îmbunătăți comunicarea este un interes legitim în sensul standardului.

 

Ai dreptul de a te opune prelucrării datelor tale în orice moment. Pentru a face acest lucru, te rugăm să contactezi persoana de contact menționată în secțiunea 1.

 

7.2 Protocoale de servere web

 

Când utilizezi asistentul digital, procesăm data și durata vizitei, precum și numărul de solicitări în mod implicit pentru a asigura securitatea sistemelor noastre IT. Această colectare a datelor are loc exclusiv în mod anonim.

 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor descrise este art. 6 alin. 1 lit. (f) GDPR. Interesul legitim al Kaufland constă în prelucrarea datelor menționate în secțiunea 1 pentru a asigura securitatea sistemelor IT.

 

7.3 Proiectarea bazată pe nevoi a asistentului digital

 

Nu evaluăm niciun fel de date cu caracter personal. Pentru a face asistentul Digital ușor de utilizat, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor sau pentru a corecta orice erori existente, analizăm utilizarea asistentului digital exclusiv pe baza datelor anonimizate. Ca urmare, de exemplu, recunoașterea frazelor poate fi dezvoltată în continuare, iar asistentul digital poate fi îmbogățit cu noi funcții.

 

7.4 Criterii pentru determinarea perioadei de stocare

 

Nu stocăm date cu caracter personal despre tine ca parte a utilizării asistentului digital.

 

8. Criptare

 

Luăm măsuri de securitate tehnice și organizaționale pentru a-ți proteja datele cât mai cuprinzător posibil împotriva accesului nedorit. Pe lângă securizarea mediului de operare, folosim metode de criptare. Informațiile pe care le furnizezi sunt transmise în formă criptată utilizând un protocol SSL (Secure Socket Layer) și verificate pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor de către terți. Poți recunoaște acest lucru prin faptul că în bara de stare a browserului simbolul de blocare este închis și bara de adrese începe cu "https".

 

9. Drepturile tale în calitate de persoana vizată

 

În conformitate cu art. 15 alin.1 UE GDPR ai dreptul de a primi informații în orice moment și în mod gratuit cu privire la datele cu caracter personal stocate despre tine de către compania Kaufland la care depui aplicația.

În plus, în conformitate cu art. 16 GDPR ai dreptul de a solicita corectarea datelor incorecte stocate despre tine.

În cele din urmă, în conformitate cu art. 17 GDPR ai dreptul de a solicita ștergerea datelor în cazul în care datele nu mai pot fi stocate de noi (de exemplu, deoarece datele nu mai sunt necesare pentru decizia de angajare sau pentru ca ai revocat un anumit consimțământ).

În plus, ai dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 18 GDPR.

În cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe art. 6 alin. 1 e) sau f) GDPR, ai dreptul de a te opune în conformitate cu art. 21 GDPR. Dacă te opui prelucrării datelor, aceasta nu va mai avea loc în viitor. Acest lucru nu se aplică în cazul în care operatorul poate demonstra că există motive legitime și imperioase pentru continuarea prelucrării care prevalează asupra interesului persoanei vizate de a se opune.

Dacă ai furnizat singur datele prelucrate, ai dreptul la transferul de date în conformitate cu art. 20 GDPR.

În cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul în conformitate cu art. 6 alin. 1 a) sau art. 9 alin.2 a) GDPR, îți poți revoca consimtamantul în orice moment, cu efect pentru viitor. Legalitatea prelucrării anterioare rămâne neafectată.

În cazurile menționate mai sus, în cazul unor întrebări deschise sau în caz de reclamații, te rugăm să contactezi responsabilul cu protecția datelor în scris sau prin e-mail.

Fără a aduce atingere niciunei alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în cazul în care persoana vizată consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc încalcă GDPR (art. 77 GDPR). Persoana vizată își poate exercita acest drept la o autoritate de supraveghere din statul membru în care își are domiciliul, locul de muncă sau locul presupusei încălcări.

 

10. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

 

Poți contacta responsabilii cu protecția datelor din cadrul companiilor kaufland individuale în conformitate cu următoarele date de contact:

- Pentru Germania

datenschutz@kaufland.de

Adresa poștală:

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co KG

Responsabilul cu protecția datelor Kaufland Dienstleistung

Rötelstrasse 35

74172 Neckarsulm

 

- Pentru Republica Cehă

e-mail: oou@kaufland.cz

Adresa poștală:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

 

- Pentru Slovacia

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Recht und Compliance

Adresa poștală: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

E-mail: dataprotection@kaufland.sk

 

- Pentru Croația

E-mail: gdpr@kaufland.hr

Adresa poștală:

Kaufland Hrvatska k.d.

Službenik za zaštitu podataka

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

 

- Pentru Polonia

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

e-mail: daneosobowe@kaufland.pl

Adresa poștală:

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

 

- Pentru România

E-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

Adresa poștală:

Kaufland România, Bd. Barbu Văcărescu 120-144, sectorul 2 , București

În atenția departamentului Protecția Datelor

 

- Pentru Bulgaria

E-mail: dataprotection@kaufland.bg

Adresa poștală:

1A Skopje Str

1233, Sofia