18.05.2021

Polityka prywatności elektronicznego systemu rekrutacyjnego

 

Ochrona danych osobowych stanowi ważny wyznacznik naszej jakości, zarówno wobec klientów, jak i kandydatów do pracy oraz naszych pracowników. Aby jeszcze skutecznej chronić dane osobowe kandydatów do pracy, udostępniliśmy Państwu nasz elektroniczny system rekrutacyjny. Poniższe zasady ochrony danych osobowych zostały opracowane w celu przejrzystego poinformowania Państwa o sposobie zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Kaufland w przypadku korzystania z elektronicznego systemu rekrutacyjnego (online) oraz wizyty na naszej stronie internetowej.

Podstawę prawną w zakresie ochrony danych osobowych stanowi w szczególności „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” – w skrócie RODO.

 

I Państwa należące do Unii Europejskiej

Wskazówka: Polityka prywatności dla państw, które nie należą do Unii Europejskiej (np. Mołdawia), znajduje się na końcu zestawienia (Patrz: II Kraje nienależące do Unii Europejskiej)

1. Dane Administratora Danych Osobowych

- W przypadku Niemiec

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

Telefon: 07132/ 9400

E-mail: karriere@kaufland.de

 

- W przypadku Czech

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

Telefon: +420 251 05 1111

E-mail: personal@kaufland.cz

 

- W przypadku Słowacji

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Siedziba: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

Telefon: 02/49 59 02 00

E-Mail: service@kaufland.sk

 

- W przypadku Chorwacji

Kaufland Hrvatska k.d.

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 2353-555

E-mail: karijera@kaufland.hr

 

- W przypadku Polski

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j.

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

Telefon: 71/ 37 70 100

E-mail: service@kaufland.pl

 

- W przypadku Rumunii

Kaufland România SCS        

B-dul Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2

București, CP 020284

Telefon: 0372 090 000

E-mail: recrutare@kaufland.ro

 

- W przypadku Bułgarii

Кауфланд България ЕООД & КОКД

ул.“Скопие“ 1А

1233 София

Тelefon: +359 28125000

E-Mail: recruitment@kaufland.bg

 

2. Formularz kontaktowy/kontaktowy adres e-mail/połączenia telefoniczne

 

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu opracowania Państwa zapytania. Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kaufland wynika z chęci odpowiedzi na Państwa zapytania.  Zachowujemy całkowitą poufność danych osobowych przekazywanych przez Państwa w formularzach kontaktowych, podczas połączeń telefonicznych lub podczas kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Przekazywanie danych stronom trzecim spoza Grupy Kaufland jest praktycznie wykluczone. W drodze wyjątku dane w naszym imieniu mogą być przetwarzane przez naszych zleceniobiorców (podmioty przetwarzające). W takim wypadku kontrahenci są starannie wybierani oraz kontrolowani zgodnie z art. 28 RODO.

Ponadto może okazać się konieczne przekazanie informacji z Państwa zapytania do innych spółek z Grupy Kaufland. W miarę możliwości Państwa zapytanie zostanie wcześniej zanonimizowane, tak aby strona trzecia nie mogła Państwa zidentyfikować. W niektórych przypadkach może jednak okazać się konieczne ujawienie Państwa danych osobowych w celu opracowania Państwa zapytania.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania: Wszelkie dane osobowe, które podali nam Państwo w zapytaniach, zostaną przez nas usunięte albo całkowicie zanonimizowane najpóźniej 90 dni po udzieleniu Państwu ostatecznej odpowiedzi. Okres przechowywania przez 90 dni wiąże się z tym, że po otrzymaniu odpowiedzi na pytanie mogą się Państwo ponownie z nami skontaktować, a wówczas będziemy musieli odnieść się do poprzedniej korespondencji. Z naszego doświadczenia wynika, że po 90 dniach nie otrzymujemy już dodatkowych pytań do udzielonych przez nas odpowiedzi. W przypadku dochodzenia swoich praw drogą sądową, dane osoby zainteresowanej będą przechowywane przez 3 lata od momentu otrzymania ostatecznej decyzji i będą stanowić dowód na to, że wszystkie informacje zostały udzielone w sposób wyczerpujący oraz wszystkie wymogi prawne zostały spełnione.

 

3. Elektroniczny system rekrutacyjny (online)

Kaufland stale poszukuje wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników. Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, prosimy zwrócić uwagę na to, że aplikacje przesyłane nam za pośrednictwem e-maili otrzymujemy od Państwa w formie niezaszyfrowanej. W związku z tym zdecydowanie zalecamy korzystać wyłącznie z naszego elektronicznego systemu rekrutacyjnego, który działa w trybie online.

W elektronicznym systemie rekrutacyjnym są dwie możliwości aplikowania. Mogą Państwo się zalogować i założyć własny profil wraz z hasłem. Dzięki temu mają Państwo wgląd do wysłanych aplikacji oraz mają Państwo możliwość przesyłania dokumentów aplikacyjnych, dokonywania zmian w profilu lub wycofania swojej kandydatury z procesu. W przypadku, gdy aplikują Państwo bez wcześniejszego logowania, konieczne jest przekazanie jedynie  wymaganych danych, ale wiąże się to z brakiem bezpośredniego dostępu do wysłanej aplikacji. Jednak i w tym przypadku istnieje możliwość przeglądania, edytowania i zarządzania swoim profilem. W tym celu należy poprosić o hasło (Rejestracja/Logowanie: należy wybrać „nie pamiętasz hasła?” i podać adres E-mail). W obu przypadkach przetwarzane są te same dane osobowe.

Cel przetwarzania danych / podstawa prawna oraz sposób działania:  

W naszym elektronicznym systemie rekrutacyjnym mogą Państwo stworzyć swój profil zabezpieczony hasłem lub przekazać nam dane bez konieczności logowania się. Wszelkie informacje i załączniki, przechowywane przez Państwo oraz wysyłane wraz z aplikacją, będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji i rozpatrzenia przydatności kandydata na dane stanowisko i ewentualnie dołączone do procesu wdrożeniowego. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:

- W przypadku Niemiec

§ 26 ust. 1 zdanie 1 Federalnej ustawy o ochronie danych w nowej wersji w związku z art. 88 RODO.

- W przypadku Czech

Art. 88 RODO

- W przypadku Słowacji

Art. 11 Ustawy nr 311/2001 – Kodeks pracy w związku z art. 88 RODO

- W przypadku Chorwacji

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO

- W przypadku Polski

Art. 221 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 (b) RODO

- W przypadku Rumunii

§ 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- W przypadku Bułgarii

Art. 88 RODO.

