Zásady ochrany osobních údajů na našem internetovém portálu nabídek pracovních míst (kariérní portál)

Při používání našeho internetového systému s nabídkami pracovních příležitostí chceme, abyste se cítili dobře a bezpečně. Ochrana Vaší osobní sféry má pro nás prioritu, protože ochranu osobních údajů vnímáme nejen jako důležitý prvek odpovědného přístupu k zákazníkům, ale rovněž jako kvalitativní znak přístupu k uchazečům o zaměstnání a zaměstnancům založeného na respektu a ochraně. Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů Vám poskytnou informace o přístupu společnosti Kaufland ke zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním našich internetových stránek zaměřených na výběr pracovních pozic.

I EU – členské státy

Upozornění: II Státy mimo EU

(Austrálie a Moldavská republika) se nachází na konci dokumentu

-      pro území Spolkové republiky Německo

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

telefon: 07132/ 9400

e-mail: karriere@kaufland.de

-      pro území České republiky

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6

telefon: +420 251 05 1111

e-mail: personal@kaufland.cz

-      pro území Slovenské republiky

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

sídlo: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

telefon: 02/49 59 02 00

e-mail: service@kaufland.sk

-      pro území Chorvatské republiky

Kaufland Hrvatska k.d.

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

telefon: +385 1 2353-555

e-mail: karijera@kaufland.hr

-      pro území Polské republiky

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

telefon: 71/ 37 70 100

e-mail: service@kaufland.pl

-      pro území Rumunské republiky

Kaufland România SCS       

B-dul Barbu Văcărescu 120-144, Sector 2

București, CP 020284

telefon: 0372 090 000

e-mail: recrutare@kaufland.ro

-      pro území Bulharské republiky

“Кауфланд България ЕООД & КО” КД

ул.“Скопие“

1233 София

telefon: +359 28125000

e-mail: recruitment@kaufland.bg

2. Kontaktní formulář / e-mailový kontakt / telefonní kontakt

Účel zpracování osobních údajů / právní základ:

S osobními údaji, které nám poskytnete při vyplnění kontaktních formulářů, telefonicky či e-mailem, nakládáme samozřejmě tak, aby byla zachována jejich důvěrnost. Vaše osobní údaje používáme výhradně s účelovým omezením tak, abychom byli schopni zpracovat Vaši žádost. Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Oprávněný zájem společnosti Kaufland vyplývá z nutnosti zodpovědět dotazy návštěvníků internetových stránek a tím z potřeby zajistit a podporovat jejich spokojenost.

Příjemci / kategorie příjemců:

Sdělení osobních údajů třetím stranám mimo skupinu Kaufland zásadně vylučujeme. Výjimečně jsou osobní údaje zpracovávány na základě našeho pověření příslušnými zpracovateli. Zpracovatele vždy pečlivě vybíráme, provádíme jejich audit a smluvně je zavazujeme v souladu s čl. 28 GDPR.

V určitých případech může být rovněž nezbytné, abychom předávali výpisy z Vašeho dotazu jiným společnostem náležejícím do skupiny Kaufland (resp. společnosti ze skupiny Kaufland, které se týká Vaše žádost uchazeče o zaměstnání) s tím, aby Vaši žádost zpracovaly. Pokud to bude možné, bude Váš dotaz předem anonymizovaný tak, aby třetí strana neměla žádný přístup k Vaší osobě. Ve výjimečných případech však může být nezbytné sdílení Vašich osobních údajů za účelem zpracování Vaší žádosti.

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení:

Veškeré osobní údaje, které nám v případě dotazů poskytnete prostřednictvím těchto internetových stránek nebo e-mailem, nejpozději 90 dnů poté, co Vám odešleme finální odpověď, vymažeme, příp. bezpečně anonymizujeme. Důvodem této lhůty je okolnost, že nás návštěvníci internetových stránek často i po zaslání odpovědi znovu kontaktují v téže věci. V takovém případě musíme být schopni reagovat a odkázat na předchozí korespondenci. Proto Vaše podklady uchováváme ještě po dobu 90 dnů. Dle našich zkušeností nepřicházejí po uplynutí této doby již zpravidla žádné dotazy, které by se týkaly námi zaslané odpovědi. Pro uplatnění práv týkajících se Vaší osoby budou Vaše osobní údaje po obdržení finální odpovědi uchovány po dobu 3 let. Tím bude prokázáno, že jsme Vám poskytli komplexní informace a byly splněny zákonné požadavky.

3. Internetový portál nabídek pracovních míst

Skupina Kaufland se neustále snaží získávat kvalifikované a motivované pracovníky. Dovolujeme si Vás upozornit, že žádosti o zaměstnání, které nám zasíláte prostřednictvím e-mailu, nám jsou zasílány nekódovaně. Z tohoto důvodu Vás proto žádáme, abyste pro zasílání žádostí o zaměstnání využívali výhradně náš internetový kariérní portál.

V našem online systému pro uchazeče jsou dvě možnosti, jak se ucházet o pozici. Můžete se registrovat a vytvořit si vlastní profil se soukromým heslem. Díky tomu můžete sledovat stav své žádosti, dodatečně nahrát nebo změnit dokumenty nebo stáhnout žádost. Při odeslání žádosti bez registrace nám poskytnete požadované dokumenty, nemáte však přímý přístup k Vaší žádosti. Pokud o to požádáte, máte možnost své údaje dodatečně spravovat a upravovat. Toto je možné vždy po vyžádání hesla (Registrace/přihlášení: zadat “Zapomenuté heslo” a vyplnit e-mailovou adresu). V obou případech zaslání žádosti nám budou sprostředkovaná ta samá data.

Účel zpracování osobních údajů, právní základ / fungování: V našem systému zajišťujícím internetovou nabídku pracovních příležitostí (kariérní portál) si můžete vytvořit Váš vlastní osobní profil chráněný osobním heslem nebo nám poskytnout údaje bez registrace. Veškeré údaje a přílohy, které uložíte a odešlete společně s Vaší žádostí o zaměstnání, zpracováváme výhradně pro účely vyřízení Vaší žádosti o zaměstnání, kterou jste podali. Právním základem v této souvislosti je

-      pro území Spolkové republiky Německo

§ 26 odst. 1 věta první německého zákona o ochraně osobních údajů v novém znění (BDSG-Neu) ve spojení s čl. 88 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

-      pro území České republiky

čl. 88 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

-      pro území Slovenské republiky

čl. 11 zákona č. 311/2001 Z. z.– Zákoník práce ve spojení s čl. 88 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

-      pro území Chorvatské republiky

čl. 6, odst. 1 (f) obecné úpravy ochrany osobních údajů.

-      pro území Polské republiky

čl. 22 zákoníku práce ve spojení s čl. 6 odst. 1 (b) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

-      pro území Rumunské republiky

§ 6 odst. 1 f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

-      pro území Bulharské republiky

čl. 88 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

V případě, že kromě toho udělíte zvláštní souhlas, je právním základem pro předání Vaší žádosti o zaměstnání čl. 6 odst. 1 a) GDPR. Pro účely předání Vašich dat jako uchazeče o zaměstnání prostřednictvím elektronického přenosu dat v rámci tohoto systému používáme šifrování zajišťující ochranu Vašich údajů před neoprávněným přístupem.

