Принципи на защита на личните данни на нашата онлайн система за кандидатстване

При използването на нашата онлайн система за кандидатстване бихме искали да се чувстваш сигурен и в добри ръце. Защитата на правото на неприкосновеност на личния живот е от съществено значение за нас, защото ние разбираме защитата на личните данни не само като един ориентиран към клиентите, а също така ориентиран и към кандидатите за работа и служителите показател за качеството. Настоящите принципи за защита на личните данни ти дават информация относно боравенето от страна на групата Кауфланд при обработката на личните данни в случай на използване на системата за кандидатстване и посещение на нашата уебстраница.

Принципи за защита на личните данни за членове на Европейския съюз

Забележка: Описание на принципите на двете държави, които не са членки н ЕС (Австралия и Молдова) може да открите по-надолу.

1.     Администратор на лични данни по смисъла на чл. 4 т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

За Германия:

Кауфланд Услуги ГмбХ & Ко. КГ [Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG]

ул. „Рьотелщрасе” 35 [Rötelstraße]

74172 гр. Некарсулм [Neckarsulm]

Телефон: 07132 / 9400

E-Mail: karriere@Kaufland .de

За Чехия:

Кауфланд Чешка Република В.О.С. [Kaufland Česká republika v.o.s.]

ул. „Белохорска” № 2428/203169 00 [Bělohorská], гр. Прага 6

Телефон: +420 251 05 1111

E-Mail: personal@Kaufland .cz

За Словакия:

Кауфланд Словашка Република В.О.С. [Kaufland Slovenská republika v.o.s.]

Седалище: Трънавска честа № 41/A [Trnavská cesta], 831 04 гр. Братислава

(наричан по-долу за по-кратко само „Кауфланд”)

Телефон: 02/49 59 02 00

E-Mail: service@Kaufland .sk

За Хърватия:

Кауфланд Хърватска К.Д. [Kaufland Hrvatska k.d.]

ул. „Донйе Светице” № 14 [Donje Svetice]

10 000 гр. Загреб

Телефон: +385 1 2353-555

E-Mail: karijera@Kaufland .hr

За Полша:

Кауфланд Полска Маркети сп. зо.о сп.к. [Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.] (наричан по-долу за по-кратко само „Кауфланд”)

ул. „Армий Крайовей” № 47 [Armii Krajowej]

50-541 гр. Вроцлав

Телефон: 71/ 37 70 100

E-mail: service@Kaufland .pl

За Румъния:

Кауфланд Румъния СЦС [Kaufland România SCS]

бул. „Барбу Вакареску” № 120-144, сектор 2 [B-dul Barbu Văcărescu]

гр. Букурещ, CP 020284

Телефон: 0372 090 000

E-Mail: recrutare@Kaufland .ro

За България:

“Кауфланд България ЕООД & КО” КД

ул.“Скопие“ 1А

1233 София

Телефон: +359 28125000

E-Mail: recruitment@Kaufland .bg

2.     Формуляр за контакти/ Контакт по E-Mail/ Контакт по телефон

Цел на обработването на данните / Правно основание:

Личните данни, които ни предоставяш при попълване на формуляри за контакт, по телефон или по E-Mail, ние естествено третираме като поверителни. Ние използваме твоите данни само с определена цел, за да обработим твоето запитване. Правно основание за обработването на данните е чл. 6, пар. 1 “е” от ОРЗД. Законният интерес от страна на групата Кауфланд произтича от желанието да отговорим на запитванията на посетителите на уебсайта и по този начин да запазим и насърчим тяхната удовлетвореност.

Получател / Категории получатели:

Ние принципно изключваме препращането на данни на трети страни извън групата Кауфланд. По изключение данните се обработват по наше поръчение от оператори, обработващи личните данни. Те подлежат съответно на старателен подбор, биват допълнително контролирани от нас и се обвързват с договор съгл. чл. 28 от ОРЗД.

Освен това може за обработване на запитването ти да е необходимо да предадем извадки от запитването на други дружества Кауфланд (напр. дружеството Кауфланд, за което се отнася твоето запитване). Доколкото това е възможно, запитването ти ще бъде предварително анонимизирано, така че другото дружество да не може да го обвърже с теб лично. В определени единични случаи може все пак да се наложи да препратим и личните ти данни, за да осигурим по-нататъшното цялостно обработване на запитването ти, за което предаване ще те уведомим предварително.

Срок на съхранение / Критерии за определяне на срока на съхранение:

Всички лични данни, които си ни изпратил при запитвания чрез този уебсайт или по електронна поща, ние изтриваме, съотв. анонимизираме по сигурен начин най-късно 6 месеца след като сме ти дали окончателен отговор. Това произтича от факта, че след отговор от наша страна посетители на уебсайта често се свързват с нас повторно по същия въпрос. За целта ние трябва да се позоваваме на предходната кореспонденция. Поради това ние съхраняваме твоите документи още 6 месеца. Според нашия опит по принцип след този период не постъпват допълнителни запитвания във връзка с нашите отговори. В случай че се възползваш от някое от правата, предоставени ти в качеството ти на субект на данни, личните ти данни ще се съхранят за срок до 3 години, считано от предоставяне от наша страна на финален отговор на твоето искане/ запитване. Това съхраняване ще служи като доказателство за това, че сме ти дали подробна информация и сме спазили законовите предписания и изисквания в случая.

3.     Система за онлайн кандидатстване

Групата Кауфланд непрекъснато търси квалифицирани и мотивирани служители. Моля, имай предвид, че кандидатурите, които ни изпращаш по електронна поща, ни се предават в некриптиран вид. Поради това те молим да използваш нашата онлайн система за кандидатстване.

Нашата система за онлайн кандидатстване ти предлага два варианта да подадеш кандидатурата си. Можеш да се регистрираш, като създадеш личен профил в системата със собствена парола. Така можеш да следиш статуса на кандидатурата ти в процеса по подбор, да предоставяш допълнителни документи, да редактираш данните си или да оттеглиш кандидатурата си. Можеш също така да подадеш кандидатура и без създаване на профил, като ни предоставиш само данните, които са ни необходими, но по този начин нямаш директен достъп до вече изпратената към нас информация. В този случай, по твое желание, можеш да отвориш, редактираш и управляваш профила си на по-късен етап. Това може да стане по всяко време чрез изискване на нова парола. (При „Вписване:“ избери опцията „Забравена парола?“ и въведи имейл адреса си). И при двата начина за кандидатстване данните, които се снемат и предават към нас, са едни и същи.

Цел на обработването на данните, правно основание и функциониране:

В нашата онлайн система за кандидатстване можеш да си създадеш профил с лична парола или да ни споделиш данните си без регистрация. Всички данни и приложения, които съхраняваш и изпращаш с кандидатурата, ние обработваме единствено с цел разглеждане на подадената от теб кандидатура. Правно основание за това е:

за Германия:

чл. 26 ал. 1 изр. 1 от Федералния закон за защита на личните данни – нова редакция (BDSG-Neu) във връзка с чл. 88 ОРЗД.

за Чехия:

чл. 88 ОРЗД

за Словакия:

чл. 11 от Закон № 311/2001 г. – Кодекс на труда във вр. с чл. 88 ОРЗД.

за Хърватия:

чл. 6, пар. 1, буква „е“ от Общия Регламент относно защитата на данните.

за Полша:

чл. 22 от Кодекса на труда и чл. 6, пар. 1, буква „б“ ОРЗД.

за Румъния:

чл. 6, пар. 1, буква „е“ ОРЗД

за България:

чл. 88 ОРЗД

Ако освен това дадеш и отделното си съгласие, чл. 6, пар. 1, „а“ ОРЗД представлява правното основание за препращане на твоята кандидатура. За онлайн препращането на твоите данни от кандидатурата в тази система ние използваме метод за криптиране, така че твоите данни да бъдат защитени от неоторизиран достъп.

