08.12.2023

 

II Republica Moldova

Notă: II Statele nemembre UE pot fi găsite la sfârșitul declarației

 

ACORD

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Prin aplicarea bifei în căsuța alăturată acestui text, eu (subiectul de date cu caracter personal care bifează în căsuța respectivă), în calitate de potențial salariat (cu condiția angajării) la Kaufland S.R.L., IDNO 1016600004811, sediul în str. Sfatul Țării 29, Chișinău, Republica Moldova (în continuare – „Operator”),

 

Îmi exprim acordul pentru prelucrarea de către Operator (inclusiv și prin persoane împuternicite) a următoarelor date cu caracter personal (în continuare – „Date Personale”), în următoarele condiții:

 

I.       În cadrul sistemului de evidență resurse umane  (Subsistemul Online de Management a Candidaților):


1)     numele, prenumele, patronimicul;

2)     sexul;

3)     data și locul nașterii;

4)     semnătura;

5)     datele din actele de stare civilă;

6)     numărul de telefon mobil;

7)     adresa de e-mail;

8)     profesia și/sau locul de muncă;

9)     formarea profesională (diplome, studii, experiență de muncă);

10)  imaginea;

1)     cetățenia;

2)     datele din permisul de conducere;

3)     numărul de telefon fix / fax;

4)     adresa (domiciliului/reședinței);

5)     locul de muncă.

 


 

II.      Scopurile prelucrării Datelor Personale:

1)     executarea de către Operator a drepturilor și obligațiilor ce derivă din lege, inclusiv (fără limitare) în scopul organizării procesului de recrutare aferent unei posibile angajări în compania Operatorului; și

2)     transmiterea transfrontalieră a Datelor Personale în România și/sau Republica Federală Germania, în scopul realizării cerințelor corporative și utilizării serviciilor de tip cloud computing.

 

Prin aplicarea bifei sus-numite, declar că am fost informat cu privire la (i) drepturile pe care le am în conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, în special dreptul de acces la date, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care aceste drepturi pot fi exercitate, (ii) faptul că acest acord este valabil pe toată durata existenței profilului candidatului în platforma online pentru candidaturi Kaufland SRL, (iii) faptul că o singură încărcare a acestui acord pe platforma online este suficientă pentru a aplica la una sau mai multe funcții vacante în cadrul Kaufland SRL, și (iv) îmi dau în mod explicit consimțământul, prin acțiune fără echivoc (bifarea căsuței corespunzătoare), referitor la prelucrarea datelor mele cu caracter personal (inclusiv și a imaginii și vocii mele) în cadrul interviurilor video temporizate sau telefonice (dacă vor fi necesare pentru funcțiile la care voi candida). Consimțământul conform pct. (iv) îl acord în mod voluntar.

Înțeleg că (a) neconsimțirea conform pct. (iv) de mai sus va face imposibilă prelucrarea eventualelor interviuri video/telefonice de către Operator, fapt care va duce la întreruperea procesului de selecție, (b) Operatorul nu colectează sau solicită în mod activ categorii speciale de date cu caracter personal (unele date pot fi colectate accidental, dacă sunt surprinse de camera video – în privința acestora prezentul acord constituie un temei legal valabil pentru prelucrare), și (c) Operatorul nu folosește în prezent nici o tehnologie de recunoaștere facială sau pentru profile biometrice și astfel nu îmi analizează expresiile faciale și nici nu îmi exploatează în alt fel atributele fizice de pe ecran în cadrul evaluării video (necesară doar pentru anumite funcții vacante).

 

Prin aplicarea bifei sus-numite, consimt prelucrarea Datelor Personale în cadrul sistemului de evidență resurse umane (Subsistemul Online de Management a Candidaților)

 

 

REGULAMENTUL

PRIVIND PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR CE CONȚIN DATE

CU CARACTER PERSONAL ÎN

SISTEMUL DE EVIDENȚĂ RESURSE UMANE

 

 

I.    DISPOZIŢII GENERALE

1.1.   Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date cu caracter personal în sistemul de evidență resurse umane (denumit în continuareRegulament”) este elaborat în vederea implementării în cadrul „KAUFLAND” SRL, operator de date cu caracter personal - a prevederilor Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, a Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemul informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010, precum și întru respectarea în vederea respectării art. 91 - 94 ale Codului muncii al Republicii Moldova.

 

1.2.   Prezentul Regulament reglementează condițiile generale și cerințele față de prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților „KAUFLAND” SRL (denumită în continuare, în mod generic, „KauflandsauCompania”, după caz) în cadrul sistemul de evidență resurse umane.

 

1.3.   Acces la datele cu caracter personal ale angajaților vor avea: departamentul Resurse Umane Operatorului, Administratorul, Administratorul Sistemului Informatic.

II.  SCOPUL ȘI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONALE PRELUCRATE

II.a Sistemul de Evidenta a Resurselor Umane

2.1.     În cadrul sistemului de evidență resurse umane pot fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:

 

·      numele, prenumele și patronimicul;

·     datele membrilor de familie;

·      sexul;

·     cetățenia;

·      data și locul nașterii;

·     date din permisul de conducere;

·      semnătura;

·     sancțiuni disciplinare;

·      date din actele de stare civilă;

·     CPAS;

·      CPAM;

·     telefon/fax;

·      telefon mobil;

·     adresa (domiciliului/reședinței);

·      e-mail;

·     loc de muncă;

·      profesie, funcție;

·     situație militară;

·      formare profesionalădiplome -studii;

·     IDNP (numărul personal de identificare de stat);

·      situație familială;

·     date din buletinul de identitate;

·      imagine;

·     date din certificatul medical;

·      date bancare.

 

 

2.2.     Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate va fi efectuată pentru realizarea următoarelor scopuri:

a)      gestiune economico-financiară sau administrativă;

b)      resurse umane;

c)       statistica;

d)      calcularea drepturilor salariale lunare, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova;

e)       completarea și stocarea dosarelor personale ale salariaților;

f)       reclamă, marketing sau publicitate;

g)       taxe sau impozite;

h)       evaluarea competenței profesionale;

i)        acordarea de asistență la angajare, instruire și avansare în serviciu.

 

2.3.     Datele cu caracter personal ce fac obiectul reglementării prezentului Regulament vor fi stocate de către departamentul Resurse Umane astfel încît permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sînt prelucrate, iar la expirarea termenului respectiv, înregistrările se vor distruge/șterge, în funcție de suportul pe care au fost efectuate. În cazul obligațiilor expres prevăzute de lege acestea pot rămîne la păstrare primind statut de document de arhivă.

