Zasady ochrony danych osobowych naszego elektronicznego systemu rekrutacyjnego (online)

Ochrona danych osobowych stanowi ważny wyznacznik naszej jakości, zarówno wobec klientów, jak i kandydatów do pracy oraz naszych pracowników. Aby jeszcze skutecznej chronić dane osobowe kandydatów do pracy, udostępniliśmy Państwu nasz elektroniczny portal rekrutacyjny. Poniższe zasady ochrony danych osobowych zostały opracowane w celu przejrzystego poinformowania Państwa o sposobie zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Kaufland w przypadku korzystania z elektronicznego systemu rekrutacyjnego (online) oraz wizyty na naszej stronie internetowej.

Podstawę prawną w zakresie ochrony danych osobowych stanowi w szczególności „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” – w skrócie RODO.

I Kraje należące do Unii Europejskiej

Wskazówka: II Kraje, które nie należą do Unii Europejskiej, znajdują się na końcu zestawienia

1. Dane Administratora Danych Osobowych

- W przypadku Niemiec

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

Telefon: 07132/ 9400

E-mail: karriere@kaufland.de

- W przypadku Czech

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

Telefon: +420 251 05 1111

E-mail: personal@kaufland.cz

- W przypadku Słowacji

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Siedziba: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

Telefon: 02/49 59 02 00

E-Mail: service@kaufland.sk

- W przypadku Chorwacji

Kaufland Hrvatska k.d.

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 2353-555

E-mail: karijera@kaufland.hr

- W przypadku Polski

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

Telefon: 71/ 37 70 100

E-mail: service@kaufland.pl

- W przypadku Rumunii

Kaufland România SCS

B-dul Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2

București, CP 020284

Telefon: 0372 090 000

E-mail: recrutare@kaufland.ro

- W przypadku Bułgarii

Кауфланд България ЕООД & КОКД

ул.“Скопие“ 1А

1233 София

Тelefon: +359 28125000

E-Mail: recruitment@kaufland.bg

2. Formularz kontaktowy/kontaktowy adres e-mail/połączenia telefoniczne

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu opracowania Państwa zapytania. Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kaufland wynika z chęci odpowiedzi na Państwa zapytania. Zachowujemy całkowitą poufność danych osobowych przekazywanych przez Państwa w formularzach kontaktowych, podczas połączeń telefonicznych lub podczas kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Przekazywanie danych stronom trzecim spoza Grupy Kaufland jest praktycznie wykluczone. W drodze wyjątku dane w naszym imieniu mogą być przetwarzane przez naszych zleceniobiorców (podmioty przetwarzające). W takim wypadku kontrahenci są starannie wybierani oraz kontrolowani zgodnie z art. 28 RODO.

Ponadto może okazać się konieczne przekazanie informacji z Państwa zapytania do innych spółek z Grupy Kaufland. W miarę możliwości Państwa zapytanie zostanie wcześniej zanonimizowane, tak aby strona trzecia nie mogła Państwa zidentyfikować. W niektórych przypadkach może jednak okazać się konieczne ujawienie Państwa danych osobowych w celu opracowania Państwa zapytania.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania: Wszelkie dane osobowe, które podali nam Państwo w zapytaniach, zostaną przez nas usunięte albo całkowicie zanonimizowane najpóźniej 90 dni po udzieleniu Państwu ostatecznej odpowiedzi. Okres przechowywania przez 90 dni wiąże się z tym, że po otrzymaniu odpowiedzi na pytanie mogą się Państwo ponownie z nami skontaktować, a wówczas będziemy musieli odnieść się do poprzedniej korespondencji. Z naszego doświadczenia wynika, że po 90 dniach nie otrzymujemy już dodatkowych pytań do udzielonych przez nas odpowiedzi. W przypadku dochodzenia swoich praw drogą sądową, dane osoby zainteresowanej będą przechowywane przez 3 lata od momentu otrzymania ostatecznej decyzji i będą stanowić dowód na to, że wszystkie informacje zostały udzielone w sposób wyczerpujący oraz wszystkie wymogi prawne zostały spełnione.

3. Elektroniczny system rekrutacyjny (online)

Kaufland stale poszukuje wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników. Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, prosimy zwrócić uwagę na to, że aplikacje przesyłane nam za pośrednictwem e-maili otrzymujemy od Państwa w formie niezaszyfrowanej. W związku z tym zdecydowanie zalecamy korzystać wyłącznie z naszego elektronicznego systemu rekrutacyjnego, który działa w trybie online.

W elektronicznym systemie rekrutacyjnym są dwie możliwości aplikowania. Mogą Państwo się zalogować i założyć własny profil wraz z hasłem. Dzięki temu mają Państwo wgląd do wysłanych aplikacji oraz mają Państwo możliwość przesyłania dokumentów aplikacyjnych, dokonywania zmian w profilu lub wycofania swojej kandydatury z procesu. W przypadku, gdy aplikują Państwo bez wcześniejszego logowania, konieczne jest przekazanie jedynie wymaganych danych, ale wiąże się to z brakiem bezpośredniego dostępu do wysłanej aplikacji. Jednak i w tym przypadku istnieje możliwość przeglądania, edytowania i zarządzania swoim profilem. W tym celu należy poprosić o hasło (Rejestracja/Logowanie: należy wybrać „nie pamiętasz hasła?” i podać adres E-mail). W obu przypadkach dot. sposobu aplikowania te same dane są zbierane i przetwarzane.

Cel przetwarzania danych / podstawa prawna oraz sposób działania:

W naszym elektronicznym systemie rekrutacyjnym mogą Państwo stworzyć swój profil zabezpieczony hasłem lub przekazać nam dane bez konieczności logowania się. Wszelkie informacje i załączniki, przechowywane przez Państwo oraz wysyłane wraz z aplikacją, będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji i rozpatrzenia przydatności kandydata na dane stanowisko. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:

- W przypadku Niemiec

§ 26 ust. 1 zdanie 1 Federalnej ustawy o ochronie danych w nowej wersji w związku z art. 88 RODO.

- W przypadku Czech

Art. 88 RODO

- W przypadku Słowacji

Art. 11 Ustawy nr 311/2001 – Kodeks pracy w związku z art. 88 RODO

- W przypadku Chorwacji

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO

- W przypadku Polski

Art. 221 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 (b) RODO

- W przypadku Rumunii

§ 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- W przypadku Bułgarii

Art. 88 RODO.

Ponadto jeżeli udzielą Państwo odrębnej zgody, wówczas to art. 6 ust. 1 lit. a) RODO będzie stanowić podstawę prawną do dalszego przetwarzania danych osobowych, zawartych w Państwa aplikacji. W ramach systemu rekrutacyjnego stosujemy procedurę szyfrowania, w związku z czym Państwa dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Odbiorcy / kategorie odbiorców: Bez udzielenia odrębnej zgody lub wysłania konkretnej aplikacji dane znajdujące się na Państwa profilu będą dostępne do wglądu tylko dla Państwa. Po utworzeniu profilu i wysłaniu aplikacji przez kandydata, nasz rekruter odpowiedzialny za dany proces rekrutacyjny otrzyma wgląd w dane aplikacyjne. Kandydat może być brany pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych grupy Kaufland wyłącznie wtedy, gdy udzieli na to swojej zgody (w formie zaznaczenia w systemie, dla kogo profil może być widoczny). Poza tym Państwa aplikacja nie będzie nigdy przekazywana osobom trzecim spoza grupy Kaufland.

Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych do krajów spoza Unii Europejskiej, chyba że aplikują Państwo na stanowiska w Kaufland poza UE lub wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na włączenie Państwa profilu do bazy aplikacji W takiej sytuacji rekruterzy ze wszystkich państw, w których jest obecny Kaufland, będą mieli dostęp do Państwa aplikacji. W takim przypadku podstawę prawną przekazania danych osobowych stanowi Państwa zgoda wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przechowywania / kryteria określania okresu przechowywania: Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane zawarte w konkretnej aplikacji zostaną usunięte lub zanonimizowane w poniższych terminach:

- W przypadku Niemiec, Czech i Polski
po 90 dniach.

- W przypadku Chorwacji, Rumunii i Słowacji
po 365 dniach od dnia zakończenia postępowania związanego z zatrudnieniem i postępowania rekrutacyjnego, a usunięcie w terminie jednego roku od upływu tego samego terminu.

- W przypadku Bułgarii
po 180 dniach.

Państwa profil w naszym systemie rekrutacyjnym oraz zgromadzone w nim dane będą przechowywane w systemie, niezależnie od konkretnej, aktywnej aplikacji, dzięki czemu mają Państwo możliwość ubiegania się również o inne stanowiska w Kaufland. Państwa profil zostanie automatycznie usunięty, jeżeli przez pewien czas był on nieaktywny oraz jeżeli nie uczestniczą Państwo w tym okresie w żadnych nowych procesach rekrutacyjnych.