Получател / Категории получатели:

Без наличието на специално съгласие или без да изпратиш конкретна кандидатура единствено ти имаш достъп до данните от твоя профил. Специалистите по човешки ресурси, които отговарят за обявената позиция, получават право на достъп до твоите данни от кандидатурата, когато си изготвил конкретна кандидатура чрез твоят профил и ни я изпратиш. Само когато ни предоставиш специално съгласие чрез системата (под формата на отметка кой може да има достъп до профила ти),твоят профил ще бъде взет под внимание и за други обявени свободни позиции в групата Кауфланд, които съответстват на твоите квалификация и интереси. Освен това ние никога не предаваме твоята кандидатура на трети страни извън групата Кауфланд.

По принцип не се осъществява прехвърляне на твоите данни в страни извън ЕС, освен ако не кандидатстваш за позиции при Кауфланд извън рамките на ЕС или изрично си дал твоето съгласие за използване на твоя профил при базата от данни с кандидатстващи за свободни позиции, така че специалистите по човешки ресурси от всички държави, в които има Кауфланд, да имат право да проверяват дали твоите данни съответстват на наличните свободни позиции. Правното основание за прехвърлянето на данни в тези случаи представлява твоето съгласие по чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗД.

Срок на съхранение / Критерии за определяне на срока на съхранение:

След приключване на процедурата по кандидатстване данните от конкретната кандидатура се анонимизират съгласно валидното законодателство на държавата. Срокът за анонимизиране на данните от кандидатурата възлиза на:

за Германия, Чехия и Полша:

90 дни;

за Румъния, Хърватия и Словакия:

365 дни след приключване на процедурата по назначаване и подбор, като изтриване на данните се предприема в рамките на една година след този срок;

за България:

до 6 месеца.

Твоят профил в нашата онлайн система за кандидатстване и съхранените в него данни остават съхранени в системата независимо от конкретна активна кандидатура. По този начин имаш възможност да кандидатстваш онлайн и за други позиции в групата Кауфланд. Ако твоят профил не е бил активен за известно време и повече не се обработва кандидатура, профилът ти се изтрива автоматично.

Изтриването се извършва:

за Германия и Полша:

след 90 дни;

за България:

след 6 месеца;

за Чехия, Хърватия, Румъния и Словакия:

след 12 месеца.

Но можеш също така да изтриеш профила си сам по всяко време. Ако по това време се обработват твои актуални кандидатури, те се оттеглят и твоят профил бива изтрит. При това изтриването се извършва незабавно, а анонимизирането на личните данни за кандидатурите – след упоменатите по-горе законови срокове за изтриване.

4.     Информационен бюлетин за свободни позиции

След като във формата за търсене си задал съответстващите на твоите интереси обозначение на професия и / или месторабота, чрез нашия информационен бюлетин можеш да получаваш на електронната си поща съответните вакантни позиции през избрани от теб времеви периоди. Цел на обработването на данните в рамките на абонирането към информационния бюлетин на Кауфланд като информационна услуга е информирането на абонатите относно вакантните работни позиции на групата Кауфланд и то служи за подготовка / даване на възможност за подаване на евентуални кандидатури. Правно основание за обработването на данните в рамките на изпращането на този бюлетин с информация за работа е твоето съгласие по силата на чл. 6, пар. 1 буква „а“ от ОРЗД.

Щом се регистрираш за безплатния информационен бюлетин за вакантни позиции на Кауфланд, ти се съгласяваш Кауфланд да обработва твоя имейл адрес и доброволно предоставените данни по избраните от теб критерии за позициите (като напр. сфера на дейност, вид заетост или работно време), за да можем да те информираме по електронната поща относно подходящи за теб предложения за работа. Не се осъществява предоставяне на имейл адреса или на критериите за позициите на трети лица. Ти можеш по всяко време да се откажеш от съгласието си, като влезете в твоят акаунт и изтриеш отметката „информационен бюлетин за свободни позиции”.

5.     Обработка на данните в случай на използването на функциите за споделяне

С оглед на защита на данните ние съзнателно решихме да се откажем от включването на функцията „споделяне” на различните социални мрежи като бутони директно в нашата онлайн система за кандидатстване. Поради това свързаните функции „споделяне” на тази страница са вградени единствено като линкове. Едва чрез отварянето на нов прозорец на съответния браузър линкът препраща към страниците на социалните мрежи. Поради това чрез простото отваряне на тази страница по принцип не се прехвърлят данни към доставчиците на услуги, свързани със социалните медии. По този начин се изключва създаването на профил от страна на трети лица. При все това ние не бихме искали да забраним тази възможност на онези посетители, които биха искали да „споделят” обявите за вакантните работни позиции от нашата уебстраница в своята социална мрежа. Прехвърляне на данни към доставчика на избраната от теб социална мрежа се извършва единствено след като активираш съответния бутон „сподели” и влезеш в профила си в съответната социална мрежа.

Цел на обработката на данни / правно основание:

Правно основание за обработката на данни при използването на функцията за споделяне представлява чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД. Законният интерес от страна на групата Кауфланд произтича от желанието да можем да предложим на потребителите на уебсайта тази функция като доброволна опция.

Получател / Категории получатели:

«Споделянето» на съдържания от този уебсайт означава само по себе си, че определени данни могат да бъдат прехвърлени към доставчиците на услуги, свързани със социалните медии, като например:

-        Адрес на нашия уебсайт;

-        Дата и час на отварянето на уебсайта, съотв. на активирането на бутона за споделяне;

-        Информация за използвания браузър и използваната операционна система;

-        Твоят актуален IP-адрес;

-        Споделеното от теб съдържание.

Тогава в зависимост от предприетите от теб настройки за защита на данните на твоя собствен профил споделените съдържания (описания на вакантните позиции) могат да бъдат видяни и от други потребители на същите социални мрежи. Ако към момента на активирането на бутона „споделяне” вече си регистриран към съответната услуга, свързана със социални медии, доставчикът на тази услуга също е в състояние от упоменатите по-горе данни да получи твоето потребителско име и евентуално и твоето истинско име. Тези данни могат да бъдат обработвани от доставчика и в държави извън Европейския съюз. Ние не оказваме въздействие върху обема, вида и целта на обработването на данни от страна на доставчика. Моля имай предвид, че доставчиците на услуги за социални медии са напълно в състояние с посочените по-горе данни да съставят псевдонимизирани и дори индивидуализирани потребителски профили.

Срок на съхранение / Критерии за определяне на срока на съхранение:

Продължителността на показването на споделените от теб съдържания зависи от настройките за защита на личните данни на твоя профил при съответната социална мрежа, както и от техните разпоредби относно защитата на личните данни. Групата Кауфланд не може да оказва влияние върху тях.

6.     Използване на „бисквитки” (Cookies)

В нашата онлайн система за кандидатстване се използват така наречените „бисквитки”. Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат на твоето крайно оборудване (персонален компютър, преносим компютър, смартфон или таблет) при посещение на този уебсайт от нашия уеб сървър и там се съхраняват на използвания от теб Интернет браузър. Използваните бисквитки могат да изпълняват различни функции. Следните подраздели ще те информират относно отделните цели на различните бисквитки, които могат да бъдат използвани.

Освен това ти можеш да настроиш браузъра си и така, че да те информираме за разполагането на бисквитки. Чрез този метод използването на бисквитките ще бъде прозрачно за теб. Освен това можете да адаптираш настройките на браузъра, така че той изобщо да не приема бисквитки, или да отхвърля бисквитки от отделни доставчици. Все пак ние искаме да ти обърнем внимание, че по този начин при определени обстоятелства могат да бъдат нарушени функциите на нашата онлайн система за кандидатстване.

6.1 Събиране на информация относно съотношението посещения - подадени кандидатури чрез уебсайта-търсачка Indeed

Можеш да канидатстваш чрез Indeed - американски уеб сайт-търсачка за свободни позиции в различни международни локации. За тази уеб страница се прилага инструментът за уеб анализи на Indeed (Indeed Ireland Operations, Ltd., 124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Ireland). За анализ на начина на употреба на уеб страницата и Indeed.com (в случай че е приложимо) от страна на Indeed се събират и оценяват определени данни, свързани с потреблението, които браузърът ти предава. Към данните, свързани с потребление, спада поведението на курсора на потребителя за времето от отваряне на обява за работа до приключване на процеса по кандидатстване с изпращането на кандидатура. За обработката на тази потребителска информация, Indeed може да използва една или няколко бисквитки (cookies). В този случай се предава IP адресът, присвоен към дадения момент от твоето устройство, както и специфична за браузъра ти идентификация. IP адресът ти се използва само за идентификация на сесията и за гео локация (до ниво град).