Příjemci / kategorie příjemců: Do údajů z Vašeho profilu nemůže bez zvláštního souhlasu či zaslání konkrétní žádosti o zaměstnání nahlížet nikdo jiný kromě Vás.

Osobám odpovědným za nábor uchazečů na konkrétní pracovní místo bude poskytnuto právo nahlížet do Vašich dat uchazeče o zaměstnání teprve tehdy, jakmile prostřednictvím svého profilu vytvoříte a odešlete nám příslušnou žádost o zaměstnání. Pouze v případě, že nám prostřednictvím systému udělíte zvláštní souhlas (ve formě označení, kdo je oprávněn nahlížet do Vašeho profilu), bude Vaše žádost uchazeče o zaměstnání v závislosti na Vaší kvalifikaci či zájmech zohledněna v rámci skupiny Kaufland i ve vztahu k jiným neobsazeným pracovním pozicím. Mimoto nebudou Vaše údaje nikdy předány třetím stranám mimo skupinu Kaufland.

Vaše údaje zásadně nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii, ledaže se u společnosti Kaufland ucházíte o pracovní místo mimo EU nebo jste udělili svůj výslovný souhlas se zařazením Vašeho profilu do databáze, do které mají přístup náboráři ze všech zemí, ve kterých působí skupina Kaufland, kteří tak mohou v případě otevřených pracovních pozic nahlížet do Vašeho profilu, aby zjistili, zda-li splňujete příslušné požadavky. Právním základem pro předání údajů je v těchto případech Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 a) GDPR.

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení: Údaje z konkrétní žádosti uchazeče o zaměstnání budou po skončení výběrového řízení anonymizovány v souladu s platným vnitrostátním právem. Anonymizace údajů uchazeče o zaměstnání je provedena 

-      pro území Spolkové republiky Německo, České republiky a Polské republiky

po 90 dnech

-      pro území Chorvatské republiky, Rumunské republiky a Slovenské republiky

po 365 dnech

-      pro území Bulharské republiky

po 180 dnech.

Váš profil a údaje v něm uložené zůstanou na našem kariérním portálu uloženy v systému nezávisle na konkrétní aktivní žádosti o pracovní pozici. Tak máte možnost ucházet se online i o jiná pracovní místa v rámci skupiny Kaufland. Bude-li Váš profil po určitou dobu neaktivní a není-li zpracovávána žádná Vaše žádost o zaměstnání, bude Váš profil automaticky smazán.

K výmazu dojde

-      pro území Spolkové republiky Německo a Polské republiky

po 90 dnech

-      pro území Bulharska

po 180 dnech

-      pro území České republiky, Chorvatské republiky, Rumunské republiky a Slovenské republiky

po 12 měsících.

Váš profil však můžete kdykoli smazat i Vy sami. Budou-li v příslušném okamžiku zpracovávány Vaše aktuální žádosti o zaměstnání, budou deaktivovány a Váš profil bude vymazán. Profil bude vymazán ihned, osobní údaje uchazeče o zaměstnání budou anonymizovány po uplynutí shora uvedené lhůty pro výmaz stanovené platnou legislativou.

4. Job agent

Poté, co na našem portálu zadáte ve vyhledávacím oknu označení profese / pracovního místa, o které se chcete ucházet a/nebo místo výkonu práce, můžete si ve Vámi zvolené frekvenci nechat zasílat prostřednictvím našeho job agenta e-mailem příslušné nabídky pracovních míst. Účelem zpracování údajů v rámci objednání služby job agenta coby informační služby skupiny Kaufland je poskytování informací ohledně otevřených pracovních míst nabízených skupinou Kaufland abonentům za účelem přípravy / umožnění případného ucházení se o pracovní pozici. Právním základem zpracování osobních údajů v rámci zasílání informací job agenta, resp. souvisejícího newsletteru je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 a) GDPR.

Přihlásíte-li se do bezplatného job agenta společnosti Kaufland, udělujete současně souhlas s tím, že smíme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu a dobrovolné údaje ohledně kritérií, jež jste zadali při výběru vyhledávání pracovního místa (například oblast činnosti, způsob vzniku pracovního poměru nebo pracovní doba), abychom Vás mohli e-mailem informovat o vhodných pracovních nabídkách. Vaši e-mailovou adresu a kritéria výběru pracovní pozice nepředáváme jiným subjektům. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že se přihlásíte prostřednictvím Vašeho profilu a smažete job agenta.

5. Zpracování osobních údajů v případě použití funkcí sociálního sdílení „social sharing“

Z důvodů ochrany osobních údajů jsme se vědomě rozhodli, že přímo na náš kariérní portál neumístíme funkci „sdílení“ různých sociálních sítí ve formě sociálních pluginů. Proto jsou funkce „sdílení“, resp. „sharing“ implementovány na těchto internetových stránkách pouze ve formě hyperlinku. Tento hyperlink odkazuje až v nově otevřeném oknu na stránky sociálních sítí. Pokud tedy pouze navštívíte náš kariérní portál, nebudou poskytovatelům služeb sociálních médií předávána zásadně žádná data. Tvorba profilu třetí stranou je tak vyloučena. Nicméně nechceme bránit těm návštěvníkům našich internetových stránek, kteří by chtěli „sdílet“ inzeráty volných pracovních míst našeho kariérního portálu s jejich sociální sítí, aby této možnosti využili. Pouze pokud sami vědomě stisknete příslušné tlačítko „sdílet“, resp. „share“ a přihlásíte se do sítě sociálních médií, dojde k předání údajů poskytovatelům služeb Vámi zvolené sociální sítě.

Účel zpracování osobních údajů / právní základ: Právním základem zpracování osobních údajů v případě používání funkce „sdílení“ je čl. 6 odst. 1 f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Oprávněný zájem skupiny Kaufland vyplývá ze zájmu nabídnout uživatelům našich internetových stránek tuto funkci jako volitelnou opci. 

Příjemci / kategorie příjemců: „Sdílení“ obsahů těchto internetových stránek má za následek, že určité údaje mohou být předány poskytovatelům služeb sociálních médií. V tomto případě se jedná například o tyto údaje:

-      adresa našich internetových stránek

-      datum a čas vyvolání internetové stránky, resp. aktivace tlačítka „sdílení“

-      informace o použitém prohlížeči a o provozním systému

-      Vaše aktuální IP adresa

-      Vámi sdílený obsah

Do sdílených obsahů (výběrová řízení ohledně neobsazených pracovních pozic) pak mohou v závislosti na Vámi provedeném nastavení ochrany osobních údajů ve Vašem vlastním účtu nahlížet i jiní uživatelé stejné sociální sítě. Jste-li již v okamžiku aktivace tlačítka „sdílení“ zalogován(a) u související služby sociálních médií, je její poskytovatel rovněž schopen zjistit ze shora uvedených údajů Vaše jméno uživatele a příp. i Vaše skutečné jméno. Tyto údaje může příslušný poskytovatel zpracovávat i v zemích mimo Evropskou unii. Nemůžeme ovlivnit rozsah, povahu a účel zpracování (osobních) údajů poskytovatelem těchto služeb. Vezměte proto v úvahu, že poskytovatelé služeb sociálních médií jsou na základě shora uvedených údajů zcela schopni vytvořit pseudonymizované a dokonce individualizované uživatelské profily.