 

Ponadto jeżeli udzielą Państwo odrębnej zgody na przetwarzanie danych, wówczas to art. 6 ust. 1 lit. a) RODO będzie stanowić podstawę prawną do dalszego przetwarzania danych osobowych, zawartych w Państwa aplikacji. W ramach systemu rekrutacyjnego stosujemy procedurę szyfrowania, w związku z czym Państwa dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Odbiorcy / kategorie odbiorców: Bez udzielenia odrębnej zgody lub wysłania konkretnej aplikacji dane znajdujące się na Państwa profilu będą dostępne do wglądu tylko dla Państwa. Po utworzeniu profilu i wysłaniu aplikacji przez kandydata, nasz rekruter i przedstawiciel Pionu Doradztwa Personalnego, odpowiedzialny za dany proces rekrutacyjny otrzyma wgląd w dane aplikacyjne. Kandydat może być brany pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych grupy Kaufland wyłącznie wtedy, gdy udzieli na to swojej zgody (w formie zaznaczenia w systemie, dla kogo profil może być widoczny). Poza tym Państwa aplikacja nie będzie nigdy przekazywana osobom trzecim spoza grupy Kaufland.

 

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na dołączenie do naszej bazy talentów (w formie zaznaczenia w systemie zgody), Państwa profil kandydata może być przetwarzany w ramach puli talentów i uwzględniony w przyszłych rekrutacjach na inne stanowiska odpowiadające Państwa kwalifikacjom. Państwa aplikacja zostanie przez nas rozpatrzona indywidualnie w kontekście przyszłych procesów rekrutacyjnych.

W takim przypadku podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w bazie talentów stanowi Państwa zgoda wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dostęp do bazy talentów mają wyłącznie rekruterzy w tym kraju, w którym złożyli Państwo swoją aplikację. Okres przechowywania Państwa danych w bazie talentów jest zgodny z ogólnymi zasadami przechowywania profilu kandydata w naszej bazie.

 

Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych do krajów spoza Unii Europejskiej, chyba że aplikują Państwo na stanowiska w Kaufland poza UE lub wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na włączenie Państwa profilu do bazy aplikacji. W takiej sytuacji rekruterzy ze wszystkich państw, w których jest obecny Kaufland, będą mieli dostęp do Państwa aplikacji. W takim przypadku podstawę prawną przekazania danych osobowych stanowi Państwa zgoda wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przechowywania / kryteria określania okresu przechowywania: Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane zawarte w konkretnej aplikacji zostaną usunięte lub zanonimizowane w poniższych terminach:

- W przypadku Niemiec, Czech i Polski
po 90 dniach.

- W przypadku Chorwacji, Rumunii i Słowacji
po 365 dniach od dnia zakończenia postępowania związanego z zatrudnieniem i postępowania rekrutacyjnego, a usunięcie w terminie jednego roku od upływu tego samego terminu.

- W przypadku Bułgarii
po 180 dniach.

Państwa profil w naszym systemie rekrutacyjnym oraz zgromadzone w nim dane będą przechowywane w systemie, niezależnie od konkretnej, aktywnej aplikacji, dzięki czemu mają Państwo możliwość ubiegania się również o inne stanowiska w Kaufland lub w następstwie dołączenia do naszej bazy talentów otrzymywania stosownych powiadomień. Państwa profil zostanie automatycznie usunięty, jeżeli przez pewien czas był on nieaktywny oraz jeżeli nie uczestniczą Państwo w tym okresie w żadnych nowych procesach rekrutacyjnych.

Usunięcie profilu nastąpi:

- W przypadku Niemiec, Polski, Bułgarii, Czech, Chorwacji, Rumunii i Słowacji
po 12 miesiącach.

Mogą Państwo również w każdej chwili usunąć swój profil samodzielnie. W takim przypadku gdy kandydat uczestniczy w procesie rekrutacyjnym, jego aplikacja zostanie wycofana, a profil usunięty.

W celu zapewnienia jakości naszego procesu rekrutacyjnego, możemy wykorzystać Państwa adres e-mail w ramach zakończenia procesu rekrutacji, aby wysłać Państwu zaproszenie do ankiety Candidate-Experience. Udział w ankiecie jest dobrowolny, a odpowiedzi są zbierane i analizowane anonimowo. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6. ustęp 1. lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO.  Nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych polega na gromadzeniu doświadczeń i opinii na temat procesu rekrutacji oraz na wykorzystywaniu tego jako ważnego źródła informacji do kształtowania i ulepszania procesu.

 

4. Newsletter – osobisty agent pracy

Mają Państwo możliwość wprowadzić w naszej wyszukiwarce miejsce pracy lub stanowisko, które Państwa interesuje. Wówczas będą Państwo otrzymywać pocztą elektroniczną informacje o aktualnych ofertach pracy. Informacje te będą przesyłane zgodnie z wybraną przez Państwa częstotliwością. Celem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest informowanie użytkowników o aktualnych ofertach pracy w Kaufland, zaś podstawę prawną wysyłki takiego newslettera stanowi Państwa zgoda wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeżeli zapiszą się Państwo na bezpłatny newsletter – osobistego agenta pracy, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas swojego adresu e-mail oraz dobrowolnie przekazanych informacji na temat wskazanych przez Państwa kryteriów dotyczących preferowanej pracy (na przykład: zakres wykonywanych czynności, rodzaj zatrudnienia czy czas pracy), aby w ten sposób pocztą elektroniczną móc informować o pasujących do wskazanych kryteriów ofertach pracy. Powyżej wskazanych danych nie będziemy przekazywać do innych podmiotów. W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę poprzez zalogowanie się na swoim profilu oraz usunięcie osobistego agenta pracy.

 

5. Stosowanie ciasteczek

Osoba odpowiedzialna i cel przetwarzania danych/podstawa prawna:

 

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy na tzw. ciasteczka (pliki cookies). Państwa zgoda obejmuje wykorzystanie plików cookies i innych podobnych technologii do przetwarzania danych użytkownika we wszystkich (pod-) domenach strony www.kariera.kaufland.pl.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane podczas odwiedzin na naszej stronie na urządzeniu końcowym (na laptopie, tablecie, smartfonie itp.). Pliki cookies nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia i nie zawierają wirusów, Trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. W pliku cookie przechowywane są informacje, które powiązane są z konkretnym używanym urządzeniem. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób uzyskujemy bezpośrednią wiedzę o Państwa tożsamości.