 

2.4.     Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri reclamă, marketing sau publicitate, angajații or declara consimțământul prin acord adițional la contractul individual de muncă, de modelul notificat la Centru Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

 

2.5.     Orice utilizare a datelor cu caracter personal, introduse în sistemul de evidență resurse umane în alte scopuri decît cele menționate mai sus este interzisă.

 

II.b Subsistemul de Recrutare Online

2.6.     În cadrul subsistemului de Recrutare Online pot fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:

 

·      numele, prenumele și patronimicul;

·      sexul;

·      data și locul nașterii;

·     cetățenia;

·      telefon mobil;

·     date din permisul de conducere;

·      e-mail;

·      telefon/fax;

·      profesie, funcție;

·      adresa (domiciliului/reședinței);

·      formare profesionalădiplome -studii;

·     loc de muncă;

·      situație familială;

·     alte date indicate la discreția utilizatorului, în cazul alegerii opțiunii de încărcare (upload) al CV-ului personalizat;

·      imagine.

 

 

2.7.     Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate va fi efectuată pentru realizarea următoarelor scopuri:

a)     resurse umane;

b)      statistica.

 

2.8.     Datele cu caracter personal ce fac obiectul reglementării prezentului Regulament vor fi stocate de către departamentul Resurse Umane astfel încît permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sînt prelucrate, iar la expirarea termenului respectiv, înregistrările se vor distruge/șterge, în funcție de suportul pe care au fost efectuate. În cazul obligațiilor expres prevăzute de lege acestea pot rămîne la păstrare primind statut de document de arhivă.

 

2.9.     Orice utilizare a datelor cu caracter personal, introduse în subsistemul de recrutare online în alte scopuri decît cele menționate mai sus este interzisă.

 

 

III.a     LOCAŢIA ȘI DESCRIEREA SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ RESURSE UMANE, descris la punctul II a

3.1.     Datele cu caracter personal conținute în sistemul de evidență resurse umane în cadrul Companiei se prelucrează/stochează:

 

1.    pe suport de hîrtie;

2.    în format electronic:

a)   software – Sistemul de evidență a resurselor umane (SAP HCM) poate fi accesat numai pe bază de apartenență a angajatului Kaufland la departamentul Resurse Umane (HR);

b)   hardware – calculatoarele personalului din departamentul Resurse Umane vor fi localizate în birourile personalului administrativ.

                        

3.2.     Datele cu caracter personal sunt stocate pe un server extern amplasat fizic pe teritoriul Republicii Federale Germane, sub administrarea Schwarz IT GmbH & CO. KG, care asigură cele mai înalte standarde de securitate.

 

 

3.3.     Prelucrarea informațiilor în sistemul de evidență resurse umane pe suport de hîrtie este structurată după criteriulmape-dosare”, fiind păstrate în dulapuri, care sînt amplasate fizic în birourile subdiviziunilor Kaufland, amplasate la următoarea adresă: mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr. 29.

III.b  LOCAŢIA ȘI DESCRIEREA SUBSISTEMULUI DE RECRUTARE ONLINE, descris la punctul II b

3.4.     Datele cu caracter personal conținute în subsistemul de recrutare online în cadrul Companiei se prelucrează/stochează în format electronic: Subistemul de Recrutare Online (SuccessFactors) foloseste o tehnologie Client-Server si accesibil din orice locatie.

 

3.5.     Datele cu caracter personal sunt stocate pe un server extern amplasat fizic pe teritoriul Republicii Federale Germane, sub administrarea SAP AG, care asigură cele mai înalte standarde de securitate:

 

a.           Mentenanța programelor/calculatoarelor este efectuată de către compania SAP AG, fiind încheiat contract de prestare a serviciilor de deservire tehnică, compania SAP AG deținând următoarele atribuții:

 

-      efectuarea ajustărilor în program, în baza modificărilor legislației Republicii Moldova;

-      eliminarea erorilor în funcționarea programului;

-      consultarea în rezolvarea dificultăților apărute în utilizarea programului;

-      examinarea solicitărilor parvenite din partea Kaufland;

-      examinarea bazei de date a Companiei (la necesitate);

-      vizite la fața locului, la solicitarea Kaufland;

-      examinarea și nedivulgarea informației cu accesibilitate limitată ce a devenit cunoscută la prestarea acestor servicii.

b.           Prelucrarea informațiilor în sistemul de evidență resurse umane pe suport de hîrtie este structurată după criteriulmape-dosare”, fiind păstrate în dulapuri, care sînt amplasate fizic în birourile subdiviziunilor Kaufland, amplasate la următoarea adresă: mun. Chisinau, str. Sfatul Tarii nr. 29.

 

IV.             COLECTAREA, SUBIECȚII ȘI DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4.1  Sistemul de evidență a resurselor umane va conține date cu caracter personal a următoarelor persoane (subiecți ai datelor cu caracter personal):

-        angajați;

-        persoane ce vor depune CV-ul în scopul angajării lor ulterioare;

-        membrii de familie și persoanele aflate la întreținerea angajaților.

 

4.2  Datele cu caracter personal prelucrate de către Kaufland vor fi colectate:

-  direct de la subiecții datelor cu caracter personal;

-  indirect de la subiecții datelor cu caracter personal prin (i) colectare din surse publice (e.g. LinkedIn) și (ii) primire/transmitere de către terți (e.g. companii de recrutare specializate).

 

4.3       Datele cu caracter personal din cadrul sistemului de evidență a resurselor umane pot fi colectate direct de la subiecții datelor cu caracter personal prin următoarele modalități:

-        completarea manuală a chestionarelor de către subiectul datelor cu caracter personal;

-        examinarea actelor prezentate de către subiectul datelor cu caracter personal;

-        interviuri față în față;

-        telefon;

-        completarea și transmiterea CV-ului de către subiectul datelor cu caracter personal pe portalul electronic de recrutare al Kaufland de pe pagina web: www.cariere.kaufland.md

 

4.4       După caz, datele cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemului de evidență al resurselor umane pot fi divulgate următorilor destinatari:

-        subiecții datelor cu caracter personal;

-        reprezentanții legali ai subiecților datelor cu caracter personal;

-        autoritățile publice centrale/locale;

-        companiile din cadrul grupului internațional Schwarz;

-        serviciile sociale sau de sănătate;

-        partenerii contractuali ai Kaufland;

-        societățile bancare.

