04.12.2019

Politica de Confidențialitate a Sistemului nostru online pentru candidaturi

Dorim să te simți confortabil și în siguranță atunci când folosești sistemul nostru online pentru candidaturi. Protecția sferei tale private este deosebit de importantă pentru noi, protecția datelor fiind în opinia noastră un indicator calitativ orientat nu numai către clienți, ci și către candidați și angajați. Principiile privind protecția datelor, prezentate mai jos, oferă informații despre modalitatea în care Kaufland Moldova prelucrează datele cu caracter personal cu ocazia utilizării sistemului nostru online pentru candidaturi, precum și cu ocazia vizitării paginii noastre web dedicate carierelor.

I.                 Moldova

Politica de Securitate a Datelor cu Caracter Personal

Societatea cu RĂspundere LimitatĂ „KAUFLAND”

1. Scopul politicii

Prezenta politica descrie conditiile si modul de desfasurare a activitatii de prelucrare a datelor cu caracter personal ale salariatilor si potentialilor salariati, precum si a masurilor de securitate si trasaturile de protectie selectate pentru securitatea datelor.

2. Domeniul de aplicare

2.1. Politica reglementeaza modul in care sunt colectate si prelucrate datele personale, precum si conditiile de utilizare a informatiei respective in cadrul „KAUFLAND” SRL, operator de date cu caracter personal, persoana juridica inregistrata in Republica Moldova, avand adresa juridica la str. Sfatul Tarii 29, Chisinau, IDNO 1016600004811 (denumita in continuare, in mod generic, „Kaufland”, „Operatorul” sau „Compania”, dupa caz).

2.2. Aceasta politica se aplica datelor personale ale salariatilor si potentialilor salariati ai Companiei (date inregistrate pe suport de hartie si/sau in format electronic) prelucrate si detinute de catre Operator.

2.3. In prezenta politica sunt utilizate urmatoarele notiuni si definitii:

date cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, pastrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

stocarea – pastrarea, pe orice fel de suport, a datelor cu caracter personal;

sistem de evidenta a datelor cu caracter personal – orice serie structurata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;

Utilizator - orice persoana care actioneaza sub autoritatea Operatorului, respectiv a reprezentantului sau permanent, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.

3. Documente de referinta

3.1. Conventia pentru protectia persoanelor referitor la prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, incheiata la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, si ratificata de Republica Moldova prin Hotararea Parlamentului nr. 483 din 2 iulie 1999;

3.2. Constitutia Republicii Moldova;

3.3. Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protectia datelor cu caracter personal;

3.4. Legea nr. 71 din 22 martie 2007 cu privire la registre;

3.5. Legea nr. 982 din 11 mai 2000 privind accesul la informatie;

3.6. Hotarirea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea Cerintelor fata de asigurarea securitatii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora in cadrul sistemelor informationale de date cu caracter personal.

4. Responsabilitati

Principala responsabilitate in elaborarea, implementarea si monitorizarea aplicarii prevederilor prezentei politici revine Companiei.

5. Descrierea procedurilor de prelucrare si de securitate

5.1. Cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal

Prezenta Politica privind securitatea prelucrarilor de date cu caracter personal aplicabila la nivelul Kaufland reglementeaza masurile tehnice si organizatorice necesare pentru pastrarea confidentialitatii si integritatii datelor cu caracter personal pe care le colecteaza.In cadrul Companiei securitatea prelucrarilor de date cu caracter personal se va face numai cu respectarea si observarea stricta a urmatoarelor dispozitii:

5.1.1. Autorizarea accesului fizic

Accesul in sediile/oficiile/birourile ori spatiile unde sunt amplasate sistemele informationale si sau registrele ce contin date cu caracter personal este restrictionat, fiind permis doar persoanelor care au autorizatia necesara si doar in timpul orelor de program, conform listei si insemnelor corespunzatoare pentru preintampinarea accesului persoanelor neautorizate.

5.1.2. Administrarea si monitorizarea accesului fizic

Operatorul asigura administrarea si monitorizarea accesului fizic in toate punctele de acces la sistemele informationale si/sau a registrelor de date cu caracter personal, inclusiv reactioneaza la incalcarea regimului de acces.

Accesul vizitatorilor (persoanelor terte) se va asigura in conformitate cu regulile prevazute de legislatia in vigoare cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

5.1.3. Asigurarea protectiei datelor cu caracter personal

Salariatii care in activitatea sa profesionala intra in contact cu date considerate cu caracter personal sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor si sa respecte intocmai prevederile Legii nr. 133/2011 privind protectia datelor cu caracter personal.

Dispozitiile prezentului articol se aplica, in acelasi mod, pentru toate informatiile detinute de Operator referitoare la terti, despre care salariatul ia cunostinta in cadrul activitatii sale.

5.1.4. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Este interzisa prelucrarea datelor cu caracter personal fara consimtamantul subiectului datelor cu caracter personal, cu exceptia cazurilor în care prelucrarea este necesara pentru:

§  executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor masuri inaintea incheierii contractului, la cererea acestuia;

§  indeplinirea unei obligatii care ii revine Operatorului conform legii;

§  protejarea vietii, integritatii fizice sau a sanatatii subiectului datelor cu caracter personal;

§  executarea sarcinilor de interes public;

§  realizarea unui interes legitim al Operatorului sau al tertului caruia ii sunt dezvaluite datele cu caracter personal, cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal;

§  scopuri statistice, cu conditia ca datele cu caracter personal sa ramana anonime pe toata durata prelucrarii, cu un alt scop decat cel legal, necesar indeplinirii sarcinii respective.

La încheierea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, daca subiectul acestor date nu si-a dat consimtamantul pentru o alta destinatie, pentru stocare sau pentru o prelucrare ulterioara, acestea vor fi:

§  distruse; sau

§  transferate unui alt operator, cu conditia ca Compania sa garanteze faptul ca prelucrarile ulterioare au scopuri similare celor in care s-a facut prelucrarea initiala; sau

§  transformate in date anonime si stocate exclusiv in scopuri statistice; alte scopuri prevăzute de lege.

5.1.5. Modificari ale datelor personale

Colectarea datelor cu caracter personal ale salariatilor si potentialilor salariati se face in scopul indeplinirii obligatilor ce ii revin Operatorului in temeiul legislatiei in vigoare, dar si in vederea oferirii protectiei salariatilor si potentialilor salariati si pentru gestionarea eficienta a personalului, in scopul asigurarii unor servicii de calitate.

Toate datele cu caracter personal ale salariatilor si potentialilor salariati vor fi tratate strict confidential. Aceasta obligatie este valabila pentru toti salariatii Operatorului care intra in mod direct sau indirect în posesia acestor date.

5.1.6. Identificarea si autentificarea utilizatorului

Utilizatorii, pentru a capata acces la o baza de date cu caracter personal detinuta de Companie, trebuie sa se identifice. Identificarea se va face prin introducerea unui cont de utilizator (sau „user-name”) si a parolei asociate respectivului cont de utilizator

Fiecarui utilizator ce i se va permite accesul la bazele de date cu caracter personal ale Kaufland va avea propriul sau user-name si parola, care vor fi unice la nivelul Companiei.

Kaufland administreaza si gestioneaza conturile de utilizator (si implicit parolele asociate) tinind cont de prezenta Politica.

Accesul utilizatorilor la bazele de date cu caracter personal efectuate manual se va face pe baza unei liste aprobate de persoana responsabila a Kaufland.

Drepturile de acces ale utilizatorilor la bazele de date cu caracter personal sunt revizuite cu regularitate pentru asigurarea faptului ca nu au fost acordate drepturi de acces neautorizate (cel putin fiecare 6 luni) si dupa oricare schimbare de statut al utilizatorului.

Accesul la functiile de securitate ale sistemelor informationale de date cu caracter personal si la datele acestora este acordat in mod special doar persoanei responsabile a Operatorului, desemnata conform prevederilor prezentei Politici.

5.1.7. Tipul de acces

Utilizatorii vor accesa numai datele cu caracter personal necesare pentru indeplinirea atributiilor lor de serviciu

Departamentul care asigura suportul tehnic va putea avea acces la datele cu caracter personal pentru rezolvarea unor cazuri exceptionale si numai cu aprobarea prealabila expresa a persoanei responsabile a Operatorului, cu informarea subiectului datelor cu caracter personal respectiv (ale carui date vor fi accesate) si cu perfectarea documentara corespunzatoare a fiecarui caz de acces.

