Zásady ochrany osobných údajov pri používaní Kaufland online systému pre uchádzačov o zamestnanie

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) boli vypracované v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ“).

Pri návšteve nášho kariérneho portálu chceme, aby ste sa cítili bezpečne a príjemne. Ochrane Vášho súkromia prikladáme veľký význam, nakoľko ochranu osobných údajov považujeme za znak kvality nielen vo vzťahu k zákazníkom, ale rovnako aj vo vzťahu k našim zamestnancom a uchádzačom o zamestnanie. Cieľom nasledujúcich ustanovení je informovať Vás o našom zaobchádzaní pri získavaní, spracúvaní a používaní osobných údajov pri Vašej návšteve a používaní kariérneho portálu spoločnosti Kaufland.

1. Prevádzkovateľ  v zmysle čl. 4 bodu. 7 Nariadenia EU

 

- Pre Slovensko:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Trnavská cesta 41/A83104 Bratislava
Slovenská republika

Telefón: +421 2 49590478

E-Mail personalne@kaufland.sk

 

- Pre Česko:

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 2428/203
169 00 Praha 6
Česká republika
Telefón: +420 251 05 1111
E-Mail: personal@kaufland.cz

 

- Pre Nemecko:

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm
            Nemecko

Telefón: 07132/ 9400

E-Mail: karriere@kaufland.de

 

- Pre Chorvátsko:

Kaufland Hrvatska k.d.

Donje Svetice 14

10 000 Záhreb

Chorvátsko

Telefón: +385 1 2353-555

E-Mail: karijera@kaufland.hr

 

- Pre Poľsko:

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

al. Armii Krajowej 47

50-541 Vroclav

Poľsko

Telefón: 71/ 37 70 100

E-mail: service@kaufland.pl

 

- Pre Rumunsko:

Kaufland România SCS         

B-dul Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2

Bukurešť, CP 020284

Rumunsko

Telefón: 0372 090 000

E-Mail: recrutare@kaufland.ro

 

- Pre Bulharsko:

“Кауфланд България ЕООД & КО” КД
ul. Skopje 1A

1233, Sofia
Bulhrasko

Тelefón: +359 28125000

E-Mail: recruitment@kaufland.bg

 

2. Kontaktný formulár / E-mail / Telefonický hovor

 

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Je pre nás samozrejmosťou, že osobné údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením kontaktného formulára, prostredníctvom telefonického hovoru alebo e-mailu, spracúvame dôverným spôsobom. Vaše osobné údaje používame výlučne na účely spracovania Vášho dopytu.  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu spracovávať žiadosti o zamestnanie a zodpovedať otázky návštevníkov nášho kariérneho portálu, a tým neustále prispievať k zvyšovaniu ich spokojnosti.   

 

Príjemcovia / Kategórie príjemcov osobných údajov: Prenos osobných údajov na tretiu stranu mimo spoločnosti Kaufland zásadne vylučujeme.  Výnimočne môže dôjsť k spracúvaniu údajov prostredníctvom nami poverených sprostredkovateľov. Títo sú v každom jednotlivom prípade starostlivo vyberaní, pravidelne z našej strany kontrolovaní a zmluvne viazaní v súlade s čl. 28 Nariadenia EÚ.

Okrem toho môže nastať situácia, že bude potrebné Váš dopyt postúpiť na inú spoločnosť v rámci skupiny Kaufland (napr. v prípade, ak sa Váš dopyt priamo týka tejto spoločnosti), za účelom jeho spracovania. V týchto prípadoch bude Váš dopyt pred jeho postúpením anonymizovaný takým spôsobom, aby si iná spoločnosť skupiny Kaufland nemohla spojiť tento dopyt s Vašou osobou. Ak by bolo v konkrétnom prípade nevyhnutné postúpiť Vaše osobné údaje inej spoločnosti skupiny Kaufland, budeme Vás o tejto potrebe vopred informovať a požiadame Vás o udelenie príslušného súhlasu. 