Stosowanie plików cookies i innych podobnych technologii przetwarzania danych o użytkowaniu, służy w zależności od kategorii pliku cookie lub innej technologii, następującym celom:

·       Technicznie wymagane: są to pliki cookies i inne podobne technologie, bez których nie można korzystać z naszych usług (np. w celu poprawnego wyświetlenia naszej strony internetowej/wymaganych funkcji, zapisania rejestracji w obszarze logowania).

·       Preferencje: za pomocą tych technik możemy rozważyć Państwa rzeczywiste lub przypuszczalne preferencje, dotyczące wygodnego korzystania z naszej strony internetowej. Np. na podstawie Państwa ustawień, możemy wyświetlać naszą stronę internetową w języku, który Państwu odpowiada. Dzięki temu unikamy również pokazywania ofert, które mogą być niedostępne w Państwa regionie.

·       Statystyka: techniki te umożliwiają nam tworzenie spseudonimizowanych statystyk, dotyczących korzystania z naszych usług. Pozwala to nam np. określić, w jaki sposób możemy jeszcze lepiej dostosować naszą stronę internetową do nawyków użytkownika.

·       Marketing: dzięki temu możemy pokazywać Państwu treści reklamowe, które są dla Państwa dopasowane, na podstawie analizy Państwa zachowania podczas użytkowania. Zachowanie użytkownika można również śledzić w różnych witrynach internetowych, przeglądarkach lub urządzeniach końcowych, za pomocą identyfikatora użytkownika (unikalnego identyfikatora).

Tutaj możesz znaleźć przegląd informacji na temat plików cookies i innych wykorzystywanych technologii, a także odpowiednich celów przetwarzania, okresów przechowywania i wszelkich powiązanych dostawców zewnętrznych.

W ramach stosowania plików cookies i innych podobnych technologii przetwarzania danych dotyczących użytkownika, przetwarzane są w szczególności następujące rodzaje danych osobowych, w zależności od celu:

Technicznie wymagane:

·       Zgoda na preferencje dotyczące plików cookie


Preferencje:

·       Ustawienia, które służą do optymalizacji wersji stron


Statystyka:

·       Spseudonimizowane profile użytkownika z informacjiami o korzystaniu z naszej strony internetowej. Są to w szczególności:

o   Typ/wersja przeglądarki

o   Używany system operacyjny

o   URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona)

o   Nazwa hosta urządzenia uzyskującego dostęp (adres IP)

o   Czas żądania serwera

o   Indywidualny identyfikator użytkownika

o   Zdarzenia wywołane na stronie internetowej (zachowanie podczas surfowania)

 

·       Adresy IP są regularnie anonimizowane, więc wnioski dotyczące Państwa osoby są ogólnie wykluczone

·       Łączymy identyfikator użytkownika z innymi danymi od Państwa (np. imię i nazwisko, adres e-mail itp.) tylko za Państwa osobną i wyraźną zgodą. Nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat Państwa na podstawie samego identyfikatora użytkownika. W razie potrzeby udostępniamy identyfikator użytkownika i powiązane profile użytkowania stronom trzecim, za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych.


        Marketing:

·       Spseudonimizowane profile użytkownika z informacjami o korzystaniu z naszej strony internetowej. Są to w szczególności:

o   Adresy IP

o   Indywidualne identyfikatory użytkownika

o   Potencjalne zainteresowania produktami

o   Zdarzenia wywyłane na stronie internetowej (zachowanie podczas surfowania).

 

·       Adresy IP są regularnie anonimizowane, więc wnioski dotyczące Państwa osoby są ogólnie wykluczone

·       Łączymy identyfikator użytkownika z innymi danymi od Państwa (np. imię i nazwisko, adres e-mail itp.) tylko za Państwa osobną i wyraźną zgodą. Nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat Państwa na podstawie samego identyfikatora użytkownika. W razie potrzeby udostępniamy identyfikator użytkownika i powiązane profile użytkowania stronom trzecim, za pośrednictwem dostawców sieci reklamowych

 

Podstawą prawną korzystania z wygodnych, statystycznych i marketingowych plików cookies jest Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. A) RODO. Podstawą prawną stosowania plików cookies, niezbędnych ze względów technicznych jest art. 6 ust. 1 lit. F) RODO, tj. przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na możliwości wyświetlenia strony internetowej w sposób w pełni funkcjonalny.

W każdej chwili mogą Państwo odwołać/zmienić swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu po prostu tutaj i dokonaj wyboru. Usuwając odpowiedni haczyk, możesz łatwo i nieskomplikowanie odwołać swoją zgodę na odpowiednie cele przetwarzania.

 

Odbiorcy/kategorie odbiorców:

W ramach przetwarzania danych za pomocą plików cookies i podobnych technologii przetwarzania danych o użytkowaniu, możemy korzystać z usług wyspecjalizowanych usługodawców, w szczególności z zakresu marketingu internetowego. Przetwarzają oni Państwa dane na nasze zlecenie jako podmioty przetwarzające i są starannie dobrani i zobowiązani umownie zgodnie z art. 28 RODO. Wszystkie firmy wymienione jako dostawcy w naszej polityce plików cookies działają dla nas jako podmioty przetwarzające dane.

 

Okres przechowywania/kryteria ustalania okresu przechowywania: Mogą Państwo dowiedzieć się, jak długo pliki cookies są przechowywane w naszej polityce plików cookies. O ile w kolumnie „Proces” podana jest informacja „trwałe”, plik cookie jest przechowywany na stałe do czasu odwołania odpowiedniej zgody. Okres przechowywania sesji jest ograniczony do danej sesji i kończy się po zamknięciu przeglądarki.

 

5.1. Śledzenie sieci za pomocą Adobe Analytics (od kwietnia 2021r.)

Cel przetwarzania danych/podstawa prawna: ta strona internetowa korzysta z usługi analizy sieci Adobe Analytics w celu oceny dostępu użytkowników do tej witryny. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Informacje, które powstają podczas korzystania z naszej strony internetowej (są to: strona, z której zażądano pliku, nazwa pliku, data i godzina zapytania, ilość przesłanych danych, status dostępu, np. „Transfer pliku”, „Nie znaleziono pliku” itp., opis typu używanej przeglądarki internetowej i zanonimizowany adres IP – skrócony o trzy ostatnie cyfry), są używane przez nas do wskazówek dla użytkownika, ocen statystycznych, dostosowania naszej strony internetowej do Państwa potrzeb i optymalizacja stosowanych środków rekrutacyjnych. W tym celu używamy plików cookies, za pomocą których kontrolowane jest połączenie z naszą witryną podczas sesji. W tym celu firma Adobe Systems GmbH na nasze zlecenie umieszcza w Państwa przeglądarce internetowej trwały plik cookie w celu utworzenia spseudonimizowanego profilu użytkownika. Ten trwały plik cookie umożliwia rozpoznanie przeglądarki przy ponownym odwiedzeniu tej witryny. Służy do oceny i projektowania działań rekrutacyjnych, dostosowanych do grupy docelowej oraz strony internetowej opartej na potrzebach użytkowników.