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení:  Doba zobrazení Vámi sdílených obsahů závisí na nastavení ochrany osobních údajů v rámci Vašeho účtu u příslušného poskytovatele konkrétní sociální sítě a na jeho vlastních Zásadách ochrany osobních údajů. Skupina Kaufland nemá možnost tyto skutečnosti ovlivnit.

6. Používání textových souborů cookies

Na našich internetových stránkách zaměřených na výběr pracovních pozic používáme tzv. cookies.  Cookies jsou malé textové soubory, které odesílá náš internetový server Vašemu koncovému zařízení (počítači, notebooku, chytrému telefonu či tabletu) při návštěvě těchto internetových stránek a jsou na těchto zařízeních uloženy ve Vámi používaném internetovém prohlížeči. Použité soubory cookies mohou plnit různé funkce.

Mimochodem: Váš internetový prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás informoval o používání textových souborů cookies. Díky tomu budete mít vždy přehled o použití těchto souborů. Kromě toho můžete nastavení Vašeho internetového prohlížeče uzpůsobit tak, aby obecně neakceptoval žádné soubory cookies nebo pouze ty, které používají určití poskytovatelé. Chtěli bychom Vás však upozornit, že takové nastavení může vést za určitých okolností k omezení funkcí, které náš kariérní portál nabízí.

6.1 Využití Indeed Conversion Tracking - sledování konverzí

Tato webová stránka také používá nástroj pro analýzu webových stránek společnosti Indeed (Indeed Ireland Operations, Ltd., 124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irsko). Z důvodu této analýzy budou některé uživatelské údaje, které Váš prohlížeč zaznamenává, uchovány a vyhodnoceny systémem Indeed. Mezi patří také cesta prokliků uživatele od zobrazení pozice až po ukončení náborového procesu a odeslání žádosti. Pro zaznamenávání těchto údajů může Indeed nasadit až několik cookies. Dále bude zaznamenána Vaše IP adresa. IP adresa je využívána pouze pro účely identifikace relace a geolokace.

Účel zpracování osobních údajů / právní základ:

Při používání našeho kariérního portálu jsou získávány tyto informace:

-      zašifrovaná e-mailová adresa a ID uživatele

-      automatické vyplnění e-mailové adresy.

Tyto informace jsou zapotřebí pro textové soubory cookies při relacích (session) v zájmu zajištění funkcionality vyhledávání pracovních míst. Takto shromážděné údaje nejsou používány k tomu, abychom osobně identifikovali konkrétního uživatele našeho kariérního portálu. Uživatelské údaje uložené v textových souborech cookies nejsou ani používány pro účely přiřazení k osobním údajům nositele pseudonymu.  

Zákonným základem zpracování a ukládání osobních údajů a používání textových souborů cookies je

-      pro území Spolkové republiky Německo

čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

-      pro území České republiky

zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.

-      pro území Slovenské republiky

§ 55 bod 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

-      pro území Chorvatské republiky

čl. 6. odst. 1 písm. f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

-      pro území Polské republiky

čl. 6 bod 1 písm. f) RODO.

-      pro území Rumunské republiky

čl. 8 zákona č. 506/2004.

-      pro území Bulharské republiky

čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Doba uložení / kritéria pro stanovení doby uložení textových souborů cookies: Textové soubory cookies budou při ukončení relace (session) internetového prohlížeče (zavření programu prohlížeče) vymazány.

7. Šifrování

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom zajistili co možná nejkomplexnější ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem. Vedle zajištění provozního prostředí používáme šifrování. Vámi uvedené informace jsou přenášeny v zašifrované podobě prostřednictvím protokolu SSL (secure socket layer) a jsou autenticky ověřovány tak, aby se předešlo zneužití osobních údajů třetími osobami. Šifrování poznáte tak, že na stavovém řádku Vašeho prohlížeče je symbol zámku vyobrazen v uzamčené podobě a řádek adresy začíná „https….“.

8. Vaše práva subjektu údajů

V souladu s čl. 15 odst. 1 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) máte právo kdykoli a bezúplatně získat informaci o osobních údajích, které jsou o Vaší osobě uloženy u společnosti Kaufland, u níž se ucházíte o zaměstnání.

Kromě toho máte dle čl. 16 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) právo požadovat opravu nepřesných/nesprávných údajů, které jsou o Vaší osobě uloženy.

V neposlední řadě máte dle čl. 17 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) právo požadovat výmaz osobních údajů v případě, že takové údaje již nejsme oprávněni ukládat (např. v případě, že tyto údaje již nejsou pro rozhodnutí o přijetí uchazeče do zaměstnání potřebné nebo protože jste příslušný souhlas se zpracováním osobních údajů odvolali).

Dále máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). 

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 e) nebo f) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), náleží Vám dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Vyjádříte-li svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů, nebudou Vaše osobní údaje v budoucnu zpracovávány. To neplatí, pokud správce osobních údajů prokáže, že jsou dány kogentní důvody hodné ochrany hovořící pro oprávněné další zpracování takových osobních údajů, kdy tyto důvody převažují nad zájmem subjektu údajů ohledně uplatnění práva vznesení námitky proti zpracování dotčených osobních údajů.

V případě, že jste zpracované údaje poskytli sami, máte právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu dle čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) Nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), můžete souhlas kdykoli odvolat s účinky do budoucna, aniž by tím byla dotčena zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů.  Vezměte, prosím, v úvahu, že odvolání souhlasu má za následek, že Váš profil bude z našeho kariérního portálu neprodleně vymazán a veškeré žádosti o zaměstnání, které se nacházejí ve stádiu zpracování, budou stornovány a anonymizovány.   

Ve shora uvedených případech, v případě dotazů nebo stížností se obracejte písemně či e-mailem na kontaktní osobu / pověřence pro ochranu osobních údajů.

Aniž je tím dotčen jiný správní či soudní opravný prostředek, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, je-li subjekt údajů toho názoru, že zpracování osobních údajů, jež se ho týkají, porušuje ustanovení GDPR (čl. 77 GDPR). Subjekt údajů může toto právo uplatnit u dozorového úřadu v členské zemi místa svého pobytu, pracoviště nebo místa domnělého porušení GDPR.

9. Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů

Osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jednotlivých společností náležejících do skupiny Kaufland můžete kontaktovat na níže uvedených adresách:

-      pro území Spolkové republiky Německo

datenschutz@kaufland.de

poštovní adresa:

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Datenschutzbeauftragter Kaufland Dienstleistung

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

-      pro území České republiky

e-mail: oou@kaufland.cz

Poštovní adresa:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Právo & Compliance

Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6

-      pro území Slovenské republiky

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Recht und Compliance

adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

e-mail: dataprotection@kaufland.sk

-      pro území Chorvatské republiky

e-mail: gdpr@kaufland.hr

adresa:

Kaufland Hrvatska k.d.