Цел на обработката на данни / правно основание:

При използването на нашата онлайн система за кандидатстване се получава следната информация:

-        криптирани имейл адрес и идентичност на потребителя;

-        автоматично попълване на имейл адреса.

Тази информация е необходима от бисквитките по време на сесията с цел подобряване функционалността на търсенето на вакантни позиции. Получените данни не се използват за персонална идентификация на потребителя на тази уебстраница. Съхранените в бисквитката потребителски данни не се събират заедно с лични данни относно носителя на псевдонима.

Законовото основание за това обработване и съхраняване на данни, както и за използването на бисквитки е:

за Германия:

чл. 6, ал. 1, буква е) ОРЗД;

за Чехия:

Закон № 127/2005 Сборник с решения относно електронната комуникация;

за Словакия:

чл. 55, т. 5 от Закон № 351/2011 относно електронната комуникация;

за Хърватия:

чл. 6, пар. 1, буква „е“ ОРЗД;

за Полша:

чл. 6, пар. 1, буква „е“ ОРЗД;

за Румъния:

чл. 8 от Закон № 506/2004;

за България:

чл. 6, пар. 1, буква „е“ ОРЗД.

Срок на съхранение / Критерии за определяне на срока на съхранение при бисквитките:

бисквитките по време на сесията се изтриват след съответното приключване на интернет сесията (затваряне на програмата на браузъра).

7.     Криптиране

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да можем да защитим твоите данни възможно най-добре от нежелан достъп до тях. Наред с подсигуряването на операционната среда използваме също така и методи на криптиране. Посочената от теб информация се пренася в криптирана форма с помощта на SSL-протокол (Secure Socket Layer) и се проверява по отношение на автентичността й с цел предотвратяване злоупотребата с данни от страна на трети лица. Признаците, по които можеш да разпознаеш това са, че в лентата за статуса на твоя браузър символът с катинар е затворен и редът с адреса започва с „https“.

8.     Вашите права като субекти на данните

Съгл. чл. 15, пар. 1 от ОРЗД на Европейския съюз имаш право по всяко време и безплатно да получиш информация относно твоите лични данни, които са съхранени при съответното дружество Кауфланд, за което си кандидатствал.

Освен това съгл. чл. 16 от ОРЗД имаш правото да изискваш корекция на съхранени твои неверни данни.

В крайна сметка съгл. чл. 17 от ОРЗД ти имаш право да изискваш изтриването на данни, ако ние не трябва повече да съхраняваме данните (например тъй като данните повече не са необходими за решението за назначаване или тъй като се отказваш от даденото си съгласие).

Освен това имаш право да изискваш ограничение на обработката на лични данни съгласно разпоредбите на чл. 18 от ОРЗД.

Ако обработването на данните се извършва въз основа на чл. 6, пар. 1, букви „д“ или „е“ от ОРЗД, съгл. чл. 21 от ОРЗД ти имаш право на възражение. Ако възразиш срещу обработването на данните, то няма да се извършва за вбъдеще. Това не важи, ако администраторът на лични данни може да докаже, че съществуват убедителни законови основания за по-нататъшното обработване, които имат предимство пред интересите на субекта на данните от възражение.

Ако ти самият си предоставил обработените данни, имаш право на пренасяш на данните съгл. чл. 20 от ОРЗД.

Ако обработването на данните се извършва въз основа на съгласие по силата на чл. 6, пар. 1, буква „а“ или чл. 9, пар. 2, буква „a” от ОРЗД, ти по всяко време можеш да се откажеш от съгласието с действие за в бъдеще. Правомерността на досегашното обработване остава непроменена. Моля имай предвид, че отказът от съгласие означава, че твоят профил ще бъде изтрит незабавно в нашата онлайн система за кандидатстване и всички кандидатури, които подлежат на обработка ще бъдат оттеглени и анонимизирани.

При неизяснени въпроси или в случай на оплаквания във връзка с посочените по-горе случаи моля обръщай се в писмен вид или по електронна поща към длъжностното лице относно защитата на личните данни.

Всеки субект на данните независимо от друго средство за административна или съдебна защита има право на обжалване в надзорен орган, когато субектът на данните е на мнение, че обработването на съответните лични данни нарушава ОРЗД (чл. 77 от ОРЗД). Субектът на данните може да предяви това право в надзорен орган в държавата членка на обичайно местопребиваване, работно място или място на предполагаемото нарушение.

9. Данни за контакт с длъжностното лице относно защитата на личните данни

Можеш да се свържеш с длъжностното лице относно защита на личните данни на отделните дружества Кауфланд на следните адреси:

За Германия:

datenschutz@Kaufland .de

пощенски адрес:

Кауфланд Услуги ГмбХ & Ко. КГ

длъжностното лице относно защита на личните данни на Кауфланд Услуги [Datenschutzbeauftragter Kaufland Dienstleistung]

ул. „Рьотелщрасе” 35

74172 гр. Некарсулм

За Чехия:

e-mail: oou@Kaufland .cz

пощенски адрес:

Кауфланд Чешка Република В.О.С.

ул. „Белохорска” № 2428/203169 00, гр. Прага 6

За Словакия:

Кауфланд Словашка Република В.О.С.

Права и спазването им [Recht und Compliance]

адрес: Трънавска честа № 41/A, 831 04 гр. Братислава

E-mail: dataprotection@Kaufland .sk

За Хърватия:

E-mail: gdpr@Kaufland .hr

адрес:

Кауфланд Хърватска К.Д.

длъжностното лице относно защита на личните данни [Službenik za zaštitu podataka]

ул. „Донйе Светице” № 14

10 000 гр. Загреб

За Полша:

Кауфланд Полска Маркети сп. ЗО.О сп.к.

e-mail: daneosobowe@Kaufland .pl

адрес:

ул. „Армий Крайовей” № 47

50-541 гр. Вроцлав

За Румъния:

E-mail: protectiadatelor@Kaufland .ro

Пощенски адрес:

Кауфланд Румъния СЦС, бул. „Барбу Вакареску” № 120-144, сектор 2, гр. Букурещ

На вниманието на длъжностното лице относно защита на личните данни [În atenția departamentului Protecția Datelor]

За България

E-Mail: dataprotection@Kaufland .bg

Адрес:

ул.“Скопие“ 1А

1233 София

Държави извън Европейския съюз

Австралия

1.     Отговорната организация съгласно раздел 3.2. от Австралийските принципи за поверителност
[
3.2 oftheAustralian PrivacyPrinciples(APPs)]

Кауфланд Австралия [Kaufland Australia Pty Ltd.]

ABN: 86 616 591 667

Level 2, 327 Ferntree Gully Road, Mount Waverley 3149

Тел.: 03 9863 6340

E-mail: recruiting@Kaufland .com.au

2. Формуляр за контакти/контакт по електронна поща/ контакт по телефон

Цел на обработката на данните и правно основание: Личната информация, която предоставяте чрез попълване на форми за контакт, телефонни обаждания или електронна поща, ще бъде третирана поверително. Използваме Вашите данни единствено за конкретната цел на обработването на Вашата заявка. Правното основание за тази обработка на данни е член 3.2 от Австралийските принципи за поверителност, тъй като е разумно необходимо групата Kaufland да отговаря на исканията на клиенти, за да поддържа и популяризира тяхното удовлетворение. Видовете данни, които събираме, зависят от взаимоотношенията, които Kaufland има с теб, като е вероятно те да включват твоите имена, дата на раждане, адрес по местоживеене, телефонен номер, електронна поща.

Получатели/категории получатели: Принципно не прехвърляме данни на трети страни извън групата Kaufland . В изключителни случаи данните се обработват от лица, обработващи данни от наше име, в Австралия и чужбина. Такива доставчици на услуги са внимателно подбрани, одитирани от групата Kaufland и задължени по силата на договор да спазват специфични стандарти за защита на личните данни. Въпреки тези разумни стъпки, предприети от наша страна, обаче, не винаги е възможно да бъде гарантирано, че третите страни спазват стриктно действащото законодателство, относимо към защита на данните и в този смисъл ние не носим отговорност за нарушения, извършени от страна на обработващите личните данни.