Bezpośrednie osobiste odniesienie do informacji przechowywanych na serwerach Adobe jest wykluczone, ponieważ Adobe Analytics jest używany z ustawieniami „Przed wyszukiwaniem geograficznym: zamień ostatni oktet adresu IP użytkownika na 0” i „Ukryj adres IP- Usunięty”. Ustawienie „Przed wyszukiwaniem geograficznym: zamień ostatni oktet IP odwiedzającego na 0” zapewnia, że adres IP jest anonimizowany przed tak zwaną geolokalizacją, zastępując ostatni oktet adresu IP zerami. Przybliżona lokalizacja użytkownika jest dodawana do pakietu śledzenia, który nadal zawiera pełny adres IP, w celu analizy statystycznej. Przed zapisaniem pakietu śledzenia adres IP jest następnie zastępowany pojedynczym, stałym adresem IP – nazywanym ogólnym adresem IP – jeśli skonfigurowano ustawienie „Ukryj adres IP – usunięty”. Oznacza to, że adres IP nie jest już zawarty w przechowywanych danych.

Dane zebrane za pomocą technologii Adobe Analytics nie służą do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę witrynę. Dane dotyczące użytkowania zapisane w pliku cookie nie są również łączone z danymi osobowymi właściciela pseudonimu/nazwy użytkownika. Aby zapobiec ogólnemu śledzeniu przez Adobe, wystarczy kliknąć odpowiedni link tutaj i potwierdzić swój wybór na stronie, do której można przejść. W takim przypadku Adobe ustawi w Państwa przeglądarce trwały plik cookie „Nie śledź”, aby technologia Adobe nie była już używana.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Państwa dane zostaną ujawnione/przekazane następującym odbiorcom (działom rekrutacji Kaufland und Business Intelligence) w ramach przetwarzania danych, w ramach usługi Kaufland. Jeśli Adobe lub inni dostawcy usług technicznych uzyskują dostęp do danych w celach wsparcia, zawierane są z nimi umowy na przetwarzanie zleceń zgodnie z art. 28 RODO.

 

6. Korzystanie z cyfrowego asystenta (dotyczy tylko Niemiec)

Mają Państwo – obecnie tylko w Niemczech – możliwość korzystania z naszego cyfrowego asystenta tekstowego.

6.1. Cyfrowy asystent

Cel przetwarzania danych/podstawa prawna: Interakcja z cyfrowym asystentem odbywa się za pośrednictwem internetowej strony kariery firmy Kaufland. Przetwarzane dane obejmują:

- Dane zapisywane przez serwer podczas korzystania z cyfrowego asystenta (w tym data i czas korzystania, dane z używanego urządzenia końcowego, np. zanonimizowany identyfikator użytkownika),

- wpisane wiadomości tekstowe, które wysyłają Państwo za pośrednictwem cyfrowego asystenta,

- dane osobowe, które dobrowolnie przekazują Państwo asystentowi cyfrowemu (np. imię)

Wszystkie dane osobowe i możliwe do uzyskania dane są automatycznie anonimizowne w czasie tzw. „sekundy logicznej” natychmiast po ich zarejestrowaniu, aby nie można było wyciągnąć żadnych wniosków na temat Państwa osoby w firmie Kaufland. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych jest warunkiem nieograniczonej funkcji asystenta cyfrowego.

Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych, o których mowa w punkcie 1, w celu usprawnienia komunikacji, jest uzasadnionym interesem w rozumieniu normy.

6.2. Protokoły serwera WWW

W przypadku korzystania z cyfrowego asystenta standardowo przetwarzamy datę i czas trwania wizyty oraz liczbę zapytań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych. Gromadzenie danych odbywa się wyłącznie w sposób zanonimizowany.

Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust.1, w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych, należy traktować jako prawnie uzasadniony interes w rozumieniu normy.

6.3. Tworzenie/projektowanie asystenta cyfrowego zgodnie z potrzebami

Nie oceniamy żadnych danych osobowych. Aby uczynić cyfrowego asystenta przyjaznym dla użytkownika, poprawić jakość obsługi lub usunąć istniejące błędy, analizujemy korzystanie z asystenta cyfrowego wyłącznie na podstawie zanonimizowanych danych. W ten sposób można np. dalej rozwijać rozpoznawanie fraz i wzbogacać asystenta cyfrowego o nowe funkcje.

6.4. Kryteria ustalania okresu przechowywania

Podczas korzystania z cyfrowego asystenta nie zapisujemy żadnych Państwa danych osobowych.

 

7. Szyfrowanie

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem. Wykorzystując 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer) dokładamy wszelkich starań, by uniemożliwić osobom niepowołanym dostęp do przekazanych nam danych osobowych. Najłatwiej stwierdzić uaktywnienie protokołu SSL sprawdzając adres strony podany w przeglądarce internetowej. Powinien się on zaczynać od https.

 

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa:

·   prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,

·   prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,

·   prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 RODO,

·   prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli zostały spełnione warunki z art. 18 RODO,

·   prawo do przenoszenia danych, jeśli spełnione są warunki z art. 20 RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 e) lub f) RODO, wówczas zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej wedle art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, wyrażoną zgodę można w każdym czasie wycofać ze skutkiem na przyszłość, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

Prosimy pamiętać, że odwołanie zgody będzie skutkować tym, że Państwa profil w naszym elektronicznym systemie rekrutacyjnym zostanie niezwłocznie usunięty, a wszystkie aplikacje objęte aktualnie procesem opracowania zostaną wycofane z procesów rekrutacji oraz zanonimizowane.

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych poszczególnych spółek Kaufland można skontaktować  się w następujący sposób:

 

- W przypadku Niemiec

datenschutz@kaufland.de

Adres pocztowy:

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Datenschutzbeauftragter Kaufland Dienstleistung

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

- W przypadku Czech

e-mail: oou@kaufland.cz

Poštovní adresa:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

- W przypadku Słowacji

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Dział prawa i compliance

Adres: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

E-mail: dataprotection@kaufland.sk

- W przypadku Chorwacji

E-mail: gdpr@kaufland.hr

Adres:

Kaufland Hrvatska k.d.