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Všetky údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s Vašim dopytom zaslaným prostredníctvom tejto webstránky alebo e-mailu, budú z našej strany najneskôr do 90 dní po tom, čo Vám bude odoslaná finálna odpoveď, vymazané resp. trvalo anonymizované. Uchovávanie údajov po dobu 90 dní po zaslaní finálnej odpovede odzrkadľuje skutočnosť, že sa zriedkavo môže vyskytnúť prípad, kedy nás budete po obdržaní odpovede opätovne kontaktovať v tej istej záležitosti, pričom z našej strany bude potrebné, aby sme vedeli nadviazať na predchádzajúcu korešpondenciu. Skúsenosti ukázali, že po uplynutí tejto doby sa na nás spravidla už žiadatelia nezvyknú obracať s doplňujúcimi otázkami k ich žiadostiam.   

 

3. Kaufland online systém pre uchádzačov o zamestnanie

 

Spoločnosť Kaufland neustále hľadá kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že žiadosti o zamestnanie, ktoré nám pošlete prostredníctvom e-mailu, sú k nám prenášané v nezašifrovanej forme. Z toho dôvodu Vás prosíme, aby ste na tento účel používali iba na náš online systém pre uchádzačov o zamestnanie.

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov:

V našom online systéme máte možnosť vytvoriť si osobný profil chránený Vami zvoleným  heslom. Všetky údaje a prílohy, ktoré uložíte na Vašom profile a prepošlete ich spoločne so žiadosťou o zamestnanie, budú použité výhradne za účelom spracovania Vašej žiadosti o zamestnanie, ktorú ste nám zaslali prostredníctvom svojho profilu.  

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov získaných v rámci vytvorenia a používania Vášho profilu na kariérnom portáli je:

 

- Pre Slovensko:

Čl. 11 Zákonníka práce v spojení s čl. 88 Nariadenia EÚ

 

- Pre Česko:

Čl. 88 Nariadenia EÚ

 

- Pre Nemecko:

§ 26 ods. 1 BDSG-Neu v spojení s čl. 88  Nariadenia EÚ

 

- Pre Chorvátsko:

Čl. 6 ods. 1 písm. f)  Nariadenia EÚ

 

- Pre Poľsko:

Čl. 22 Zákonníka práce v spojení s čl. 6 ods. 1písm. b)  Nariadenia EÚ

 

- Pre Rumunsko:

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ

 

- Pre Bulharsko:

Čl. 88 Nariadenia EÚ

 

Pokiaľ ste nám v tejto súvislosti poskytli osobitný súhlas, je právnym základom pre postúpenie Vašej žiadosti o zamestnanie čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ. Za účelom prenosu Vašich údajov ako uchádzača o zamestnanie prostredníctvom elektronického prenosu dát v rámci tohto systému používame šifrovanie zaisťujúce ochranu Vašich údajov pred neoprávneným prístupom.

 

Príjemca/ Kategórie príjemcov:

Údaje Vášho profilu sú bez osobitného súhlasu alebo zaslania konkrétnej žiadosti o zamestnanie viditeľné iba Vám. Len ak prostredníctvom svojho profilu vytvoríte konkrétnu žiadosť o zamestnanie a pošlete nám ju, budú mať prístup k údajom z Vašej žiadosti o príslušné zamestnanie naši zamestnanci zodpovední za obsadenie príslušnej pracovnej pozície. Len v prípade, ak nám prostredníctvom nášho online systému udelíte osobitný súhlas (prostredníctvom vyznačenia, pre koho má byť Váš profil viditeľný), bude Vaša žiadosť braná do úvahy aj v prípade iných voľných pracovných pozícií v rámci skupiny Kaufland. V tejto súvislosti nebude Vaša žiadosť o zamestnanie nikdy poskytnutá tretej strane mimo skupiny Kaufland.

Vaše údaje nebudú postúpené do krajín mimo EÚ, s výnimkou prípadov, kedy sa uchádzate o miesto v spoločnosti Kaufland mimo EÚ alebo ste nám udelili výslovný súhlas so zaradením Vášho profilu do tzv. všeobecnej databázy všetkých uchádzačov, kedy údaje z Vášho profilu budú sprístupnené všetkým náborovým pracovníkom vo všetkých krajinách, v ktorých má Kaufland svoje zastúpenie, za účelom preverenia, či ste vhodným kandidátom na obsadenie niektorej z voľných pracovných pozícií. V takom prípade je právnym základom pre prenos Vašich údajov Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ.