в допълнение, може да е необходимо да изпратим извадки от твоето запитване до други дружества на Кауфланд в Австралия и чужбина (например конкретното дружество Kaufland , за което се отнася твоето запитване), за да може то да бъде надлежно обработено. В тези случаи обаче запитването ти ще бъде предварително анонимизирано, така че съответното дружество Kaufland да не може директно да го свърже с теб. Ако е необходимо, в отделни случаи, да предадем твоята лична информация, ще го направим, едва след като предварително те информираме за това предаване и получим твоето съгласие.

Период на съхранение/Критерии за определянето му: Всички лични данни, които ни предоставяш чрез запитвания посредством този уебсайт или по електронна поща, ще бъдат изтрити или анонимизирани най-късно 2 години след окончателния отговор към теб. Причината за 2-годишния период на съхранение е, че посетителите на уеб сайта често се свързват с групата Kaufland множество пъти, по отношение на един и същ въпрос, понякога дори след получаване на отговор. Ето защо трябва да сме в състояние да се позовем на предходната кореспонденция. Според опита ни след този период обикновено не постъпват допълнителни запитвания относно предоставени отговори. Все пак може да оттеглиш твоето съгласие за това съхраняване на личните ти данни по всяко време.

3. Онлайн система за кандидатстване

Групата Kaufland постоянно търси квалифицирани и мотивирани служители. Моля, обърни внимание, че кандидатурите, които ни изпращаш по електронната поща, ще бъдат изпратени до нас, без да бъдат криптирани. Ето защо те молим за тази цел да използваш изключително и само нашата онлайн система за кандидатстване, за да се гарантира спазването на изложените тук принципи.

Нашата онлайн система за кандидатстване предоставя две възможности за подаване на твоята кандидатура. Ти можеш да влезеш в системата за онлайн кандидатстване и да създадете свой собствен профил с лична парола. По този начин можеш да видиш статуса на кандидатурата си, да подадеше допълнителни документи, да промени данните си по-късно или да оттегли кандидатурата си. Ако изпратиш своята кандидатура без да влезеш в профила си, ти ни предоставяш само необходимите данни, без да имаш директен достъп до твоята кандидатура. В този случай може да преглеждаш, редактираше и управляваш потребителския си профил при поискване. Това може да стане по всяко време, като поискаш парола (регистрирайте се / влезте: „Забравена парола“ и въведете своя имейл адрес). И за двата варианта за подаване на твоята кандидатура, същите данни ще бъдат събрани и изпратени до нас.

Цел на обработката на данни, правно основание/начин на работа:В нашата онлайн система за кандидатстване можеш да създадеш профил с лична парола или да предадеш релевантната информация, без да влизаш в индивидуално създаден профил. Цялата информация и прикачени файлове, които запазваш в потребителския си профил и изпращаш заедно с кандидатурата, ще се използват изключително и само за обработка на подадената от теб кандидатура. В Австралия обработването на лични данни на кандидати за работа е регламентирано от Закона за поверителност от 1988 [Privacy Act 1988 (Cth)] и групата Kaufland третира тази информация в съответствие със стандартите за защита на личните данни, посочени в Австралийските принципи за поверителност. Член 3.2 от Австралийските принципи за поверителност гласи, че лични данни могат да бъдат събирани, ако са разумно необходими за или пряко свързани с една или повече от оперативните функции или дейности на дружеството. Kaufland има за цел да наема нови служители и е логично необходимо да събира лична информация, за да осъществява тази цел. Получените данни се отнасят до информацията, необходима за определяне дали кандидатът е квалифициран и би могъл да изпълни изискванията за заемане на длъжността.

Ако поставиш отметка в квадратчето в твоя онлайн профил, потвърждавайки, че се съгласяваш профилът ти да бъде видим (виж раздел Получатели/ Категории получатели по-долу) данните, с които кандидатстваш, както и прикачените файлове, могат да бъдат използвани също и от Kaufland групата, за да се прецени дали евентуално не си подходящ за други позиции в рамките на Kaufland групата. Ако си съгласен и с тази последваща обработка на лични данни и твоята кандидатура, член 6.1., б. „а“ от Австралийските принципи за поверителност е правното основание за това. В рамките на тази система използваме метод за криптиране при онлайн предаването на твоите данни за кандидатстване, така че те да бъдат защитени от неоторизиран достъп.

Получатели/Категории получатели: Без съгласието ти или подаването на конкретно заявка за кандидатстване данните в твоя потребителски профил могат да бъдат разглеждани само от теб.

Служителите от Подбор на персонал, отговорни за дадена отворена позиция, няма да имат достъп до данните от твоята кандидатура, докато не създадеш и не подадеш конкретна заявка за кандидатура през профила ти. Профилът ти ще бъде разгледан само за други отворени работни места в рамките на групата Kaufland , които съответстват на твоите квалификации или интереси, при това, ако дадеш конкретно съгласие чрез системата (под формата на поставяне на отметка, с която да посочиш кой желаеш да вижда профила ти). В допълнение, при никакви обстоятелства не бихме препратили кандидатурата ти до трети страни извън групата Kaufland .

Твоите данни могат също да бъдат прехвърлени на чуждестранен получател, ако кандидатстваш за международни позиции в Kaufland или изрично си дал съгласието си да включиш твоя профил в цялата база данни от кандидатури, така че мениджърите по подбор на персонал от всички държави, в които Kaufland оперира, да могат да сравняват твоите данни за съответстващи свободни работни места. В тези случаи правното основание за трансфера на данни е твоето съгласие за използване на твоите данни за второстепенна причина в съответствие с член 6.1, б. „a“ от Австралийските принципи за поверителност.

Период на съхранение / Критерии за определянето му: След завършване на процеса по кандидатстване данните от конкретната кандидатура ще бъдат анонимизирани в съответствие с приложимото национално законодателство. За Австралия данните на кандидата се анонимизират след 2 години.

Твоят профил в нашата онлайн система за кандидатстване и съхранените в него данни остават в системата независимо от конкретната активна кандидатура. Това ти дава възможност да кандидатстваш онлайн за допълнителни работни места в рамките на групата Kaufland . Ако няма активни кандидатствания и профилът ти остане неактивен за период от 12 месеца, той ще бъде изтрит автоматично.

Можеш обаче и да изтриеш профила си и твоите лични данни за кандидатстване по всяко едно време. Ако към момента активно се обработва твоя кандидатура за позиция, тя ще бъде оттеглена и профилът ти ще бъде изтрит.

4. Информационен бюлетин за свободни позиции

След като въведеш длъжност и/или местонахождение, съответстващо на интересите ти, в полето за търсене, можеш да поискаш от нашия Агент по заетостта да ти изпрати съответни оферти за работа чрез електронна поща. Можеш да посочиш колко често или рядко да бъдат изпращани имейлите до твоята електронна поща. Целта на обработката на данни, когато избереш Агента по заетостта на Kaufland като информационна услуга, е да информира абонираните лица за свободните позиции в рамките на групата Kaufland , за да подготви/улесни възможните кандидатури. Правното основание за обработка на данни в рамките на изпращането на бюлетина, информиращ за свободни позиции, е твоето съгласие съгласно чл. 6.1, б. „а“ от Австралийските принципи за поверителност.

Ако се регистрираш за безплатната услуга Агент по заетостта на Kaufland , ти се съгласяваш с обработката на предоставения от теб имейл адрес и посочените критерии за работа (напр. местоположение, длъжност или работно време), за да те информираме по електронна поща относно предлаганите работни места, които отговарят на изискванията ти. Твоят имейл адрес и критериите за работа няма да бъдат споделяни. Можеш да отмениш съгласието си по всяко време, като влезеш в профила си и изтриеш Агента по заетостта.