Službenik za zaštitu podataka

Donje Svetice 14

10 000 Zagreb

-      pro území Polské republiky

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

e-mail: daneosobowe@kaufland.pl  

adresa:

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

-      pro území Rumunské republiky

e-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

poštovní adresa:

Kaufland România, Bd. Barbu Văcărescu 120-144, sectorul 2 , București

În atenția departamentului Protecția Datelor

-      pro území Bulharské republiky

e-mail: dataprotection@kaufland.bg

adresa:

1A Skopje Str

1233, Sofia

|| Státy mimo EU

Austrálie

1. Zodpovědná organizace podle oddílu 3.2 australských zásad ochrany soukromí (Australian Privacy Principles, APP)

Do 28.02.2019

Kaufland Australia Pty Ltd.

ABN: 86 616 591 667

Level 8, 80 Dorcas Street, South Melbourne, VIC 3205

Phone: 03 9863 6340

Email: recruiting@kaufland.com.au

Od 01.03.2019

Kaufland Australia Pty Ltd.

ABN: 86 616 591 667

327 Ferntree Gully Road, Mount Waverley 3149.

Phone: 03 9863 6340

Email: recruiting@kaufland.com.au

2. Kontaktní formulář / kontaktní e-mail / telefonický kontakt

Účel zpracování údajů a právní základ: S osobními údaji, které poskytnete prostřednictvím vyplněných kontaktních formulářů, telefonických hovorů nebo e-mailové komunikace, bude zacházeno důvěrným způsobem. Vaše údaje používáme výhradně ke konkrétnímu účelu zpracování vašeho požadavku. Právním základem pro toto zpracování údajů je oddíl 3.2 zásad APP, protože je přiměřeně nutné, aby skupina Kaufland reagovala na požadavky zákazníků s cílem udržovat a zvyšovat jejich spokojenost.

Příjemci / kategorie příjemců: Zásadně neposíláme údaje třetím stranám mimo skupinu Kaufland. Ve výjimečných případech jsou však údaje zpracovávány naším jménem zpracovateli údajů. Skupina Kaufland tyto poskytovatele služeb pečlivě vybírá a provádí u nich audit a tito poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni dodržovat specifické standardy ochrany osobních údajů.

Kromě toho můžeme být povinni předat výtahy z vašeho požadavku dalším společnostem ve skupině Kaufland (např. společnosti Kaufland, na kterou se vaše žádost vztahuje), aby vaši žádost zpracovaly. V takových případech však bude žádost předem anonymizována, takže příslušná společnost Kaufland není schopna vaši žádost zpětně spojit s vámi. Pokud je v jednotlivých případech nezbytné předat vaše osobní údaje, budeme vás informovat předem a získáme váš souhlas.

Doba uchovávání / kritéria pro stanovení doby uchovávání: Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete v rámci svých dotazů prostřednictvím této webové stránky nebo e-mailem, budou smazány nebo anonymizovány nejpozději do 90 dnů poté, co vám poskytneme konečnou odpověď. Důvodem 90denního období uchovávání je skutečnost, že návštěvníci webových stránek často skupinu Kaufland kontaktují vícekrát, pokud jde o tutéž záležitost, někdy i po přijetí odpovědi. Proto musíme být schopni odkázat na předchozí korespondenci. Podle našich zkušeností nepřicházejí po tomto období už žádné další dotazy ohledně našich odpovědí.

3. Systém pro on-line podávání žádostí

Skupina Kaufland neustále hledá kvalifikované a motivované zaměstnance. Vezměte prosím na vědomí, že žádosti, které nám pošlete e-mailem, nám budou zaslány jako nezašifrované. Proto vás žádáme, abyste výhradně používali náš systém pro on-line podávání žádostí.

V našem online systému pro uchazeče jsou dvě možnosti, jak se ucházet o pozici. Můžete se registrovat a vytvořit si vlastní profil se soukromým heslem. Díky tomu můžete sledovat stav své žádosti, dodatečně nahrát nebo změnit dokumenty nebo stáhnout žádost. Při odeslání žádosti bez registrace nám poskytnete požadované dokumenty, nemáte však přímý přístup k Vaší žádosti. Pokud o to požádáte, máte možnost své údaje dodatečně spravovat a upravovat. Toto je možné vždy po vyžádání hesla (Registrace/přihlášení: zadat “Zapomenuté heslo” a vyplnit e-mailovou adresu). V obou případech zaslání žádosti nám budou sprostředkovaná ta samá data.

Účel zpracování dat, právní základ / režim provozu: V našem systému pro on-line podávání žádostí si můžete vytvořit profil s osobním heslem. Veškeré informace a přílohy, které ve svém profilu uložíte a odešlete spolu s žádostí, budou použity výhradně pro zpracování žádostí, které odešlete. V Austrálii se na zpracování údajů o žadatelích nevztahuje zákon o ochraně údajů, nicméně skupina Kaufland zachází s těmito údaji v rámci svých nejlepších praktik v souladu se standardy ochrany soukromí uvedenými v zásadách APP. Článek 3.2 zásad APP stanoví, že osobní informace mohou být shromažďovány, pokud je to přiměřeně nezbytné nebo přímo spojené s jednou nebo více funkcemi nebo činnostmi daného subjektu. Společnost Kaufland si klade za cíl najímat nové zaměstnance, a aby tak mohla činit, je přiměřeně nezbytné shromažďovat osobní údaje. Získané údaje se týkají informací potřebných ke stanovení, zda je žadatel kvalifikován a může splnit požadavky kladené na danou pozici.

Pokud souhlasíte také s jakýmkoli zpracováním údajů, je právním základem pro další zpracování vaší žádosti článek 6.1. zásad APP. Pro on-line přenos vašich údajů uvedených v žádosti v rámci tohoto systému používáme šifrovací metodu, takže vaše údaje jsou chráněny před neoprávněným přístupem.

Příjemci / kategorie příjemců: Bez souhlasu nebo bez odeslání konkrétní žádosti můžete údaje ve svém profilu zobrazit pouze vy sami.

Náboroví pracovníci, kteří mají na starosti otevřenou pozici, nebudou mít přístup k údajům z žádosti, dokud nevytvoříte a neodešlete konkrétní žádost prostřednictvím svého profilu. Váš profil bude zohledněn pro další volná pracovní místa ve skupině Kaufland, které se vztahují k vaší kvalifikaci nebo zájmům, pokud prostřednictvím systému udělíte svůj specifický souhlas (formou zaškrtnutím políčka označujícího, pro koho by měl být váš profil viditelný). Kromě toho žádost nikdy nepředáme třetím stranám mimo skupinu Kaufland.

Vaše údaje mohou být předány také zámořskému příjemci, pokud se ucházíte o mezinárodní volné pracovní místo u společnosti Kaufland nebo jste výslovně souhlasili s tím, aby byl váš profil zařazen do databáze žádostí, takže náboroví pracovníci ze všech zemí, kde společnost Kaufland působí, mohou zkontrolovat vaše údaje, zda odpovídají volným pracovním místům. V těchto případech je právním základem pro přenos údajů váš souhlas v souladu s článkem 6.1 písm. a) zásad APP.

