Zasady ochrony danych osobowych naszego elektronicznego systemu rekrutacyjnego (online)

Ochrona danych osobowych stanowi ważny wyznacznik naszej jakości, zarówno wobec klientów, jak i kandydatów do pracy oraz naszych pracowników. Aby jeszcze skutecznej  chronić dane osobowe kandydatów do pracy, udostępniliśmy Państwu nasz elektroniczny portal rekrutacyjny. Poniższe zasady ochrony danych osobowych zostały opracowane w celu przejrzystego poinformowania Państwa o sposobie zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Kaufland w przypadku korzystania z elektronicznego systemu rekrutacyjnego (online) oraz wizyty na naszej stronie internetowej.

Podstawę prawną w zakresie ochrony danych osobowych stanowi w szczególności „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” – w skrócie RODO.

 

1. Dane Administratora Danych Osobowych

- W przypadku Niemiec

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

Telefon: 07132/ 9400

E-mail: karriere@kaufland.de

 

- W przypadku Czech

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

Telefon: +420 251 05 1111

E-mail: personal@kaufland.cz

 

- W przypadku Słowacji

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Siedziba: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

Telefon: 02/49 59 02 00

E-Mail: service@kaufland.sk

 

- W przypadku Chorwacji

Kaufland Hrvatska k.d.

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

Telefon: +385 1 2353-555

E-mail: karijera@kaufland.hr

 

- W przypadku Polski

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

Telefon: 71/ 37 70 100

E-mail: service@kaufland.pl

 

- W przypadku Rumunii

Kaufland România SCS         

B-dul Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2

București, CP 020284

Telefon: 0372 090 000

E-mail: recrutare@kaufland.ro

 

- W przypadku Bułgarii

“Кауфланд България ЕООД & КО” КД

ул.“Скопие“ 1А

1233 София

Тelefon: +359 28125000

E-Mail: recruitment@kaufland.bg

 

2. Formularz kontaktowy/kontaktowy adres e-mail/połączenia telefoniczne

Cel/podstawa prawna przetwarzania danych: Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu opracowania Państwa zapytania. Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kaufland wynika z chęci odpowiedzi na Państwa zapytania.  Zachowujemy całkowitą poufność danych osobowych przekazywanych przez Państwa w formularzach kontaktowych, podczas połączeń telefonicznych lub podczas kontaktu za pośrednictwem poczty e-mail.

Odbiorcy/kategorie odbiorców: Przekazywanie danych stronom trzecim spoza Grupy Kaufland jest praktycznie wykluczone. W drodze wyjątku dane w naszym imieniu mogą być przetwarzane przez naszych zleceniobiorców (podmioty przetwarzające). W takim wypadku kontrahenci są starannie wybierani oraz kontrolowani zgodnie z art. 28 RODO.

Ponadto może okazać się konieczne przekazanie informacji z Państwa zapytania do innych spółek z Grupy Kaufland. W takim przypadku Państwa zapytanie zostanie wcześniej zanonimizowane, tak aby strona trzecia nie mogła Państwa zidentyfikować. Jeśli w indywidualnych przypadkach wymagane będzie ujawnienie Państwa danych osobowych, to wcześniej o tym poinformujemy oraz zapytamy Państwa o zgodę.

Okres przechowywania/kryteria określania okresu przechowywania: Wszelkie dane osobowe, które podali nam Państwo w zapytaniach, zostaną przez nas usunięte albo całkowicie zanonimizowane najpóźniej 90 dni po udzieleniu Państwu ostatecznej odpowiedzi. Okres przechowywania przez 90 dni wiąże się z tym, że po otrzymaniu odpowiedzi na pytanie mogą się Państwo ponownie z nami skontaktować, a wówczas będziemy musieli odnieść się do poprzedniej korespondencji. Z naszego doświadczenia wynika, że po 90 dniach nie otrzymujemy już dodatkowych pytań do udzielonych przez nas  odpowiedzi.

 

3. Elektroniczny system rekrutacyjny (online)

Kaufland stale poszukuje wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników. Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, prosimy zwrócić uwagę na to, że aplikacje przesyłane nam za pośrednictwem e-maili otrzymujemy od Państwa w formie niezaszyfrowanej. W związku z tym zdecydowanie zalecamy korzystać wyłącznie z naszego elektronicznego systemu rekrutacyjnego, który działa w trybie online.