5. Обработка на данни при използване на функцията "Сподели"

От съображения за защита на личните данни решихме да не интегрираме функцията "споделяне" на различните социални мрежи като социално разширение в нашата система за онлайн приложения. Поради това функциите "споделяне", включени в тази страница, се изпълняват само като интернет връзки (линкове). Линковете отварят единствено самите страници на социалните мрежи в нов прозорец на браузъра. При такова обикновено отваряне на страниците не се предават данни към доставчиците на различните социални мрежи. По този начин е изключена възможността за профилирането ти от трети страни. Все пак обаче не бихме искали да отнемем възможността на тези посетители, които биха желали да "споделят" нашата обява за работа в профила им в социалните мрежи. Следователно, едва когато натиснеш съответния бутон "споделяне", ще се извърши прехвърляне на данни към доставчика на избраната от теб социална мрежа.

Цел на обработката на данни/ Правно основание: Чл. 3.2 от Австралийските принципи за поверителност гласи, че лична информация може да бъде събирана, ако е разумно необходима или пряко свързана с една или повече от оперативните функции или дейности на дружеството. Като предоставя възможност на кандидатите да споделят доброволно публикуването на отворени позиции в социалните мрежи, групата Kaufland достига до по-голям брой хора, които биха могли да се интересуват от съответната свободна позиция, което съответно осигурява на групата Kaufland да достигне до по-широка аудитория и да наема квалифицирани служители.

Получатели/ Категории получатели: "Споделянето" на съдържанието води до това, че определени данни може да бъдат прехвърлени на доставчика на уебсайта на социалната мрежа, например:

- Адресът на нашия уебсайт

- Датата и часа на достъп до уебсайта или натискане на бутона "Споделяне"

- Информация за браузъра и използваната операционна система

- Твоят настоящ IP адрес

- Съдържанието, което споделяш

Споделеното съдържание (обява за работа) може да се разглежда и от други потребители на същата социална мрежа, в зависимост от настройката за защита на данните, която имаш в профила си. Ако вече си влязъл в добавената социална медийна мрежа, при натискане на бутона "Сподели", доставчикът й също така може да извлече твоето потребителско име и, ако е необходимо, истинското ти име чрез посочените по-горе данни. Тези данни могат потенциално да бъдат обработени от доставчика в международен мащаб. Нямаме влияние върху степента, вида и целта на обработката на данни от доставчика. Имай предвид, че доставчиците на социални мрежи са напълно способни с горепосочените данни да създават псевдомизирани, а дори и индивидуализирани потребителски профили. Молим да вземеш също така под внимание, че ние не носим отговорност за политиките за защита на данните или практиките на уебсайтове и социалните платформи на трети лица, а твоите действия с осигурени функции и твоите настройките на социалните медии/ мрежи се управляват от тези чужди политики за поверителност и практики на хостващите организации.

Продължителност на съхранението/критерии за определянето й: Колко време споделеното от теб съдържание ще се показва в съответната платформа зависи изцяло от настройките за поверителност на твоя акаунт в социалната мрежа и действащите там политики за защита на личните данни. Групата Kaufland няма какъвто и да било контрол над това.

6. Използване на "бисквитки"

Така наречените "бисквитки" се използват в нашата онлайн система за кандидатстване. "Бисквитките" са малки текстови файлове, които се изпращат, когато посещаваш нашия уебсайт, от нашия уеб сървър до твоето устройство (компютър, ноутбук, смартфон или таблет) и се съхраняват там в интернет браузъра. Използваните "бисквитки" могат да изпълняват различни функции. Следващите подраздели те информират за индивидуалните цели на различните "бисквитки", които могат да бъдат използвани. Можеш също да настроиш браузъра си да те информира, когато се поставят "бисквитки". Тази процедура помага да се направи прозрачна употребата на "бисквитките". Можеш също така да промениш настройките на браузъра си така, че да не приема "бисквитки" като цяло или да отхвърля "бисквитки" от определени доставчици. Искаме обаче да посочим, че това може да наруши функционалността на нашата онлайн система за кандидатстване.

Цел на обработката на данни/правно основание:

Следната информация се събира при използването на нашата онлайн система за кандидатстване:

- Криптиран имейл адрес и ID на потребителя

- Автоматично попълване на адреса на електронната поща.

Тази информация се изисква от сесийните "бисквитки" за функцията за търсене на работа. Събраните данни не се използват за лична идентификация на посетителя на уебсайта. Данните за използването, съхранявани в "бисквитките", също не се комбинират с лични данни, отнасящи се до носителя на псевдонима.

Правното основание на тази обработка, съхранение и използване на "бисквитки" за данни е член 3.2 от Австралийските принципи за поверителност. Kaufland Австралия използва "бисквитки", за да осигури по-приятно изживяване на уебсайта. Наличието на удобна за ползване онлайн система за кандидатстване помага да се улесни процеса на кандидатстване за отговарящите на условията кандидати.

Продължителност на съхранението/Критерии за продължителност на съхранението за "бисквитки":

Сесийните бисквитки се изтриват в края на твоята интернет сесия (когато затвориш браузъра).

7. Криптиране и сигурност на личната информация

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим твоите данни колкото е възможно повече и в цялост срещу нежелан достъп. В допълнение към осигуряването на операционната среда, ние също използваме методи за криптиране. Информацията, която предоставяш, се предава в криптирана форма, като се използва SSL протокол (криптографски протокол за връзка клиент-сървър) и се удостоверява, за да се предотврати злоупотреба с данните от трети страни. Можеш да провериш дали данните ти са криптирани от символа за заключване в лентата на състоянието на твоя браузър и адресната лента, започваща с "https".

Въпреки че се стремим да осигурим защитена онлайн среда, има присъщи рискове, свързани с предаването на информация по интернет и не може да се гарантира изцяло, че всяко едно прехвърляне по интернет eнапълно безопасно. Следователно не можем да гарантираме сигурността на информацията, която ни предоставяте по интернет и молим да имате предвид, че това се случва на твой риск и отговорност. Съветваме да запазиш поверителността на твоите пароли и данни за акаунта, използвани на нашия уебсайт. Ние не носим отговорност за претърпени вреди, загуби или разходи, дължащи се на невъзможността да запазиш поверителността на твоите парола и данни за акаунта.

8. Прехвърляне на данни към ЕС

В момента групата Kaufland хоства своя център за данни във Вайнсберг, Германия, където се съхраняват всички данни, събрани от групата Kaufland , включително данни от Австралия. В Германия (и в целия ЕС) събирането, използването и съхранението на лични данни се уреждат от Общия регламент за защита на данните (GDPR). Този регламент защитава личните данни по начин, който в основното си съдържание е сходен на Австралийските принципи за поверителност, като физическите лица могат да имат достъп до нормативно гарантираната защита така, както се изисква в член 8.2, б. „a“ т. i и т. ii от Австралийските принципи за поверителност.

9. Твоите права като субект на данни

Според Австралийските принципи за поверителност имаш определени права като физическо лице, чиито данни се събират, държат или използват. Предходните раздели на тази политика описват данните, които се събират чрез онлайн системата за подаване на кандидатури и как групата Kaufland ще използва данните. Раздел 10 съдържа информация за това кой може да се свърже в случай на въпроси, нарушаване на данните или да поиска достъп до твоите данни. Ако по някаква причина не си удовлетворен от отговора, който получаваш от групата Kaufland относно защитата на данните ти, можеш да се обърнеш към Службата на австралийския информационен комисар.

Както е посочено в раздел 8, данните ти се прехвърлят на сървъра на групата Kaufland , разположен в Европейския съюз. Това означава, че имаш определени допълнителни права по отношение на твоите данни съгласно GDPR. Според:

Член. 15, ал. 1 от GDPR – имаш право да получаваш по всяко време и безплатно информация за личните си данни, съхранявани от дружество от групата Kaufland , при което кандидатстваш.

Член. 16 от GDPR - имаш правото да поискаш коригиране на съхранени за теб неверни/ неактуални данни.

Член 17 от GDPR - имаш право да поискаш изтриването на данни за теб, ако ние не трябва повече да съхраняваме данните (например, защото данните вече не са необходими за решението за наемане или защото си оттеглил съгласието си).