Službenik za zaštitu podataka

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

- W przypadku Polski

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

e-mail: daneosobowe@kaufland.pl

Adres:

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

- W przypadku Rumunii

E-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

Adres pocztowy:

Kaufland România, Bd. Barbu Văcărescu 120-144, sectorul 2 , București

În atenția departamentului Protecția Datelor

- W przypadku Bułgarii

E-Mail: dataprotection@kaufland.bg

Adres:

1A Skopje Str

1233, Sofia

 

II Kraje nienależące do Unii Europejskiej

 

- W przypadku Mołdawii

Kaufland SRL
Str. Sfatul Țării, nr. 29
MD - 2012, Chișinău
E-mail:
office@kaufland.md

1.     Cel polityki

 

Niniejsza Polityka opisuje warunki oraz sposób przetwarzania danych osobowych pracowników i potencjalnych pracowników, a także środki bezpieczeństwa i zabezpieczenia wybrane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

2.         Zakres 

 

2.1.      Polityka reguluje sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, a także warunki wykorzystania stosownych informacji w ramach „KAUFLAND” SRL, administratora danych osobowych, podmiotu prawnego zarejestrowanego w Republice Mołdawii, z siedzibą pod następującym adresem: Chișinău, 29 Sfatul Țării Street, IDNO 1016600004811 (dalej zwany „Kaufland”, „Administrator” lub „Spółka”, w zależności od przypadku).

 

2.2.      Niniejsza polityka ma zastosowanie do danych osobowych pracowników lub potencjalnych pracowników Spółki (dane zapisywane w formie papierowej i/lub elektronicznej), które są przetwarzane lub posiadane przez Administratora.

2.3.      Niniejsza polityka obejmuje następujące terminy i definicje:

 

dane osobowe – wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania; osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na konkretny numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne;

przetwarzanie danych osobowych – każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, wydobywanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie stronom trzecim poprzez przesłanie, rozpowszechnianie,  lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie;

przechowywanie – przetrzymywanie danych osobowych na dowolnego rodzaju nośniku;

zbiór danych osobowych – każdy uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany, czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;

użytkownik – każdy podmiot działający na mocy upoważnienia Administratora, lub jego stały przedstawiciel, z uznanym prawem dostępu do baz danych osobowych.

 

3.         Dokumenty odniesienia

 

3.1.      Konwencja o ochronie osób w związku ze zautomatyzowanym przetwarzaniem danych osobowych zawarta w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981r. i ratyfikowana przez Republikę Mołdawii na mocy Decyzji Parlamentu nr 483 dnia 2 lipca 1999r.

3.2.      Konstytucja Republiki Mołdawii;

3.3.      Ustawa nr 133 z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie ochrony danych osobowych;

3.4.      Ustawa nr 71 z dnia 22 marca 2007r. dotycząca rejestrów;

3.5.      Ustawa nr 982 z dnia 11 maja 2000r. dotycząca dostępu do informacji;

3.6.      Decyzja Rządu nr 1123 z dnia 14 grudnia 2010r. dotycząca zatwierdzenie wymogów w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w trakcie ich przetwarzania w ramach systemów informacyjnych zawierający dane osobowe.

 

 

4.         Zakres odpowiedzialności

 

Spółka jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie, wdrożenie i monitorowanie zastosowania postanowień niniejszej Polityki.

 

5.         Opis procedur przetwarzania i bezpieczeństwa

 

5.1 Minimalne wymogi bezpieczeństwa dla danych osobowych

 

Niniejsza Polityka Kaufland dot. bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych reguluje techniczne i organizacyjne środki konieczne do zachowania poufności i integralności danych osobowych gromadzonych przez Kaufland.

w ramach Spółki zapewnia się bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych wyłącznie poprzez ścisłe przestrzeganie następujących postanowień:

 

5.1.1.   Zezwolenie na fizyczny dostęp

 

Dostęp do pomieszczeń/biur lub powierzchni, gdzie zlokalizowane są systemy informacyjne i/lub rejestry danych osobowych, jest ograniczony i udzielany wyłącznie osobom, które posiadają konieczne zezwolenie, a także wyłącznie w trakcie godzin pracy, zgodnie z wykazem i odpowiednimi identyfikatorami, w celu zapobieżenia dostępowi osób nieupoważnionych.

 

5.1.2.   Administracja i monitorowanie dostępu fizycznego

 

Administrator zapewni administrowanie i monitorowanie dostępu fizycznego do wszystkich punktów dostępu do systemów informacyjnych i/lub rejestrów danych osobowych, a także zareaguje na wszelkie przypadki naruszenia dostępu.

Dostęp podmiotów odwiedzających (stron trzecich) należy zapewnić zgodnie z zasadami wskazanymi w obowiązującym prawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych.

 

5.1.3.   Zapewnienie ochrony danych osobowych

 

Pracownicy, którzy posługują się danymi uznanymi za dane osobowe w trakcie wykonywania swoich czynności zawodowych, są zobowiązani do przestrzegania zobowiązania do zachowania poufności i zachowania ścisłej zgodności z postanowieniami Ustawy nr 133/2011 dotyczącej ochrony danych osobowych.

Postanowienia niniejszego Artykułu mają takie samo zastosowanie do wszystkich informacji posiadanych przez Administratora, które dotyczą stron trzecich, i o których pracownicy dowiedzą się w trakcie wykonywania swoich czynności.

 

5.1.4.   Przetwarzanie danych osobowych

 

Zabrania się przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby, której dane osobowe dotyczą, z wyłączeniem przypadków, w których przetwarzanie jest konieczne w następujących celach:

  • wykonywanie umowy, której stroną jest osoba, której dane osobowe dotyczą, lub w celu wykonywania czynności przed zawarciem umowy na jej żądanie;
  • wywiązanie się z obowiązków Administratora wynikających z prawa;
  • ochrona życia, integralności fizycznej lub zdrowia osoby, której dane dotyczą;
  • wykonywanie względów interesu publicznego;

zachowanie zgodności z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora lub strony trzeciej, której ujawnia się dane osobowe, z zastrzeżeniem, że niniejszy interes nie szkodzi interesom lub podstawowym prawom i wolnościom osoby, której dane osobowe dotyczą;
cele statystyczne, z zastrzeżeniem że dane osobowe pozostają anonimowe przez cały czas przetwarzania, z celem innym niż wynikający z przepisów prawa, konieczne w celu realizacji danego zadania.