Operatorul va implementa modalitati stricte prin care se vor distruge datele cu caracter personal

5.1.8. Colectarea datelor cu caracter personal

Operatorul colecteaza informatia direct de la salariati si potentiali salariati (persoane fizice subiecti ai datelor cu caracter personal) cu informarea acestora despre categoriile de date si scopul prelucrarii acestoraTinind cont de specificul Operatorului si de sfera de activitate a acestuia, precum si de conditiile stabilite de legislatia in vigoare aplicabile domeniului respectiv, Operatorul prelucreaza date personale speciale, si anume cele referitoare la starea de sanatate a salariatilor sai si potentialilor salariati. Aceasta cerinta este necesara datorita specificului activitatii sale. In temeiul legislatiei privind supravegherea de stat a sanatatii publice, Operatorul este obligat sa verifice corespunderea starii de sanatate a salariatilor sai si potentialilor salariati, atat la angajare, cit si ulterior periodic o data pe an. Din aceste considerente, prelucrarea acestor categorii de date tine nemijlocit de domeniul activitatii Kaufland, precum si de siguranta salariatului si potentialului salariat si a integritatii sale fizice.

In conformitate cu prevederile Legii privind protectia datelor cu caracter personal, subiectul datelor cu caracter personal este informat asupra drepturilor pe care le are in legatura cu prelucrarea datelor sale personale, in special despre:

§  dreptul de acces la datele cu caracter personal;

§  dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal;

§  dreptul de opozitie al subiectului datelor cu caracter personal;

§  dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

§  accesul la justitie;

§  altele.

Operatorul va prelucra datele personale in exclusivitate in scopul indeplinirii prevederilor legislatiei in vigoare (inclusiv, dar fara a se limita la respectarea prevederilor regulatorii, standardelor profesionale, regulamentelor interne)

Kaufland va desemna utilizatorii autorizati pentru operatiile de colectare si introducere de date cu caracter personal intr-un sistem informational, urmand ca orice modificare a datelor cu caracter personal sa fie efectuata numai de catre respectivii utilizatori autorizati desemnati de Companie.

Datele personale ale salariatilor sunt supuse urmatoarelor metode de prelucrare: colectare, inregistrare, organizare, stocare, pastrare, restabilire, adaptare ori modificare, extragere, consultare, utilizare, dezvaluire prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturare ori combinare, blocare, stergere sau distrugere, transmitere catre autoritatile publice competente in conformitate cu legislatia in vigoare, transmitere catre si acordarea accesului la alte companii afiliate cu Operatorul si alte entitati subcontractate, inclusiv transmitere transfrontaliera.

Datele personale pot fi dezvaluite, în conditiile legii, catre subiectii datelor cu caracter personal, autoritati publice centrale/locale, servicii sociale sau de sanatate, reprezentantii legali ai subiectilor datelor cu caracter personal, alte companii afiliate cu Operatorul, partenerii contractuali ai Operatorului, alte entitati care ofera garantii suficiente de protectie a datelor personale.

In conditiile in care, legislatia Republicii Moldova nu contine prevederi speciale cu privire la termenul de prelucrare a datelor personale, Operatorul respecta principiile de prelucrare corecta a datelor. Subiectul datelor este informat despre termenul de pastrare si stocare a datelor. Operatorul va pastra si va prelucra datele personale ale salariatului pe o perioada de 75 de ani din momentul colectarii/obtinerii acestor date.

În conformitate cu prevederile legislatiei, Operatorul stocheaza date cu caracter personal pe suport de hartie si in format electronic.

In cazul in care partile terte vor avea necesitati de afaceri pentru colectarea informatiei despre salariatii Operatorului, Operatorul va informa salariatii si potentialii salariati cu privire la limitele si conditiile de securitate impuse partii terte cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Kaufland va dezvalui informatii cu privire la salariati catre parti terte doar in conditiile si prin mijloacele corespunzatoare, astfel cum este cerut/autorizat in conformitate cu prevederile legislatiei.

5.1.9. Executia copiilor de siguranta

La nivelul Kaufland se realizeaza lunar copii de siguranta ale bazelor de date cu caracter personal si ale programelor folosite pentru prelucrarile automatizate.

5.1.10. Calculatoarele si terminalele de acces

Calculatoarele si alte terminale de acces sunt instalate in incaperi cu acces delimitat, care se pot incuia.

Totodata, in cazul monitoarelor pe al caror ecran apar date cu caracter personal asupra carora nu se actioneaza o perioada de maxim 15 (cincisprezece) minute, sesiunea de lucru se inchide automat.

Terminalele de acces folosite in relatia cu publicul, pe care apar date cu caracter personal, sunt pozitionate astfel incat nu pot fi vazute de public si dupa o perioada de maxim 5 (cinci) minute in care nu se actioneaza asupra lor, acestea se ascund automat.

5.1.11. Fisierele de acces

Orice accesare a bazei de date cu caracter personal este inregistrata fie intr-un fisier de acces (sau „log” in cazul prelucrarilor automate), fie intr-un registru pentru prelucrarile manuale de date cu caracter personal.

In cazul prelucrarilor automate toate aceste informatii vor fi stocate intr-un fisier de acces general. Orice incercare de acces neautorizat va fi, de asemenea, inregistrata.

Kaufland va pastra fisierele de acces cel putin 2 (doi) ani.

5.1.12. Sistemele de telecomunicatii

Kaufland efectueaza periodic (o data la 6 luni) controlul autentificarilor si tipurilor de acces pentru detectarea unor disfunctionalitati in ceea ce priveste folosirea sistemelor de telecomunicatii.

Sistemul de telecomunicatii al Kaufland este astfel conceput incat datele cu caracter personal nu pot fi interceptate sau transmise de oriunde. Ca si masura alternativa de siguranta, utilizatorul este obligat sa foloseasca metoda de criptare pentru transmisia datelor cu caracter personal existenta la nivelul Kaufland la data transmiterii.

De asemenea, prin sistemele de telecomunicatii se vor transmite numai datele cu caracter personal in cazurile strict necesare.

5.1.13. Instruirea personalului

In cadrul cursurilor de pregatire a utilizatorilor, Kaufland ii informeaza pe acestia cu privire la:

(i) prevederile Legii nr. 133/2011 privind protectia datelor cu caracter personal;

(ii) cerintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal stabilite de prezenta Politica; precum si

(iii) riscurile pe care le comporta prelucrarea datelor cu caracter personal, in functie de specificul activitatii utilizatorului.

Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal sunt instruiti de catre Companie asupra confidentialitatii acestora si sunt avertizati prin mesaje care apar pe monitoare in timpul activitatii.

Utilizatorii sunt obligati sa isi inchida sesiunea de lucru atunci cand parasesc locul de munca.

Personalul care asigura exploatarea sistemelor informationale si/sau a registrelor de date cu caracter personal trece, minimum o data pe an, instruirea corespunzatoare referitor la responsabilitatile si obligatiile in cazul executarii actiunilor de gestionare si reactionare la incidentele de securitate din domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

5.1.14. Folosirea calculatoarelor

Pentru mentinerea securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal (in special impotriva virusilor informatici) Kaufland a impus urmatoarele masuri:

a) utilizatorii nu vor folosi programe software care provin din surse externe sau dubioase;

b) utilizatorii sunt informati in permanenta cu privire la pericolul privind virusii informatici;

c) Compania are implementat un sistem centralizat, automat de devirusare si de securitate a sistemelor sale informatice precum si utilizeaza mijloace tehnice de constatare a atacurilor, inclusiv care asigura identificarea tentativelor folosirii neautorizate a sistemelor informationale sau de preluare neautorizata a datelor cu caracter personal (Phishing);

d) toate statiile pe al caror monitor sunt afisate (in special) date cu caracter personal, a fost dezactivata in mod intentionat tasta „Print Screen” pentru a se evita astfel imprimarea respectivelor date, fie aceasta intentionata, fie accidentala.

5.1.15. Imprimarea datelor

Scoaterea la imprimanta a datelor cu caracter personal se va realiza numai de utilizatori autorizati pentru aceasta operatiune in mod expres de catre persoana responsabila a Companiei, in conformitate cu procedurile interne specifice ale Kaufland privind folosirea si distrugerea acestor materiale.

In cazul in care considera de cuviinta si in functie de importanta datelor cu caracter personal prelucrate, Kaufland isi rezerva dreptul de a impune si alte masuri de securitate suplimentare ce vor face parte integranta din prezenta Politica.

5.1.16. Incidentele de securitate

Incidentele de securitate a sistemelor informationale de date cu caracter personal se urmaresc si se documenteaza in regim permanent prin mijloace automatizate.

Persoana responsabila de implementarea prezentei Politici efectueaza controale lunare pentru asigurarea respectarii tuturor regulilor de securitate a datelor cu caracter personal. In urma controalelor, daca se constata careva abateri/incidente se intocmeste un raport cu privire la cele stabilite.

Prezenta Politica este revizuita cel putin o data in an si aprobata la cel mai inalt nivel. Ea este adusa la cunostinta utilizatorilor si a salariatilor Operatorului care au tangenta cu prelucrarea datelor cu caracter personal, dar si afisata pe site-ul Operatorului, in versiune rezumata.