Usunięcie profilu nastąpi:

- W przypadku Niemiec i Polski
po 90 dniach.

- W przypadku Bułgarii
po 180 dniach.

- W przypadku Czech, Chorwacji, Rumunii i Słowacji
po 12 miesiącach.

Mogą Państwo również w każdej chwili usunąć swój profil samodzielnie. W takim przypadku gdy kandydat uczestniczy w procesie rekrutacyjnym, jego aplikacja zostanie wycofana, a profil usunięty.

4. Newsletter – osobisty agent pracy

Mają Państwo możliwość wprowadzić w naszej wyszukiwarce miejsce pracy lub stanowisko, które Państwa interesuje. Wówczas będą Państwo otrzymywać pocztą elektroniczną informacje o aktualnych ofertach pracy. Informacje te będą przesyłane zgodnie z wybraną przez Państwa częstotliwością. Celem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest informowanie użytkowników o aktualnych ofertach pracy w Kaufland, zaś podstawę prawną wysyłki takiego newslettera stanowi Państwa zgoda wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeżeli zapiszą się Państwo na bezpłatny newsletter – osobistego agenta pracy, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas swojego adresu e-mail oraz dobrowolnie przekazanych informacji na temat wskazanych przez Państwa kryteriów dotyczących preferowanej pracy (na przykład: zakres wykonywanych czynności, rodzaj zatrudnienia czy czas pracy), aby w ten sposób pocztą elektroniczną móc informować o pasujących do wskazanych kryteriów ofertach pracy. Powyżej wskazanych danych nie będziemy przekazywać do innych podmiotów. W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę poprzez zalogowanie się na swoim profilu oraz usunięcie osobistego agenta pracy.

5. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku korzystania z funkcji „Udostępnij“

Chcąc zapewnić jak najwyższy stopień Państwa ochrony danych osobowych co do zasady zdecydowaliśmy się nie stosować na naszej stronie funkcji „Udostępnij” na różnych portalach społecznościowych, czyli tzw. wtyczek społecznościowych (ang. Social Plugin). Z tego powodu funkcja „Udostępnij” może być realizowana na naszej stronie poprzez link, który przekierowuje do nowego okna na stronie portalu społecznościowego. Otwarcie tej strony nie powoduje przekazania żadnych danych do operatora portalu społecznościowego. Nie chcielibyśmy jednak odbierać takiej możliwości osobom odwiedzającym naszą stronę, które chętnie korzystają z funkcji „Udostępnij”. Dopiero po świadomym naciśnięciu przycisku „Udostępnij” i zalogowaniu się przez Państwa do portalu społecznościowego, dane zostaną przekazane do jego operatora.

Cel przetwarzania danych / podstawa prawna: Podstawę przetwarzania danych przy korzystaniu z funkcji „Udostępnij“ stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO. Prawnie uzasadniony interes firmy Kaufland wynika z woli zaoferowania użytkownikom naszego portalu skorzystania z opcji „Udostępnij” i uatrakcyjnieniu naszej strony internetowej.

Odbiorcy / kategorie odbiorców: Udostępnienie treści znajdujących się na naszym portalu na portalu społecznościowym przy pomocy funkcji „Udostępnij” powoduje, że do operatora portalu społecznościowego mogą zostać przekazane następujące dane:

·  adres strony internetowej, na której znajduje się aktywowany Social Plugin,

  • data i godzina wejścia na stronę lub naciśnięcia przycisku „Udostępnij”,
  • informacja na temat używanej przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego,
  • Państwa aktualny adres IP,
  • udostępniona przez Państwa treść.

W zależności od wybranych ustawień prywatności na Państwa koncie, wgląd w udostępniane treści mogą mieć również inni użytkownicy danego portalu społecznościowego. Jeżeli w momencie naciśnięcia przycisku „Udostępnij” są Państwo zalogowani na danym portalu społecznościowym, jego operator może w oparciu o wymienione powyżej dane ustalić Państwa nazwę użytkownika i ewentualnie także Państwa imię i nazwisko. Dodatkowo, z uwagi na fakt, że portale społecznościowe wywodzą się ze Stanów Zjednoczonych, informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich (np. do Stanów Zjednoczonych). Zaznaczamy, że nie mamy wpływu na zakres, rodzaj i cel przetwarzania danych przez operatora portali społecznościowego.

Okres przechowywania/kryteria ustalania okresu przechowywania: Czas wyświetlania udostępnionych przez Państwa treści zależy od ustawień prywatności na Państwa koncie na portalu społecznościowym oraz od jego zasad ochrony danych osobowych. Kaufland nie ma na to żadnego wpływu.

6. Stosowanie ciasteczek

W naszym elektronicznym systemie rekrutacyjnym wykorzystujemy tzw. ciasteczka (pliki „cookies”). Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane podczas odwiedzin na naszej stronie z naszego serwera na urządzenie końcowe np. komputer, notebook, smartfon lub tablet, na którym są zapisywane w używanej przez użytkownika przeglądarce internetowej. Pliki cookie mogą spełniać różne funkcje.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby informowała ona o umieszczaniu plików cookies. W ten sposób stosowanie plików cookies stanie się bardziej przejrzyste. Ponadto można tak ustawić przeglądarkę tak, aby nie były akceptowane żadne pliki cookies lub aby przeglądarka odrzucała pliki cookies poszczególnych dostawców. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że może to utrudnić korzystanie z funkcji naszego elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Cel przetwarzania danych / podstawa prawna: W przypadku skorzystania z naszego elektronicznego systemu rekrutacyjnego są gromadzone poniższe informacje:

- zaszyfrowany adres e-mail oraz ID użytkownika,

- automatyczne uzupełnianie adresu e-mail.

Takie informacje są wymagane przez tzw. sesyjne pliki cookies, aby zapewnić funkcję wyszukiwania stanowisk pracy. Zgromadzone dane nie są wykorzystywane do tego, aby identyfikować osoby odwiedzające naszą stronę internetową. Dane zapisane w ciasteczkach nie są też łączone z innymi danymi osobowymi.

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych, przechowywania danych oraz korzystania z ciasteczek stanowi:

- W przypadku Niemiec

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- W przypadku Czech

Ustawa nr 127/2005 zbioru ustaw w sprawie komunikacji elektronicznej

- W przypadku Słowacji

§ 55 punkt 5 Ustawy nr 351/2011 w sprawie komunikacji elektronicznej.

- W przypadku Chorwacji

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- W przypadku Polski

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- W przypadku Rumunii

Art. 8 Ustawy 506/2004.

- W przypadku Bułgarii

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przechowywania / kryteria określania okresu przechowywania: Sesyjne pliki cookie są usuwane zawsze po zakończeniu sesji internetowej, czyli po zamknięciu przeglądarki.

6.1 Zastosowanie Indeed Conversion Tracking

Ta strona korzysta również z narzędzia do analityki internetowej firmy Indeed (Indeed Ireland Operations, Ltd., 124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Ireland).

Aby analizować korzystanie z tej witryny oraz strony Indeed.com (jeśli dotyczy), niektóre dane dotyczące użytkowania, które przekazywane są przez przeglądarkę, będą pobierane i oceniane przez Indeed.

Do danych dotyczących użytkowania należy postępowanie użytkownika podczas kliknięcia począwszy od wywołania ogłoszenia o pracę, po zakończenie procesu aplikowania, łącznie z wysłaniem aplikacji.

By móc zgromadzić dane dotyczące użytkowania, Indeed może używać jednego lub więcej plików cookies.

Ponadto zostanie przesłany adres IP przypisany do urządzenia w danym momencie, jak również charakterystyczny dla przeglądarki identyfikator. Adres IP wykorzystywany jest wyłącznie w celu identyfikacji sesji oraz geolokalizacji (do poziomu miasta).

7. Szyfrowanie

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem. Wykorzystując 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer) dokładamy wszelkich starań, by uniemożliwić osobom niepowołanym dostęp do przekazanych nam danych osobowych. Najłatwiej stwierdzić uaktywnienie protokołu SSL sprawdzając adres strony podany w przeglądarce internetowej. Powinien się on zaczynać od https.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa:

·  prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,

·  prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,

·  prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 RODO,

·  prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli zostały spełnione warunki z art. 18 RODO,

·  prawo do przenoszenia danych, jeśli spełnione są warunki z art. 20 RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 e) lub f) RODO, wówczas zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej wedle art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, wyrażoną zgodę można w każdym czasie wycofać ze skutkiem na przyszłość, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

Prosimy pamiętać, że odwołanie zgody będzie skutkować tym, że Państwa profil w naszym elektronicznym systemie rekrutacyjnym zostanie niezwłocznie usunięty, a wszystkie aplikacje objęte aktualnie procesem opracowania zostaną wycofane z procesów rekrutacji oraz zanonimizowane.