 

4.5  Transmiterea datelor cu caracter personal către terți va fi efectuată cu respectarea următoarelor garanții:

-        existența consimțământului angajatului;

-        prevederile legislației naționale:

(i)       Codul muncii;

(ii)      Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

(iii) Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010.

 

4.6 Soluția tehnică privind colectarea consimțămintelor scrise în cadrul subsistemului: Toate anunțurile de recrutare publicate pe site-ul sus-numit vor conține, la final, o fraza care va trimite candidatul încarce formularul de consimțământ completat în profilul său personal, alături de celelalte date personale solicitate. Acesta va fi disponibil spre a fi download-at prin intermediul unui link, care va fi atașat, similar frazei de mai sus menționate, la finalul fiecărui anunț de recrutare. Acesta va fi in format PDF și va putea fi donwload-at, completat, semnat olograf și upload-at (în formă scanată sau fotografie) de către candidat în profilul său personal.

V.           DURATA DE STOCARE

5.1.     Prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență resurse umane se efectuează pe perioada valabilității contractelor individuale de muncă (din momentul semnării contractului pînă la finalizarea efectuării acțiunilor prevăzute de actele legislative în cazul încetării raporturilor de muncă).

5.2.     Prelucrarea datelor cu caracter personal în subsistemul de recrutare se efectuează pentru o perioadă de maxim un an de la momentul ultimei logări în subsistemul de recrutare a candidatului.

 

5.3.     La expirarea termenelor menționate în punctele 5.1. și 5.2., datele din sistemul de evidență resurse umane sînt păstrate în formă arhivată în termenele și condițiile stabilite prin lege (în special, Ordinul Serviciului de Stat Arhivă nr. 57 din 27.07.2016 cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului), după caz, ulterior fiind supuse distrugerii sau ștergerii, în funcție de suportul pe care au fost efectuate.

VI.         DREPTURILE ANGAJAȚILOR ȘI PERSOANELOR VIZATE

6.1.     Kaufland, în calitate de operator de date cu caracter personal, garantează respectarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal ce le revin angajaților, precum și altor persoane vizate prin prezentul Regulament.

 

6.2.     În conformitate cu principiile de protecție a datelor cu caracter personal, angajații și persoanele vizate beneficiază de drepturile prevăzute de Politica de Securitate a Datelor cu Caracter Personal a SRL „KAUFLAND” (denumită în continuarePolitica Kaufland”), Codul muncii, Legea nr. 133  din 8 iulie 2011 privind protectia datelor cu caracter personal.

 

6.3.     Acordarea dreptului de acces a angajaților la informațiile ce-i vizează se efectuează doar prin solicitarea expresă, în formă scrisă, cu acordul nemijlocit al conducerii întreprinderii. Informațiile furnizate vor fi acordate astfel, încît nu prejudicieze drepturile terţilor. Persoanele care solicită date cu caracter personal trebuie indice scopul solicitării, precum și perioada concretă pentru care solicită informațiile. Există posibilitatea refuzării dreptului de acces în situaţia în care se aplică excepţiile prevăzute de lege.

VII.          TRANSFERUL TRANSFRONTALIER A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

7.1.     Apartenența Kaufland la grupul internațional Schwarz va determina ca datele cu caracter personal prelucrate în sistemul de evidență resurse umane facă obiectul transferului transfrontalier al datelor cu caracter personal, în scopul realizării cerințelor corporative, inclusiv în scopuri de marketing, precum și în scopul păstrării acestora în servere din străinătate.

 

7.2.     Kaufland asigură ca transferul transfrontalier de date cu caracter personal fie efectuat exclusiv în state care oferă garanții de protecție a datelor cu caracter personal pe teritoriile lor, cel puțin de nivelul stabilit pe teritoriul Republicii Moldova.

 

7.3.     Datele cu caracter personal colectate de către Kaufland pot face obiectul transferului transfrontalier de date cu caracter personal, cu consimțământul scris al salariatului, în raport cu următoarelor state:

 

-                 Republica Federală Germania;

-  România (pentru realizarea cerințelor corporative: fondatorul Operatoruluicompania românească S.C. Kaufland Romania S.C.S.).

 

7.4.     În scopurile declarate în prezenta secțiune, următoarele categorii de date cu caracter personal ale salariaților pot fi transferate în statele indicate mai sus:

 

·      numele, prenumele și patronimicul;

·     datele membrilor de familie;

·      sexul;

·     cetățenia;

·      data și locul nașterii;

·     date din permisul de conducere;

·      semnătura;

·     sancțiuni disciplinare;

·      date din actele de stare civilă;

·     CPAS;

·      CPAM;

·     telefon/fax;

·      telefon mobil;

·     adresa (domiciliului/reședinței);

·      e-mail;

·     loc de muncă;

·      profesie, funcție;

·     situație militară;

·      formare profesionalădiplome -studii;

·     IDNP (numărul personal de identificare de stat);

·      situație familială;

·     date din buletinul de identitate;

·      imagine;

·     date din certificatul medical;

·      date bancare.

 

 

7.5.     Kaufland va asigura ca datele cu caracter personal care fac obiectul transferului transfrontalier fie:

-        colectate și procesate în mod legal;

-  colectate pentru obiective determinate, explicite și legitime și neprelucrate ulterior în mod incompatibil cu aceste obiective;

-        păstrate într-o formă care permite identificare persoanelor vizate.

 

VIII.         MĂSURILE DE PROTECŢIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ RESURSE UMANE

 

8.1       Măsurile generale de administrare a securităţii informaţionale:

 

8.1.1   la terminarea sesiunilor de lucru, computerele şi imprimantele se deconectează de la rețeaua electrică;

8.1.2   compania asigură securitatea punctelor de primire și expediere a corespondenţei, precum şi securitatea contra accesului neautorizat la aparatele de copiere;

8.1.3   accesul fizic la mijloacele de reprezentare a informaţiei preluate din sistemul de evidență resurse umane este blocat împotriva vizualizării de către persoane neautorizate;

8.1.4   mijloacele de prelucrare a informațiilor preluate din sistemul de evidență resurse umane sau soft-urile destinate prelucrării acestora sînt scoase din perimetrul de securitate doar în baza permisiunii scrise a operatorului.