5.2. Formular de contact / Contact prin e-mail / Contact telefonic

Scopul prelucrării datelor și temeiul juridic:

Datele personale pe care ni le furnizezi odată cu completarea formularelor de contact, prin telefon sau e-mail, le vom trata, desigur, cu confidențialitate. Folosim datele tale doar în scopul specific de a prelucra solicitarea ta. Baza juridică pentru această prelucrare a datelor o constituie art. 5 alin. (5), lit. e) din Legea nr. 133/2011 privind protectia datelor cu caracter personal. Interesul legitim al Kaufland este dat de intenția societății de a răspunde la solicitările vizitatorilor paginii web, menținând și crescând astfel gradul de satisfacție al acestora.

Beneficiari / Categorii de beneficiari:

În principiu, excludem transmiterea datelor către terți care nu fac parte din Grupul Kaufland. În mod excepțional, există posibilitatea ca datele să fie prelucrate din însărcinarea noastră de către operatori de prelucrare. Aceștia sunt atent selecționați, sunt auditați de către noi și obligați contractual în conformitate cu articolul 30, alin. (3) din Legea nr. 133/2011 privind protectia datelor cu caracter personal.

De asemenea, poate interveni necesitatea transmiterii unor părți ale solicitării tale către alte societăți Kaufland (de ex. societatea Kaufland la care se referă solicitarea ta) pentru a putea prelucra solicitarea ta. Dacă acest lucru este posibil, solicitarea ta va fi anonimizată în prealabil, astfel încât părțile terțe să nu poată face vreo referire la tine. În cazuri individuale, poate fi necesar să îți partajezi informațiile personale pentru a-ți procesa solicitarea.

Durata de stocare / Criterii pentru stabilirea duratei de stocare:

Toate datele cu caracter personal pe care ni le furnizezi în cadrul solicitărilor prin intermediul acestei pagini web sau prin e-mail vor fi șterse, respectiv anonimizate, în scopurile și condițiile prevăzute de legislația în vigoare, în mod sigur în decursul a cel mult 90 de zile de la data transmiterii răspunsului final către tine. Această procedură se datorează faptului că, după transmiterea unui răspuns, mulți vizitatori ai paginii web ne mai contactează încă o dată în legătură cu același subiect. În acest scop trebuie să avem posibilitatea de a face referire la corespondența anterioară. De aceea păstrăm documentele tale pentru un termen de 90 de zile. Din experiența noastră, după această perioadă, de regulă, nu mai sosesc alte întrebări legate de răspunsurile noastre. În caz de litigii, datele tale personale pot fi stocate timp de 3 ani sau până la finalizarea litigiului, respectiv emiterea unei decizii definitive și irevocabile, pentru a dovedi că ți-am furnizat informații complete și că sunt îndeplinite cerințele legale.

5.3. Sistem online pentru candidaturi

Kaufland este mereu în căutare de angajați calificați și motivați. Te rugăm să ai în vedere faptul că acele aplicații pe care ni le trimiți prin e-mail se transmit fără criptare. De aceea, te rugăm să folosești în mod exclusiv sistemul nostru online pentru aplicații. În sistemul nostru online pentru aplicații există două modalități prin care poți aplica. Te poți înregistra/autentifica și crea propriul profil cu o parolă personală. Prin urmare, în acest caz poți vizualiza statutul aplicației tale, poți trimite documente, poți modifica datele mai târziu sau îți poți retrage aplicația. Dacă trimiți aplicația fără înregistrare/autentificare, vei trimite doar datele necesare pentru aplicație, dar nu vei avea acces direct la aplicația ta. La solicitarea ta, poți vizualiza, edita și gestiona profilul tău aici. Acest lucru este posibil în orice moment prin solicitarea unei parole (dând click pe “Am uitat parola” și introducerea ulterioară a adresei tale de e-mail). Pentru ambele modalități de aplicație, aceleași date și informații vor fi colectate și trimise către noi.

Scopul prelucrării de date / Bază juridică/ Mod de funcţionare:

În sistemul nostru online pentru aplicații îți poți crea un profil cu o parolă personală sau să ne trimiți datele tale fără autentificare. Toate datele și anexele pe care le stochezi și pe care le transmiți împreună cu aplicația vor fi prelucrate de noi în mod exclusiv în scopul procesării aplicației transmise. Baza juridică în acest sens este:

Pentru Republica Moldova

art. 5 alin. (5), lit. e) din Legea nr. 133/2011 privind protectia datelor cu caracter personal.

În cazul în care mai acorzi un alt consimțământ separat, baza juridică pentru transmiterea mai departe a candidaturii tale o constituie art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2011 privind protectia datelor cu caracter personal. Pentru transmiterea online a datelor tale pentru candidatură prin intermediul acestui sistem folosim un procedeu de criptare, astfel încât datele tale să fie protejate împotriva accesării neautorizate.

Beneficiari / Categorii de beneficiari:

Fără un consimțământ separat sau fără transmiterea unei aplicații concrete, datele profilului tău pot fi vizualizate doar de către tine.

Recrutorii responsabili pentru postul vacant vor putea accesa datele tale de candidatură doar dacă elaborezi și ne transmiți o aplicație concretă prin intermediul profilului tău. Doar dacă ne acorzi un consimțământ specific prin intermediul sistemului (prin marcarea persoanelor care să poată vizualiza profilul tău), profilul tău va fi luat în considerare și în cazul altor anunțuri pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Kaufland în conformitate cu calificările și interesele tale. În afară de aceste cazuri nu vom transmite niciodată candidatura ta către terți din afara Grupului Kaufland.

În principiu, datele tale nu vor fi transmise în țări din afara UE, în afară de cazul în care candidezi pentru posturi Kaufland din afara UE sau dacă ți-ai dat acordul explicit pentru includerea profilului tău în baza de date care conține candidaturile, astfel încât recrutorii din toate țările Kaufland să poată verifica potrivirea datelor tale cu descrierile posturilor vacante. Baza juridică pentru transferul de date în aceste cazuri o va constitui acordul tău dat în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea nr. 133/2011 privind protectia datelor cu caracter personal.

Durata de stocare / Criterii pentru definirea duratei de stocare a datelor:

Datele unei aplicații concrete se vor anonimiza după finalizarea procesului de selecție în conformitate cu scopurile și condițiile prevăzute de legislația națională în vigoare. Anonimizarea datelor de candidatură se realizează astfel:

Pentru Republica Moldova

după un an de zile

Profilul tău din sistemul nostru online pentru aplicații și datele salvate în acesta rămân stocate în sistem indiferent de existența unei aplicații concrete active. Astfel, ai posibilitatea să candidezi online și pentru alte posturi în cadrul Grupului Kaufland. După o anumită perioadă în care profilul tău a fost inactiv și nicio aplicație nu se mai află în curs de procesare, profilul tău va fi șters automat.

Ștergerea se va efectua astfel:

Pentru Republica Moldova

după un an de zile.

Profilul poate fi șters însă oricând și de către tine. Dacă la momentul respectiv ai aplicații actuale aflate în curs de procesare, acestea vor fi retrase și profilul tău va fi șters. În acest caz, ștergerea profilului se realizează imediat și anonimizarea datelor cu caracter personal se realizează după expirarea termenului de ștergere legal menționat mai sus.

6. Utilizarea Indeed Conversation Tracking

Acest site utilizează și un instrument de analiză web al companiei Indeed (Indeed Ireland Operations, Ltd., Strada Stephen's Green, nr. 124, Dublin 2, Irlanda). Pentru analiza utilizării paginii web şi a Indeed.com (dacă este cazul), Indeed va colecta şi evalua anumite date, pe care le transmite browser-ul tău. Printre datele colectate se numără şi numărul de click-uri al utilizatorului, începând cu deschiderea anunţului de recrutare și până la încheierea procesului de aplicare, adică trimiterea formularului de aplicare. Pentru a colecta aceste date, Indeed poate să folosească unul sau mai multe cookies. Adresa IP repartizată la momentul respectiv calculatorului tău, precum şi un indicativ specific browser-ului tău se transmit, de asemenea. Adresa IP este folosită cu scopul recunoaşterii sesiunii şi pentru geo-localizare (până la nivel de oraş).

II.             State membre ale Uniunii Europene

Notă: Statele care nu sunt membre Uniunii Europene (Australia) se găsesc la finalul documentului.

1. Entitatea responsabilă în sensul art. 4, pct. 7 din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD):

Pentru Germania

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

Telefon: 07132/ 9400

E-mail: karriere@kaufland.de

Pentru Cehia

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

Telefon: +420 251 05 1111

E-mail: personal@kaufland.cz

Pentru Slovacia

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Sediu: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

(„Kaufland” în cele ce urmează)

Telefon: 02/49 59 02 00

E-mail: service@kaufland.sk

Pentru Croația

Kaufland Hrvatska k.d.