W momencie zakończenia przetwarzania danych osobowych, jeśli osoba, której niniejsze dane dotyczą, nie wydała swojej zgody dla innego miejsca przeznaczenia, przechowywania lub dalszego przetwarzania, niniejsze dane osobowe:

zostaną zniszczone; lub

przekazane do innego administratora, z zastrzeżeniem, że Spółka gwarantuje, że dalsze przetwarzanie ma cel podobny do celów początkowego przetwarzania; lub

przekształcone w dane anonimowe i przechowywane wyłącznie w celach statystycznych; innych celach przewidzianych w przepisach prawa.

 

5.1.5.   Zmiana danych osobowych

 

Dane osobowe pracowników lub potencjalnych pracowników są gromadzone w celu wywiązania się z obowiązków Administratora zgodnie z obowiązującym prawem, ale również w celu zapewnienia ochrony dla pracowników lub potencjalnych pracowników, a także dla skutecznego zarządzania personelem, w celu zapewnienia wysokiej jakości usług.

Wszystkie dane osobowe pracowników lub potencjalnych pracowników są traktowane w sposób bezwzględnie poufny. Niniejszy obowiązek ma zastosowanie do wszystkich pracowników Administratora, którzy bezpośrednio lub pośrednio posługują się niniejszymi danymi.

 

5.1.6.   Identyfikacja i uwierzytelnienie użytkownika

 

W celu uzyskania dostępu do bazy danych osobowych posiadanej przez Spółkę, użytkownicy muszą się zidentyfikować. Identyfikacji dokonuje się poprzez wpisanie konta użytkownika (lub „nazwy użytkownika”) oraz hasła powiązanego z danym kontem użytkownika.

Każdy użytkownik, który uzyska dostęp do bazy danych osobowych Kaufland, posiada swoją własną nazwę użytkownika i hasło, które są unikalne na skalę Spółki.

Kaufland administruje i zarządza kontami użytkownika (oraz domyślnie powiązanymi hasłami) z uwzględnieniem niniejszej Polityki.

Manualny dostęp użytkowników do baz danych osobowych opiera się na wykazie zatwierdzonym przez osobę odpowiedzialną z Kaufland.

Prawa dostępu użytkownika do baz danych osobowych są systematycznie weryfikowane (co najmniej co 6 miesięcy) w celu zapewnienia, że nie udzielono żadnych nieupoważnionych praw dostępu, a także po wszelkich zmianach statusu użytkownika.

Dostęp do zabezpieczeń systemów informacyjnych zawierających dane osobowe oraz do ich danych jest konkretnie udzielony wyłącznie osobie odpowiedzialnej Administratora, wyznaczonej zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

 

5.1.7. Rodzaj dostępu

 

Użytkownicy posiadają wyłącznie taki dostęp do danych osobowych, jaki jest potrzebny do wywiązania się z ich zadań w ramach wykonywanej pracy.

Dział wsparcia technicznego posiada dostęp do danych osobowych w celu rozwiązywania wyjątkowych przypadków, a także na podstawie wyraźnego, wcześniejszego zatwierdzenia osoby odpowiedzialnej Spółki, z zastrzeżeniem, że osoba, której dane osobowe dotyczą (do której danych uzyskany zostanie dostęp) jest poinformowana oraz że odpowiednia dokumentacja jest prowadzona dla każdego przypadku dostępu.

Administrator wprowadzi rygorystyczne metody niszczenia danych osobowych.

 

5.1.8.   Gromadzenie danych osobowych

 

Administrator gromadzi informacje bezpośrednio od pracowników i potencjalnych pracowników (osoby fizyczne, osoby, których dane osobowe dotyczą) poprzez poinformowanie ich o kategoriach danych oraz celach ich przetwarzania. Uwzględniając konkretne zadania Administratora, zakres jego działalności, a także warunki zapewniane przez obowiązujące prawodawstwo mające zastosowanie do odpowiednich domen, Administrator przetwarza szczególne dane osobowe, mianowicie te dotyczące stanu zdrowia swoich pracowników i potencjalnych pracowników. Niniejszy wymóg jest konieczny z powodu jego konkretnej działalności. Na mocy prawodawstwa dotyczącego nadzoru zdrowia publicznego w państwie, od Administratora wymaga się weryfikowania odpowiedniego stanu zdrowia jego pracowników i potencjalnych pracowników, zarówno w momencie rekrutacji, jak i następnie okresowo raz na rok. Z tych powodów, przetwarzanie niniejszych kategorii danych jest bezpośrednio powiązane z obszarem działalności Kaufland, a także bezpieczeństwem i fizyczną integralnością jego pracowników i potencjalnych pracowników.

 

Zgodnie z postanowieniami prawa dot. ochrony danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą, jest informowana o swoich prawach w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych, w szczególności o poniższym:

prawo dostępu do danych osobowych;

prawo ingerencji w dane osobowe;

prawo wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe dotyczą;

prawo do niepodlegania decyzji  w indywidualnych przypadkach;

dostęp do wymiaru sprawiedliwości;

inne.

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach przestrzegania przepisów obowiązującego prawodawstwa (w tym miedzy innymi przestrzeganie przepisów regulacyjnych, norm zawodowych, regulaminów wewnętrznych).

Kaufland wyznaczy upoważnionych użytkowników w celach gromadzenia i wprowadzania danych do systemu informacyjnego, a także wszelkie modyfikacje danych osobowych będą dokonywane wyłącznie przez właściwych upoważnionych użytkowników wyznaczonych przez Spółkę.

Dane osobowe pracowników podlegają następującym metodom przetwarzania: gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, przechowywanie, zatrzymywanie, odzyskiwanie, adaptowanie lub modyfikacja, wydobywanie, konsultowanie, użytkowanie, ujawnianie przez przekazywanie, rozpowszechnianie lub w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie, przekazywanie właściwym organom władzy publicznej zgodnie z obowiązującym prawem, przekazywanie i udzielanie dostępu innym spółkom stowarzyszonym z Administratorem oraz innym podmiotom będącym podwykonawcami, w tym przekazywanie poza granice państwa.

Dane osobowe mogą być ujawniane zgodnie z prawem osobom, których dane osobowe dotyczą, organom władzy centralnej/samorządowej, służbom socjalnym i ochrony zdrowia, przedstawicielom prawnym osób, których dane osobowe dotyczą, innym spółkom stowarzyszonym z Administratorem, partnerom umownym Administratora, innym podmiotom, które oferują wystarczające gwarancje związane z ochroną danych osobowych.