 

8.2       Cerințe speciale față de marcare: toate informațiile ieşite din sistemul de evidență resurse umane, care conţin date cu caracter personal, sînt supuse marcării, potrivit regulilor stabilite de Politica Kaufland. 

 

8.3       Măsurile de protecție ale sistemului de evidență resurse umane vor corespunde cerințelor de securitate stabilite în Politia Kaufland (în special – Secțiunea 5).

IX.         IDENTIFICAREA ŞI AUTENTIFICAREA UTILIZATORULUI SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ RESURSE UMANE

 

9.1       Este efectuată identificarea şi autentificarea utilizatorilor informațiilor preluate din sistemul de evidență resurse umane şi a proceselor executate în numele acestor utilizatori.

 

9.2       Regulile de identificare și autentificare a utilizatorului în cadrul sistemului de evidență resurse umane va corespunde regulilor stabilite prin Politica Kaufland.

X.              AUDITUL SECURITĂŢII ÎN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ RESURSE UMANE

 

10.1    Se organizează generarea înregistrărilor de audit a securităţii în sistemul de evidență resurse umane pentru evenimentele indicate în secțiunea 5.4. din Politica Kaufland.

 

XI.         GESTIONAREA INCIDENTELOR DE SECURITATE A SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ RESURSE UMANE

 

11.1Persoanele care asigură exploatarea sistemului de evidență resurse umane trec, minimum o dată în an, instruirea cu privire la responsabilităţile şi obligaţiile în cazul executării acţiunilor de gestionare şi reacţionare la incidentele de securitate.

 

11.2Prelucrarea incidentelor de securitate include depistarea, analiza, preîntîmpinarea dezvoltării, înlăturarea lor şi restabilirea securităţii. Se monitorizează şi documentează, în mod permanent, incidentele de securitate în sistemul de evidență resurse umane.

 

11.3În cazul producerii incidentelor de securitate persoanele responsabile vor întreprinde măsurile necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, vor efectua analiza acestuia și vor înlătura cauzele incidentului de securitate cu informarea în termen de 72 ore din momentul producerii incidentului de securitate a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova. Totodată, în cadrul controalelor efectuate de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, persoanele responsabile vor oferi suportul necesar și vor asigura accesul la informațiile necesare relevante obiectului controlului.

 

11.4Persoanele care se fac vinovate de încălcarea normelor privind obţinerea, păstrarea, prelucrarea şi protecţia informațiilor din sistemul de evidență resurse umane poartă răspundere civilă, contravențională și penală.

XII.        DISPOZIŢII FINALE

 

12.1Prezentul Regulament este revizuit şi ulterior aprobat de către conducerea Kaufland periodic, însă cel puțin o dată în an, precum și la necesitate.

 

12.2Prezentul Regulament se completează cu prevederile legislației în vigoare.

 

12.3Modificarea şi completarea prezentului Regulament se face în modul stabilit pentru aprobarea lui.

 

 


 

1. Operator în sensul art. 3 din Legea 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal (valabil pentru Republica Moldova)

 

„Kaufland” S.R.L.

str. Sfatul Țării 29

MD-2012 Chișinău, Republica Moldova

Telefon: +373 22 859 300

E-mail: protectiadatelor@kaufland.md

(denumită în continuare „Kaufland”)

 

2. Sistem de aplicații online

 

Kaufland caută în mod constant angajați calificați și motivați. Te rugăm să reții că aplicațiile pe care ni le trimiți prin e-mail ne vor fi transmise necriptate. Prin urmare, îți solicităm să utilizezi exclusiv sistemul nostru de aplicații online.

În sistemul nostru de aplicații online, există două moduri în care poți aplica.

Indiferent de o aplicație specifică, îți poți crea propriul profil de solicitant cu o parolă personală în sistemul nostru de aplicații online, după ce îți acorzi consimțământul (printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc) privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Atunci când ești conectat, poți crea aplicații, le poți trimite sau retrage, poți vizualiza statutul aplicației (aplicațiilor), poți trimite documente suplimentare, poți modifica datele tale la o dată ulterioară sau poți retrage una sau mai multe aplicații în orice moment.

Cu toate acestea, ai, de asemenea, opțiunea de a trimite o aplicație direct la noi fără înregistrare prealabilă, trimițându-ne pur și simplu consimțământul tău (exprimat printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc) privind prelucrarea datelor cu caracter personal și datele necesare pentru aplicație prin intermediul sistemului. În acest caz nu vei avea acces online imediat la aplicația depusă și la documente. Cu toate acestea, ai apoi opțiunea de a solicita ulterior accesul la sistemul de aplicații online.  Acest lucru este posibil în orice moment prin solicitarea unei parole (în masca "Înregistrare / Conectare", pur și simplu faci clic pe "Am uitat parola" și introduci adresa de e-mail utilizată în aplicație). Vei primi apoi un e-mail la această adresă cu o parolă unică. După schimbarea parolei, îți poți accesa profilul și prin intermediul sistemului. Vă rugăm să rețineți că documentele adăugate la candidatura depusă sunt salvate în profilul candidatului și, în cazul depunerii unor candidaturi ulterioare fără documente atașate, documentele atașate inițial vor fi asociate automate noii candidaturi . Vă rugăm să vă conectați la profilul dvs. de candidat pentru a edita documentele sau pentru a încărca documente noi în raport cu candidatura nou depusă.

 

Pentru ambele opțiuni de aplicare, aceleași date sunt colectate și transmise către noi. Perioada de ștergere pentru candidatură, profil personal și Talentpool se aplică, de asemenea, în mod egal, ambelor opțiuni de aplicare (cu autentificare/ fără autentificare). 

Scopul prelucrării datelor, temeiul juridic/modul de funcționare: Toate informațiile și atașamentele pe care le salvezi și le trimiți cu o aplicație vor fi procesate de noi exclusiv pentru prelucrarea aplicației depuse de tine și, dacă este cazul, pentru procesul de Onboarding atașat. Temeiul juridic pentru aceasta este consimțământul tău (exprimat printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc) privind prelucrarea datelor cu caracter personal (art. 5 alin. (1) din Legea 133/2011 sus-numită).

 

 

Ca parte a procesului de aplicare, te vom contacta prin e-mail, telefon și, dacă ți-ai dat consimțământul, eventual și prin SMS.