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 2353-555

E-mail: karijera@kaufland.hr

Pentru Polonia

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k. (dalej: Kaufland)

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

Telefon: 71/ 37 70 100

E-mail: service@kaufland.pl

Pentru România

Kaufland România SCS

B-dul Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2

București, CP 020284

Telefon: 0372 090 000

E-mail: recrutare@kaufland.ro

Pentru Bulgaria

Кауфланд България ЕООД & КОКД

ул.“Скопие“ 1А

1233 София

Тelefon: +359 28125000

E-mail: recruitment@kaufland.bg

2. Formular de contact / Contact prin e-mail / Contact telefonic

Scopul prelucrării datelor și temeiul juridic:

Datele personale pe care ni le furnizezi odată cu completarea formularelor de contact, prin telefon sau e-mail, le vom trata, desigur, cu confidențialitate. Folosim datele tale doar în scopul specific de a prelucra solicitarea ta. Baza juridică pentru această prelucrare a datelor o constituie art. 6 alin. 1 f) RGPD. Interesul legitim al Grupului Kaufland este dat de intenția societății de a răspunde la solicitările vizitatorilor paginii web, menținând și crescând astfel gradul de satisfacție al acestora.

Beneficiari / Categorii de beneficiari:

În principiu, excludem transmiterea datelor către terți care nu fac parte din Grupul Kaufland. În mod excepțional, există posibilitatea ca datele să fie prelucrate din însărcinarea noastră de către operatori de prelucrare. Aceștia sunt atent selecționați, sunt auditați de către noi și obligați contractual în conformitate cu articolul 28 din RGPD.

De asemenea, poate interveni necesitatea transmiterii unor părți ale solicitării tale către alte societăți Kaufland (de ex. societatea Kaufland la care se referă solicitarea ta) pentru a putea prelucra solicitarea ta. Dacă acest lucru este posibil, solicitarea ta va fi anonimizată în prealabil, astfel încât părțile terțe să nu poată face vreo referire la tine. În cazuri individuale, poate fi necesar să îți partajezi informațiile personale pentru a-ți procesa solicitarea.

Durata de stocare / Criterii pentru stabilirea duratei de stocare:

Toate datele cu caracter personal pe care ni le furnizezi în cadrul solicitărilor prin intermediul acestei pagini web sau prin e-mail vor fi șterse, respectiv anonimizate în mod sigur în decursul a cel mult 90 de zile de la data transmiterii răspunsului final către tine. Această procedură se datorează faptului că, după transmiterea unui răspuns, mulți vizitatori ai paginii web ne mai contactează încă o dată în legătură cu același subiect. În acest scop trebuie să avem posibilitatea de a face referire la corespondența anterioară. De aceea păstrăm documentele tale pentru un termen de 90 de zile. Din experiența noastră, după această perioadă, de regulă, nu mai sosesc alte întrebări legate de răspunsurile noastre. După exercitarea drepturilor tale, datele tale personale vor fi stocate timp de 3 ani de la răspunsul final pentru a dovedi că ți-am furnizat informații complete și că sunt îndeplinite cerințele legale.

3. Sistem online pentru candidaturi

Grupul Kaufland este mereu în căutare de angajați calificați și motivați. Te rugăm să ai în vedere faptul că acele candidaturi pe care ni le trimiți prin e-mail se transmit fără criptare. De aceea, te rugăm să folosești în mod exclusiv sistemul nostru online pentru candidaturi. În sistemul nostru online pentru candidaturi există două modalități prin care poți aplica. Te poți înregistra/autentifica și crea propriul profil cu o parolă personală. Prin urmare, în acest caz poți vizualiza statusul candidaturii tale, poți trimite documente, poți modifica datele mai târziu sau îți poți retrage aplicația. Dacă trimiți candidatura fără înregistrare/autentificare, vei trimite doar datele necesare pentru candidatură, dar nu vei avea acces direct la aplicația ta. La solicitarea ta, poți vizualiza, edita și gestiona profilul tău aici. Acest lucru este posibil în orice moment prin solicitarea unei parole (dând click pe “Am uitat parola” și introducerea ulterioară a adresei tale de e-mail). Pentru ambele modalități de candidatură, aceleași date și informații vor fi colectate și trimise către noi.

Scopul prelucrării de date / Bază juridică/ Mod de funcţionare:

În sistemul nostru online pentru candidaturi îți poți crea un profil cu o parolă personală sau să ne trimiți datele tale fără autentificare. Toate datele și anexele pe care le stochezi și pe care le transmiți împreună cu candidatura vor fi prelucrate de noi în mod exclusiv în scopul procesării candidaturii transmise. Baza juridică în acest sens este:

Pentru Germania

Art. 26 alin. 1 propoziția 1 din Legea federală privind protecția datelor (BDSG), republicată, coroborată cu art. 88 RGPD.

Pentru Cehia

Art. 88 RGPD.

Pentru Slovacia

Art. 11 din Legea Nr. 311/2001 – Codul muncii, coroborat cu art. 88 RGPD.

Pentru Croația

Articolul 6 alin. 1 (f) din Regulamentul general privind protecția datelor

Pentru Polonia

Art. 22 din Codul muncii și art. 6 alin. 1 (b) RGPD.

Pentru România

Art. 6 alin. 1 f) RGPD.

Pentru Bulgaria

Art. 88 RGPD.

În cazul în care mai acorzi un alt consimțământ separat, baza juridică pentru transmiterea mai departe a candidaturii tale o constituie art. 6 alin. 1 a) RGPD. Pentru transmiterea online a datelor tale pentru candidatură prin intermediul acestui sistem folosim un procedeu de criptare, astfel încât datele tale să fie protejate împotriva accesării neautorizate.

Beneficiari / Categorii de beneficiari:

Fără un consimțământ separat sau fără transmiterea unei candidaturi concrete, datele profilului tău pot fi vizualizate doar de către tine.

Recrutorii responsabili pentru postul care trebuie ocupat vor putea accesa datele tale de candidatură doar dacă elaborezi și ne transmiți o candidatură concretă prin intermediul profilului tău. Doar dacă ne acorzi un consimțământ specific prin intermediul sistemului (prin marcarea persoanelor care să poată vizualiza profilul tău), profilul tău va fi luat în considerare și în cazul altor anunțuri pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul Grupului Kaufland în conformitate cu calificările și interesele tale. În afară de aceste cazuri nu vom transmite niciodată candidatura ta către terți din afara Grupului Kaufland.

În principiu, datele tale nu vor fi transmise în țări din afara UE, în afară de cazul în care candidezi pentru posturi Kaufland din afara UE sau dacă ți-ai dat acordul explicit pentru includerea profilului tău în baza de date care conține candidaturile, astfel încât recrutorii din toate țările Kaufland să poată verifica potrivirea datelor tale cu descrierile posturilor vacante. Baza juridică pentru transferul de date în aceste cazuri o va constitui acordul tău dat în conformitate cu art. 6 alin. 1 a) RGPD.

Durata de stocare / Criterii pentru definirea duratei de stocare a datelor:

Datele unei candidaturi concrete se vor anonimiza după finalizarea procesului de selecție în conformitate cu legislația națională în vigoare. Anonimizarea datelor de candidatură se realizează astfel:

Pentru Germania, Republica Cehă și Polonia

după 90 de zile

Pentru Croația, România și Slovacia

după 365 zile

Pentru Bulgaria

după 180 de zile

Profilul tău din sistemul nostru online pentru candidaturi și datele salvate în acesta rămân stocate în sistem indiferent de existența unei candidaturi concrete active. Astfel, ai posibilitatea să candidezi online și pentru alte posturi în cadrul Grupului Kaufland. După o anumită perioadă în care profilul tău a fost inactiv și nicio candidatură nu se mai află în curs de procesare, profilul tău va fi șters automat.

Ștergerea se va efectua astfel:

Pentru Germania și Polonia

după 90 de zile.

Pentru Bulgaria

după 180 de zile.

Pentru Republica Cehă, Croaţia, România și Slovacia

după 12 luni.

Profilul poate fi șters însă oricând și de către tine. Dacă la momentul respectiv ai candidaturi actuale aflate în curs de procesare, acestea vor fi retrase și profilul tău va fi șters. În acest caz, ștergerea profilului se realizează imediat și anonimizarea datelor de candidatură cu caracter personal se realizează după expirarea termenului de ștergere legal menționat mai sus.

4. Agent de job-uri

După ce vei introduce în fereastra noastră de căutare denumirea ocupației și/sau locul de muncă care se potrivesc intereselor tale, poți opta ca la intervale de o regularitate aleasă de tine agentul nostru de job-uri să îți transmită oferte de locuri de muncă potrivite prin e-mail. Scopul prelucrării de date în cazul în care te abonezi la agentul de job-uri Kaufland, în calitate de serviciu de informare, îl constituie informarea abonaților cu privire la ofertele disponibile de locuri de muncă în cadrul Grupului Kaufland în vederea pregătirii/facilitării unor eventuale candidaturi. Baza juridică pentru prelucrarea de date în cadrul transmiterii acestui newsletter de informare cu privire la job-uri o va constitui acordul tău dat în conformitate cu art. 6 alin. 1 a) RGPD.