Cel przetwarzania danych / podstawa prawna oraz sposób działania:  W naszym elektronicznym systemie rekrutacyjnym mogą Państwo stworzyć swój profil zabezpieczony hasłem. Wszelkie informacje i załączniki przechowywane na Państwa profilu oraz wysyłane wraz z aplikacją, będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji i rozpatrzenia przydatności kandydata na dane stanowisko. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:

- W przypadku Niemiec

§ 26 ust. 1 zdanie 1 Federalnej ustawy o ochronie danych w nowej wersji w związku z art. 88 RODO.

- W przypadku Czech

Art. 88 RODO

- W przypadku Słowacji

Art. 11 Ustawy nr 311/2001 – Kodeks pracy w związku z art. 88 RODO

- W przypadku Chorwacji

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO

- W przypadku Polski

Art. 221 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 (b) RODO

- W przypadku Rumunii

§ 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- W przypadku Bułgarii

Art. 88 RODO.

 

Ponadto jeżeli udzielą Państwo odrębnej zgody, wówczas to art. 6 ust. 1 lit. a) RODO będzie stanowić podstawę prawną do dalszego przetwarzania danych osobowych, zawartych w Państwa aplikacji.  W ramach systemu rekrutacyjnego stosujemy procedurę szyfrowania, w związku z czym Państwa dane osobowe są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Odbiorcy / kategorie odbiorców: Bez udzielenia odrębnej zgody lub wysłania konkretnej aplikacji dane znajdujące się na Państwa profilu będą dostępne do wglądu tylko dla Państwa. Po utworzeniu profilu i wysłaniu aplikacji przez kandydata, nasz rekruter odpowiedzialny za dany proces rekrutacyjny otrzyma wgląd w dane aplikacyjne. Kandydat może być brany pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych grupy Kaufland wyłącznie wtedy, gdy udzieli na to swojej zgody (w formie zaznaczenia w systemie, dla kogo profil może być widoczny). Poza tym Państwa aplikacja nie będzie nigdy przekazywana osobom trzecim spoza grupy Kaufland.

Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych do krajów spoza Unii Europejskiej, chyba że aplikują Państwo na stanowiska w Kaufland poza UE lub wyraźnie wyrazili Państwo zgodę na włączenie Państwa profilu do bazy aplikacji W takiej sytuacji rekruterzy ze wszystkich państw, w których jest obecny Kaufland, będą mieli dostęp do Państwa aplikacji. W takim przypadku podstawę prawną przekazania danych osobowych stanowi Państwa zgoda wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przechowywania / kryteria określania okresu przechowywania: Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego dane zawarte w konkretnej aplikacji zostaną usunięte lub zanonimizowane w poniższych terminach:

- W przypadku Niemiec, Polski, Chorwacji, Czech i Słowacji

po 90 dniach.

- W przypadku Rumunii

po 90 dniach od dnia zakończenia postępowania związanego z zatrudnieniem i postępowania rekrutacyjnego, a usunięcie w terminie jednego roku od upływu tego samego terminu.

- W przypadku Bułgarii

po 180 dniach.

Państwa profil w naszym systemie rekrutacyjnym oraz zgromadzone w nim dane będą przechowywane w systemie, niezależnie od konkretnej, aktywnej aplikacji, dzięki czemu mają Państwo możliwość ubiegania się również o inne stanowiska w Kaufland. Państwa profil zostanie automatycznie usunięty, jeżeli przez pewien czas był on nieaktywny oraz jeżeli nie uczestniczą Państwo w tym okresie w żadnych nowych procesach rekrutacyjnych.

Usunięcie profilu nastąpi:

- W przypadku Niemiec

po 90 dniach.

- W przypadku Bułgarii

po 180 dniach.

- W przypadku Polski, Czech, Chorwacji, Rumunii i Słowacji

po 12 miesiącach.

Mogą Państwo również w każdej chwili usunąć swój profil samodzielnie. W takim przypadku gdy kandydat uczestniczy w procesie rekrutacyjnym, jego aplikacja zostanie wycofana, a profil usunięty.