 

Pentru că îți dai și consimțământul separat, art. 5 alin. (1) din Legea 133/2011 sus-numită este temeiul juridic pentru transmiterea aplicației tale. Pentru transmiterea online a datelor tale de solicitant în acest sistem, folosim o metodă de criptare, astfel încât informațiile tale  să fie protejate împotriva accesului neautorizat. 

Destinatari/categorii de destinatari: Datele din profilul tău pot fi vizualizate numai de tine, fără un consimțământ separat sau trimiterea unei aplicații specifice.

Angajații responsabili pentru postul vacant au dreptul de a vizualiza datele tale de aplicare doar atunci când creezi o aplicație concretă prin intermediul profilului tău și ne-o trimiți. Numai în cazul în care ne dai un consimțământ specific prin intermediul sistemului (sub forma marcării persoanelor care ar trebui să poată vizualiza profilul tău), profilul tău va fi luat în considerare și pentru alte anunțuri de angajare în cadrul Kaufland care sunt relevante în funcție de calificările sau interesele tale. În plus, nu vom transmite niciodată aplicația ta unor terțe părți din afara Kaufland și/sau persoanelor împuternicite de Kaufland la prelucrarea datelor.

Dacă ți-ai dat consimțământul pentru a fi inclus în Talentpool (sub formă de consimțământ activ, exprimat printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc), profilul tău poate fi, de asemenea, alocat în Talentpool și va fi luat în considerare pentru viitoarele postări de locuri de muncă în funcție de calificările tale. Această alocare are loc după o examinare individuală de către noi.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în cadrul Talentpool este consimțământul tău în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea 133/2011.

Accesul pentru vizualizarea Talentpool este oferit doar recrutorilor din Republica Moldova, care sunt angajați ai persoanelor împuternicite de Kaufland cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Păstrarea în Talentpool depinde de criteriile generale de ștergere pentru profilul tău.

În principiu, datele tale nu vor fi transferate către persoane terțe, în afară de cele împuternicite de Kaufland cu prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă ți-ai dat în mod expres consimțământul pentru includerea profilului tău în Talentpool, astfel încât recrutorii din toate țările Kaufland (sub condiția că entitățile care au acces la date au fost contractate direct de Kaufland ca persoane împuternicite) să îți  poată verifica datele pentru posturilor vacante. Temeiul juridic al transferului de date în aceste cazuri este atunci consimțământul tău (exprimat printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc) în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea 133/2011.

 

Perioada de stocare/criteriile de determinare a perioadei de stocare:

Perioada de ștergere pentru aplicația specifică

Datele unei aplicații specifice vor fi anonimizate după finalizarea procesului de aplicare în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Anonimizarea datelor solicitantului are loc după 12 luni.

Perioada de ștergere a profilului

Profilul tău în sistemul nostru de aplicații online și datele stocate în acesta rămân stocate în sistem, indiferent de o anumită aplicație activă. Acest lucru îți oferă posibilitatea de a aplica online pentru poziții suplimentare în Kaufland sau de a primi notificări corespunzătoare după ce ai fost inclus în Talentpool. De îndată ce profilul tău a fost inactiv pentru o anumită perioadă de timp și nicio aplicație nu este în curs de desfășurare, profilul tău va fi șters automat.

Ștergerea profilurilor inactive are loc după 12 luni.

 

 

Cu toate acestea, poți șterge profilul și singur în orice moment. Dacă aplicațiile tale curente sunt procesate în acest moment, acestea vor fi retrase de tine prin ștergere, iar profilul tău va fi șters din sistem. Ștergerea profilului are loc imediat și anonimizarea datelor cu caracter personal ale solicitantului după perioada de ștergere legală menționată mai sus. 

 

3. Jobagent

 

După ce ai introdus titlul postului și/sau locul de muncă corespunzător intereselor tale în masca noastră de căutare, ofertele de muncă corespunzătoare îți pot fi trimise prin e-mail prin intermediul Jobagent, la o frecvență la alegere. Scopul prelucrării datelor în contextul activării Jobagent Kaufland pentru locuri de muncă ca serviciu de informare este de a informa abonații cu privire la posturile vacante disponibile ale Kaufland pentru a pregăti/permite orice aplicație. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în contextul trimiterii acestui newsletter cu informații despre locuri de muncă este consimțământul tău (exprimat printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc) conform art. 5 alin. (1) din Legea 133/2011.

Dacă te înregistrezi pentru serviciul gratuit Jobagent Kaufland, ești de acord cu faptul că îți putem procesa adresa de e-mail și informațiile voluntare cu privire la criteriile de angajare pe care le-ai solicitat (de exemplu, domeniul de activitate, tipul de intrare sau programul de lucru) pentru a te informa prin e-mail cu privire la ofertele de muncă adecvate. Adresa de e-mail și criteriile postului nu vor fi transmise mai departe. Îți poți revoca consimțământul în orice moment, conectându-te cu profilul și ștergând înscrierea la Jobagent sau prin retragerea consimțământului la prelucrarea datelor în ordinea prevăzută de Legea 133/2011.

 

4. Sondaj privind experiența candidaților

Pentru a asigura calitatea procesului nostru de aplicare, putem folosi adresa ta de e-mail pentru a-ți trimite o invitație la un sondaj privind experiența candidaților după finalizarea procesului specific de selecție. Participarea la sondaj este voluntară, iar răspunsurile sunt colectate și evaluate anonim. Prelucrarea adresei tale de e-mail în acest scop are loc în temeiul art. 5 alin. (5) lit. e) din Legea 133/2011. Interesul nostru legitim în prelucrarea datelor este de a obține experiență și opinii cu privire la procesul de aplicare și de a utiliza acest lucru ca o sursă importantă de informații pentru proiectarea și îmbunătățirea procesului.

 

5. Formular de contact / Contact e-mail / Contact telefonic

Scopul prelucrării datelor/ temeiul juridic:

Informațiile personale pe care ni le furnizezi atunci când completezi formulare de contact, la telefon sau prin e-mail vor fi, desigur, tratate în mod confidențial. Utilizăm datele tale exclusiv în scopul procesării solicitării tale. Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor pentru întrebări generale este art. 5 alin. (5) lit. e) din Legea 133/2011. Interesul legitim al Kaufland rezultă din preocuparea de a răspunde la întrebările vizitatorilor site-ului și, astfel, de a menține și promova satisfacția acestora.

Dacă ai întrebări despre o anumită aplicație sau poziție, temeiul juridic este art. 5 alin. (5) lit. a) din Legea 133/2011 (luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea subiectului de date).