 

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov:

Vaše údaje získané z konkrétnej žiadosti o zamestnanie budú po ukončení výberového konania na dané pracovné miesto v zmysle právnych predpisov platných v danej krajine trvalo anonymizované.  Anonymizácia údajov zo žiadosti o zamestnanie sa uskutoční:

 

- Pre Slovensko, Česko, Nemecko, Poľsko a Chorvátsko:

po 90 dňoch odo dňa ukončenia výberového konania

 

- Pre Rumunsko:

po 90 dňoch odo dňa ukončenia výberového konania, pričom k výmazu údajov dôjde v priebehu jedného roka od ich anonymizácie

 

- Pre  Bulharsko:

po 180 dňoch odo dňa ukončenia výberového konania

 

Váš profil a údaje v ňom uložené zostávajú v našom online systéme uchovávané nezávisle od podanej konkrétnej aktívnej žiadosti o zamestnanie, aby ste mali možnosť uchádzať sa o ďalšie pracovné miesta, o ktoré máte v rámci skupiny Kaufland záujem. Pokiaľ bude Váš profil neaktívny po určitú dobu a žiadna Vaša žiadosť o zamestnanie už nie je v procese spracúvania, bude Váš profil automaticky vymazaný.

 

K vymazaniu Vášho profilu v dôsledku Vašej neaktivity dôjde:

 

- Pre Nemecko:

po 90 dňoch

 

- Pre  Bulharsko:

po 180 dňoch

 

- Pre Slovensko, Česko, Poľsko, Chorvátsko a Rumunsko:

po 12 mesiacoch

 

Súčasne máte možnosť Váš profil kedykoľvek manuálne vymazať. Pokiaľ budú v tom čase niektoré Vaše žiadosti o zamestnanie ešte v procese spracúvania, budú považované za vzaté späť a Váš profil vymazaný. V tomto prípade dochádza k vymazaniu Vášho profilu bezodkladne a k anonymizovaniu osobných údajov uchádzača dochádza po uplynutí vyššie uvedenej doby. Uchovávanie údajov po dobu 90 dní po ukončení výberového konania a zaslaní finálnej odpovede sa realizuje na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ, pričom oprávnený záujem je zdôvodnený tým, že sa zriedkavo môže vyskytnúť prípad, kedy nás budete po obdržaní odpovede opätovne kontaktovať vo veci daného výberového konania, pričom z našej strany bude potrebné, aby sme vedeli nadviazať na predchádzajúcu komunikáciu. Skúsenosti ukázali, že po uplynutí tejto doby sa na nás spravidla už uchádzači nezvyknú obracať s doplňujúcimi otázkami k ich žiadosti o zamestnanie a príslušnému výberovému konaniu.

 

4. Jobagent

Potom čo do nášho vyhľadávania zadáte pracovnú pozíciu zodpovedajúcu Vašim záujmom a/alebo požadované miesto výkonu práce, máte možnosť si prostredníctvom nášho Jobagenta a vo frekvencii, akú si nastavíte, nechať zasielať prostredníctvom e-mailu zodpovedajúce pracovné ponuky. Účelom spracúvania osobných údajov v rámci objednávky Kaufland Jobagenta ako informačnej služby je informovanie uchádzača o voľných pracovných miestach v rámci skupiny Kaufland za účelom umožnenia uchádzania sa o ďalšie pracovné miesta. Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov v rámci zasielania newsletteru o voľných pracovných miestach je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EÚ.

Pokiaľ sa prihlásite na bezplatný odber Kaufland Jobagenta, udeľujete Kauflandu súhlas, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa a Vami dobrovoľne zadané kritériá pre výber pracovného miesta (napr. oblasť činnosti,  druh nástupu, pracovná doba a pod.) za účelom informovania uchádzača prostredníctvom e-mailu o voľných pracovných miestach zodpovedajúcich zadaným kritériám. K prenosu osobných údajov získaných v rámci objednávky Jobagenta na tretie strany nedochádza. Svoj súhlas so zasielaním Jobagenta môžete kedykoľvek odvolať tak, že sa prihlásite do svojho profilu a Jobagenta vymažete.