Doba uchovávání / kritéria pro stanovení doby uchovávání: Po ukončení procesu podávání žádosti budou údaje z konkrétní žádosti anonymizovány v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy. Údaje o žadateli jsou v Austrálii anonymizovány po 90 dnech.

Váš profil v našem systému pro on-line podávání žádostí a uložené údaje zůstávají v systému uloženy bez ohledu na konkrétní aktivní žádost. Díky tomu máte možnost podat on-line žádost na další pracovní pozici v rámci skupiny Kaufland. Pokud nejsou aktivní žádné žádosti a váš profil byl 12 měsíců neaktivní, bude váš profil automaticky smazán.

Svůj profil však můžete smazat kdykoli. Pokud v téže chvíli zpracováváte nějakou žádost, bude tato žádost stažena a váš profil bude smazán. Profil bude smazán okamžitě a osobní údaje o žadateli budou po uplynutí výše uvedené lhůty pro zákonné vymazání anonymizovány.

4. Pracovní agent

Jakmile do vyhledávacího pole zadáte název pracovní pozice a/nebo lokalitu, které odpovídají vašim zájmům, můžete požádat o to, aby náš Pracovní agent zasílal odpovídající nabídky prostřednictvím e-mailu. Můžete specifikovat, jak často či zřídka by e-maily měly být zasílány. Účelem zpracování údajů při objednávání Pracovního agenta společnosti Kaufland jako informační služby je informovat předplatitele o volných pracovních místech ve skupině Kaufland za účelem přípravy/usnadnění případných žádostí. Právním základem pro zpracování údajů v rozsahu zasílání Informačního bulletinu o pracovních místech je váš souhlas podle článku 6.1 písm. a) zásad APP.

Pokud se bezplatně zaregistrujete ve službě Pracovní agent společnosti Kaufland, souhlasíte se zpracováním své e-mailové adresy a zadaných kritérií pro pracovní místo (např. lokalita, pracovní pozice nebo pracovní doba), abychom vás mohli e-mailem informovat o nabídkách práce, které odpovídají vašim požadavkům. Vaše e-mailová adresa a kritéria pro pracovní místo nebudou sdíleny. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že se přihlásíte do svého profilu a smažete Pracovního agenta.

5. Zpracování údajů při použití funkce „Share“

Z důvodů ochrany údajů jsme se záměrně rozhodli, že funkci „Share“ (Sdílet) různých sociálních sítí nebudeme do našeho systému on-line podávání žádostí jako sociální plugin integrovat. Funkce „Share“ (Sdílet) uvedené na této stránce je proto implementována pouze jako odkazy. Odkazy otevírají pouze stránky sociálních sítí v novém okně prohlížeče. Pouhým vyvoláním této stránky nejsou poskytovatelům různých sociálních sítí předávány žádné údaje. Profilování třetími stranami je tudíž vyloučeno. Nechceme však tuto příležitost upřít těm návštěvníkům, kteří si přejí „sdílet“ u nás otevřené pracovní místo se svou sociální sítí. Z tohoto důvodu se přenos údajů poskytovateli vybrané sociální sítě provede pouze tehdy, pokud stiskněte příslušné tlačítko „Share“ (Sdílet).

Účel zpracování údajů / právní základ: Článek 3.2 zásad APP stanoví, že osobní informace mohou být shromažďovány, pokud je to přiměřeně nezbytné nebo přímo spojené s jednou nebo více funkcemi nebo činnostmi daného subjektu. Poskytnutím možnosti, aby uchazeči dobrovolně sdíleli otevřenou pracovní pozici na sociálních médiích, se skupina Kaufland snaží oslovit větší počet osob, kteří mohou mít zájem o dostupnou pozici, což skupině Kaufland pomáhá oslovit širší publikum a získávat kvalitní zaměstnance.

Příjemci / kategorie příjemců: „Sdílení“ obsahu webových stránek znamená, že určité údaje mohou být převedeny na poskytovatele webové stránky sociálních médií, například:

- adresa našich webových stránek,

- datum a čas přístupu na webové stránky nebo stisknutí tlačítka „Share“ (Sdílet),

- informace o používaném prohlížeči a operačním systému,

- vaše aktuální adresa IP,

- obsah, který sdílíte.

Sdílený obsah (otevřené pracovní pozice) pak mohou zobrazit i jiní uživatelé stejné sociální sítě, v závislosti na nastavení ochrany údajů, které máte ve svém účtu. Pokud jste již přihlášeni do přidružené sítě na sociálních médiích, když stisknete tlačítko „Share“ (Sdílet), je její poskytovatel také z výše uvedených údajů schopen zjistit vaše uživatelské jméno a případně vaše skutečné jméno. Tyto údaje mohou být potenciálně zpracovány poskytovatelem mezinárodně. Nemáme vliv na rozsah, typ a účel zpracování údajů poskytovatelem. Upozorňujeme, že poskytovatelé sociálních sítí jsou s výše uvedenými daty docela schopni vytvářet pseudonymizované, a dokonce individualizované uživatelské profily.

Délka doba uchovávání / kritéria pro délku doby uchovávání Doba, po kterou se zobrazuje sdílený obsah, závisí na nastavení ochrany soukromí vašeho účtu v sociálních sítích a na zásadách ochrany osobních údajů. Skupina Kaufland nemá nad tímto žádnou kontrolu

6. Použití souborů cookie

V našem systému pro on-line podávání žádostí se používají tzv. soubory „cookie“. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou odeslány při návštěvě našeho webu z našeho webového serveru do vašeho zařízení (PC, notebooku, chytrého telefonu nebo tabletu) a jsou uloženy v internetovém prohlížeči. Používané soubory cookie mohou plnit různé funkce. Následující pododdíly vás informují o jednotlivých účelech různých souborů cookie, které se mohou používat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o umístění souborů cookie. Díky tomuto postupu je použití souborů cookie transparentní. Nastavení prohlížeče můžete také upravit tak, aby soubory cookie obecně neakceptoval nebo soubory cookie od jednotlivých poskytovatelů odmítal. Rádi bychom však poukázali na to, že to může mít negativní dopad na funkce našeho systém pro on-line podávání žádostí.

6.1 Využití Indeed Conversion Tracking - sledování konverzí

Tato webová stránka také používá nástroj pro analýzu webových stránek společnosti Indeed (Indeed Ireland Operations, Ltd., 124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irsko). Z důvodu této analýzy budou některé uživatelské údaje, které Váš prohlížeč zaznamenává, uchovány a vyhodnoceny systémem Indeed. Mezi patří také cesta prokliků uživatele od zobrazení pozice až po ukončení náborového procesu a odeslání žádosti. Pro zaznamenávání těchto údajů může Indeed nasadit až několik cookies. Dále bude zaznamenána Vaše IP adresa. IP adresa je využívána pouze pro účely identifikace relace a geolokace.

Účel zpracování údajů / právní základ: Při používání našeho systému pro on-line podávání žádostí jsou shromažďovány následující informace:

- šifrovaná e-mailová adresa a ID uživatele,

- automatické vyplnění e-mailové adresy.