Destinatari/categorii de destinatari:

Excludem transferul de date către terți din afara Kaufland. În mod excepțional, datele sunt prelucrate în numele nostru de către persoane împuternicite. Aceștia sunt atent selectați, sunt, de asemenea, auditați de către noi și obligați contractual în conformitate cu art. 30 din Legea 133/2011.

Dacă este posibil, solicitarea ta va fi anonimizată în prealabil, astfel încât persoanele împuternicite să nu poată stabili o legătură cu tine.

Perioada de stocare/criteriile de determinare a perioadei de stocare:

Toate informațiile personale pe care ni le trimiți atunci când ne transmiți întrebări prin intermediul acestui site web sau prin e-mail vor fi șterse sau anonimizate în siguranță de către noi în termen de cel mult 90 de zile de la răspunsul final către tine. Acest lucru se datorează faptului că vizitatorii site-ului web ne contactează adesea din nou în legătură cu aceeași problemă după primirea unui răspuns. În acest scop, trebuie să ne putem referi la corespondența anterioară. De aceea, păstrăm documentele pentru încă 90 de zile. Din experiența noastră, de obicei nu mai există întrebări despre răspunsurile noastre după această perioadă. În cazul în care îți exerciți drepturile privind protecția datelor, datele tale personale vor fi stocate timp de 3 ani după răspunsul final, pentru a dovedi că ți-am furnizat informații complete și că au fost îndeplinite cerințele legale.

 

6. Utilizarea cookie-urilor

 

Persoana responsabilă și scopurile prelucrării datelor/temeiurile juridice:

Noi, Kaufland, folosim așa-numitele cookie-uri pe site-urile noastre web. Setarea selectată în formularul de consimțământ (de exemplu, consimțământul dat sau nu) se aplică apoi utilizării cookie-urilor și a altor tehnologii pentru prelucrarea datelor de utilizare pe toate (sub)domeniile aflate sub  www.cariere.kaufland.md.

Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt stocate pe dispozitivul tău (laptop, tabletă, smartphone etc.) atunci când vizitezi site-urile noastre web. Cookie-urile nu cauzează daune dispozitivului tău, nu conțin viruși, troieni sau alte programe malware. Cookie-ul stochează informații care au ca rezultat conectarea cu dispozitivul specific utilizat. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că aflăm direct identitatea ta.

Utilizarea cookie-urilor și a celorlalte tehnologii de prelucrare a datelor de utilizare servește - în funcție de categoria cookie-ului sau de altă tehnologie - următoarele scopuri:

 • Necesare din punct de vedere tehnic: Este vorba de cookie-uri și tehnologii similare în lipsa cărora nu veți putea utiliza serviciile noastre (spre ex. pentru afișarea corectă a paginii noastre web / a unor funcții dorite de dvs., pentru salvarea datelor dvs. în zona de logare, pentru a încărca coșul de cumpărături atunci când faceți cumpărături online etc.).
 • Preferințe: Cu ajutorul acestor tehnici putem lua în considerare preferințele dvs. reale sau presupuse pentru a putea oferi o utilizare confortabilă a paginilor noastre web. În baza setărilor dvs., spre exemplu, reușim afișăm paginile noastre web într-o limbă potrivită dvs. Astfel reușim evităm și afișarea unor produse care nu sunt eventual disponibile în regiunea dvs. Aveți posibilitatea de a șterge cookie-urile pentru a nu vi se analiza preferințele.
 • Statistică: Aceste tehnici ne permit generarea unor statistici anonime despre utilizarea serviciilor noastre cu scopul de a le modela în funcție de necesități. Astfel putem stabili, spre exemplu, felul în care paginile noastre web pot fi ajustate și mai bine la obiceiurile utilizatorilor.
 • Marketing: Astfel, putem afișăm un conținut de publicitate potrivit care se bazează pe analiza comportamentului dvs. de utilizare. Comportamentul dvs. de utilizator poate fi identificat și pe diverse pagini web, browsere sau terminale în baza ID-ului de utilizator (identificare certă). Aveți posibilitatea de a șterge cookie-urile pentru a nu vi se afișa un conținut de publicitate individualizat.

O prezentare generală a informațiilor despre cookie-uri și alte tehnici utilizate împreună cu scopurile de prelucrare respective, perioadele de stocare și orice furnizori terți integrați pot fi găsite aici [https://jobs.kaufland.com/RepublicaMoldova/content/Cookie-Settings-MD/?locale=ro_RO] .https://jobs.kaufland.com/RepublicaMoldova/content/Cookie-Settings-MD/?locale=ro_RO] .

În contextul utilizării cookie-urilor și a tehnicilor similare de prelucrare a datelor de utilizare, sunt prelucrate în special următoarele tipuri de date cu caracter personal, în funcție de scop:

Necesare din punct de vedere tehnic:

 • Consimțământul pentru preferințele cookie-urilor.

Preferinţe:

 • Setări care sunt utilizate pentru a optimiza emiterea cardurilor.

Statistică:

Profiluri de utilizator pseudonimizate cu informații despre utilizarea site-ului nostru web. Acestea includ în special:

o Tipul/versiunea browserului,

o Sistemul de operare utilizat,

o URL referrer (pagina vizitată anterior),

o Hostname al computerului care accesează (adresa IP),

o Ora accesării serverului,

o ID-ul de utilizator individual, și

o evenimente declanșate pe site (comportament de navigare).

Adresele IP sunt anonimizate în mod regulat, astfel încât o concluzie despre persoana ta este exclusă.

Combinăm ID-ul de utilizator cu alte date despre tine (de exemplu, numele, adresa de e-mail etc.) numai cu acordul tău expres și separat. Pe baza ID-ului de utilizator în sine, nu putem trage concluzii despre persoana ta. Împărtășim ID-ul utilizatorului și profilurile de utilizare asociate cu terțe părți prin intermediul furnizorilor de rețele de publicitate, dacă este cazul.