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych poszczególnych spółek Kaufland można skontaktować się w następujący sposób:

- W przypadku Niemiec

datenschutz@kaufland.de

Adres pocztowy:

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Datenschutzbeauftragter Kaufland Dienstleistung

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

- W przypadku Czech

e-mail: oou@kaufland.cz

Poštovní adresa:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

- W przypadku Słowacji

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Dział prawa i compliance

Adres: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

E-mail: dataprotection@kaufland.sk

- W przypadku Chorwacji

E-mail: gdpr@kaufland.hr

Adres:

Kaufland Hrvatska k.d.

Službenik za zaštitu podataka

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

- W przypadku Polski

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

e-mail: daneosobowe@kaufland.pl

Adres:

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

- W przypadku Rumunii

E-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

Adres pocztowy:

Kaufland România, Bd. Barbu Văcărescu 120-144, sectorul 2 , București

În atenția departamentului Protecția Datelor

- W przypadku Bułgarii

E-Mail: dataprotection@kaufland.bg

Adres:

1A Skopje Str

1233, Sofia

|| Kraje nienależące do Unii Europejskiej

Australia

Organizacja zobowiązana zgodnie z punktem 3.2 australijskich zasad dot. prywatności (dalej APP od ang. Australian Privacy Principles)

Kaufland Australia Pty Ltd.

ABN: 86 616 591 667

327 Ferntree Gully Road, Mount Waverley 3149.

Telefon: 03 9863 6340

Email: recruiting@kaufland.com.au

2. Formularz kontaktowy/kontakt e-mailem/kontakt telefoniczny

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna: Informacje osobowe, które są przekazywane przez użytkownika poprzez wypełnienie naszych formularzy kontaktowych, podczas rozmów telefonicznych lub w trakcie korespondencji pocztą elektroniczną, są traktowane jako poufne. Wykorzystujemy dane użytkownika wyłącznie w określonych celach przetwarzania podania użytkownika. Podstawą prawną niniejszego przetwarzania danych jest punkt 3.2 zasad APP, ponieważ zasadnie konieczne jest, aby Grupa Kaufland odpowiadała na zapytania i wnioski klientów w celu utrzymania i zwiększania ich satysfakcji. Rodzaj zbieranych przez firmę Kaufland danych zależy od wybranej przez użytkownika formy kontaktu, ale najprawdopodobniej będzie to imię i nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres E-mail.

Odbiorcy/Kategorie odbiorców: Z zasady, nie przekazujemy danych stronom trzecim poza Grupę Kaufland. Jednakże, w wyjątkowych wypadkach dane są przetwarzane przez podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, w Australii i za granicą. Niniejsi usługodawcy są dokładnie wybierani, poddawani audytowi przez Grupę Kaufland, a także prawnie zobowiązani do przestrzegania określonych norm prywatności danych. Jednak pomimo podjętych przez nas kroków ostrożności nie możemy zagwarantować, że osoby trzecie zawsze przestrzegają przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zastrzegamy sobie brak możliwości odwołania się do nas w przypadku naruszeń dokonanych przez podmioty przetwarzające Państwa dane.

Ponadto, konieczne może okazać się przekazanie przez nas wypisów z podań użytkowników do innych spółek Kaufland w Australii i za granicą. (np. spółka Kaufland, której dotyczy podanie użytkownika) w celu przetworzenia podania użytkownika. Jednakże, w takich przypadkach, zostanie najpierw zapewniona anonimowość podania, tak, że niniejsze spółki Kaufland nie będą miały możliwości zwrotnego powiązania podania z użytkownikiem. Jeśli w poszczególnych przypadkach konieczne będzie przekazanie informacji osobowych użytkownika, użytkownik zostanie o tym najpierw powiadomiony i niniejsze wymaga uzyskania zgody użytkownika.

Okres zatrzymywania/Kryteria definiowania okresu zatrzymywania Wszystkie dane osobowe, które użytkownik nam przekazuje poprzez zapytania za pomocą naszej strony internetowej lub poczty elektronicznej, zostaną usunięte lub zmienione na anonimowe najpóźniej 2 lata po udzieleniu użytkownikowi ostatecznej odpowiedzi. Przyczyną niniejszego 2 letniego okresu zatrzymywania jest fakt, że odwiedzający stronę internetową często kontaktują się z Grupą Kaufland kilka razy w tej samej kwestii, czasami nawet po otrzymaniu odpowiedzi. Zatem, musimy mieć możliwość odniesienia się do wcześniejszej korespondencji. Z naszego doświadczenia wynika, że zwykle nie występują już żadne dalsze pytania dot. naszych odpowiedzi po upływie niniejszego okresu. W dowolnym momencie istnieje możliwość wycofania zgody na przechowywanie danych osobowych.

3. System składania podań on-line

Grupa Kaufland stale poszukuje wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników. Prosimy zwrócić uwagę, że podania, które są do nas wysyłane za pomocą poczty elektronicznej, zostaną do nas wysłane w postaci zaszyfrowanej. Dlatego też, prosimy wyłącznie o korzystanie z naszego systemu składania podań.

W elektronicznym systemie rekrutacyjnym są dwie możliwości aplikowania. Mogą Państwo się zalogować i założyć własny profil wraz z hasłem. Dzięki temu mają Państwo wgląd do wysłanych aplikacji oraz mają Państwo możliwość przesyłania dokumentów aplikacyjnych, dokonywania zmian w profilu lub wycofania swojej kandydatury z procesu. W przypadku, gdy aplikują Państwo bez wcześniejszego logowania, konieczne jest przekazanie jedynie wymaganych danych, ale wiąże się to z brakiem bezpośredniego dostępu do wysłanej aplikacji. Jednak i w tym przypadku istnieje możliwość przeglądania, edytowania i zarządzania swoim profilem. W tym celu należy poprosić o hasło (Rejestracja/Logowanie: należy wybrać „nie pamiętasz hasła?” i podać adres E-mail). W obu przypadkach dot. sposobu aplikowania te same dane są zbierane i przetwarzane.

Cel przetwarzania danych, podstawa prawna/Tryb działania

W naszym systemie składania podań on-line, użytkownik może stworzyć profil z hasłem osobistym. Wszelkie informacje i załączniki, przechowywane przez Państwo oraz wysyłane wraz z aplikacją, będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji i rozpatrzenia przydatności kandydata na dane stanowisko. W Australii przetwarzanie informacji dot. osób składających podania nie jest objęte prawem ochrony danych; jednakże, w ramach najlepszej praktyki prowadzenia działalności, Grupa Kaufland traktuje niniejsze informacje zgodnie z ustawą o ochronie prywatności z 1988 oraz normami prywatności wskazanymi w zasadach APP. Podpunkt 3.2 zasad APP stanowi, że informacje osobowe mogą być gromadzone, jeśli jest to uzasadnione celach realizacji funkcji lub działalności jednej lub większej ilości podmiotów lub jest bezpośrednio z niniejszym związane. Celem Kaufland jest zatrudnianie nowych pracowników, a zatem zasadnie konieczne jest gromadzenie informacji osobowych, aby ten cel zrealizować. Uzyskiwane informacje to informacje konieczne do ustalenia, czy osoba składająca podanie jest wykwalifikowana i czy spełniałaby wymagania dla danego stanowiska.

Jeśli w swoim profilu kandydata użytkownik zaznaczy, że wyraża zgodę na widoczność swojego profilu dla rekruterów ze wszystkich spółek firmowych (patrz niżej Odbiorcy/Kategorie Odbiorców), dane aplikacyjne i załączniki mogą być również wykorzystywane przez Grupę Kaufland w celu sprawdzenia możliwości przypisania użytkownika do innego stanowiska. Jeśli użytkownik również wyraża zgodę na ponowne przetwarzanie danych, wówczas podpunkt 6.1 litera „a” zasad APP stanowi podstawę prawną dalszego przetwarzania podania użytkownika. Stosujemy metodę szyfrowania dla przesyłania danych z podania przez użytkownika w niniejszym systemie, tak, aby dane użytkownika były chronione przed nieupoważnionym dostępem.

Odbiorcy/Kategorie odbiorców: Bez zgody lub złożenia określonego podania, dane w profilu użytkownika mogą być przeglądane tylko przez użytkownika.

Osoby prowadzące rekrutację, które odpowiadają za dane stanowisko do obsadzenia, nie będą mieć dostępu do danych użytkownika zawartych w podaniu, dopóki użytkownik nie sporządzi i nie złoży określonego podania za pośrednictwem swojego profilu. Profil użytkownika zostanie uwzględniony w zakresie innych ofert pracy w Grupie Kaufland, które są właściwe dla kwalifikacji lub zainteresowań użytkownika, jeśli użytkownik wyda określoną zgodę za pomocą systemu (poprzez zaznaczenie pola wyboru wskazującego, dla kogo profil powinien być widoczny). Dodatkowo, nigdy nie przesyłamy podania użytkownika do stron trzecich spoza Grupy Kaufland.