În măsura în care te abonezi la agentul de job-uri gratuit al Kaufland, îți dai acordul să prelucrăm adresa ta de e-mail și informațiile opționale referitoare la criteriile locului de muncă urmărit de tine (de ex. domeniul de activitate, modul de începere a serviciului sau programul de lucru), cu scopul de a te informa prin e-mail despre ofertele de locuri de muncă care ți se potrivesc. Adresa ta de e-mail și criteriile locului de muncă nu vor fi transmise mai departe. Poți să îți retragi oricând acordul, autentificându-te cu profilul tău și ștergând agentul de job-uri.

5. Prelucrarea datelor în cazul utilizării funcțiilor de „Partajare”

Din motive ce țin de protecția datelor ne-am decis în mod conștient să nu implementăm în mod direct în sistemul nostru online pentru candidaturi funcția de „partajare” oferită de diverse rețele de socializare sub forma unor plug-inuri de social media. De aceea, funcțiile de „Partajare” care apar pe această pagină sunt implementate doar sub forma unor link-uri. Link-ul face trimitere la paginile rețelelor sociale doar într-o nouă fereastră a navigatorului. Prin simpla accesare a acestei pagini, în principiu, nu se vor transmite date către furnizorii de servicii de social media. Astfel, realizarea unui profil de către terți este exclusă. Nu dorim însă să-i privăm de aceste posibilități pe acei vizitatori care doresc să „partajeze” ofertele cu locurile de muncă disponibile pe pagina noastră web cu rețeaua de socializare pe care o folosesc. Doar în măsura în care apeși pe respectivul buton de „partajare” și te autentifici la serviciul de social media se va realiza un transfer de date către furnizorul rețelei de socializare alese de către tine.

Scopul prelucrării de date / Bază juridică:

Baza juridică pentru prelucrarea datelor care intervine odată cu utilizarea funcției de „partajare” o constituie art. 6 alin. 1 f) RGPD. Interesul legitim al Grupului Kaufland în acest caz este acela, de a putea oferi utilizatorului paginii web această funcție sub forma unei opțiuni.

Beneficiari / Categorii de beneficiari:

„Partajarea” conținuturilor acestei pagini web poate conduce la o posibilă transmitere a anumitor date către furnizorul serviciului de social media, ca de exemplu:

- Adresa paginii noastre web

- Data și ora accesării paginii web, respectiv a utilizării butonului de partajare

- Informații despre navigatorul utilizat și despre sistemul de operare utilizat

- Adresa ta IP actuală

- Conținutul partajat de tine

Conținuturile partajate (posturile vacante) vor putea fi vizualizate și de către alți utilizatori ai aceleași rețele de socialize, în funcție de setările de protecție a datelor pe care le-ai activat pentru contul tău. Dacă la data utilizării butonului de partajare ești deja logat la serviciul de social media aferent, furnizorul acestuia are posibilitatea ca în baza datelor menționate mai sus să determine numele tău de utilizator și eventual chiar și numele tău adevărat. Aceste date pot fi prelucrate de către furnizor și în țări din afara Uniunii Europene. Nu avem nicio influență asupra volumului, felului și scopului prelucrării de date efectuate de respectivul furnizor. Te rugăm să ai în vedere faptul că furnizorii de servicii social media sunt în stare să realizeze profiluri de utilizator pseudonimizate și chiar individualizate cu ajutorul datelor menționate mai sus.

Durata de stocare / Criterii pentru stabilirea duratei de stocare:

Durata de afișare a conținuturilor partajate de tine depinde de setările privind protecția datelor care au fost activate pentru contul tău deschis la respectiva rețea de socializare, respectiv de prevederile acesteia privind protecția datelor. Grupul Kaufland nu are nicio posibilitate de a influența aceste aspecte.

6. Utilizarea Cookie-urilor

În sistemul nostru online pentru candidaturi folosim așa numite „cookie”-uri. Cookie-urile sunt mici fișiere de text care la vizitarea acestei pagini web se trimit de serverul nostru web către terminalul tău (PC, notebook, smart phone sau tabletă) și se salvează în navigatorul de internet pe care îl folosești. Cookie-urile folosite pot îndeplini diferite funcții. Următoarele subsecțiuni îți vor oferi informații despre scopurile individuale ale diferitelor cookie-uri utilizate.

Poți seta navigatorul tău și în așa fel încât acesta să te informeze despre plasarea de cookie-uri. Procedând astfel, folosirea cookie-urilor va deveni transparentă pentru tine. În plus, poți adapta setările navigatorului tău în așa fel încât să nu accepte în general cookie-uri sau să refuze doar cookie-uri care aparțin anumitor furnizori. Vrem să îți atragem însă atenția asupra faptului că funcționalitatea sistemului nostru online pentru candidaturi poate fi afectată printr-o asemenea setare.

6.1. Utilizarea Indeed Conversation Tracking

Acest site utilizează și un instrument de analiză web al companiei Indeed (Indeed Ireland Operations, Ltd., Strada Stephen's Green, nr. 124, Dublin 2, Irlanda). Pentru analiza utilizării paginii web şi a Indeed.com (dacă este cazul), Indeed va colecta şi evalua anumite date, pe care le transmite browser-ul tău. Printre datele colectate se numără şi numărul de click-uri al utilizatorului, începând cu deschiderea anunţului de recrutare și până la încheierea procesului de aplicare, adică trimiterea formularului de aplicare. Pentru a colecta aceste date, Indeed poate să folosească unul sau mai multe cookies. Adresa IP repartizată la momentul respectiv calculatorului tău, precum şi un indicativ specific browser-ului tău se transmit, de asemenea. Adresa IP este folosită cu scopul recunoaşterii sesiunii şi pentru geo-localizare (până la nivel de oraş).

Scopul prelucrării de date / Bază juridică:

Următoarele informații se colectează la utilizarea sistemului nostru online pentru candidaturi:

- Adresa de e-mail criptată și ID-ul utilizatorului

- Completarea automată a adresei de e-mail

Aceste informații sunt necesare pentru cookie-urile de sesiune cu scopul de a asigura funcționalitatea căutării după locuri de muncă. Datele prelevate nu se utilizează pentru identificarea personală a utilizatorilor acestei pagini web. Datele de utilizare stocate în cookie nu se vor corela nici cu date cu caracter personal prin intermediul purtătorului pseudonimului.

Baza juridică pentru această prelucrare de date, stocare de date și utilizare a cookie-ului este:

Pentru Germania

Art. 6 alin. 1 f) RGPD.

Pentru Cehia

Legea nr. 127/2005 Slg. privind comunicarea electronică.

Pentru Slovacia

Art. 55 punctul 5 din Legea nr. 351/2011 privind comunicarea electronică.

Pentru Croația

Art. 6 alin. 1 f) RGPD.

Pentru Polonia

Art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD.

Pentru România

Art. 8 din Legea 506/2004.

Pentru Bulgaria

Art. 6 alin. 1 f) RGPD.

Durata de stocare / criterii pentru stabilirea duratei de stocare în cazul cookie-urilor:

Cookie-urile de sesiune se vor șterge după încheierea sesiunii tale de navigare pe internet (închiderea navigatorului).

7. Criptarea

Implementăm măsuri tehnice și organizatorice de siguranță pentru a îți proteja datele într-o manieră cât mai cuprinzătoare față de accesările nedorite. În afară de asigurarea mediului de operare, folosim și procedee de criptare. Informațiile indicate de tine se transmit în formă criptată prin intermediul unui protocol SSL (Secure Socket Layer) și se verifică din punct de vedere al autenticității pentru a preîntâmpina un abuz de date din partea unor terți. Vei recunoaște această criptare prin faptul că în bara de stare a navigatorului tău simbolul lacătului este reprezentat în stare încuiată și rândul adresei începe cu „https”.

8. Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu art. 15 alin. 1 RGPD UE beneficiezi de dreptul de a primi oricând și în mod gratuit informații despre datele tale cu caracter personal stocate la societatea Kaufland, la care ți-ai depus candidatura.

În plus, în conformitate cu art. 16 RGPD beneficiezi de dreptul de a solicita rectificarea datelor incorecte stocate despre tine.

În cele din urmă, în conformitate cu art. 17 RGPD beneficiezi de dreptul de a solicita ștergerea datelor dacă nu ni se mai permite stocarea respectivelor date (de ex. fiindcă datele nu mai sunt necesare pentru luarea deciziei privind angajarea sau fiindcă ai retras un consimțământ dat anterior).

De asemenea, în conformitate cu art. 18 RGPD ai dreptul să soliciți restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal.

În măsura în care prelucrarea de date se bazează pe articolul 6 alin. 1 e) sau f) RGPD, beneficiezi de un drept de opoziție în conformitate cu art. 21 RGPD. Dacă te opui unei prelucrări a datelor, aceasta nu se va mai realiza pe viitor. Acest lucru nu este valabil în cazul în care persoana responsabilă demonstrează că motivele legitime și imperioase care justifică prelucrarea primează asupra intereselor persoanei vizate legate de opoziție.