 

5. Spracúvanie osobných údajov  v prípade použitia funkcie „zdieľať“

V záujme ochrany osobných údajov sme sa rozhodli nezahrnúť funkciu „zdieľať“ obsah kariérneho portálu na rôzne sociálne siete prostredníctvom sociálnych pluginov zabudovaných priamo do nášho kariérneho portálu.  Preto sú všetky funkcie „zdieľať“ na našom kariérnom portáli implementované len prostredníctvom zdieľania internetového odkazu. Internetový odkaz sa najprv zobrazí v novom okne prostredníctvom stránky príslušnej sociálnej siete. Samotným otvorením tejto stránky nedochádza k prenosu žiadnych údajov na poskytovateľa sociálnej siete. Profilovanie vykonávané tretími stranami je preto vylúčené. V každom prípade však nechceme tým užívateľom, ktorí si želajú obsah nášho kariérneho portálu „zdieľať“ na sociálnych sieťach, v tejto možnosti brániť. Len v prípade, ak  po otvorení nového okna sami vedome kliknete na tlačidlo „zdieľať“, dochádza k prenosu údajov na poskytovateľa Vami zvolenej sociálnej siete.

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pri používaní funkcie „zdieľať“ je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu umožniť užívateľom nášho kariérneho portálu používať funkciu „zdieľať“ na dobrovoľnej báze.

 

Príjemcovia / Kategórie príjemcov osobných údajov: V rámci „zdieľania“ obsahu nášho kariérneho portálu prostredníctvom sociálnych sietí môže dôjsť k prenosu určitých dát na poskytovateľa sociálnej siete, ako napr.:

  • adresa tejto webstránky,
  • dátum a čas otvorenia webstránky resp. kliknutia na tlačidlo „zdieľať“,
  • informácie o použitom internetovom prehliadači a operačnom systéme,
  • Vaša aktuálna IP-adresa,
  • Vami zdieľaný obsah.

 

Vami zdieľaný obsah (ponuka pracovných miest) môže byť následne, v zmysle Vašich vlastných nastavení ochrany súkromia Vášho účtu na príslušnej sociálnej sieti, viditeľný aj pre iných užívateľov danej sociálnej siete. Pokiaľ ste v čase kliknutia na tlačidlo „zdieľať“ súčasne prihlásený na príslušnej sociálnej sieti, je poskytovateľ tejto sociálnej siete schopný z vyššie uvedených údajov určiť aj Vaše užívateľské resp. skutočné meno. Tieto údaje môžu byť potom prostredníctvom poskytovateľa sociálnej siete spracúvané aj mimo územia Európskej únie. Kaufland nemá žiadny dosah na rozsah, spôsob a účel spracúvania údajov zo strany poskytovateľa sociálnej siete. Zoberte prosím na vedomie, že poskytovateľ sociálnej siete je schopný prostredníctvom vyššie uvedených údajov vytvárať pseudonymizované a dokonca aj individualizované užívateľské profily.

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Doba, po ktorú zostane Vami zdieľaný obsah zobrazený na príslušnej sociálnej sieti, závisí od Vašich vlastných nastavení ochrany súkromia Vášho účtu na danej sociálnej sieti a od pravidiel ochrany osobných údajov uplatňovaných danou sociálnou sieťou. Kaufland nemá na dobu uchovávania Vašich osobných údajov zo strany poskytovateľa sociálnej siete žiadny dosah.

 6. Používanie súborov Cookies
 

Na tejto webstránke používame súbory Cookies. Súbory Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú pri vašej návšteve tejto webstránky zasielané naším webovým serverom do vášho koncového zariadenia (PC, notebook, smartfón, tablet) a uložené vo vami používanom internetovom prehliadači. Nami používané súbory Cookies môžu plniť rozličné funkcie. V nasledujúcich ustanoveniach vás bližšie informujeme o jednotlivých typoch súboroch Cookies, ktoré používame a o účele ich použitia.

Váš internetový prehliadač môžete nastaviť takým spôsobom, aby vás o umiestňovaní súborov Cookies informoval. Takto bude používanie súborov Cookies pre vás transparentné. Okrem toho môžete svoj internetový prehliadač nastaviť aj tak, že vo všeobecnosti nebude umožňovať používanie súborov Cookies, alebo tak, že bude brániť použitiu súborov Cookies len od konkrétnych poskytovateľov. Radi by sme vás však upozornili, že takéto nastavenie vášho prehliadača môže za istých okolností obmedziť využívanie jednotlivých funkcií našej webstránky.

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov:

Nasledujúce informácie sú spojené s používaním nášho online systému pre uchádzačov o zamestnanie:

- zašifrovaná e-mailová adresa a ID užívateľa,

- automatické vyplnenie e-mailovej adresy.