Marketing:

 • Profiluri de utilizator pseudonimizate cu informații despre utilizarea site-ului nostru. Acestea includ în special:
  • Adresă IP,
  • ID-ul de utilizator individual,
  • interesele potențiale referitoare la  produse, și
  • evenimente declanșate pe site -ul web (comportament de navigare).
 • Adresele IP sunt anonimizate în mod regulat, astfel încât o concluzie despre persoana ta este, în general, exclusă.
 • Combinăm ID-ul de utilizator cu alte date despre tine (de exemplu, numele, adresa de e-mail etc.) numai cu acordul tău expres și separat. Pe baza ID-ului de utilizator în sine, nu putem trage concluzii despre persoana ta. Împărtășim ID-ul utilizatorului și profilurile de utilizare asociate cu terțe părți prin intermediul furnizorilor de rețele de publicitate, dacă este cazul.

Temeiul juridic pentru utilizarea cookie-urilor de confort, statistici și marketing este consimțământul tău (exprimat printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc) în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea 133/2011. Temeiul juridic pentru utilizarea cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic este art. 5 alin. (5) lit. e) din Legea 133/2011, adică prelucrăm datele tale pe baza interesului nostru legitim de a putea prezenta site-ul web și afișajele acestuia într-un mod pe deplin funcțional.

Îți poți revoca/ajusta consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor. Pentru aceasta doar trebuie să faci clici aici și să selectezi. Prin eliminarea bifelor corespunzătoare, îți poți revoca simplu și ușor consimțământul pentru scopurile de prelucrare respective. și să selectezi. Prin eliminarea bifelor corespunzătoare, îți poți revoca simplu și ușor consimțământul pentru scopurile de prelucrare respective.

Destinatari/categorii de destinatari:  În contextul prelucrării datelor prin intermediul cookie-urilor și al tehnicilor similare, putem utiliza furnizori de servicii specializați, în special din domeniul marketingului online, pentru prelucrarea datelor de utilizare. Aceștia prelucrează datele tale în numele nostru în calitate de persoane împuternicite, sunt atent selectați și obligați prin contract în conformitate cu art. 30 din Legea 133/2011. Toate companiile listate ca furnizori în Politica noastră privind cookie-urile acționează ca persoane împuternicite pentru noi.

Perioada de stocare/criteriile de determinare a perioadei de stocare: Perioada de stocare a cookie-urilor poate fi găsită în politica noastră privind cookie-urile. Dacă se introduce "persistent" în coloana "Expirare", cookie-ul este stocat permanent până la revocarea consimțământului corespunzător. Perioada de stocare a sesiunii de stocare este limitată la sesiunea respectivă și se încheie atunci când browserul este închis.

 

6.1 Webtracking prin Adobe Analytics

Scopul prelucrării datelor/temeiul juridic: Acest site web utilizează serviciul de analiză web Adobe Analytics pentru a evalua accesul utilizatorilor la acest site web. Prelucrarea datelor are loc pe baza unui consimțământ dat de tine, exprimat printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc (art. 5 alin. (1) din Legea 133/2011). Informațiile acumulate în timpul utilizării de către tine a paginilor noastre de internet (și anume: pagina de pe care a fost solicitat fișierul, numele fișierului, data și ora solicitării, cantitatea de date transferate, starea de acces, cum ar fi "fișier transferat", "fișier nedescoperit" etc., o descriere a tipului de browser web utilizat și o adresă IP anonimizată - prescurtată cu ultimele trei cifre) sunt utilizate de noi pentru orientarea utilizatorilor, pentru evaluări statistice, pentru adaptarea paginilor noastre de internet la nevoile tale și pentru optimizarea măsurilor de recrutare. În acest scop, folosim cookie-uri care controlează conexiunea ta la site-urile noastre web în timpul sesiunii. În acest scop, în browserul tău de internet este plasat un cookie permanent de către Adobe Systems GmbH, o companie comandată de noi, pentru a crea un profil de utilizator pseudonimizat. Acest cookie permanent face posibilă recunoașterea browser-ului tău atunci când vizitezi din nou acest site web. Acest lucru servește la evaluarea și proiectarea măsurilor de recrutare specifice grupului țintă și a unui site web bazat pe nevoi.

 

O referință personală directă a informațiilor stocate pe serverele Adobe este exclusă, deoarece Adobe Analytics este utilizat cu setările "Before Geo-Lookup: Replace visitor's last IP octet with 0" și "Obfuscate IP-Removed". Setarea "Before Geo-Lookup: Replace visitor's last IP octet with 0" asigură că, înainte de această așa-numită geolocalizare, adresa IP este anonimizată prin înlocuirea ultimului octet al adresei IP cu zerouri. Locația aproximativă a utilizatorului este adăugată la pachetul de tracking, care conține încă adresa IP completă, pentru evaluare statistică. Înainte de a stoca pachetul de tracking, adresa IP este înlocuită cu o singură adresă IP fixă - aceasta se numește adresă IP generică - dacă este configurată setarea "Obfuscate IP –Removed". Aceasta înseamnă că adresa IP nu mai este conținută într-o înregistrare de date stocată.

 

Datele colectate cu tehnologia Adobe Analytics nu sunt utilizate pentru a identifica personal vizitatorul acestui site web. De asemenea, datele de utilizare stocate în cookie nu vor fi combinate cu datele cu caracter personal despre purtătorul pseudonimului.

Pentru a preveni urmărirea generală de către Adobe, trebuie doar să faci clic pe link-ul corespunzător aici și să confirmi obiecția pe pagina la care se poate ajunge prin intermediul acestuia. În acest caz, un cookie permanent "Do not track este setat de Adobe în browserul tău, astfel încât tehnologia Adobe să nu mai fie utilizată.

 

Destinatari/categorii de destinatari: Datele tale vor fi dezvăluite/transmise următorilor destinatari (departamentele de recrutare Kaufland) ca parte a prelucrării datelor în cadrul Kaufland. Dacă Adobe sau alți furnizori de servicii tehnice accesează datele în scopuri de asistență, aceste contracte pentru procesarea comenzilor sunt încheiate în conformitate cu art. 30 din Legea 133/2011.

 

7. Utilizarea asistentului digital (valabil numai pentru Germania, România, Moldova și Polonia)

 

Ai posibilitatea – în prezent doar în Germania, România, Moldova și Polonia – să utilizezi asistentul nostru digital bazat pe text.