În măsura în care datele prelucrate au fost puse la dispoziție de tine, beneficiezi de un drept la transmisia datelor în conformitate cu art. 20 RGPD.

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe un acord dat în conformitate cu art. 6, alin. 1 a) sau art. 9, alin. 2 a) RGPD, ai posibilitatea de a îți retracta oricând acordul cu efect pentru viitor. Legalitatea prelucrării de până la acea dată nu va fi afectată de o asemenea retractare. Te rugăm să ai în vedere, că retractarea acordului tău va avea drept consecință ștergerea imediată a profilului tău din sistemul nostru online pentru candidaturi, iar toate candidaturile aflate în faza de prelucrare vor fi retrase și anonimizate.

În cazurile amintite mai sus, în cazul în care ai întrebări sau reclamații te rugăm să te adresezi în scris sau prin e-mail persoanei însărcinate cu protecția datelor.

Fiecare persoană vizată beneficiază - pe lângă dreptul său de a apela la o cale de atac administrativă sau juridică - și de un drept de contestație la o autoritate de supraveghere, dacă persoana vizată este de părere că prelucrarea datelor sale cu caracter personal contravine prevederilor RGPD (art. 77 RGPD). În scopul impunerii drepturilor sale, persoana vizată poate apela la o autoritate de supraveghere din statul membru în care își are reședința, în care își are locul de muncă sau unde a avut loc presupusa încălcare.

9. Datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor

Poți contacta persoanele însărcinate cu protecția datelor din cadrul societăților individuale ale grupului Kaufland, folosind următoarele date de contact:

Pentru România

E-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

Adresa poștală: B-dul Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2

Kaufland România, Bd. Barbu Văcărescu 120-144, sectorul 2 , București

În atenția departamentului Protecția Datelor

Pentru Germania

datenschutz@kaufland.de

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Persoana însărcinată cu protecția datelor Kaufland Dienstleistung

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

Pentru Cehia

e-mail: oou@kaufland.cz

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

Pentru Slovacia

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Departamentul juridic şi compliance

Adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

E-mail: dataprotection@kaufland.sk

Pentru Croația

E-mail: gdpr@kaufland.hr

Kaufland Hrvatska k.d.

Službenik za zaštitu podataka

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

Pentru Polonia

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

e-mail: daneosobowe@kaufland.pl

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

Pentru Bulgaria

E-Mail: dataprotection@kaufland.bg

1A Skopje Str

1233, Sofia

II. State non-membre Uniunii Europene

Australia

1. Organizaţia Responsabilă în Conformitate cu Secţiunea 3.2 a Principiilor de Confidenţialitate Australiene (APPs)

Kaufland Australia Pty Ltd.

ABN: 86 616 591 667

327 Ferntree Gully Road, Mount Waverley 3149

Telefon: 03 9863 6340

Email: recruiting@kaufland.com.au

2. Formularul de Contact/E-mail/Număr de telefon

Scopul Procesării Datelor şi Temeiul Juridic:

Informaţiile personale pe care le furnizaţi prin completarea formulalelor de contact, a apelurilor telefonice sau a comunicărilor prin e-mail vor fi tratate confidenţial. Noi folosim datele dumneavoastră exclusiv în scopul specific al procesării cererii dumneavoastră. Temeiul juridic al acestei prelucrări de date este reprezentat de Secţiunea 3.2 APPs deoarece este în mod rezonabil necesar ca Grupul Kaufland să răspundă solicitărilor clienţilor pentru a menţine şi promova mulţumirile acestora. Tipul de date pe care îl colectăm depinde de tipul de relație pe care o aveți cu noi, dar este posibil să includă numele dumneavoastră, data nașterii, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail.

Beneficiari/Categorii de Beneficiari:

De principiu, nu transferăm datele către terţe părţi în afara Grupului Kaufland. Cu toate acestea, în cazuri excepţionale, datele sunt prelucrate de către cei care procesează date în numele nostru, în Australia și în afara acesteia. Aceşti furnizori de servicii sunt atent selectaţi, controlaţi de către Grupul Kaufland şi obligaţi contractual să respecte standardele specifice de confidenţialitate a datelor. Cu toate acestea, în ciuda acestor pași rezonabili, nu este întotdeauna posibil să vă asigurați că terții respectă legile privind confidențialitatea și nu veți recurge împotriva noastră pentru astfel de încălcări din partea vreunui procesator de date.

Mai mult decât atât, ar putea fi necesar ca noi să redirecţionăm fragmente din cererea dumneavoastră către alte societăţi ale Kaufland în Australia și în afara acesteia (de exemplu, societatea Kaufland la care se referă solicitarea dumneavoastră) pentru a procesa cererea dumneavoastră. În aceste cazuri, însă, cererea va fi trecută sub anonimat în prealabil, astfel încât respectiva societate Kaufland nu va putea să trimită cererea înapoi către dumneavoastră. În cazuri individuale, dacă este necesar să transmitem mai departe informaţiile dumneavoastră personale, vă vom informa înainte pentru a obţine consimţământul dumneavoastră.

Perioada de Păstrare/Criterii pentru Definirea Perioadei de Păstrare:

Toate datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi prin întrebări prin intermediul acestui website sau prin e-mail vor fi şterse sau trecute sub anonimat în cel mult 2 ani după răspunsul final către dumneavoastră. Motivarea pentru perioada de păstrare de 2 ani este faptul că, de obicei, vizitatorii website-ului contactează Grupul Kaufland de mai multe ori referitor la aceeaşi problemă, uneori chiar şi după ce s-a primit răspunsul. De aceea trebuie să putem face referire la corespondenţa anterioară. Din experienţa noastră, de obicei nu există întrebări suplimentare la răspunsurile noastre după această perioadă. Vă puteți retrage consimțământul, păstrând datele dumneavoastră personale în orice moment.

3. Sistemul Online de Candidaturi

Grupul Kaufland caută permanent angajaţi calificaţi şi motivaţi. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că aplicaţiile care sunt transmise prin e-mail sunt trimise către noi necriptate. De aceea vă rugăm să folosiţi exclusiv sistemul nostru online de aplicaţii. În sistemul nostru online pentru candidaturi există două modalități prin care poți aplica. Vă puteți înregistra/autentifica și crea propriul profil cu o parolă personală. Prin urmare, în acest caz puteți vizualiza statusul candidaturii tale, puteți trimite documente, puteți modifica datele mai târziu sau vă puteți retrage aplicația. Dacă trimiteți candidatura fără înregistrare/autentificare, veți trimite doar datele necesare pentru candidatură, dar nu veți avea acces direct la aplicația dumneavoastră. La solicitarea dumneavoastră, puteți vizualiza, edita și gestiona profilul personal aici. Acest lucru este posibil în orice moment prin solicitarea unei parole (dând click pe “Am uitat parola” și introducerea ulterioară a adresei dumneavoastră de e-mail). Pentru ambele modalități de candidatură, aceleași date și informații vor fi colectate și trimise către noi.

Scopul Procesării Datelor, Temeiul Juridic/Modul de Operare:

Puteţi crea profile cu parolă personală în sistemul nostru online de aplicaţii sau să ne trimiteți datele dumneavoastră fără autentificare. Toate informaţiile şi ataşamentele pe care le salvaţi şi le trimiteţi împreună cu o aplicaţie vor fi folosite strict în scopul procesării candidaturii trimise. Prelucrarea informaţiilor solicitanţilor în Australia este reglementată de Legea privind confidențialitatea datelor din 1988 (Privacy Act 1988 Cth), iar Grupul Kaufland tratează aceste informaţii în conformitate cu standardele de confidenţialitate stabilite în Apps. Subclauza 3.2 APP stipulează faptul că informaţiile cu caracter personal pot fi colectate doar dacă sunt în mod rezonabil necesare sau dacă sunt legate direct de una sau mai multe funcţii sau activităţi ale entităţii. Kaufland îşi propune să angajeze noi salariaţi şi este în mod rezonabil necesar să fie colectate informaţiile personale pentru a face acest lucru posibil. Informaţiile obţinute se referă la informaţiile necesare pentru a determina dacă un candidat este calificat şi ar putea îndeplini cerinţele postului.

Dacă bifați caseta din profilul dumneavoastră online, confirmând că sunteți de acord ca profilul dumneavoastră să fie vizibil (consultați capitolul de mai jos Beneficiarii / Categoriile de Beneficiari), datele aplicației și atașamentele dvs. pot fi, de asemenea, folosite de Grupul Kaufland pentru a evalua potrivirea dvs. pentru alte posturi din cadrul Kaufland Grup.

Dacă vă daţi de asemenea acordul pentru această procesare secundară a datelor dumneavoastră, Subclauza 6.1 lit. a din APP este temeiul legal în baza căruia se procesează aplicaţia dumneavoastră. Noi folosim o metode de criptare pentru transmiterea online a datelor aplicaţiei dumneavoastră în acest sistem, astfel încât datele dumneavoastră sunt protejate împotriva accesului neautorizat.