Tieto informácie sú prostredníctvom dočasných Cookies potrebné za účelom funkčnosti vyhľadávania pracovných miest. Získané údaje nebudú použité na účely identifikovania konkrétneho návštevníka. Užívateľské údaje uložené v súbore Cookie rovnako nebudú spojené s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu.

Právnym základom pre uchovávanie a používanie údajov prostredníctvom súborov Cookies je:

- Pre Slovensko:

§ 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

 

- Pre Česko:

Zákon č. 127/2005 Z. z. o elektronických komunikáciách

 

- Pre Nemecko:

Čl. 6 ods. 1 písm. f)  Nariadenia EÚ

 

- Pre Chorvátsko:

Čl. 6 ods. 1 písm. f)  Nariadenia EÚ

 

- Pre Poľsko:

Čl. 6 ods. 1 písm. f)  Nariadenia EÚ

 

- Pre Rumunsko:

Čl. 8 zákona č. 506/2004

 

- Pre Bulharsko:

Čl. 6 ods. 1 písm. f)  Nariadenia EÚ

 

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Dočasné súbory Cookies sú vždy po ukončení prehliadania (t. j. po zatvorení internetového prehliadača) vymazané.

 

7. Šifrovanie

Kaufland využíva všetky dostupné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby boli Vaše osobné údaje v čo najvyššej možnej miere chránené pred neoprávnenými prístupmi. Popri zabezpečení pracovného prostredia využívame aj metódu šifrovania. Vaše údaje, ktoré zadáte do systému, sú prenášané zašifrovanou formou prostredníctvom SSL-protokolu (Secure Socket Layer) a sú automaticky overované tak, aby sa zabránilo zneužitiu osobných údajov tretími osobami. Šifrovanie sa dá rozpoznať tak, že sa na lište Vášho prehliadača nachádza uzavretý symbol zámku a riadok adresy začína „https....“ .

 

8. Vaše práva ako dotknutej osoby

Súčasne máte v zmysle čl. 16 Nariadenia EÚ právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov uchovávaných k Vašej osobe.

Okrem toho Vám v zmysle čl. 17 Nariadenia EÚ prináleží právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedený v tomto čl. 17 Nariadenia EÚ (napr. pokiaľ Vaše údaje nie sú viac potrebné na účely rozhodnutia o prijatí do zamestnania alebo ak ste udelený súhlas odvolali).

V zmysle čl. 18 Nariadenia EÚ máte ďalej právo, pri splnení zákonných predpokladov, požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia EÚ prináleží Vám právo namietať v zmysle čl. 21 Nariadenia EÚ. Pokiaľ namietate proti spracúvaniu osobných údajov, do budúcnosti sa viac spracúvanie nebude realizovať, pokiaľ Kaufland nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody pre ďalšie pokračovanie spracúvania, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Pokiaľ ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia EÚ.

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia EÚ, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov.

Každá dotknutá osoba má okrem vyššie uvedeného právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR.

9. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Na zodpovednú osobu spoločnosti Kaufland pre oblasť osobných údajov sa môžete obrátiť prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

 

- Pre Slovensko:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Právo a Compliance

Adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

E-mail:  dataprotection@kaufland.sk

 

- Pre Česko:

Kaufland Česká republika v.o.s.
Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6, Česká republika
E-Mail: oou@kaufland.cz

 

- Pre Nemecko:

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Datenschutzbeauftragter Kaufland Dienstleistung
Adresa: Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, Nemecko

E-Mail: datenschutz@kaufland.de

 

- Pre Chorvátsko:

Kaufland Hrvatska k.d.
Službenik za zaštitu podataka

Adresa: Donje Svetice 14, 10 000 Záhreb, Chorvátsko

E-Mail: gdpr@kaufland.hr

 

- Pre Poľsko:

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

Adresa: al. Armii Krajowej 47, 50-541 Vroclav, Poľsko

E-mail: daneosobowe@kaufland.pl

 

- Pre Rumunsko:

Kaufland România SCS
În atenția departamentului Protecția Datelor

Adresa: B-dul Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2, Bukurešť, CP 020284

Rumunsko

E-Mail: protectiadatelor@kaufland.ro

 

- Pre Bulharsko:

“Кауфланд България ЕООД & КО” КД
Adresa: ul. Skopje 1A, 1233, Sofia, Bulhrasko

E-Mail: dataprotection@kaufland.bg