Dane użytkownika mogą również zostać przekazane do zagranicznego odbiorcy, jeśli użytkownik składa podanie dotyczące międzynarodowej oferty pracy w Kaufland lub jeśli wyraźnie wydał swoją zgodę, aby jego profil został zawarty w puli podań, przez co wszystkie osoby prowadzące rekrutację ze wszystkich krajów Kaufland mogą sprawdzać jego dane pod kątem pasujących stanowisk do obsadzenia. W takich przypadkach, podstawą prawną przekazywania danych jest zgoda użytkownika na wykorzystanie danych w innym celu zgodnie z podpunktem 6.1 litera „a” zasad APP.

Okres zatrzymywania/Kryteria definiowania okresu zatrzymywania Po zakończeniu procesu składania podań, dane z poszczególnych podań są zmieniane na anonimowe zgodnie z obowiązującym prawem krajowym. W Australii, dane osoby składającej podanie są zmieniane na anonimowe po 90 dniach.

Profil użytkownika w naszym systemie składania podań on-line oraz dane przechowywane w niniejszym systemie są przechowywane w systemie bez względu na konkretne, aktywne podanie. Niniejsze daje użytkownikowi możliwość składania podań o kolejne oferty pracy w ramach Grupy Kaufland. Jeśli nie występują żadne aktywne podania i profil użytkownika jest nieaktywny przez okres 12 miesięcy, profil użytkownika zostanie automatycznie usunięty.

Jednakże, użytkownik może usunąć swój profil oraz swoje dane osobowe w dowolnym okresie. Jeśli użytkownik przetwarza w tym czasie podanie, zostanie ono wycofane, a profil użytkownika zostanie usunięty. Profil zostanie usunięty natychmiast i żadne dane osobowe osoby składającej podanie nie zostaną zmienione na anonimowe po upływie wyżej wymienionego okresu prawomocnego usunięcia.

4. Pośrednik pracy

Po wprowadzeniu stanowiska pracy i/lub lokalizacji, które odpowiadają zainteresowaniom użytkownika, w polu wyszukiwania, użytkownik może zażądać, aby nasz Pośrednik pracy wysłał mu odpowiadające niniejszemu oferty za pomocą poczty elektronicznej. Użytkownik może określić częstotliwość wysyłania niniejszych wiadomości poczty elektronicznej. Przetwarzanie danych w przypadku zamówienia Pośrednika pracy Kaufland jako usługi informacyjnej ma na celu poinformowanie osób, które się na niniejsze zapisały, o wolnych stanowiskach w Grupie Kaufland w celu przygotowanie/pozyskania ewentualnych podań. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie wysyłania Newslettera zawierającego informacje o ofertach pracy jest zgoda użytkownika zgodnie z podpunktem 6.1 litera „a” zasad APP.

Jeśli użytkownik zarejestruje się na usługę Pośrednika pracy Kaufland, użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego adresu poczty elektronicznej oraz kryteriów pracy, które przekazał (np. lokalizacja, stanowisko lub godziny pracy) w celu umożliwienia nam poinformowania użytkownika za pomocą wiadomości poczty elektronicznej o ofertach pracy, które pasują do jego wymagań. Adres poczty elektronicznej użytkownika i kryteria pracy nie zostaną nigdzie udostępnione. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym terminie poprzez zalogowanie się na jego profil i usunięcie pośrednika pracy.

5. Przetwarzanie danych podczas stosowania funkcji „Share” [Udostępnij]

Z powodów ochrony danych, z rozmysłem zadecydowaliśmy, że nie zintegrujemy funkcji udostępniania „Share” w zakresie różnych sieci społecznościowych jako wtyczki w naszym systemie składania podań. Dlatego też, funkcje udostępniania „Share” zawarte na niniejszej stronie są wyłącznie wprowadzone jako linki. Linki wyłącznie otwierają strony sieci społecznościowych w nowych oknach przeglądarki. Poprzez wyłącznie przywołanie tej strony nie przesyła się żadnych danych do dostawców różnych sieci mediów społecznościowych. W ten sposób wyłącza się możliwość profilowania przez strony trzecie. Jednakże, nie chcemy odbierać takiej możliwości tym odwiedzającym, którzy chcieliby udostępnić nasze oferty pracy umieszczając je jako posty w swoich sieciach społecznościowych. Dlatego też, dopiero po naciśnięciu odpowiedniego przycisku udostępniania „Share” odbywa się przesyłanie danych do dostawcy sieci społecznościowej wybranej przez użytkownika.

Cel przetwarzania danych/Podstawa prawna: Podpunkt 3.2 zasad APP stanowi, że informacje osobowe mogą być gromadzone, jeśli jest to uzasadnione celach realizacji funkcji lub działalności jednej lub większej ilości podmiotów lub jest bezpośrednio z niniejszym związane. Poprzez zapewnienie osobom składającym podania możliwości dobrowolnego podzielenia się postem zawierającym ofertę pracy w mediach społecznościowych, Grupa Kaufland dociera do większej ilości osób, które mogą być zainteresowane dostępnym stanowiskiem, co pozwala Grupie Kaufland na dotarcie do większej grupy odbiorców i zatrudniania pracowników o wysokich kwalifikacjach.

Odbiorcy/Kategorie odbiorców: „Udostępnianie” [share] zawartości strony internetowej oznacza, że określone dane mogą zostać przekazane do dostawcy strony internetowej mediów społecznościowych, np.

· adres strony internetowej użytkownika

· data oraz czas wejścia na stronę lub przyciśnięcia przycisku udostępniania „Share”

· informacje o stosowanej przeglądarce oraz systemie operacyjnym

· bieżący adres IP użytkownika

· zawartość udostępniana przez użytkownika

Udostępniania zawartość (posty z ofertami pracy) może być następnie również przeglądana przez innych użytkowników tej samej sieci mediów społecznościowych, w zależności od ustawień prywatności danych zastosowanych na koncie użytkownika. Jeśli użytkownik jest już zalogowany do danej sieci mediów społecznościowych podczas użycia przycisku udostępniania „Share”, dostawca takiej sieci może również ustalić nazwę użytkownika oraz - jeśli konieczne - rzeczywiste imię i nazwisko użytkownika na podstawie powyższych danych. Niniejsze dane mogą być potencjalnie przetwarzane przez takiego dostawcę na skalę międzynarodową. Nie posiadamy żadnego wpływu na zakres, rodzaj oraz cel przetwarzania danych przez dostawcę. Należy zwrócić uwagę, że dostawcy sieci mediów społecznościowych posiadający powyższe dane mają całkiem duże możliwości utworzenia pseudonimizowanych, a nawet zindywidualizowanych profilów użytkownika. Użytkownik powinien mieć na uwadze, że firma Kaufland nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności oraz praktykę stosowaną na stronach internetowych osób trzecich, czy też na poszczególnych platformach społecznościowych. Wszelkie interakcje użytkownika z platformami społecznościowymi podlegają polityce prywatności i praktykom podmiotów hostingowych.

Okres przechowywania/Kryteria okresu przechowywania Okres wyświetlania zawartości udostępnionej przez użytkownika zależy od ustawień prywatności sieci mediów społecznościowych, w której użytkownik posiada konto, a także od ich polityki dot. prywatności. Grupa Kaufland nie ma nad niniejszym żadnej kontroli.

6. Stosowanie plików cookie

Tak zwane pliki cookie są wykorzystywane w naszym systemie składania podań on-line. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane, kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, z naszego serwera webowego do urządzenia użytkownika (komputer osobisty, notebook, smartphone lub tablet) i są przechowywane w przeglądarce internetowej na niniejszych urządzeniach. Stosowane pliki cookie mogą spełniać różne funkcje. W poniższych ustępach przedstawiono informacje dotyczące poszczególnych celów, w których mogą być stosowane różne pliki cookie.

Użytkownik może również tak ustawić swoją przeglądarkę, że jest on informowany, kiedy umieszcza się pliki cookie. Taka procedura umożliwia przejrzyste stosowanie plików cookie. Można również dostosować ustawienia przeglądarki użytkownika tak, aby przeglądarka nie akceptowała plików cookie ogólnie lub odrzucała pliki cookie od poszczególnych dostawców. Jednakże, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że niniejsze może zmniejszać funkcjonalność naszego systemu składania podań on-line.

6.1 Zastosowanie Indeed Conversion Tracking

Ta strona korzysta również z narzędzia do analityki internetowej firmy Indeed (Indeed Ireland Operations, Ltd., 124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Ireland).

Aby analizować korzystanie z tej witryny oraz strony Indeed.com (jeśli dotyczy), niektóre dane dotyczące użytkowania, które przekazywane są przez przeglądarkę, będą pobierane i oceniane przez Indeed.