 

7.1 Asistent digital

Scopul prelucrării datelor / temeiul juridic: Interacțiunea cu asistentul digital are loc prin intermediul site-ului de carieră Kaufland. Asistentul digital oferă trei funcții:

-       Răspunsul la întrebări (disponibil în prezent în Germania, România, Moldova și Polonia)

-       Căutarea unui loc de muncă (disponibil în prezent în Germania, România, Moldova și Polonia)

-       Aplicație (disponibilă în prezent în România, Moldova și Polonia)

 

Datele care urmează să fie prelucrate în  funcția FAQ și de căutare de locuri de muncă includ:

 

-       Datele pe care serverul le stochează atunci când utilizează asistentul digital (printre altele data și durata utilizării, date privind dispozitivul terminal utilizat, cum ar fi un ID de utilizator anonimizat);

-       mesajele text tastate pe care le scrii prin intermediul asistentului digital,

-       datele cu caracter personal pe care le furnizezi asistentului digital (de exemplu, prenumele tău) într-un mod nesolicitat.

 

Toate datele personale și disponibile sunt anonimizate automat într-o secundă logică imediat după ce au fost colectate, astfel încât Kaufland să nu poată trage concluzii despre persoana ta. Furnizarea datelor tale este voluntară. Prelucrarea datelor este o condiție prealabilă pentru o funcție nerestricționată a asistentului digital.

 

Ca parte a funcției de aplicare sunt colectate datele cu caracter personal. Acestea sunt nume și prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon și țara. În funcție de poziție sunt adresate, de asemenea, întrebările de preselecție. Opțional, pot fi furnizate informații privind genul, includerea în Talentpool, vizibilitatea profilului sau a angajaților care urmează să fie recomandați. De asemenea, ai opțiunea de a exprima consimțământul tău la prelucrarea datelor cu caracter personal (printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc), de a încărca CV-ul sau alte documente de aplicare. Datele vor fi transferate către sistemul nostru de aplicații online. Informații cu privire la acest lucru și la perioadele de ștergere de acolo pot fi găsite la punctul 3. Un spațiu de stocare în chatbot în sine nu are loc. Toate datele personale și disponibile sunt anonimizate automat într-o secundă logică imediat după ce au fost colectate, astfel încât să nu poată trage concluzii despre persoana ta în chatbot. Chiar și documentele încărcate sunt stocate doar temporar, pentru o perioadă scurtă de timp și apoi șterse imediat.

 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor descrise este art. 5 alin. (1) din Legea 133/2011 (consimțământul descris mai sus).

 

Ai dreptul de a te opune prelucrării datelor tale în orice moment. Pentru a face acest lucru, te rugăm să contactezi persoana de contact menționată în secțiunea 1.

 

7.2 Protocoale de servere web

 

Când utilizezi asistentul digital, procesăm data și durata vizitei, precum și numărul de solicitări în mod implicit pentru a asigura securitatea sistemelor noastre IT. Această colectare a datelor are loc exclusiv în mod anonim.

 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor descrise este art. 5 alin. (5) lit. e) din Legea 133/2011. Prelucrarea datelor menționate în secțiunea 1 pentru a asigura securitatea sistemelor IT trebuie considerată un interes legitim în sensul standardului.

 

7.3 Proiectarea bazată pe nevoi a asistentului digital

 

Nu evaluăm niciun fel de date cu caracter personal. Pentru a face asistentul Digital ușor de utilizat, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor sau pentru a corecta orice erori existente, analizăm utilizarea asistentului digital exclusiv pe baza datelor anonimizate. Ca urmare, de exemplu, recunoașterea frazelor poate fi dezvoltată în continuare, iar asistentul digital poate fi îmbogățit cu noi funcții.

 

7.4 Criterii pentru determinarea perioadei de stocare

 

Nu stocăm date cu caracter personal despre tine ca parte a utilizării asistentului digital.

 

8. Criptare

 

Luăm măsuri de securitate tehnice și organizaționale pentru a-ți proteja datele cât mai cuprinzător posibil împotriva accesului nedorit. Pe lângă securizarea mediului de operare, folosim metode de criptare. Informațiile pe care le furnizezi sunt transmise în formă criptată utilizând un protocol SSL (Secure Socket Layer) și verificate autentic pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor de către terți. Poți recunoaște acest lucru prin faptul că în bara de stare a browserului simbolul de blocare este închis și bara de adrese începe cu "https".

 

9. Drepturile tale în calitate de subiect de date cu caracter personal

 

În conformitate cu art. 13 din Legea 133/2011 ai dreptul de a primi informații în orice moment și în mod gratuit cu privire la datele cu caracter personal stocate despre tine de către Kaufland.

În plus, în conformitate cu art. 14 din Legea 133/2011 ai dreptul de a solicita corectarea datelor incorecte stocate despre tine.

În cele din urmă, în conformitate cu art. 14 din Legea 133/2011 ai dreptul de a solicita ștergerea datelor în cazul în care datele nu mai pot fi stocate de noi (de exemplu, deoarece datele nu mai sunt necesare pentru decizia de angajare sau pentru ca ai revocat un anumit consimțământ).

În plus, ai dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 16 din Legea 133/2011.

În cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe art. 5 alin. (5) lit. d) sau f) din Legea 133/2011, ai dreptul de a te opune în conformitate cu art. 16 din Legea 133/2011. Dacă te opui prelucrării datelor, aceasta nu va mai avea loc în viitor. Acest lucru nu se aplică în cazul în care operatorul poate demonstra că există motive legitime și imperioase pentru continuarea prelucrării care prevalează asupra interesului persoanei vizate de a se opune.

Dacă ai furnizat singur datele prelucrate, ai dreptul la transferul de date.

În cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea 133/2011, îți poți revoca consimtamantul în orice moment, cu efect pentru viitor. Legalitatea prelucrării anterioare rămâne neafectată. Te rugăm să reții că revocarea consimțământului va duce la ștergerea imediată a profilului tău în sistemul nostru de aplicații online și la retragerea și anonimizarea tuturor aplicațiilor în timpul procesării.

În cazurile menționate mai sus, în cazul unor întrebări deschise sau în caz de reclamații, te rugăm să contactezi responsabilul cu protecția datelor în scris sau prin e-mail.

Fără a aduce atingere niciunei alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în cazul în care persoana vizată consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc încalcă Legea 133/2011 (art. 27 din Legea 133/2011). Persoana vizată își poate exercita acest drept la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Republica Moldova.

 

 

10. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

 

Poți contacta responsabilii cu protecția datelor din cadrul Kaufland în conformitate cu următoarele date de contact:

protectiadatelor@kaufland.md

Adresa poștală:

„Kaufland” S.R.L., str. Sfatul Țării 29

MD-2012 Chișinău, Republica Moldova