Tyto informace vyžadují soubory „session cookie“ pro funkci vyhledávání práce. Shromážděné údaje se nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka webové stránky. Údaje o užití uložená v souborech cookie nejsou rovněž spojena s osobními údaji týkajícími se nositele pseudonymu.

Právním základem tohoto zpracování a ukládání údajů a používání souborů cookie je článek 3.2 zásad APP. Společnost Kaufland Australia využívá soubory cookie k tomu, aby používání webových stránek bylo pohodlné a příjemné. Používání uživatelsky přívětivého systému pro on-line podávání žádostí usnadňuje vhodným kandidátům proces podání žádosti.

Délka doba uchovávání / kritéria pro délku doby uchovávání souborů cookie: Soubory „session cookie“ jsou smazány na konci vaší internetové relace (při zavření prohlížeče).

7. Šifrování

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření k co nejúplnější ochraně vašich údajů před nežádoucím přístupem. Kromě zabezpečení provozního prostředí používáme také šifrovací metody. Vámi poskytnuté informace jsou předávány v šifrované podobě pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer) a jsou ověřovány tak, aby se zabránilo zneužití údajů třetími stranami. Šifrování vašich údajů je označeno symbolem zámku ve stavovém řádku prohlížeče a adresním řádkem začínajícím „https“.

8. Přenosy údajů do EU

V současné době jsou datová centra skupiny Kaufland ve Weinsbergu v Německu, kde jsou uloženy všechny údaje shromážděné skupinou Kaufland, včetně údajů z Austrálie. V Německu (a v EU) se shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů řídí nařízením o obecné ochraně údajů (GDPR). Toto nařízení chrání osobní údaje způsobem, který je přinejmenším v podstatě podobný zásadám APP a jednotlivé osoby mají přístup k zákonné ochraně, jak to vyžaduje článek 8.2 odst. a) písm. i) a ii) zásad APP.

9. Vaše práva coby subjektu údajů

Podle zásad APP máte jako osoba, jejíž údaje jsou shromažďovány, uchovávány nebo používány, určitá práva. Předchozí oddíly těchto zásad vysvětlují údaje, které jsou shromažďovány prostřednictvím systému pro on-line podávání žádostí, a způsob, jak skupina Kaufland tyto údaje použije. Oddíl 10 obsahuje informace o tom, koho můžete kontaktovat v případě otázek či porušení údajů nebo koho můžete požádat o přístup k vašim údajům. Pokud z nějakého důvodu nejste s odpovědí spokojeni, kterou ohledně ochrany údajů od skupiny Kaufland obdržíte, můžete se obrátit na Úřad australského komisaře pro informace (Office of Australian Information Commissioner).

Jak je uvedeno v oddíle 8, vaše údaje jsou převedeny na server skupiny Kaufland, který se nachází v Evropské unii, což znamená, že máte určitá další práva týkající se vašich údajů, jež vyplývají z nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Na základě:

čl. 15, odst. 1 nařízení GDPR – máte právo kdykoli a bezplatně obdržet informace o svých osobních údajích uchovávaných subjektem skupiny Kaufland, u nějž podáváte žádost,

čl. 16 nařízení GDPR – máte právo požadovat opravu nesprávných údajů, které máme o vás uložené,

čl. 17 nařízení GDPR – máte právo vyžádat si vymazání údajů, pokud už nemáme k ukládání údajů povolení (např. protože údaje nejsou pro rozhodnutí o náboru již požadována nebo protože odvoláte svůj souhlas),

čl. 18 nařízení GDPR – máte právo požadovat omezení zpracování osobních údajů,

čl. 20 GDPR – pokud jste zpracovávaná data poskytli sami, máte právo na přenos údajů,

čl. 21 nařízení GDPR – pokud je zpracování údajů založeno na legitimním zájmu podle čl. 6 odst. 1 e) nebo f) nařízení GDPR, máte právo vznést námitku. Pokud máte námitky proti zpracování dat, nebude zpracování dále v budoucnu prováděno. To neplatí, jestliže subjekt údajů může prokázat přesvědčivé důvody hodné ochrany pro další zpracování, které převažují nad zájmem subjektu údajů v opozici.

Je-li zpracování údajů založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) předpisu DSGVO, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s nabytím účinku v budoucnosti. Zákonnost předchozího zpracování zůstává tímto nedotčena. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu povede k okamžitému vymazání vašeho profilu z našeho systému pro on-line podávání žádostí a všechny žádosti budou staženy a v souladu s tím anonymizovány.

Ve výše uvedených případech, v případě otevřených otázek nebo v případě stížností, kontaktujte prosím pověřence pro ochranu osobních údajů, a to písemně nebo e-mailem. Každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má právo podat odvolání k orgánu dozoru v EU, aniž by byl dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů, které se ho týkají, je v rozporu s nařízením GDPR (článek 77 nařízení GDPR). Subjekt údajů může toto právo uplatnit před orgánem dozoru v členském státě EU, v němžbydliště, pracuje nebo je podezřelý ze spáchání protiprávního jednání.

10. Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

Pokud máte jakýkoli dotaz týkající se ochrany dat nebo chcete mít přístup k údajům zpracovávaným skupinou Kaufland, můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společností Kaufland s využitím následujících kontaktních údajů:

-      Austrálie

-      Bulharsko

E-mail: dataprotection@kaufland.bg

Anschrift:

1A Skopje Str

1233, Sofia

-      Chorvatsko

E-mail: gdpr@kaufland.hr

Adresa:

Kaufland Hrvatska k.d.

Službenik za zaštitu podataka

Donje Svetice 14

10 000 Záhřeb

-      Česká republika

E-mail: oou@kaufland.cz

Poštovní adresa:

Kaufland Česká republika v.o.s.

Bělohorská 2428/203169 00 Praha 6

-      Německo

datenschutz@kaufland.de

Postanschrift:

Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG

Datenschutzbeauftragter Kaufland Dienstleistung

Rötelstraße 35

74172 Neckarsulm

-      Polsko

Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.

e-mail: daneosobowe@kaufland.pl  

adres:

al. Armii Krajowej 47

50-541 Wrocław

-      Rumunsko

E-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

Adresa poștală:

Kaufland România, Bd. Barbu Văcărescu 120-144, sectorul 2, București

În atenția departamentului Protecția Datelor

-      Slovensko

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Recht und Compliance

Adresse: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

E-mail: dataprotection@kaufland.sk

Moldavsko

„KAUFLAND“, SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

__________________________

ZÁSADY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

__________________________

- Chişinău, 2018 -

ZÁSADY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.   Účel těchto zásad

Tyto zásady popisují podmínky a způsob zpracování osobních údajů zaměstnanců i potenciálních zaměstnanců, jakož i bezpečnostní opatření a ochranné prvky vybrané pro zabezpečení údajů.

2.   Rozsah

2.1.    Tyto zásady upravují způsob, jakým jsou osobní údaje shromažďovány a zpracovávány, jakož i podmínky použití příslušných údajů v rámci společnosti „KAUFLAND“ SRL, správce osobních údajů, právnická osoba registrovaná v Moldavské republice se sídlem v Chişinău, ulice Sfatul Ţării, č. 29, 1016600004811 (dále jen „Kaufland“, „správce“ nebo případněspolečnost“).