Член. 18 от GDPR - имаш право да поискаш ограничаване на обработването на твои лични данни.

Член 20 от GDPR - Ако сам си предоставил обработените данни, имаш право на тяхната преносимост.

Член 21 от GDPR - Ако обработката на данни се основава на законния интерес съгласно чл. 6, ал. 1, б. „д“ или „е“ от GDPR, имаш право да възразиш. Ако се възползваш от това възражение срещу обработването на твои данни, посочената обработка ще се преустанови за в бъдеще, освен ако групата Kaufland може да докаже наложителни причини за по-нататъшната обработка, които са с преимущества пред твоя интерес от възразяването.

Ако обработването на данни се основава на съгласие по чл. 6, ал. 1, б.“а“ или чл. 9, пар. 2, б.“a“ от GDPR, можеш да оттеглиш твоето съгласие по всяко време с ефект за в бъдеще, като законосъобразността на обработката до момента на оттегляне на съгласието остава незасегната. Моля, имай предвид, че оттеглянето на твоето съгласие ще доведе до изтриването на профила ти от нашата онлайн система за подаване на кандидатури и всички кандидатури ще бъдат оттеглени и съответно анонимизирани.

В случаите, споменати по-горе, при отворени въпроси или при оплаквания, моля да се свържеш с длъжностното лице по защита на данните в писмена форма, вкл. по електронна поща. Всяко лице, чиито данни се обработват, има право на обжалване пред надзорен орган в ЕС, без да се засягат други административни или съдебни средства за защита, ако субектът на данни прецени, че обработването на лични данни, които го засягат, противоречи на GDPR (Член 77 от GDPR). Субектът на данните може да упражни това право пред надзорен орган в държавата-членка на ЕС, където е обичайното му местопребиваване, работно място или място на предполагаемото нарушение.

10. Данни за връзка с длъжностното лице за защита на данните

Ако имаш проблем, свързан със защитата на данните ти, обработвани от групата Kaufland или искаш достъп до тях може да се свържеш с длъжностните лица за защита на данните на отделните дружества на Kaufland , които са, както следва:

България

Електронна поща: dataprotection@Kaufland .bg

Адрес:

Ул. „Скопие“ 1А

1233 София

Хърватска

Електронна поща: gdpr@Kaufland .hr

Адрес:

Kaufland Hrvatska k.d.

Službenik za zaštitu podataka

Donje Svetice 14

10 000 Загреб

Чехия

Електронна поща: oou@Kaufland .cz

Адрес:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

Германия

Електронна поща datenschutz@Kaufland .de

Адрес:

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Datenschutzbeauftragter Kaufland Dienstleistung

Rötelstraße 35

74172 Некарзулм

Полша

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

Електронна поща: daneosobowe@Kaufland .pl

Адрес:

Ал. Армии Кражове 47

50-541 Вроцлав

Румъния и Молдова

Електронна поща: protectiadatelor@Kaufland .ro

Адрес:

Kaufland România, Bd. Barbu Văcărescu 120-144, sectorul 2 ,Букурещ

În atenția departamentului Protecția Datelor

Словакия

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Recht und Compliance

Адрес: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

Електронна поща: dataprotection@Kaufland .sk

Австралия

Kaufland Australia Pty Ltd.

ABN: 86 616 591 667

327 Ferntree Gully Road, Mount Waverley 3149.

Email: recruiting@Kaufland .com.au

Молдова

Дружество с ограничена отговорност „Kaufland ”

Политика за сигурност на личните данни

1 Цел на политиката

Тази политика описва условията и начина, по който се обработват личните данни на служителите и потенциалните служители, както и мерките за сигурност и защитните елементи, избрани за защита на данните.

2 Обхват

2.1. Политиката урежда начина, по който се събират и обработват

личните данни, както и условията за използване на съответната информация в "Kaufland " SRL, администратор на лични данни, юридическо лице, регистрирано в Република Молдова със седалище на адрес ул. "Sfatul Ţării" № 29, гр. Кишинев, национален идентификационен номер (IDNO) 1016600004811 (наричано тук по-долу "Кауфланд", "Администраторът" или "Дружеството", в зависимост от случая).

2.2. Тази политика се отнася до личните данни на служителите или

потенциалните служители на Дружеството (данни, записани на хартия и/или в електронна форма), обработвани и съхранявани от Администратора.

2.3. Тази политика включва следните термини и определения:

лични данни – всяка информация относно идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице; идентифицируемо лице е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на специфичен идентификационен номер или на един или повече фактори, специфични за неговата физическа, физиологична, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност;

обработка на лични данни - всяка операция или набор от операции, извършвани върху лични данни чрез автоматизирани или неавтоматизирани средства, като например събиране, регистриране, организиране, съхраняване, задържане, възстановяване, адаптиране или модифициране, извличане, консултиране, използване, разкриване на трети страни чрез предаване, разпространение или по всякакъв друг начин, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване

съхранение - съхраняване на лични данни за всеки тип носител;

система за подаване на лични данни - всеки структуриран набор от лични данни, достъпни съгласно определени критерии, независимо дали тази структура е организирана централно или е децентрализирана или е разпределена по функционални или географски критерии;

потребител – всяко лице, действащо под контрола на Администратора или неговия постоянен представител, с признато право на достъп до базите данни с лични данни.

3 Относими документи

3.1. Конвенция за защита на лицата при автоматизирана обработка

на лични данни, сключена в Страсбург на 28 януари 1981 г. и ратифицирана от Република Молдова с Решение на Парламента № 483 от 2 юли 1999 г .;

3.2. Конституцията на Република Молдова;

3.3. Закон № 133 от 8 юли 2011 г. относно защитата на личните данни;

3.4. Закон № 71 от 22 март 2007 г. относно регистрите;

3.5. Закон № 982 от 11 май 2000 г. относно достъпа до информация;

3.6. Правителствено решение №. 1123 от 14 декември 2010 г. За

одобрение на изискванията за гарантиране на сигурността на личните данни по време на тяхната обработка в информационните системи за лични данни.

4 Отговорности

4. Дружеството е основно отговорно да разработва, прилага и контролира прилагането на разпоредбите на тази Политика.

5 Описание на процедурите за обработка и сигурност

5.1. Минимални изисквания за сигурност за лични данни

Тази политика на Kaufland за сигурност на личните данни урежда техническите и организационните мерки, необходими за поддържане на поверителността и целостта на личните данни, които събира.

В рамките на Дружеството сигурността на обработката на лични данни се гарантира само при стриктно спазване на следните разпоредби:

5.1.1. Оторизиране на физически достъп

Достъпът до помещенията/офисите или пространствата, в които се намират информационните системи и/или регистрите, съдържащи лични данни, е ограничен и следва да се предоставя само на лицата, които имат необходимото разрешение и само по време на работното време, в съответствие със списъка и съответните баджове, за да се предотврати достъпът на неоторизирани лица.

5.1.2. Администриране и наблюдение на физическия достъп

Администраторът осигурява администрирането и контрола на физическия достъп за всички точки за достъп до информационните системи и/или регистрите на личните данни, както и реагира при нарушения в достъпа.

Достъпът на посетители (трети страни) се осигурява в съответствие с правилата, предвидени от действащото законодателство относно защитата на личните данни.

5.1.3. Осигуряване защитата на личните данни

Служителите, които се занимават с данни, считани за лични по време на професионалната си дейност, са длъжни да пазят поверителността и да спазват точно разпоредбите на Закон №. 133/2011 относно защитата на личните данни.

Разпоредбите на този член се прилагат по еднакъв начин по отношение на цялата информация, която Администраторът има отношение към трети лица, която е станала известна на служителите в хода на тяхната дейност.

5.1.4. Обработка на лични данни

Забранява се обработването на личните данни без съгласието на субектите на лични данни, освен в случаите, когато обработването е необходимо за:

 • изпълнението на договор, по който субектът на лични данни е страна или за предприемане на действия преди сключването на договора по негово искане;
 • изпълнението на законово задължение на Администратора;
 • защитата на живота, физическата неприкосновеност или здравето на субекта на личните данни;
 • изпълнение на задачи от обществен интерес;
 • опазването на законния интерес на Администратора или на третата страна, на които се разкриват личните данни, при условие че този интерес не вреди на интересите или основните права и свободата на субекта на личните данни;
 • статистически цели, при условие че личните данни остават анонимни по време на обработката, с цел, различна от правна, необходима за изпълнение на тази задача.