Do danych dotyczących użytkowania należy postępowanie użytkownika podczas kliknięcia począwszy od wywołania ogłoszenia o pracę, po zakończenie procesu aplikowania, łącznie z wysłaniem aplikacji.

By móc zgromadzić dane dotyczące użytkowania, Indeed może używać jednego lub więcej plików cookies.

Ponadto zostanie przesłany adres IP przypisany do urządzenia w danym momencie, jak również charakterystyczny dla przeglądarki identyfikator. Adres IP wykorzystywany jest wyłącznie w celu identyfikacji sesji oraz geolokalizacji (do poziomu miasta).

Cel przetwarzania danych/Podstawa prawna: Podczas stosowania naszego systemu składania podań on-line gromadzone są następujące informacje;

- zaszyfrowany adres e-mail i ID użytkownika

- automatycznie wypełnianie adresu poczty elektronicznej.

Niniejsze informacje są wymagane przez sesyjne pliki cookie w celach funkcjonalności wyszukiwania pracy. Gromadzone dane nie są stosowane do osobistego zidentyfikowania odwiedzającego stronę internetową. Dane użytkowe przechowywane w plikach cookie nie są również łączone z danymi użytkownika dotyczącymi osoby noszącej pseudonim.

Podstawą prawną niniejszego przetwarzania danych, przechowywania i stosowania plików cookie jest podpunkt 3.2 zasad APP. Kaufland Australia stosuje pliki cookie w celu zapewnienia przyjemniejszego pobytu na stronie internetowej. Posiadanie systemu składania podań on-line, który jest przyjazny dla użytkownika, ułatwia proces składania aplikacji przez kwalifikujących się kandydatów.

Okres przechowywania/Kryteria okresu przechowywania dla plików cookie: Sesyjne pliki cookie są usuwane wraz z zakończeniem sesji internetowej użytkownika (po zamknięciu przeglądarki).

7. Szyfrowanie i ochrona danych osobowych

Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika w możliwe jak najbardziej kompleksowy sposób przed niechcianym dostępem. Dodatkowo do zabezpieczania środowiska operacyjnego, stosujemy również metody szyfrowania. Informacje zapewniane przez użytkownika są przekazywane w postaci zaszyfrowanej za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer), a także uwierzytelniane w celu zapobieżenia nadużyciom danych przez strony trzecie. Fakt zaszyfrowania danych weryfikuje się poprzez sprawdzenie, czy w pasku statusu przeglądarki użytkownika występuje symbol kłódki oraz czy adres strony internetowej zaczyna się od „https”.

Pomimo tego, że staramy się zapewnić naszym użytkownikom bezpieczeństwo w środowisku online, należy mieć świadomość, że z przesyłaniem informacji przez Internet wiążą się nieodłączne zagrożenia i firma Kaufland nie może zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa w przypadku internetowej transmisji danych oraz przekazywanych przez użytkownika informacji, który robi to na własną odpowiedzialność. Ważne jest zachowanie poufności haseł i danych konta używanych na naszej stronie internetowej. Firma Kaufland nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub koszty poniesione z powodu nieprzestrzegania przez użytkownika poufności hasła i danych konta.

8. Przekazywanie danych do UE

Obecnie Grupa Kaufland posiada swoje centrum danych w Weinsberg w Niemczech, gdzie przechowywane są wszystkie dane zbierane przez Grupę Kaufland, w tym dane z Australii. W Niemczech (oraz UE) gromadzenie, użytkowanie i przechowywane danych osobowych podlega Rozporządzeniu ochrony danych osobowych (RODO). Niniejsze rozporządzenie chroni dane osobowe w sposób, który jest co najmniej merytorycznie podobny do zasad APP, a także osoby fizyczne mogą posiadać dostęp do ochrony na mocy prawa, jak wymaga się w podpunkcie 8.2 (a) (i) oraz (ii) zasad APP.

9. Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z zasadami APP, użytkownik posiada pewne prawa jako osoba fizyczna, której dane są gromadzone, posiadane lub wykorzystywane. W poprzednich ustępach niniejszej polityki wyjaśniono dane, które są gromadzone za pomocą systemu składania podań on-line, oraz sposób wykorzystywania tych danych przez Grupę Kaufland. Punkt 10 zawiera informacje dotyczące podmiotu, z którym można się skontaktować w przypadku pytań, naruszenia danych oraz zażądania dostępu do swoich danych. Jeśli użytkownik z jakichkolwiek przyczyn nie jest zadowolony z odpowiedzi otrzymanej od Grupy Kaufland odnośnie ochrony jego danych, może się skontaktować z Office of Australian Information Commissioner.

Jak wskazano w punkcie 8, dane użytkownika są przekazywane do serwera Grupy Kaufland, który znajduje się w Unii Europejskiej, co oznacza, że użytkownik posiada pewne dodatkowe prawa dotyczące jego danych, które wynikają z Rozporządzenia ochrony danych osobowych (RODO). Zgodnie z:

Art. 15 ust. 1 RODO - użytkownik jest uprawniony do uzyskania informacji, w dowolnym czasie i bezpłatnie, dotyczących jego danych osobowych, które są przechowywane przez podmiot Grupy Kaufland, do którego składa podanie,

Art. 16 RODO - użytkownik jest uprawniony do zażądania sprostowania nieprawidłowych danych przechowywanych na temat użytkownika.

Art. 17 RODO - użytkownik jest uprawniony do zażądania usunięcia danych, jeśli nie posiadamy dłużej zezwolenia na przechowywanie danych (np. ponieważ dane nie są już potrzebne w celach decyzji o zatrudnieniu lub ponieważ użytkownik odwołał zgodę).

Art. 18 RODO - użytkownik jest uprawniony do zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Art. 20 RODO - Jeśli użytkownik przekazał samodzielnie przetwarzane dane, posiada prawo do przenoszenia danych.

Art. 21 RODO - Jeśli przetwarzanie danych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie zgodnie z Art. 6 ust. 1 e) lub f) RODO, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Jeśli użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych, niniejsze nie będzie miało miejsca w przyszłości. Niniejsze nie ma zastosowania, jeśli podmiot, którego dane dotyczą, może udowodnić istotne przyczyny uzasadniające dalszą ochronę w celach dalszego przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów osoby, której dane dotyczą i która wnosi sprzeciw.

Jeśli dane są przetwarzane w oparciu o zgodę na mocy Art. 6 ust. 1 a) lub Art. 9 ust 2 a) DSGVO, użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym terminie ze skutkiem dla przyszłości. Niniejsze nie wpływa na legalność wcześniej przeprowadzonego przetwarzania. Należy zwrócić uwagę, że odwołanie swojej zgody skutkuje natychmiastowym usunięciem profilu użytkownika z naszego systemu składania podań on-line, a wszystkie podania zostaną wycofane i zapewniona zostanie stosownie ich anonimowość.

W przypadkach wskazanych powyżej, w przypadku otwartych pytań lub w przypadku reklamacji, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. Osoba fizyczna, które dane są przetwarzane, posiada prawo do złożenia odwołania do organu nadzorczego w UE, bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych, jeśli podmiot, którego dane dotyczą, uważa, że przetwarzanie danych osobowych, które jego dotyczą, jest sprzeczne z RODO (Artykuł 77 RODO). Podmiot, którego dane dotyczą, może wykonać niniejsze prawo przed organem nadzorczym w państwie członkowskim UE, w którym zamieszkuje jako rezydent, pracuje lub podejrzewa się popełnienie przez niego naruszenia.

10. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych

W kwestiach dotyczących ochrony danych lub chęci uzyskania dostępu do danych przetwarzanych przez Grupę Kaufland, użytkownik może skontaktować się z inspektorami ochrony danych poszczególnych spółek Kaufland korzystając z następujących danych kontaktowych:

- Bułgaria

Adres e-mail: dataprotection@kaufland.bg

Anschrift:

1A Skopje Str

1233, Sofia

- Chorwacja

Adres e-mail: gdpr@kaufland.hr

Adresa:

Kaufland Hrvatska k.d.

Službenik za zaštitu podataka

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

- Republika Czeska

Adres e-mail: oou@kaufland.cz

Poštovní adresa:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

- Niemcy

datenschutz@kaufland.de

Postanschrift:

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Datenschutzbeauftragter Kaufland Dienstleistung

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

- Polska

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

Adres e-mail: daneosobowe@kaufland.pl

adres:

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

- Rumunia i Mołdawia

Adres e-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

Adresa poștală:

Kaufland România, Bd. Barbu Văcărescu 120-144, sectorul 2 , București

În atenția departamentului Protecția Datelor

- Słowacja

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Recht und Compliance

Adresse: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

Adres e-mail: dataprotection@kaufland.sk

- Australien

Do 15.02.2019

Kaufland Australia Pty Ltd.
ABN: 86 616 591 667
Level 8, 80 Dorcas Street, South Melbourne, VIC 3205

Email: recruiting@kaufland.com.au

Od 16.02.2019

Kaufland Australia Pty Ltd.
ABN: 86 616 591 667
327 Ferntree Gully Road, Mount Waverley 3149.