Beneficiari/Categorii de Beneficiari:

Fără consimţământul sau depunerea unei aplicaţii specifice, datele din profilul dumneavoastră pot fi vizualitate numai de dumneavoastră.

Recrutorii responsabili de o funcţie disponibilă nu vor avea acces la datele aplicaţiei dumneavoastră până ce nu creaţi şi nu depuneţi o aplicaţie specifică prin intermediul profilului dumneavoastră. Profilul dumneavoastră va fi luat în considerare numai pentru alte locuri de muncă disponibile în cadrul Grupului Kaufland, care sunt relevante calificărilor şi intereselor dumneavoastră, dacă ne acordaţi un consimţământ specific în sistem (prin bifarea unei căsuţe care să indice cui ar trebui să fie vizibil profilul dumneavoastră). În plus, nu vom redirecţiona niciodată aplicaţia dumneavoastră unor terţe părţi din afara Grupului Kaufland.

Datele dumneavoastră pot fi de asemenea transferate unui destinatar din străinătate dacă aplicaţi pentru posturi vacante internaţionale în cadrul Kaufland sau dacă v-aţi dat consimţământul în mod expres ca profilul dumneavoastră să fie inclus într-o bază comună de aplicaţii, astfel încât recrutorii din toate ţările Kaufland să poată verifica datele dumneavoastră pentru a corespunde posturilor vacante. În aceste cazuri, temeiul legal pentru transferul de date este reprezentat de consimţământul dumneavoastră pentru a utiliza datele dumneavoastră în scop secundar, în conformitate cu Subclauza 6.1 lit.a APP.

Perioada de Păstrare/Criterii pentru Definirea Perioadei de Păstrare:

După finalizarea procesului de aplicare, datele unei anumite aplicaţii vor fi trecute sub anonimat ȋn concordanţă cu legile naţionale aplicabile. În Australia, datele candidatului vor fi trecute sub anonimat după 90 de zile.

Profilul dumneavoastră ȋn sistemul nostru online de aplicaţii şi datele stocate ȋn acesta rămân stocate ȋn sistem indiferent dacă există o aplicaţie activă concretă sau nu. Acest lucru vă conferă oportunitatea de a aplica online şi la alte posturi ȋn cadrul Grupului Kaufland. Dacă nu există aplicaţii active şi profilul dumneavoastră a fost inactiv pentru o perioadă de 12 luni, atunci profilul dumneavoastră va fi şters automat.

Cu toate acestea, puteți șterge profilul și datele dumneavoastră personale privind candidatura/candidaturile în orice moment. Dacă prelucrați o cerere la acel moment, cererea dvs. va fi retrasă.

4. Agentul de Job-uri

O dată ce aţi introdus un nume de post şi/sau locaţia corespunzătoare intereselor dumneavoastră ȋn câmpul de căutare, puteţi solicita ca Agentul nostru de Locuri de Muncă să vă trimită oferte de posturi corespunzătoare prin e-mail. Puteţi specifica cât de des sau cât de rar vreţi ca e-mailurile să fie trimise. Când solicitaţi un Agent Kaufland de Locuri de Muncă ca serviciu de informare, scopul procesării datelor este de informa abonaţii despre posturi vacante ȋn cadrul Grupului Kaufland ȋn scopul facilitării/pregătirii posibilelor aplicaţii. Temeiul legal pentru procesarea datelor ȋn scopul trimiterii Buletinelor Informative despre Posturi este consimţământul dumneavoastră ȋn conformitate cu Subclauza 6.1 lit. a APP.

Dacă vă ȋnregistraţi pentru Agentul gratis Kaufland de Locuri de Muncă, sunteţi de acord cu procesarea adresei dumneavoastră de e-mail şi a criteriilor posturilor pe care le-aţi oferit (ex. locaţia, poziţia sau orele de lucru). Adresa dumneavoastră de e-mail şi criteriile postului nu vor fi partajate. Puteţi revoca consimţământul dumneavoastră ȋn orice moment prin autentificarea cu profilul dumneavoastră şi ştergerea agentului de locuri de muncă.

5. Procesarea Datelor Când se Foloseşte Funcţia de „Partajare”

În scopul protejării datelor, am decis ȋn mod deliberat să nu integrăm ȋn sistemul nostru online de aplicaţii funcţia de „partajare” pe care o au diferite reţele de socializare ca plug-in social. Prin urmare, funcţiile de „partajare” incluse ȋn această pagină sunt implementate doar ca link-uri. Link-urile doar deschid paginile reţelelor de socializare ȋntr-o nouă fereastră de navigare. Prin simpla evocare a acestei pagini, nu sunt transmise datele către furnizorii diferitelor reţele media de socializare. Profilarea de către terţe părţi este astfel exclusă. Cu toate acestea, nu ne dorim să respingem oportunitatea acelor utilizatori care ar dori să „partajeze” postarea noastră de locuri de muncă cu reţeaua lor de socializare. De aceea, doar dacă apăsaţi butonul respectiv de „partajare” se face transferul de date către furnizorul reţelei de socializare pe care ati ales-o.

Scopul Procesării Datelor/Temeiul Juridic:

Subclauza 3.2 APP stipulează faptul că informaţiile personale pot fi colectate dacă este necesar ȋn mod rezonabil sau ȋn legătură directă cu una sau mai multe funcţii sau activităţi ale entităţii. Oferind candidaţilor oportunitatea de a partaja voluntar postările de locuri de muncă pe mediile de socializare, Grupul Kaufland atinge un număr mai mare de persoane care ar putea fi interesate de un post disponibil, ceea ce ajută Grupul Kaufland să ajungă la o audienţă mai mare şi să recruteze angajaţi de calitate.

Beneficiari/Categorii de Beneficiari:

„Partajarea” conţinutului website-ului semnifică faptul că anumite date pot fi transferate către furnizorul website-ului mediului de socializare, ca de exemplu:

- Adresa website-ului nostru

- Data şi ora accesării website-ului sau apăsarea butonului de „partajare”

- Informaţii despre browser şi sistemul de operare folosit

- Adresa curentă de IP

- Conţinutul pe care ȋl partajaţi

Conţinutul partajat (postări de locuri de muncă) poate fi vizualizat şi de către alţi utilizatori ai aceleiaşi reţele de socializare media, ȋn funcţie de setările de protecţie a datelor pe care le aveţi ȋn contul dumneavoastră. Dacă sunteţi deja logat ȋn reţeaua asociată de socializare când apăsaţi butonul de „partajare”, furnizorul acesteia este de asemenea capabil să determine numele dumneavoastră de utilizator şi, dacă este necesar, numele dumneavoastră real din datele de mai sus. Aceste date pot fi potenţial procesate de către furnizorul internaţional. Noi nu avem nici o influenţă asupra măsurii, tipului şi scopului prelucrării datelor de către furnizor. Vă rugăm să aveţi ȋn vedere faptul că furnizorii reţelelor de socializare media cu datele de mai sus sunt destul de capabili să creeze pseudonime şi chiar şi profile individualizate de utilizator. Vă rugăm să fiți conștienți că nu suntem responsabili pentru politicile sau practicile de confidențialitate ale site-urilor terțe sau ale platformelor de rețea socială și interacțiunile dvs. cu orice caracteristici de social media sunt reglementate de politicile și practicile de confidențialitate ale entităților de găzduire.

Perioada de Păstrare/Criterii pentru Definirea Perioadei de Păstrare:

Durata de timp ȋn care este afişat conţinutul partajat depinde de setările de confidenţialitate şi de politicile de confidenţialitate ale contului de pe reţeaua de socializare media. Grupul Kaufland nu are control asupra acestui fapt.

6. Folosirea Cookie-urilor

Aşa-numitele "cookie-uri" sunt folosite în sistemul nostru online de aplicaţii. Cookie-urile sunt fişiere text mici care sunt trimise de la serverul nostru web către dispozitivul dumneavoastră (PC, notebook, smartphone sau tabletă), când intraţi pe website-ul nostru şi sunt stocate acolo în browser-ul de internet. Cookie-urile folosite pot îndeplini diferite funcţii. Următoarele subsecţiuni vă informează în legătură cu scopurile individuale ale diferitelor cookie-urilor ce pot fi folosite.

Vă puteţi seta de asemenea browser-ul să vă informeze când cookie-urile sunt puse. Această procedură ajută la utilizarea cookie-urilor în mod transparent. Puteţi ajusta de asemenea setările browser-ului astfel încât să nu accepte cookie-uri în general sau să respingă cookie-uri de la furnizori individuali. Totuşi, am dori să subliniem că acest lucru ar putea afecta funcţionalitatea sistemului nostru online de aplicaţii.