 

4. Newsletter – osobisty agent pracy

Mają Państwo możliwość wprowadzić w naszej wyszukiwarce miejsce pracy lub stanowisko, które Państwa interesuje. Wówczas będą Państwo otrzymywać pocztą elektroniczną informacje o aktualnych ofertach pracy. Informacje te będą przesyłane zgodnie z wybraną przez Państwa częstotliwością. Celem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest informowanie użytkowników o aktualnych ofertach pracy w Kaufland, zaś podstawę prawną wysyłki takiego newslettera stanowi Państwa zgoda wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeżeli zapiszą się Państwo na bezpłatny newsletter – osobistego agenta pracy, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas swojego adresu e-mail oraz dobrowolnie przekazanych informacji na temat wskazanych przez Państwa kryteriów dotyczących preferowanej pracy (na przykład: zakres wykonywanych czynności, rodzaj zatrudnienia czy czas pracy), aby w ten sposób pocztą elektroniczną móc informować o pasujących do wskazanych kryteriów ofertach pracy. Powyżej wskazanych danych nie będziemy przekazywać do innych podmiotów. W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę poprzez zalogowanie się na swoim profilu oraz usunięcie osobistego agenta pracy.

 

5. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku korzystania z funkcji „Udostępnij“

Chcąc zapewnić jak najwyższy stopień Państwa ochrony danych osobowych co do zasady zdecydowaliśmy się nie stosować na naszej stronie funkcji „Udostępnij” na różnych portalach społecznościowych, czyli tzw. wtyczek społecznościowych (ang. Social Plugin). Z tego powodu funkcja „Udostępnij” może być realizowana na naszej stronie poprzez link, który przekierowuje do nowego okna na stronie portalu społecznościowego. Otwarcie tej strony nie powoduje przekazania żadnych danych do operatora portalu społecznościowego. Nie chcielibyśmy jednak odbierać takiej możliwości osobom odwiedzającym naszą stronę, które chętnie korzystają z funkcji „Udostępnij”. Dopiero po świadomym naciśnięciu przycisku „Udostępnij” i zalogowaniu się przez Państwa do portalu społecznościowego, dane zostaną przekazane do jego operatora.

Cel przetwarzania danych / podstawa prawna: Podstawę przetwarzania danych przy korzystaniu z funkcji „Udostępnij“ stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO. Prawnie uzasadniony interes firmy Kaufland wynika z woli zaoferowania użytkownikom naszego portalu skorzystania z opcji „Udostępnij” i uatrakcyjnieniu naszej strony internetowej.

Odbiorcy / kategorie odbiorców: Udostępnienie treści znajdujących się na naszym portalu na portalu społecznościowym przy pomocy funkcji „Udostępnij” powoduje, że do operatora portalu społecznościowego mogą zostać przekazane następujące dane:

  • adres strony internetowej, na której znajduje się aktywowany Social Plugin,
  • data i godzina wejścia na stronę lub naciśnięcia przycisku „Udostępnij”,
  • informacja na temat używanej przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego,
  • Państwa aktualny adres IP,
  • udostępniona przez Państwa treść.

W zależności od wybranych ustawień prywatności na Państwa koncie, wgląd w udostępniane treści mogą mieć również inni użytkownicy danego portalu społecznościowego. Jeżeli w momencie naciśnięcia przycisku „Udostępnij” są Państwo zalogowani na danym portalu społecznościowym, jego operator może w oparciu o wymienione powyżej dane ustalić Państwa nazwę użytkownika i ewentualnie także Państwa imię i nazwisko. Dodatkowo, z uwagi na fakt, że portale społecznościowe wywodzą się ze Stanów Zjednoczonych, informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich (np. do Stanów Zjednoczonych). Zaznaczamy, że nie mamy wpływu na zakres, rodzaj i cel przetwarzania danych przez operatora portali społecznościowego.

Okres przechowywania/kryteria ustalania okresu przechowywania: Czas wyświetlania udostępnionych przez Państwa treści zależy od ustawień prywatności na Państwa koncie na portalu społecznościowym oraz od jego zasad ochrony danych osobowych. Kaufland nie ma na to żadnego wpływu.