 

Mając na uwadze fakt, że prawodawstwo Republiki Mołdawii nie obejmuje szczególnych przepisów dotyczących okresu przetwarzania danych osobowych, Administrator przestrzega zasad prawidłowego przetwarzania danych. Osoba, której dane osobowe dotyczą, jest informowana o okresie przechowywania danych. Administrator zatrzymuje i przetwarza dane osobowe pracowników przez okres 75 lat liczony od momentu zgromadzenia danych.

 

Zgodnie z przepisami prawa, Administrator przechowuje dane osobowe w postaci papierowej i elektronicznej.

 

W przypadku, gdy strony trzecie mają potrzebę gromadzenia danych o pracownikach Administratora, która jest związana z działalnością, Administrator poinformuje pracowników i potencjalnych pracowników o ograniczeniach bezpieczeństwa i warunkach nałożonych przez stronę trzecią w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kaufland ujawnia informacje dotyczące pracowników stronom trzecim wyłącznie na mocy warunków oraz za pomocą odpowiednich środków, które są wymagane/upoważnione na mocy prawa.

 

5.1.9.   Wykonywanie kopii zapasowych

 

W Kaufland wykonuje się comiesięcznie kopie zapasowe danych osobowych i wykorzystywane są programy do zautomatyzowanego przetwarzania.

 

5.1.10. Komputery i urządzenia końcowe dostępu

 

Komputery dostępu i inne urządzenia końcowe są instalowane w pomieszczeniach zamykanych, z ograniczonym dostępem.

Również w przypadku, gdy monitory przeznaczone do danych osobowych nie wyświetlają niczego przez okres do 15 (piętnastu) minut, sesja robocza automatycznie zamyka się.

Urządzenia końcowe dostępu stosowane w celach publicznych, na których wyświetlane są dane osobowe, są ustawione tak, aby nie były widoczne dla ogółu i są automatycznie ukrywane po okresie trwającym do 5 (pięciu) minut ich nieużytkowania.

 

5.1.11. Pliki dot. dostępu

 

Każdy dostęp do bazy danych osobowych jest zapisywany w pliku dot. dostępu (lub „dzienniku” w przypadku zautomatyzowanego przetwarzania) lub w rejestrze manualnego przetwarzania danych osobowych.

W przypadku zautomatyzowanego przetwarzania, wszystkie niniejsze informacje są przechowywane w pliku dot. ogólnego dostępu. Wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu są również dokumentowane.

Kaufland przechowuje pliki dot. dostępu przez okres co najmniej 2 (dwóch) lat.

 

5.1.12. Systemy telekomunikacyjne

 

Kaufland systematycznie sprawdza (co 6 miesięcy) uwierzytelnienie i rodzaje dostępu w celu wykrycia błędnego działania w zakresie użytkowania systemów telekomunikacyjnych.

System telekomunikacyjny Kaufland jest zaprojektowany w taki sposób, aby dane osobowe nie mogły zostać przechwycone lub przekazane z żadnego miejsca. Jako alternatywny środek bezpieczeństwa, od użytkownika wymaga się stosowania metody szyfrowania w celu przekazywania danych osobowych stosowanych przez Kaufland w dniu niniejszego przekazania.

Również system telekomunikacyjny przekazuje dane osobowe wyłącznie kiedy są one bezwzględnie konieczne.

 

5.1.13. Szkolenie personelu

 

W trakcie kursów szkoleniowych, Kaufland poinformuje personel o poniższym:

(i)         postanowienia Ustawy nr 133/2011 w sprawie ochrony danych osobowych;

(ii)        minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zawarte w niniejszej Polityce; oraz

(iii)       zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych w zależności od rodzaju czynności użytkownika.

 

Użytkownicy, którzy posiadają dostęp do danych osobowych, są szkoleni przez Spółkę w zakresie ich poufności, a także otrzymują ostrzeżenia na swoich monitorach w trakcie wykonywania swoich czynności.

Użytkownicy są zobowiązani do zamknięcia ich sesji roboczej, kiedy opuszczają swoje stanowisko pracy.

Personel zapewniający obsługę systemów informacyjnych i/lub rejestrów danych osobowych przechodzi co najmniej raz w roku odpowiedni kurs szkoleniowy dotyczący zakresu odpowiedzialności i obowiązków związanych z zarządzaniem i reagowaniem na incydenty naruszające bezpieczeństwo w obszarze ochrony danych osobowych.

 

5.1.14. Korzystanie z komputerów

 

Kaufland wprowadził następujące środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (szczególnie wobec wirusów komputerowych):

a)         użytkownicy nie korzystają z oprogramowania pochodzącego ze źródeł zewnętrznych lub podejrzanych;

b)         użytkownicy są stale informowani o niebezpieczeństwie w zakresie wirusów komputerowych;

c)         Spółka wdrożyła scentralizowany, automatyczny system antywirusowy i bezpieczeństwa dla swoich systemów informatycznych, a także środki techniczne mające na celu wykrycie cyber ataków, w tym środki służące do zidentyfikowania prób nieupoważnionego korzystania z systemów informacyjnych lub nieupoważnionego przekazywania danych osobowych (Phishing);

d)         klawisz „Print Scren” na wszystkich stanowiskach roboczych wyposażonych w monitory, na których wyświetla się (w szczególności) dane osobowe, został umyślnie dezaktywowany w celu uniknięcia drukowania niniejszych danych, bez względu na to, czy umyślnie, czy przypadkowo.

 

5.1.15. Drukowanie danych

 

Drukowanie danych osobowych jest wykonywane wyłącznie przez użytkowników, którzy zostali wyraźnie upoważnieni do tej czynności przez osobę odpowiedzialną Spółki, zgodnie z konkretnymi procedurami wewnętrznymi Kaufland dotyczącymi korzystania z i niszczenia niniejszych materiałów.

Kaufland zastrzega sobie prawo do egzekwowania dodatkowych środków bezpieczeństwa, które będą stanowić integralną część niniejszej Polityki, jeśli uzna niniejsze za odpowiednie, a także w zależności od wagi przetwarzanych danych osobowych.

 

5.1.16. Incydenty naruszające bezpieczeństwo

 

Incydenty naruszające bezpieczeństwo dotyczące systemów informacji osobowych są stale monitorowane i dokumentowane za pomocą zautomatyzowanych środków.

Osoba odpowiedzialna za wdrożenie niniejszej Polityki wykonuje comiesięczne sprawdzenia w celu zapewnienia zgodności z wszystkimi zasadami bezpieczeństwa danych osobowych. Po przeprowadzeniu sprawdzenia sporządza się raport dotyczący odchyleń/incydentów.