След приключване на обработката на лични данни, ако субектът на тези данни не е дал съгласието си за друго местоназначение, за съхранение или за по-нататъшна обработка, те се:

 • унищожават или
 • прехвърлят към друг Администратор, при условие че Дружеството гарантира, че последващата обработка има цели, сходни с тези на първоначалната обработка; или
 • преобразуват в анонимни данни и се съхраняват само за статистически цели; други цели, предвидени от закона.

5.1.5 Промени в личните данни

Личните данни на служителите или потенциалните служители се събират, за да се изпълнят задълженията на Администратора съгласно действащото законодателство, но също така за да се осигури защита на служителите или потенциалните служители и ефективно управление на персонала, с цел осигуряване на висококачествени услуги.

Всички лични данни на служителите или потенциалните служители се третират в стриктна поверителност. Това задължение е валидно за всички служители на Администратора, които се занимават пряко или косвено с тези данни.

5.1.6. Идентификация на потребителя и удостворяване

За да получат достъп до базата данни с лични данни, съхранявана от Дружеството, потребителите трябва да се идентифицират. Идентифицирането се извършва чрез въвеждане на потребителски профил (или "потребителско име") и паролата, свързана с потребителския профил.

Всеки потребител, който ще получи достъп до базите данни с лични данни на Kaufland , ще има собствено потребителско име и парола, които са уникални в рамките на Дружеството.

Kaufland администрира и управлява потребителските профили (и имплицитно свързаните пароли), като се съобразява с тази политика.

Ръчният достъп на потребителите до базите данни с лични данни се основава на списък, одобрен от отговорното лице от Kaufland .

Правата на достъп на потребителите до базите данни с лични данни се преглеждат редовно (поне на всеки 6 месеца), за да се гарантира, че не са предоставени непозволени права за достъп, както и след промяна на статута на потребителя.

Достъпът до функциите за сигурност на информационните системи за лични данни и до техните данни се предоставя изключително на отговорното лице на Администратора, определено съгласно разпоредбите на настоящата Политика.

5.1.7. Видове достъп

Потребителите имат достъп само до личните данни, необходими за изпълнение на своите работни задачи

Отделът за техническа помощ има право на достъп до личните данни, за да разреши изключителни случаи на достъп и само с изричното предварително одобрение от отговорното лице на Администратора, при условие че субектът на лични данни, (чиито данни ще бъдат достъпни), е информиран и че всеки случай на достъп се документира съответно. Администраторът прилага строги методи за унищожаване на личните данни.

5.1.8. Събиране на лични данни

Администраторът събира информация пряко от служителите и потенциалните служители (физически лица, субекти лични данни), като ги информира за категориите данни и целта на тяхната обработка. Вземайки предвид конкретните задачи на Администратора и обхвата на неговата дейност, както и условията, предвидени в действащото законодателство, приложимо за съответната област, Администраторът обработва специалните лични данни, а именно относно здравния статус на служителите и потенциалните служители. Това изискване е необходимо поради специфичната дейност на Дружеството. Съгласно законодателството, което се отнася до държавния обществен здравен надзор, Администраторът е длъжен да проверява адекватния здравен статус на своите служители и потенциалните служители, както при назначаване, така и периодично, след това веднъж годишно. Поради тези причини обработката на тези категории данни е пряко свързана със сферата на дейност на Kaufland , както и със сигурността на неговите служители и/ или потенциални служители, както и с тяхната физическа неприкосновеност.

Съгласно разпоредбите на Закона относно защита на личните данни, субектът на лични данни е информиран за своите права във връзка с обработката на личните му данни, по-специално за:

 • правото на достъп до личните данни;
 • правото на намеса по отношение на личните данни;
 • правото на възражение на субекта на личните данни;
 • правото да не бъде подложен на индивидуално решение;
 • достъп до правосъдие;
 • други.

Администраторът обработва личните данни единствено с цел спазване на разпоредбите на приложимото законодателство, професионалните стандарти и вътрешните разпоредби.

Kaufland определя упълномощени потребители за събиране и въвеждане на лични данни в информационна система и всяко изменение на лични данни се извършва само от съответните упълномощени потребители, определени от Дружеството.

Личните данни на служителите са предмет на следните методи за обработка: събиране, записване, организиране, съхранение, запазване, възстановяване, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или по друг начин, свързване или комбиниране, блокиране, унищожаване, предаване на компетентните публични органи в съответствие с приложимото право, предаване и предоставяне на достъп до други дружества, свързани с Администратора, и до други структури на подпизпълнители, включително трансгранично предаване.

Личните данни могат да бъдат разкривани, съгласно закона, на субектите на лични данни, на централните/местните публични органи, на социалните и здравните служби, на законните представители на субектите на лични данни, на други дружества, свързани с Администратора, на договорни партньори на Администратора, на други субекти, които предлагат достатъчни гаранции, свързани със защитата на личните данни.

Като се има предвид, че законодателството на Република Молдова не съдържа специални разпоредби относно сроковете за обработка на лични данни, Администраторът спазва принципите за правилна обработка на данните. Субектът на личните данни е информиран за периода на съхранение на данни. Администраторът запазва и обработва личните данни на служителя за период от 75 години от момента на събирането на данните.

В съответствие със законовите разпоредби, Администраторът съхранява личните данни на хартиен носител и в електронни копия.

Ако третите страни имат бизнес нужди да събират информация за служителите на Администратора, последният информира служителите или потенциалните служители относно ограниченията за сигурност и условията, наложени на третата страна по отношение на обработката на лични данни. Kaufland оповестява информация за служителите на трети страни само при условията и по подходящ начин, както се изисква / разрешава от закона.

5.1.9. Поддържане на резервни копия

В Kaufland се извършват месечни резервни копия на лични данни и се използват програми за автоматизирана обработка.

5.1.10. Достъп до компютри и терминали

Достъпът до компютри и други терминали, които са инсталирани в заключващи се помещения е ограничен.

Също така, в случай че мониторите за лични данни не показват нищо за период до 15 (петнадесет) минути, работната сесия се затваря автоматично.

Терминали за достъп, използвани за обществеността, на които се показват лични данни, са разположени така, че да не могат да се видят от обществеността и след период от до 5 (пет) минути, в който те не се използват, те автоматично се скриват.

5.1.11. Достъп до файлове

Всеки достъп до базата данни с лични данни се записва във файл за достъп (или "регистър" в случай на автоматизирана обработка) или в регистър за ръчна обработка на лични данни.

В случай на автоматизирана обработка, цялата тази информация се съхранява във файл за общ достъп. Всеки неуспешен опит за достъп също трябва да бъде записан.

Кауфланд съхранява досиетата за достъп най-малко 2 (две) години.

5.1.12. Телекомуникационни системи

Kaufland редовно проверява (на всеки 6 месеца) видовете удостоверяване и достъп, за да открие неизправности, свързани с използването на телекомуникационни системи.

Телекомуникационната система на Kaufland е проектирана по такъв начин, че личните данни да не могат да бъдат задържани или предавани отвсякъде. Като алтернативна мярка за безопасност от потребителя се изисква да използва метода на криптиране за предаване на лични данни, използвани от Kaufland към датата на предаване.

Също така, телекомуникационната система предава лични данни само там, където те са абсолютно необходими.

5.1.13. Обучение на персонала

Потребителите, които имат достъп до лични данни, са обучени от Дружеството относно тяхната поверителност и са предупредени чрез съобщения на мониторите по време на тяхната дейност.

Потребителите са длъжни да затворят работната си сесия, когато напуснат работното си място.

Персоналът, който осигурява функционирането на информационните системи и/или на регистрите за лични данни, преминава поне веднъж годишно през подходящ курс на обучение относно отговорностите и задълженията, свързани с управлението и реагирането при инциденти, свързани със сигурността в областта на личните данни защита.