Email: recruiting@kaufland.com.au

III Moldau

„KAUFLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLITYKA DOT. OCHRONY

DANYCH OSOBOWYCH

- Chişinău, 2018 -

POLITYKA DOT. OCHRONY

DANYCH OSOBOWYCH

1.  Cel polityki

Niniejsza Polityka opisuje warunki oraz sposób przetwarzania danych osobowych pracowników i potencjalnych pracowników, a także środki bezpieczeństwa i zabezpieczenia wybrane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

2. Zakres

2.1. Polityka reguluje sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, a także warunki wykorzystania stosownych informacji w ramach „KAUFLAND” SRL, administratora danych osobowych, podmiotu prawnego zarejestrowanego w Republice Mołdawii, z siedzibą pod następującym adresem: Chișinău, 29 Sfatul Țării Street, IDNO 1016600004811 (dalej zwany „Kaufland”, „Administrator” lub „Spółka”, w zależności od przypadku).

2.2. Niniejsza polityka ma zastosowanie do danych osobowych pracowników lub potencjalnych pracowników Spółki (dane zapisywane w formie papierowej i/lub elektronicznej), które są przetwarzane lub posiadane przez Administratora.

2.3. Niniejsza polityka obejmuje następujące terminy i definicje:

dane osobowe – wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania; osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na konkretny numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne;

przetwarzanie danych osobowych – każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, wydobywanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie stronom trzecim poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie;

przechowywanie – przetrzymywanie danych osobowych na dowolnego rodzaju nośniku;

zbiór danych osobowych – każdy uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany, czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;

użytkownik – każdy podmiot działający na mocy upoważnienia Administratora, lub jego stały przedstawiciel, z uznanym prawem dostępu do baz danych osobowych.

3. Dokumenty odniesienia

3.1. Konwencja o ochronie osób w związku ze zautomatyzowanym przetwarzaniem danych osobowych zawarta w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981r. i ratyfikowana przez Republikę Mołdawii na mocy Decyzji Parlamentu nr 483 dnia 2 lipca 1999r.

3.2. Konstytucja Republiki Mołdawii;

3.3. Ustawa nr 133 z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie ochrony danych osobowych;

3.4. Ustawa nr 71 z dnia 22 marca 2007r. dotycząca rejestrów;

3.5. Ustawa nr 982 z dnia 11 maja 2000r. dotycząca dostępu do informacji;

3.6. Decyzja Rządu nr 1123 z dnia 14 grudnia 2010r. dotycząca zatwierdzenie wymogów w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w trakcie ich przetwarzania w ramach systemów informacyjnych zawierający dane osobowe.

4. Zakres odpowiedzialności

Spółka jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie, wdrożenie i monitorowanie zastosowania postanowień niniejszej Polityki.

5. Opis procedur przetwarzania i bezpieczeństwa

5.1 Minimalne wymogi bezpieczeństwa dla danych osobowych

Niniejsza Polityka Kaufland dot. bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych reguluje techniczne i organizacyjne środki konieczne do zachowania poufności i integralności danych osobowych gromadzonych przez Kaufland.

w ramach Spółki zapewnia się bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych wyłącznie poprzez ścisłe przestrzeganie następujących postanowień:

5.1.1. Zezwolenie na fizyczny dostęp

Dostęp do pomieszczeń/biur lub powierzchni, gdzie zlokalizowane są systemy informacyjne i/lub rejestry danych osobowych, jest ograniczony i udzielany wyłącznie osobom, które posiadają konieczne zezwolenie, a także wyłącznie w trakcie godzin pracy, zgodnie z wykazem i odpowiednimi identyfikatorami, w celu zapobieżenia dostępowi osób nieupoważnionych.

5.1.2. Administracja i monitorowanie dostępu fizycznego

Administrator zapewni administrowanie i monitorowanie dostępu fizycznego do wszystkich punktów dostępu do systemów informacyjnych i/lub rejestrów danych osobowych, a także zareaguje na wszelkie przypadki naruszenia dostępu.

Dostęp podmiotów odwiedzających (stron trzecich) należy zapewnić zgodnie z zasadami wskazanymi w obowiązującym prawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych.

5.1.3. Zapewnienie ochrony danych osobowych

Pracownicy, którzy posługują się danymi uznanymi za dane osobowe w trakcie wykonywania swoich czynności zawodowych, są zobowiązani do przestrzegania zobowiązania do zachowania poufności i zachowania ścisłej zgodności z postanowieniami Ustawy nr 133/2011 dotyczącej ochrony danych osobowych.

Postanowienia niniejszego Artykułu mają takie samo zastosowanie do wszystkich informacji posiadanych przez Administratora, które dotyczą stron trzecich, i o których pracownicy dowiedzą się w trakcie wykonywania swoich czynności.

5.1.4. Przetwarzanie danych osobowych

Zabrania się przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, z wyłączeniem przypadków, w których przetwarzanie jest konieczne w następujących celach:

· wykonywanie umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe dotyczą, lub w celu wykonywania czynności przed zawarciem umowy na jej żądanie;

· wywiązanie się z obowiązków Administratora wynikających z prawa;

· ochrona życia, integralności fizycznej lub zdrowia osoby, której dane dotyczą;

· wykonywanie względów interesu publicznego;

zachowanie zgodności z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora lub strony trzeciej, której ujawnia się dane osobowe, z zastrzeżeniem, że niniejszy interes nie szkodzi interesom lub podstawowym prawom i wolnościom osoby, której dane osobowe dotyczą;

cele statystyczne, z zastrzeżeniem że dane osobowe pozostają anonimowe przez cały czas przetwarzania, z celem innym niż wynikający z przepisów prawa, konieczne w celu realizacji danego zadania.

W momencie zakończenia przetwarzania danych osobowych, jeśli osoba, której niniejsze dane dotyczą, nie wydała swojej zgody dla innego miejsca przeznaczenia, przechowywania lub dalszego przetwarzania, niniejsze dane osobowe:

zostaną zniszczone; lub

przekazane do innego administratora, z zastrzeżeniem, że Spółka gwarantuje, że dalsze przetwarzanie ma cel podobny do celów początkowego przetwarzania; lub

przekształcone w dane anonimowe i przechowywane wyłącznie w celach statystycznych; innych celach przewidzianych w przepisach prawa.

5.1.5. Zmiana danych osobowych

Dane osobowe pracowników lub potencjalnych pracowników są gromadzone w celu wywiązania się z obowiązków Administratora zgodnie z obowiązującym prawem, ale również w celu zapewnienia ochrony dla pracowników lub potencjalnych pracowników, a także dla skutecznego zarządzania personelem, w celu zapewnienia wysokiej jakości usług.

Wszystkie dane osobowe pracowników lub potencjalnych pracowników są traktowane w sposób bezwzględnie poufny. Niniejszy obowiązek ma zastosowanie do wszystkich pracowników Administratora, którzy bezpośrednio lub pośrednio posługują się niniejszymi danymi.

5.1.6. Identyfikacja i uwierzytelnienie użytkownika

W celu uzyskania dostępu do bazy danych osobowych posiadanej przez Spółkę, użytkownicy muszą się zidentyfikować. Identyfikacji dokonuje się poprzez wpisanie konta użytkownika (lub „nazwy użytkownika”) oraz hasła powiązanego z danym kontem użytkownika.

Każdy użytkownik, który uzyska dostęp do bazy danych osobowych Kaufland, posiada swoją własną nazwę użytkownika i hasło, które są unikalne na skalę Spółki.

Kaufland administruje i zarządza kontami użytkownika (oraz domyślnie powiązanymi hasłami) z uwzględnieniem niniejszej Polityki.

Manualny dostęp użytkowników do baz danych osobowych opiera się na wykazie zatwierdzonym przez osobę odpowiedzialną z Kaufland.

Prawa dostępu użytkownika do baz danych osobowych są systematycznie weryfikowane (co najmniej co 6 miesięcy) w celu zapewnienia, że nie udzielono żadnych nieupoważnionych praw dostępu, a także po wszelkich zmianach statusu użytkownika.

Dostęp do zabezpieczeń systemów informacyjnych zawierających dane osobowe oraz do ich danych jest konkretnie udzielony wyłącznie osobie odpowiedzialnej Administratora, wyznaczonej zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

5.1.7. Rodzaj dostępu

Użytkownicy posiadają wyłącznie taki dostęp do danych osobowych, jaki jest potrzebny do wywiązania się z ich zadań w ramach wykonywanej pracy.