Niniejsza Polityka jest weryfikowana co najmniej raz w roku i zatwierdzania na najwyższym poziomie. Zostaną o niej również poinformowani użytkownicy i pracownicy Administratora zaangażowani w przetwarzanie danych osobowych, a także zostanie ona umieszczona na stronie internetowej Administratora w wersji skróconej.

5.2 Formularz kontaktowy/kontaktowy adres e-mail/połączenia telefoniczneCel/podstawa prawna przetwarzania danych:


Zachowujemy całkowitą poufność danych osobowych przekazywanych przez Państwa w formularzach kontaktowych, podczas połączeń telefonicznych lub podczas kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail.

Państwa dane zostaną wykorzystane jedynie w celu opracowania Państwa zapytania.  Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi Art. 5 ust. 5 lit. e ustawy nr 133/2011 dotyczącej ochrony danych osobowych. Prawnie uzasadniony interes firmy Kaufland wynika z chęci udzielenia odpowiedzi na zapytania kandydatów utrzymując i zwiększając tym samym ich zadowolenie.

 

Odbiorcy / kategorie odbiorców:

Przekazywanie danych stronom trzecim spoza Grupy Kaufland jest praktycznie wykluczone. W drodze wyjątku dane w naszym imieniu mogą być przetwarzane przez naszych zleceniobiorców (podmioty przetwarzające). W takim wypadku kontrahenci są starannie wybierani oraz kontrolowani zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy nr 133/2011 dotyczącej ochrony danych osobowych. Ponadto może okazać się konieczne przekazanie części informacji z Państwa zapytania do innych spółek z Grupy Kaufland (np. spółka należąca do Kaufland, której dotyczy Państwa zapytanie) w celu opracowania Państwa zapytania. W miarę możliwości Państwa zapytanie zostanie wcześniej zanonimizowane, tak, aby strona trzecia nie mogła Państwa zidentyfikować. W niektórych przypadkach może jednak okazać się konieczne ujawienie Państwa danych osobowych w celu opracowania Państwa zapytania.

 

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania:

Wszelkie dane osobowe, które podali nam Państwo w zapytaniach za pośrednictwem tej strony internetowej lub poczty e-mail, zostaną przez nas usunięte albo całkowicie zanonimizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami najpóźniej 90 dni po udzieleniu Państwu ostatecznej odpowiedzi. Tak ustalony okres przechowywania danych wiąże się z tym, że po otrzymaniu odpowiedzi na pytanie mogą się Państwo ponownie z nami skontaktować, a wówczas będziemy musieli odnieść się do poprzedniej korespondencji. Dlatego Państwa dane przechowywane są przez 90 dni.     Z naszego doświadczenia wynika, że po 90 dniach nie otrzymujemy już dodatkowych pytań do udzielonych przez nas odpowiedzi. W przypadku dochodzenia swoich praw drogą sądową, dane osoby zainteresowanej będą przechowywane przez 3 lata od momentu otrzymania ostatecznej decyzji i będą stanowić dowód na to, że wszystkie informacje zostały udzielone w sposób wyczerpujący oraz wszystkie wymogi prawne zostały spełnione.

 

 

5.3. Elektroniczny system rekrutacyjny (online)

Kaufland stale poszukuje wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników. Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, prosimy zwrócić uwagę na to, że aplikacje przesyłane nam za pośrednictwem e-maili otrzymujemy od Państwa w formie niezaszyfrowanej.  W związku z tym zdecydowanie zalecamy korzystać wyłącznie z naszego elektronicznego systemu rekrutacyjnego, który działa w trybie online.

W elektronicznym systemie rekrutacyjnym są dwie możliwości aplikowania. Mogą Państwo się zalogować i założyć własny profil wraz z hasłem. W tym przypadku mają Państwo wgląd do wysłanych aplikacji oraz mają Państwo możliwość przesyłania dokumentów aplikacyjnych, dokonywania zmian w profilu lub wycofania swojej kandydatury z procesu. W przypadku, gdy aplikują Państwo bez wcześniejszego logowania, nie dokonując uwierzytelnienia, konieczne jest przekazanie jedynie  wymaganych danych, ale wiąże się to z brakiem bezpośredniego dostępu do wysłanej aplikacji. Jednak i w tym przypadku, jeśli wyrażacie Państwo taką chęć, istnieje możliwość przeglądania, edytowania i zarządzania swoim profilem. W tym celu należy poprosić o hasło (należy wybrać „nie pamiętasz hasła?” i podać adres E-mail). W obu przypadkach dot. sposobu aplikowania te same dane są zbierane i przetwarzane.

  

 

Cel przetwarzania danych / podstawa prawna oraz sposób działania: 

W naszym elektronicznym systemie rekrutacyjnym mogą Państwo stworzyć swój profil zabezpieczony hasłem lub przekazać nam dane bez konieczności logowania się. Wszelkie dane i załączniki, przechowywane przez Państwo oraz wysyłane wraz z aplikacją, będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji i rozpatrzenia przydatności kandydata na dane stanowisko. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi: artykuł 5 ust. 5 lit. e) ustawy nr 133/2011 dotyczącej ochrony danych osobowych.

Ponadto jeżeli udzielą Państwo odrębnej zgody, wówczas to art. 5 ust. 1 lit. ustawy nr 133/2011 dotyczącej ochrony danych osobowych będzie stanowić podstawę prawną do dalszego przetwarzania danych osobowych, zawartych w Państwa aplikacji.  W ramach systemu rekrutacyjnego stosujemy procedurę szyfrowania, w związku z czym Państwa dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

 

Okres przechowywania / kryteria określania okresu przechowywania:

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane zawarte w konkretnej aplikacji zostaną usunięte lub zanonimizowane zgodnie z obowiązującą w kraju podstawą prawną.  Anonimizacja danych nastąpi po roku.

Państwa profil w naszym systemie rekrutacyjnym oraz zgromadzone w nim dane będą przechowywane w systemie, niezależnie od konkretnej, aktywnej aplikacji, dzięki czemu mają Państwo możliwość ubiegania się również o inne stanowiska w Kaufland. Państwa profil zostanie automatycznie usunięty, jeżeli przez pewien czas był on nieaktywny oraz jeżeli nie uczestniczą Państwo w tym okresie w żadnych procesach rekrutacyjnych.

 

Usunięcie danych nastąpi: po roku.


Mogą Państwo również w każdej chwili usunąć swój profil samodzielnie. W takim przypadku, gdy kandydat uczestniczy w procesie rekrutacyjnym, jego aplikacja zostanie wycofana, a profil usunięty. Wówczas usunięcie profilu następuje natychmiast, a anonimizacja danych następuje po upływie powyższego, ustawowego okresu usuwania danych.