6.1. Utilizarea Indeed Conversation Tracking

Acest site utilizează și un instrument de analiză web al companiei Indeed (Indeed Ireland Operations, Ltd., Strada Stephen's Green, nr. 124, Dublin 2, Irlanda). Pentru analiza utilizării paginii web şi a Indeed.com (dacă este cazul), Indeed va colecta şi evalua anumite date, pe care le transmite browser-ul tău. Printre datele colectate se numără şi numărul de click-uri al utilizatorului, începând cu deschiderea anunţului de recrutare și până la încheierea procesului de aplicare, adică trimiterea formularului de aplicare. Pentru a colecta aceste date, Indeed poate să folosească unul sau mai multe cookies. Adresa IP repartizată la momentul respectiv calculatorului tău, precum şi un indicativ specific browser-ului tău se transmit, de asemenea. Adresa IP este folosită cu scopul recunoaşterii sesiunii şi pentru geo-localizare (până la nivel de oraş).

Scopul Procesării Datelor/Temeiul Juridic:

Următoarele informaţii sunt colectate atunci când este folosit sistemul nostru online de aplicaţii:

- Adresa de e-mail criptată şi ID-ul utilizatorului

- Completarea automată a adresei de e-mail.

Aceste informaţii sunt cerute de către sesiunea de cookie-uri pentru funcţionalitatea căutării locurilor de muncă. Datele colectate nu sunt folosite pentru a identifica vizitatorul website-ul în mod personal. Datele de utilizare stocate în cookie-uri nu sunt de asemenea combinate cu datele personale care vizează deţinătorul pseudonimului.

Temeiul legal al acestei procesări de date, stocarea şi folosirea cookie-urilor este Subclauza 3.2 APP. Kaufland Australia foloseşte cookie-uri pentru ca experienţa website-ului să fie mai plăcută. Având un sistem de aplicaţie online prietenos ajută ca procesul de aplicare să fie mai uşor pentru candidaţii eligibili.

Perioada de Păstrare/Criterii pentru Definirea Perioadei de Păstrare:

Sesiunile de cookie-uri sunt şterse la sfârşitul sesiunii de Internet (atunci când se ȋnchide browser-ul).

7. Criptarea și securitatea informațiilor personale

Ne luăm măsuri de securitate tehnice şi organizaţionale pentru a vă proteja datele cât mai cuprinzător posibil ȋmpotriva accesului neautorizat. În plus faţă de protejarea mediului de operare, folosim de asemenea şi metode de criptare. Informaţiile pe care ni le furnizaţi sunt transmise ȋn formă criptată folosind un protocol SSL (Secure Socket Layer) şi autentificat pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare a datelor de către terţi. Puteţi verifica faptul că datele dumneavoastră sunt criptate prin simbolul blocare ȋn bara de status a browser-ului dumneavoastră şi prin linia de adresă care ȋncepe cu „https”.

În timp ce ne străduim să oferim un mediu online sigur, există riscuri inerente asociate cu transmiterea informațiilor prin internet și nu se poate garanta nici o transmitere a datelor pe internet. Prin urmare, nu putem garanta securitatea informațiilor pe care ni le furnizați pe internet și le faceți pe riscul dumneavoastră. Vă recomandăm să păstrați confidențialitatea parolelor și a detaliilor contului utilizate pe site-ul nostru web. Nu vom fi răspunzători pentru daune, pierderi sau cheltuieli suferite din cauza nerespectării confidențialității parolei și a detaliilor contului.

8. Transferurile de date către UE

În prezent, Grupul Kaufland găzduieşte centrul său de date ȋn Weinsberg, Germania, unde sunt stocate toate datele colectate de către Grupul Kaufland, inclusiv datele din Australia. În Germania (şi ȋn UE), colectarea şi stocarea datelor cu caracter personal sunt guvernate de Legea privind Protecţia Generală a Datelor (GDPR). Această reglementare protejează datele cu caracter personal ȋntr-o manieră cel puţin substanţial similară cu APP şi indivizii pot accesa protecţia oferită de lege, după cum este cerut ȋn Subclauza 8.2 para. a lit. i şi ii APP.

9. Drepturile dumneavoastră ca persoană vizată a datelor

Conform APP, aveţi diverse drepturi ca individ ale cărui date sunt colectate, stocate sau utilizate. Secţiunile anterioare ale acestei reglementări au explicat datele care sunt colectate prin sistemul online de aplicaţii şi cum Grupul Kaufland va folosi aceste date. Secţiunea 10 conţine informaţii referitoare la persoanele pe care le puteţi contacta ȋn cazul ȋn care aveţi ȋntrebări, dacă v-au fost ȋncălcate datele sau pentru a solicita accesul la datele dumneavoastră. Dacă, pentru orice motiv, nu sunteţi mulţumit de răspunsul referitor la protecţia datelor dumneavoastră primit de la Grupul Kaufland, puteţi contacta Oficiul Comisarului Australian pentru Informaţii.

După cum este stipulat ȋn Secţiunea 8, datele dumneavoastră sunt transferate către serverele Grupului Kaufland localizate ȋn Uniunea Europeană, ceea ce ȋnseamnă faptul că aveţi diverse drepturi adiţionale cu privire la datele dumneavoastră ȋn conformitate cu Legea privind Protecţia Generală a Datelor (GDPR). În conformitate cu:

Art. 15 para. 1 GDPR – aveţi dreptul de a primi informaţii, ȋn orice moment şi gratuit, privind datele dumneavoastră cu caracter personal stocate de către entitatea Grupului Kaufland la care aplicaţi,

Art. 16 GDPR – aveţi dreptul de a solicita corectarea datelor incorecte stocate ȋn legătură cu dumneavoastră.

Art. 17 GDPR – aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor dacă nu mai avem dreptul de a stoca datele (ex. pentru că datele nu mai sunt necesare pentru decizia de angajare sau pentru că revocaţi consimţământul).

Art. 18 GDPR - aveţi dreptul de a solicita constrângerea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Art. 20 GDPR – Dacă aţi furnizat datele procesate chiar dumneavoastră, aveţi dreptul de a transfera datele.

Art. 21 GDPR – Dacă procesarea datelor se bazează pe interese legitime în conformitate cu Art. 6 para. 1 e) sau f) GDPR, aveţi dreptul de a obiecta. Dacă obiectaţi împotriva procesării datelor, aceasta nu va mai avea loc în viitor. Aceasta nu se aplică dacă persoana vizată poate dovedi motive obligatorii demne de protecţie pentru o prelucrare ulterioară, care depăşesc interesele persoanei vizate în opoziţie.

Dacă procesarea datelor se bazează pe un consimţământ în temeiul Art. 6 para. 1 a) sau Art. 9 para. 2 a) DSGVO, puteţi revoca consimţământul dumneavoastră oricând, cu efecte pe viitor. Legalitatea procesării anterioare nu va fi afectată de acestea. Vă rugăm să reţineţi că revocarea consimţământului dumneavoastră va avea ca rezultat ştergerea imediată a profilului dumneavoastră din sistemul nostru online de aplicaţii şi toate aplicaţiile vor fi retrase şi, în consecinţă, trecute sub anonimat.

În cazurile menţionate mai sus, în cazul unor întrebări deschise sau în cazul reclamaţiilor, vă rugăm să contactaţi responsabilul de protecţia datelor în scris sau prin e-mail. Orice persoană ale cărei date sunt procesate are dreptul de a face un apel către o autoritate de supraveghere din UE, fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, dacă persoana vizată consideră că procesarea datelor cu caracter personal cu privire la el sau ea este contrar GDPR (Articolul 77 GDPR). Persoana vizată îşi poate exercita acest drept în faţa unei autorităţi de supraveghere din Statul Membru al UE în care el/ea locuieşte, munceşte sau este suspectat că a comis o infracţiune.

10. Datele de contact ale responsabililor cu Protecţia Datelor

Dacă aveţi o problemă privind protecţia datelor sau dacă aţi dori să accesaţi datele procesate de către Grupul Kaufland, puteţi contacta responsabilii de protecţia datelor ai societăţilor individuale Kaufland folosind următoarele date de contact:

Australia

Kaufland Australia Pty Ltd.

ABN: 86 616 591 667

327 Ferntree Gully Road, Mount Waverley 3149

Telefon: 03 9863 6340

Email: recruiting@kaufland.com.au

Bulgaria

E-Mail: dataprotection@kaufland.bg

Adresa:

1A Skopje Str

1233, Sofia

Croaţia

E-mail: gdpr@kaufland.hr

Adresa:

Kaufland Hrvatska k.d.

În atenția departamentului Protecția Datelor

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

Republica Cehă

e-mail: oou@kaufland.cz

Adresa poştală:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

Germania

datenschutz@kaufland.de

Adresa poştală:

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

În atenția Departamentului de Protecția Datelor Kaufland

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

Polonia

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

e-mail: daneosobowe@kaufland.pl

Adresa: al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

România

E-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

Adresa poștală:

Kaufland România, Bd. Barbu Văcărescu 120-144, sectorul 2 , București

În atenția departamentului de Protecția Datelor

Slovacia

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

În atenția departamentului Juridic şi de Conformitate

Adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

E-mail: dataprotection@kaufland.sk