Dział wsparcia technicznego posiada dostęp do danych osobowych w celu rozwiązywania wyjątkowych przypadków, a także na podstawie wyraźnego, wcześniejszego zatwierdzenia osoby odpowiedzialnej Spółki, z zastrzeżeniem, że osoba, której dane osobowe dotyczą (do której danych uzyskany zostanie dostęp) jest poinformowana oraz że odpowiednia dokumentacja jest prowadzona dla każdego przypadku dostępu.

Administrator wprowadzi rygorystyczne metody niszczenia danych osobowych.

5.1.8. Gromadzenie danych osobowych

Administrator gromadzi informacje bezpośrednio od pracowników i potencjalnych pracowników (osoby fizyczne, osoby, których dane osobowe dotyczą) poprzez poinformowanie ich o kategoriach danych oraz celach ich przetwarzania. Uwzględniając konkretne zadania Administratora, zakres jego działalności, a także warunki zapewniane przez obowiązujące prawodawstwo mające zastosowanie do odpowiednich domen, Administrator przetwarza szczególne dane osobowe, mianowicie te dotyczące stanu zdrowia swoich pracowników i potencjalnych pracowników. Niniejszy wymóg jest konieczny z powodu jego konkretnej działalności. Na mocy prawodawstwa dotyczącego nadzoru zdrowia publicznego w państwie, od Administratora wymaga się weryfikowania odpowiedniego stanu zdrowia jego pracowników i potencjalnych pracowników, zarówno w momencie rekrutacji, jak i następnie okresowo raz na rok. Z tych powodów, przetwarzanie niniejszych kategorii danych jest bezpośrednio powiązane z obszarem działalności Kaufland, a także bezpieczeństwem i fizyczną integralnością jego pracowników i potencjalnych pracowników.

Zgodnie z postanowieniami prawa dot. ochrony danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą, jest informowana o swoich prawach w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych, w szczególności o poniższym:

prawo dostępu do danych osobowych;

prawo ingerencji w dane osobowe;

prawo wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe dotyczą;

prawo do niepodlegania decyzji w indywidualnych przypadkach;

dostęp do wymiaru sprawiedliwości;

inne.

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach przestrzegania przepisów obowiązującego prawodawstwa (w tym miedzy innymi przestrzeganie przepisów regulacyjnych, norm zawodowych, regulaminów wewnętrznych).

Kaufland wyznaczy upoważnionych użytkowników w celach gromadzenia i wprowadzania danych do systemu informacyjnego, a także wszelkie modyfikacje danych osobowych będą dokonywane wyłącznie przez właściwych upoważnionych użytkowników wyznaczonych przez Spółkę.

Dane osobowe pracowników podlegają następującym metodom przetwarzania: gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, przechowywanie, zatrzymywanie, odzyskiwanie, adaptowanie lub modyfikacja, wydobywanie, konsultowanie, użytkowanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie, przekazywanie właściwym organom władzy publicznej zgodnie z obowiązującym prawem, przekazywanie i udzielanie dostępu innym spółkom stowarzyszonym z Administratorem oraz innym podmiotom będącym podwykonawcami, w tym przekazywanie poza granice państwa.

Dane osobowe mogą być ujawniane zgodnie z prawem osobom, których dane osobowe dotyczą, organom władzy centralnej/samorządowej, służbom socjalnym i ochrony zdrowia, przedstawicielom prawnym osób, których dane osobowe dotyczą, innym spółkom stowarzyszonym z Administratorem, partnerom umownym Administratora, innym podmiotom, które oferują wystarczające gwarancje związane z ochroną danych osobowych.

Mając na uwadze fakt, że prawodawstwo Republiki Mołdawii nie obejmuje szczególnych przepisów dotyczących okresu przetwarzania danych osobowych, Administrator przestrzega zasad prawidłowego przetwarzania danych. Osoba, której dane osobowe dotyczą, jest informowana o okresie przechowywania danych. Administrator zatrzymuje i przetwarza dane osobowe pracowników przez okres 75 lat liczony od momentu zgromadzenia danych.

Zgodnie z przepisami prawa, Administrator przechowuje dane osobowe w postaci papierowej i elektronicznej.

W przypadku, gdy strony trzecie mają potrzebę gromadzenia danych o pracownikach Administratora, która jest związana z działalnością, Administrator poinformuje pracowników i potencjalnych pracowników o ograniczeniach bezpieczeństwa i warunkach nałożonych przez stronę trzecią w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kaufland ujawnia informacje dotyczące pracowników stronom trzecim wyłącznie na mocy warunków oraz za pomocą odpowiednich środków, które są wymagane/upoważnione na mocy prawa.

5.1.9. Wykonywanie kopii zapasowych

W Kaufland wykonuje się comiesięcznie kopie zapasowe danych osobowych i wykorzystywane są programy do zautomatyzowanego przetwarzania.

5.1.10. Komputery i urządzenia końcowe dostępu

Komputery dostępu i inne urządzenia końcowe są instalowane w pomieszczeniach zamykanych, z ograniczonym dostępem.

Również w przypadku, gdy monitory przeznaczone do danych osobowych nie wyświetlają niczego przez okres do 15 (piętnastu) minut, sesja robocza automatycznie zamyka się.

Urządzenia końcowe dostępu stosowane w celach publicznych, na których wyświetlane są dane osobowe, są ustawione tak, aby nie były widoczne dla ogółu i są automatycznie ukrywane po okresie trwającym do 5 (pięciu) minut ich nieużytkowania.

5.1.11. Pliki dot. dostępu

Każdy dostęp do bazy danych osobowych jest zapisywany w pliku dot. dostępu (lub „dzienniku” w przypadku zautomatyzowanego przetwarzania) lub w rejestrze manualnego przetwarzania danych osobowych.

W przypadku zautomatyzowanego przetwarzania, wszystkie niniejsze informacje są przechowywane w pliku dot. ogólnego dostępu. Wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu są również dokumentowane.

Kaufland przechowuje pliki dot. dostępu przez okres co najmniej 2 (dwóch) lat.

5.1.12. Systemy telekomunikacyjne

Kaufland systematycznie sprawdza (co 6 miesięcy) uwierzytelnienie i rodzaje dostępu w celu wykrycia błędnego działania w zakresie użytkowania systemów telekomunikacyjnych.

System telekomunikacyjny Kaufland jest zaprojektowany w taki sposób, aby dane osobowe nie mogły zostać przechwycone lub przekazane z żadnego miejsca. Jako alternatywny środek bezpieczeństwa, od użytkownika wymaga się stosowania metody szyfrowania w celu przekazywania danych osobowych stosowanych przez Kaufland w dniu niniejszego przekazania.

Również system telekomunikacyjny przekazuje dane osobowe wyłącznie kiedy są one bezwzględnie konieczne.

5.1.13. Szkolenie personelu

W trakcie kursów szkoleniowych, Kaufland poinformuje personel o poniższym:

(i) postanowienia Ustawy nr 133/2011 w sprawie ochrony danych osobowych;

(ii) minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zawarte w niniejszej Polityce; oraz

(iii) zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych w zależności od rodzaju czynności użytkownika.

Użytkownicy, którzy posiadają dostęp do danych osobowych, są szkoleni przez Spółkę w zakresie ich poufności, a także otrzymują ostrzeżenia na swoich monitorach w trakcie wykonywania swoich czynności.

Użytkownicy są zobowiązani do zamknięcia ich sesji roboczej, kiedy opuszczają swoje stanowisko pracy.

Personel zapewniający obsługę systemów informacyjnych i/lub rejestrów danych osobowych przechodzi co najmniej raz w roku odpowiedni kurs szkoleniowy dotyczący zakresu odpowiedzialności i obowiązków związanych z zarządzaniem i reagowaniem na incydenty naruszające bezpieczeństwo w obszarze ochrony danych osobowych.

5.1.14. Korzystanie z komputerów

Kaufland wprowadził następujące środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (szczególnie wobec wirusów komputerowych):

a) użytkownicy nie korzystają z oprogramowania pochodzącego ze źródeł zewnętrznych lub podejrzanych;

b) użytkownicy są stale informowani o niebezpieczeństwie w zakresie wirusów komputerowych;

c) Spółka wdrożyła scentralizowany, automatyczny system antywirusowy i bezpieczeństwa dla swoich systemów informatycznych, a także środki techniczne mające na celu wykrycie cyber ataków, w tym środki służące do zidentyfikowania prób nieupoważnionego korzystania z systemów informacyjnych lub nieupoważnionego przekazywania danych osobowych (Phishing);

d) klawisz „Print Scren” na wszystkich stanowiskach roboczych wyposażonych w monitory, na których wyświetla się (w szczególności) dane osobowe, został umyślnie dezaktywowany w celu uniknięcia drukowania niniejszych danych, bez względu na to, czy umyślnie, czy przypadkowo.