2.2.    Tyto zásady se vztahují na osobní údaje zaměstnanců nebo potenciálních zaměstnanců společnosti (údaje zaznamenané v papírové a/nebo elektronické podobě) zpracované a uchovávané správcem.

2.3.    Tyto zásady zahrnují následující pojmy a definice:

Osobní údaje – veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná osoba je osoba, která může být přímo nebo nepřímo identifikována, zejména odkazem na konkrétní identifikační číslo nebo na jeden či více faktorů specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Zpracování osobních údajů – jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí u osobních údajů automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky, jako je shromažďování, evidence, organizování, uchovávání, zadržování, obnovování, přizpůsobování nebo úpravy, získávání, konzultace, používání, zpřístupnění třetím stranám přenosem, šířením nebo jakýmkoli jiným způsobem spojením nebo kombinováním, blokováním, smazáním nebo zničením.

Uchovávání – uchování osobních údajů na jakémkoli typu nosiče.

Systém archivování osobních údajů – jakýkoli strukturovaný soubor osobních údajů dostupný podle stanovených kritérií, už je tato struktura organizována centrálně nebo je decentralizovaná nebo je distribuována podle funkčních nebo geografických kritérií.

Uživatel – každá osoba jednající pod dohledem správce nebo jeho stálého zástupce, která má uznané právo na přístup k databázím s osobními údaji.

3.   Referenční dokumenty

3.1.    Úmluva o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů, uzavřená ve Štrasburku dne 28. ledna 1981 a ratifikovaná Moldavskem rozhodnutím Parlamentu č. 483 ze dne 2. července 1999

3.2.    Ústava Moldavska

3.3.    Zákon č. 133 ze dne 8. července 2011 o ochraně osobních úda

3.4.    Zákon č. 71 ze dne 22. března 2007 pojednávající o registrech

3.5.    Zákon č. 982 ze dne 11. května 2000 o přístupu k informacím

3.6.    Rozhodnutí vlády č. 1123 ze dne 14. prosince 2010 o schválení požadavků na zajištění bezpečnosti osobních údajů při jejich zpracování v rámci informačních systémů osobních údajů

4.   Odpovědnosti a povinnosti

4.  

Společnost je hlavním subjektem odpovědným za vývoj, implementaci a monitorování uplatňování ustanovení těchto zásad.

5.   Popis postupů zpracování a zabezpečení

5.1.    Minimální bezpečnostní požadavky na osobní údaje

          Tyto zásady pro zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů společnosti Kaufland upravují technická a organizační opatření nezbytná k zachování důvěrnosti a integrity osobních údajů, které shromažďuje.

          V rámci společnosti je zabezpečení zpracování osobních údajů zajištěno pouze s přísným dodržováním následujících ustanovení:

5.1.1. Povolení fyzického přístupu

          Přístup do nebo míst, kde jsou umístěny informační systémy a/nebo registry obsahující osobní údaje, je omezen a měl by být udělen pouze osobám s potřebným oprávněním a pouze během pracovní doby podle seznamu a příslušných jmenovek, aby se zabránilo přístupu neoprávněných osob.

5.1.2. Správa a sledování fyzického přístupu

Správce zajistí správu a kontrolu fyzického přístupu u všech přístupových míst do informačních systémů a/nebo registrů osobních údajů a také reaguje na narušení přístupu.

Přístup návštěvníků stran) je zajištěn v souladu s pravidly stanovenými platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

5.1.3. Zajištění ochrany osobních úda

Zaměstnanci, kteří se v rámci své profesní činnosti zabývají údaji považovanými za osobní, jsou povinni zachovávat o těchto údajích mlčenlivost a přesně dodržovat ustanovení zákona č. 133/2011 o ochraně osobních údajů.

Ustanovení tohoto článku se stejným způsobem vztahují na veškeré údaje, které správce uchovává o třetích osobách a s nimiž se zaměstnanci seznámí v průběhu své činnosti.

5.1.4. Zpracování osobních údajů

Je zakázáno zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu osobních údajů, s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné za účelem:

-     plnění smlouvy, u níž je subjekt údajů smluvní stranou, nebo za účelem přijetí opatření před uzavřením smlouvy na jeho žádost,

-     plnění povinnosti správce vyplývajících ze zákona,

-     ochrany života, fyzické integrity nebo zdraví subjektu osobních údajů,

-     plnění úkolů veřejného zájmu,

-     dodržování oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby, jíž jsou osobní údaje sděleny, pokud tento zájem nepoškozuje zájmy nebo základní práva a svobodu subjektu osobních údajů,

-     statistického zpracování za předpokladu, že osobní údaje zůstávají během takového zpracování anonymní, s jiným účelem, než je daný právními předpisy, nezbytným pro splnění daného úkolu.

Po dokončení zpracování osobních údajů, pokud subjekt těchto údajů neposkytl svůj souhlas s jiným místem určení, s uchováním nebo s dalším zpracováním, osobní údaje musejí být:

-     zničeny nebo

-     převedeny na jiného správce za předpokladu, že společnost zaručí, že následné zpracování má podobné účely jako při prvním zpracování, nebo

-     přeměněny na anonymní údaje a uloženy pouze pro statistické účely; pro jiné účely stanovené zákonem.

5.1.5. Změny v osobních údajích

Osobní údaje zaměstnanců nebo potenciálních zaměstnanců jsou shromažďovány za účelem splnění povinností správce vyplývajících z právních předpisů, ale také k zajištění ochrany zaměstnanců nebo potenciálních zaměstnanců a za účelem efektivního řízení personálu s cílem zajistit vysokou kvalitu služeb.

S veškerými osobními údaji zaměstnanců nebo potenciálních zaměstnanců bude zacházeno přísně důvěrným způsobem. Tato povinnost platí pro všechny zaměstnance správce, kteří se přímo či nepřímo těmito údaji zabývají.

5.1.6. Identifikace uživatele a ověřování

          Aby uživatelé získali přístup k databázi osobních údajů, kterou společnost uchovává, musejí se identifikovat. Identifikace se provádí zadáním uživatelského účtu (nebo „uživatelského jména“) a hesla spojeného s uživatelským účtem.

          Každý uživatel, který má přístup k databázím osobních údajů společnosti Kaufland, má vlastní uživatelské jméno a heslo, které jsou v rámci společnosti jedinečné.

          Společnost Kaufland uživatelské účty (a implicitně přidružená hesla) spravuje a řídí s přihlédnutím k těmto zásadám.

          Ruční přístup uživatelů do databází osobních údajů musí být založen na seznamu schváleném odpovědnou osobou společnosti Kaufland.

          Uživatelská přístupová práva k databázím osobních údajů jsou pravidelně kontrolována (nejméně jednou za 6 měsíců), aby se zajistilo, že nebyla udělena neoprávněná přístupová práva. Tato kontrola se provádí také po každé změně stavu uživatele.

          Přístup k bezpečnostním prvkům informačních systémů osobních údajů a k jejich údajům je výhradně udělen konkrétní odpovědné osobě správce, jmenované podle ustanovení těchto zásad.