5.1.14. Използването на компютри

Kaufland прилага следните мерки, за да гарантира сигурността на обработката на лични данни (особено срещу компютърни вируси):

a.     потребителите не трябва да използват софтуер, идващ от външни или подозрителни източници;

b.     потребителите са постоянно информирани за опасността от компютърни вируси;

c.     Дружеството е внедрило централизирана, автоматична антивирусна и защитна система за ИТ системите си, както и технически мерки за откриване на кибернетични данни, включително средства за идентифициране на опитите за неразрешено използване на информационни системи или неразрешено прехвърляне на лични данни (фишинг);

d.     Клавишът "Print Screen" на всички работни станции, на чийто монитор са показани (по-специално) личните данни, е бил умишлено деактивиран, за да се избегне отпечатването на тези данни, било то умишлено или случайно.

5.1.15. Отпечатване на данни

Отпечатването на лични данни се извършва само от потребители, изрично упълномощени за това действие от отговорното лице на Дружеството, в съответствие с конкретните вътрешни процедури на Kaufland относно използването и унищожаването на такива материали.

Kaufland си запазва правото да налага допълнителни мерки за сигурност, които са неразделна част от настоящата Политика, ако счете за уместно и в зависимост от важността на обработваните лични данни.

5.1.16. Инциденти по сигурността

Инциденти по сигурността по отношение на личните информационни системи се наблюдават и документират постоянно с автоматизирани средства.

Лицето, което отговаря за изпълнението на тази Политика, извършва месечни проверки, за да гарантира спазването на всички правила за сигурност на личните данни. След извършените проверки се изготвя доклад относно всички отклонения/инциденти.

Тази политика се преразглежда най-малко веднъж годишно и се одобрява на най-високо ниво. Тя също така ще бъде отнесена на вниманието на потребителите и служителите на Администратора, участващи в обработката на лични данни, и също така ще бъде представена на уеб сайта на Администратора в обобщена версия.

5.2. Формуляр за контакт / E-Mail-адрес / Телефонен номер

Цел на обработката на данни и правно основание:

Личните данни, които ни предоставяте, когато попълвате формулярите за контакт по телефон или електронна поща, ще бъдат обработени строго поверително от наша страна. Ние използваме вашите данни само за целите на обработката на вашата заявка. Правното основание за тази обработка на данни е член 5, параграф 5, буква Е от Закон № 133/2011 за защита на личните данни. Законният интерес на Kaufland се състои в намерението на компанията да отговаря на заявки, пуснати от посетители на сайта, като по този начин поддържа и увеличава удовлетвореността им.

Получатели / Категории получатели:

Разкриването на данни на трети страни, които не са част от групата Kaufland , е принципно изключено. По изключение е възможно данните от нашето разпределение на кандидатури да бъдат обработвани от подизпълнители, които обработват заявките от наше име. Те са внимателно подбрани, одитирани и договорно обвързани от член 30, параграф 3 от Закон № 133/2011 за защита на личните данни.
Може да се наложи части от вашето запитване да бъдат изпратени до други дружества от групата Kaufland (например съответното Kaufland предприятие, към което се отнася вашата кандидатура), за да обработят те вашата заявка. В случай че е възможно, заявката Ви ще бъде предварително анонимизирана, така че трети лица да не могат да Ви идентифицират директно. В някои случаи все пак може да се наложи личните Ви данни да бъдат предадени с цел надлежно обработване на запитването Ви.

Срок на съхранение / Критерии за определянето му:

Всяка лична информация, която ни предоставяте при запитвания чрез този уебсайт или по електронната поща, ще бъде изтрита или анонимизирана спрямо целите и условията на действащото законодателство, но не по-късно от 90 дни от датата на нашия финален отговор по темата към Вас. Този заложен срок се дължи на факта, че след изпращане на отговор от наша страна, много посетители на уебсайта се свързват отново с нас по същата тема. За тази цел трябва да имаме възможност да се позоваваме на предишната кореспонденция. Ето защо съхраняваме Вашите документи в рамките на до 90 дни. От нашия опит обикновено след този период не възникват повече въпроси относно предоставените отговори. В случай на възникнал спор Ваши лични данни могат да се съхраняват и в продължение на до 3 години, до финалното разрешаване на спора или до вземането на окончателно и неотменимо решение, което да докаже, че сме Ви предоставили пълна информация и че сме изпълнили законовите изисквания.

5.3. Online-система за подбор

Kaufland винаги търси квалифицирани и мотивирани служители. Моля, обърнете внимание, че кандидатурите, които ни изпращате по обикновена електронна поща, биват предавани по некриптирана връзка. Затова Ви апелираме приоритетно да използвате нашата онлайн система за подбор. Има два начина за кандидатстване в нашата онлайн система за подбор. Можете да се регистрирате / влезете и да създадете свой собствен профил с лична парола. В този случай можете да виждате състоянието на Вашата кандидатура, да изпращате документи, да променяте данните по-късно или да оттеглите Вашата кандидатура. Ако подадете заявлението без регистрация, ще изпратите само необходимите данни за кандидатурата, но няма да имате директен достъп до нея. По Ваше желание можете да видите, редактирате и управлявате профила си тук. Това е възможно по всяко време, като поискате парола (като кликнете върху „Забравих паролата си“ и въведете Вашия имейл адрес по-късно). И за двата начина на кандидатстване се събират и изпращат едни и същи данни и информация.

Цел на обработката на данни / правно основание / метод на работа:

В нашата система за онлайн подбор можете да създадете профил с лична парола или да ни изпратите Вашите данни без такъв профил. Ние ще оперираме с всички данни и прикачени файлове, които запазвате и изпращате заедно с кандидатурата, единствено за целите на обработка на подаденото заявление за кандидатстване. Правното основание за това в Република Молдова е:

Член 5, параграф 5, буква е) от закон Nr. 133/2011 за защита на личните данни.

Ако в допълнение се съгласите с препращането на Вашата кандидатура, правното основание за това ще е член 5, параграф 1 от Закон № 133/2011 за защита на личните данни. При препращане на данните за кандидатстването Ви онлайн чрез тази система, ние използваме криптиране, така че да осигурим защитата на Вашата информация от неоторизиран достъп.

Срок на съхранение / Критерии за определянето му:

Данните за конкретна кандидатура ще бъдат анонимизирани след приключване на процедурата по подбор в съответствие с целите и условията, определени в действащото законодателство в страната. Анонимизирането на данните от приложението за Република Молдова се случва след една година.

Вашият профил в онлайн системата за подбор и данните, съхранявани в нея, остават запазени в нея, независимо от наличието на конкретна активна кандидатура. По този начин можете да кандидатствате онлайн за други позиции в рамките на Kaufland групата. След определения период от време, когато Вашият профил е бил неактивен и не се обработват никакви активни кандидатури, той ще бъде изтрит автоматично.

Изтриването ще се случва след една година, както следва:

Профилът може да бъде изтрит по всяко време. Ако в момента имате активни кандидатури в процес на обработка, те ще бъдат оттеглени и профилът Ви - изтрит. В този случай изтриването на профила става незабавно, а анонимизирането на личните данни след изтичане на гореспоменатия законоустановен период за анонимизиране.

6 Събиране на информация относно съотношението посещения - подадени кандидатури чрез уебсайта-търсачка Indeed

Можеш да канидатстваш чрез Indeed - американски уеб сайт-търсачка за свободни позиции в различни международни локации. За тази уеб страница се прилага инструментът за уеб анализи на Indeed (Indeed Ireland Operations, Ltd., 124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Ireland). За анализ на начина на употреба на уеб страницата и Indeed.com (в случай че е приложимо) от страна на Indeed се събират и оценяват определени данни, свързани с потреблението, които браузърът ти предава. Към данните, свързани с потребление, спада поведението на курсора на потребителя за времето от отваряне на обява за работа до приключване на процеса по кандидатстване с изпращането на кандидатура. За обработката на тази потребителска информация, Indeed може да използва една или няколко бисквитки (cookies). В този случай се предава IP адресът, присвоен към дадения момент от твоето устройство, както и специфична за браузъра ти идентификация. IP адресът ти се използва само за идентификация на сесията и за гео локация (до ниво град).