5.1.15. Drukowanie danych

Drukowanie danych osobowych jest wykonywane wyłącznie przez użytkowników, którzy zostali wyraźnie upoważnieni do tej czynności przez osobę odpowiedzialną Spółki, zgodnie z konkretnymi procedurami wewnętrznymi Kaufland dotyczącymi korzystania z i niszczenia niniejszych materiałów.

Kaufland zastrzega sobie prawo do egzekwowania dodatkowych środków bezpieczeństwa, które będą stanowić integralną część niniejszej Polityki, jeśli uzna niniejsze za odpowiednie, a także w zależności od wagi przetwarzanych danych osobowych.

5.1.16. Incydenty naruszające bezpieczeństwo

Incydenty naruszające bezpieczeństwo dotyczące systemów informacji osobowych są stale monitorowane i dokumentowane za pomocą zautomatyzowanych środków.

Osoba odpowiedzialna za wdrożenie niniejszej Polityki wykonuje comiesięczne sprawdzenia w celu zapewnienia zgodności z wszystkimi zasadami bezpieczeństwa danych osobowych. Po przeprowadzeniu sprawdzenia sporządza się raport dotyczący odchyleń/incydentów.

Niniejsza Polityka jest weryfikowana co najmniej raz w roku i zatwierdzania na najwyższym poziomie. Zostaną o niej również poinformowani użytkownicy i pracownicy Administratora zaangażowani w przetwarzanie danych osobowych, a także zostanie ona umieszczona na stronie internetowej Administratora w wersji skróconej.

5.2 Formularz kontaktowy/kontaktowy adres e-mail/połączenia telefoniczneCel/podstawa prawna przetwarzania danych:


Zachowujemy całkowitą poufność danych osobowych przekazywanych przez Państwa w formularzach kontaktowych, podczas połączeń telefonicznych lub podczas kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail.

Państwa dane zostaną wykorzystane jedynie w celu opracowania Państwa zapytania. Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi Art. 5 ust. 5 lit. e ustawy nr 133/2011 dotyczącej ochrony danych osobowych. Prawnie uzasadniony interes firmy Kaufland wynika z chęci udzielenia odpowiedzi na zapytania kandydatów utrzymując i zwiększając tym samym ich zadowolenie.

Odbiorcy / kategorie odbiorców:

Przekazywanie danych stronom trzecim spoza Grupy Kaufland jest praktycznie wykluczone. W drodze wyjątku dane w naszym imieniu mogą być przetwarzane przez naszych zleceniobiorców (podmioty przetwarzające). W takim wypadku kontrahenci są starannie wybierani oraz kontrolowani zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy nr 133/2011 dotyczącej ochrony danych osobowych. Ponadto może okazać się konieczne przekazanie części informacji z Państwa zapytania do innych spółek z Grupy Kaufland (np. spółka należąca do Kaufland, której dotyczy Państwa zapytanie) w celu opracowania Państwa zapytania. W miarę możliwości Państwa zapytanie zostanie wcześniej zanonimizowane, tak, aby strona trzecia nie mogła Państwa zidentyfikować. W niektórych przypadkach może jednak okazać się konieczne ujawienie Państwa danych osobowych w celu opracowania Państwa zapytania.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania:

Wszelkie dane osobowe, które podali nam Państwo w zapytaniach za pośrednictwem tej strony internetowej lub poczty e-mail, zostaną przez nas usunięte albo całkowicie zanonimizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami najpóźniej 90 dni po udzieleniu Państwu ostatecznej odpowiedzi. Tak ustalony okres przechowywania danych wiąże się z tym, że po otrzymaniu odpowiedzi na pytanie mogą się Państwo ponownie z nami skontaktować, a wówczas będziemy musieli odnieść się do poprzedniej korespondencji. Dlatego Państwa dane przechowywane są przez 90 dni. Z naszego doświadczenia wynika, że po 90 dniach nie otrzymujemy już dodatkowych pytań do udzielonych przez nas odpowiedzi. W przypadku dochodzenia swoich praw drogą sądową, dane osoby zainteresowanej będą przechowywane przez 3 lata od momentu otrzymania ostatecznej decyzji i będą stanowić dowód na to, że wszystkie informacje zostały udzielone w sposób wyczerpujący oraz wszystkie wymogi prawne zostały spełnione.

5.3. Elektroniczny system rekrutacyjny (online)

Kaufland stale poszukuje wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników. Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, prosimy zwrócić uwagę na to, że aplikacje przesyłane nam za pośrednictwem e-maili otrzymujemy od Państwa w formie niezaszyfrowanej. W związku z tym zdecydowanie zalecamy korzystać wyłącznie z naszego elektronicznego systemu rekrutacyjnego, który działa w trybie online.

W elektronicznym systemie rekrutacyjnym są dwie możliwości aplikowania. Mogą Państwo się zalogować i założyć własny profil wraz z hasłem. W tym przypadku mają Państwo wgląd do wysłanych aplikacji oraz mają Państwo możliwość przesyłania dokumentów aplikacyjnych, dokonywania zmian w profilu lub wycofania swojej kandydatury z procesu. W przypadku, gdy aplikują Państwo bez wcześniejszego logowania, nie dokonując uwierzytelnienia, konieczne jest przekazanie jedynie wymaganych danych, ale wiąże się to z brakiem bezpośredniego dostępu do wysłanej aplikacji. Jednak i w tym przypadku, jeśli wyrażacie Państwo taką chęć, istnieje możliwość przeglądania, edytowania i zarządzania swoim profilem. W tym celu należy poprosić o hasło (należy wybrać „nie pamiętasz hasła?” i podać adres E-mail). W obu przypadkach dot. sposobu aplikowania te same dane są zbierane i przetwarzane.

Cel przetwarzania danych / podstawa prawna oraz sposób działania:

W naszym elektronicznym systemie rekrutacyjnym mogą Państwo stworzyć swój profil zabezpieczony hasłem lub przekazać nam dane bez konieczności logowania się. Wszelkie dane i załączniki, przechowywane przez Państwo oraz wysyłane wraz z aplikacją, będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji i rozpatrzenia przydatności kandydata na dane stanowisko. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:


W przypadku Mołdawii:


Artykuł 5 ust. 5 lit. e)
ustawy nr 133/2011 dotyczącej ochrony danych osobowych.

Ponadto jeżeli udzielą Państwo odrębnej zgody, wówczas to art. 5 ust. 1 lit. ustawy nr 133/2011 dotyczącej ochrony danych osobowych będzie stanowić podstawę prawną do dalszego przetwarzania danych osobowych, zawartych w Państwa aplikacji. W ramach systemu rekrutacyjnego stosujemy procedurę szyfrowania, w związku z czym Państwa dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Okres przechowywania / kryteria określania okresu przechowywania:

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane zawarte w konkretnej aplikacji zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z obowiązującą w kraju podstawą prawną. Anonimizacja danych nastąpi:


W przypadku Mołdawii:
po roku.

Państwa profil w naszym systemie rekrutacyjnym oraz zgromadzone w nim dane będą przechowywane w systemie, niezależnie od konkretnej, aktywnej aplikacji, dzięki czemu mają Państwo możliwość ubiegania się również o inne stanowiska w Kaufland. Państwa profil zostanie automatycznie usunięty, jeżeli przez pewien czas był on nieaktywny oraz jeżeli nie uczestniczą Państwo w tym okresie w żadnych procesach rekrutacyjnych.

Usunięcie danych nastąpi:

W przypadku Mołdawii:
po roku.


Mogą Państwo również w każdej chwili usunąć swój profil samodzielnie. W takim przypadku, gdy kandydat uczestniczy w procesie rekrutacyjnym, jego aplikacja zostanie wycofana, a profil usunięty. Wówczas usunięcie profilu następuje natychmiast, a anonimizacja danych następuje po upływie powyższego, ustawowego okresu usuwania danych.

6 Zastosowanie Indeed Conversion Tracking

Ta strona korzysta również z narzędzia do analityki internetowej firmy Indeed (Indeed Ireland Operations, Ltd., 124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Ireland).

Aby analizować korzystanie z tej witryny oraz strony Indeed.com (jeśli dotyczy), niektóre dane dotyczące użytkowania, które przekazywane są przez przeglądarkę, będą pobierane i oceniane przez Indeed.

Do danych dotyczących użytkowania należy postępowanie użytkownika podczas kliknięcia począwszy od wywołania ogłoszenia o pracę, po zakończenie procesu aplikowania, łącznie z wysłaniem aplikacji.

By móc zgromadzić dane dotyczące użytkowania, Indeed może używać jednego lub więcej plików cookies.

Ponadto zostanie przesłany adres IP przypisany do urządzenia w danym momencie, jak również charakterystyczny dla przeglądarki identyfikator. Adres IP wykorzystywany jest wyłącznie w celu identyfikacji sesji oraz geolokalizacji (do poziomu miasta).