 

6. Stosowanie ciasteczek

W naszym elektronicznym systemie rekrutacyjnym wykorzystujemy tzw. ciasteczka (pliki „cookies”). Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane podczas odwiedzin na naszej stronie z naszego serwera na urządzenie końcowe np. komputer, notebook, smartfon lub tablet, na którym są zapisywane w używanej przez użytkownika przeglądarce internetowej. Pliki cookie mogą spełniać różne funkcje.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby informowała ona o umieszczaniu plików cookies. W ten sposób stosowanie plików cookies stanie się bardziej przejrzyste. Ponadto można tak ustawić przeglądarkę tak, aby nie były akceptowane żadne pliki cookies lub aby przeglądarka odrzucała pliki cookies poszczególnych dostawców. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że może to utrudnić korzystanie z funkcji naszego elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Cel przetwarzania danych / podstawa prawna: W przypadku skorzystania z naszego elektronicznego systemu rekrutacyjnego są gromadzone poniższe informacje:

- zaszyfrowany adres e-mail oraz ID użytkownika,

- automatyczne uzupełnianie adresu e-mail.

Takie informacje są wymagane przez tzw. sesyjne pliki cookies, aby zapewnić funkcję wyszukiwania stanowisk pracy. Zgromadzone dane nie są wykorzystywane do tego, aby identyfikować osoby odwiedzające naszą stronę internetową. Dane zapisane w ciasteczkach nie są też łączone z innymi danymi osobowymi.

Podstawę prawną tego rodzaju przetwarzania danych, przechowywania danych oraz korzystania z ciasteczek stanowi:

- W przypadku Niemiec

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- W przypadku Czech

Ustawa nr 127/2005 zbioru ustaw w sprawie komunikacji elektronicznej

- W przypadku Słowacji

§ 55 punkt 5 Ustawy nr 351/2011 w sprawie komunikacji elektronicznej.

- W przypadku Chorwacji

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- W przypadku Polski

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

- W przypadku Rumunii

Art. 8 Ustawy 506/2004.

- W przypadku Bułgarii

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przechowywania / kryteria określania okresu przechowywania: Sesyjne pliki cookie są usuwane zawsze po zakończeniu sesji internetowej, czyli po zamknięciu przeglądarki.

 

7. Szyfrowanie

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem. Wykorzystując 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL (Secure Socket Layer) dokładamy wszelkich starań, by uniemożliwić osobom niepowołanym dostęp do przekazanych nam danych osobowych. Najłatwiej stwierdzić uaktywnienie protokołu SSL sprawdzając adres strony podany w przeglądarce internetowej. Powinien się on zaczynać od https.

 

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli zostały spełnione warunki z art. 18 RODO,
  • prawo do przenoszenia danych, jeśli spełnione są warunki z art. 20 RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 e) lub f) RODO, wówczas zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej wedle  art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, wyrażoną zgodę można w każdym czasie wycofać ze skutkiem na przyszłość, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

Prosimy pamiętać, że odwołanie zgody będzie skutkować tym, że Państwa profil w naszym elektronicznym systemie rekrutacyjnym zostanie niezwłocznie usunięty, a wszystkie aplikacje objęte aktualnie procesem opracowania zostaną wycofane z procesów rekrutacji oraz zanonimizowane.

Przysługuje Państwu także  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych poszczególnych spółek Kaufland można skontaktować  się w następujący sposób:

- W przypadku Niemiec

datenschutz@kaufland.de

Adres pocztowy:

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Datenschutzbeauftragter Kaufland Dienstleistung

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

- W przypadku Czech

e-mail: oou@kaufland.cz

Poštovní adresa:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

- W przypadku Słowacji

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Dział prawa i compliance

Adres: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

E-mail: dataprotection@kaufland.sk

- W przypadku Chorwacji

E-mail: gdpr@kaufland.hr

Adres:

Kaufland Hrvatska k.d.

Službenik za zaštitu podataka

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

- W przypadku Polski

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

e-mail: daneosobowe@kaufland.pl 

Adres:

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

- W przypadku Rumunii

E-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

Adres pocztowy:

Kaufland România, Bd. Barbu Văcărescu 120-144, sectorul 2 , București

În atenția departamentului Protecția Datelor

- W przypadku Bułgarii

E-Mail: dataprotection@kaufland.bg

Adres:

1A Skopje Str

1233, Sofia