5.1.7. Typ přístupu

          Uživatelé mají přístup pouze k osobním údajům potřebným k plnění jejich pracovních úkolů.

          Oddělení technické pomoci má přístup k osobním údajům za účelem řešení výjimečných případů a pouze s výslovným předchozím souhlasem odpovědné osoby správce za předpokladu, že subjekt osobních údajů (jehož údaje budou zpřístupněny) bude informován a že každý případ přístupu bude řádně zdokumentován.

          Správce zavede přísné metody likvidace osobních údajů.

5.1.8. Shromažďování osobních údajů

Správce shromažďuje informace přímo od zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců (fyzických osob, subjektů osobních údajů) tím, že je informuje o kategoriích údajů a o účelu jejich zpracování. S přihlédnutím ke specifickým úkolům správce a rozsahu jeho činnosti, jakož i podmínkám stanoveným platnými právními předpisy v dané oblasti, správce zpracovává zvláštní osobní údaje, a to zejména údaje o zdravotním stavu svých zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců. Tento požadavek je nezbytný kvůli jeho specifické činnosti. Podle právních předpisů týkajících se státního zdravotního dozoru je správce povinen ověřovat adekvátní zdravotní stav svých zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců jak při náboru, tak pravidelně, poté jednou ročně. Z těchto důvodů je zpracování těchto kategorií údajů přímo spojeno s oblastí působnosti společnosti Kaufland, stejně jako s bezpečnostní jejích zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců a s jejich fyzickou integritou.

Podle ustanovení zákona o ochraně osobních údajů je subjekt osobních údajů informován o svých právech v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů, zejména o:

-     právu na přístup k osobním údajům,

-     právu zásahu do osobních údajů,

-     právu odporu subjektu osobních údajů,

-     právu nepodléhat individuálnímu rozhodnutí,

-     přístupu ke spravedlnosti,

-     a další.

Správce zpracovává osobní údaje výhradně za účelem dodržování ustanovení platných právních předpisů (včetně, mimo jiné, dodržování zákonných ustanovení, profesních norem a vnitřních předpisů).

Společnost Kaufland určí oprávněné uživatele pro shromažďování a vkládání osobních údajů do informačního systému a veškeré změny osobních údajů budou provádět pouze příslušní autorizovaní uživatelé jmenovaní společností.

Osobní údaje zaměstnanců podléhají těmto metodám zpracování: shromažďování, zaznamenávání, organizování, ukládání, uchovávání, obnovování, přizpůsobení nebo změna, provádění výtahů, konzultace, použití, sdělování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jiným způsobem, spojování nebo kombinování, blokování, smazání nebo likvidace, předávání příslušným orgánům veřejné moci v souladu s platnými právními předpisy, předávání a přidělení přístupu jiným společnostem přidruženým ke správci a jiným subdodavatelským subjektům, a to včetně přeshraničního přenosu.

Osobní údaje mohou být podle zákona předávány subjektům osobních údajů, ústředním/místním orgánům veřejné správy, sociálním nebo zdravotním službám, právním zástupcům subjektům osobních údajů, jiným společnostem přidružených ke správci, které poskytují dostatečné záruky týkající se ochrany osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že právní předpisy Moldavska neobsahují zvláštní ustanovení týkající se pojmu zpracování osobních údajů, správce dodržuje zásady správného zpracování údajů. Subjekt osobních údajů je informován o době uchovávání údajů. Správce uchovává a zpracovává osobní údaje zaměstnance po dobu 75 let ode dne shromáždění údajů.

Správce v souladu se zákonnými ustanoveními uchovává osobní údaje v papírové i elektronické podobě.

Pokud mají třetí strany obchodní potřebu shromažďovat informace o zaměstnancích správce, musí správce informovat zaměstnance nebo potenciální zaměstnance o bezpečnostních omezeních a podmínkách uložených třetí straně ohledně zpracování osobních údajů. Společnost Kaufland zveřejní informace o zaměstnancích třetím osobám pouze za podmínek a vhodnými prostředky, které jsou požadovány/povoleny podle zákona.

5.1.9. Provedení záložních kopií

Ve společnosti Kaufland se provádějí měsíční zálohování osobních údajů a pro automatizované zpracování se používají programy.

5.1.10. Přístupové počítače a terminály

Přístupové počítače a jiné terminály jsou instalovány v uzamykatelných místnostech s omezeným přístupem.

Pokud monitory osobních údajů nezobrazují nic po dobu až 15 (patnácti) minut, pracovní relace se automaticky ukončí.

Přístupové terminály používané pro veřejnost, na kterých jsou zobrazovány osobní údaje, jsou umístěny tak, aby je veřejnost nemohla vidět, a po uplynutí 5 (pěti) minut nečinnosti jsou automaticky skryty.

5.1.11. Soubory o přístupu

Každý přístup k databázi osobních údajů je zaznamenán buď v souboru pro přístup (nebo v „protokolu“ v případě automatizovaného zpracování), nebo v registru pro manuální zpracování osobních údajů.

V případě automatizovaného zpracování budou všechny tyto informace uloženy v souboru pro všeobecný přístup. Musí se rovněž zaznamenat každý neoprávněný pokus o přístup.

Společnost Kaufland uchová soubory o přístupu po dobu nejméně 2 (dvou) let.

5.1.12. Telekomunikační systémy

Společnost Kaufland pravidelně kontroluje (každých 6 měsíců) typy autentizace a přístupu, aby zjistila špatné fungování týkající se používání telekomunikačních systémů.

Telekomunikační systém společnosti Kaufland je navržen tak, aby osobní údaje nemohly být odnikud zachyceny ani přenášeny. Jako alternativní bezpečnostní opatření je uživatel povinen používat k přenosu osobních údajů šifrovací metodu používanou společností Kaufland k datu přenosu.

Také telekomunikační systém předává osobní údaje pouze tehdy, je-li to naprosto nezbytné.

5.1.13. Školení zaměstnanců

Během kurzů školení společnost Kaufland informuje zaměstnance o:

(i)    ustanovení zákona č. 133/2011 o ochraně osobních údajů,

(ii)   minimálních požadavcích na zabezpečení zpracování osobních údajů stanovených těmito zásadami, jakož i

(iii)  o rizicích spojených se zpracováním osobních údajů v závislosti na typu činnosti uživatele.

Uživatelé, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou společností vyškoleni ohledně jejich důvěrnosti a jsou během své činnosti varováni zprávami na monitorech.

Uživatelé jsou povinni ukončit svou pracovní relaci, když opustí své pracoviště.

Pracovníci zajišťující provoz informačních systémů a/nebo registrů osobních údajů absolvují alespoň jednou ročně příslušný kurz školení týkající se odpovědností a povinností spojených s řízením a reakcí na bezpečnostní incidenty v oblasti ochrany osobních údajů.

5.1.14. Použití počítačů

Společnost Kaufland uplatnila následující opatření s cílem zajistit bezpečnost zpracování osobních údajů (zejména proti počítačovým virům):

a)    uživatelé nepoužívají software přicházející z externích nebo podezřelých zdrojů,

b)    uživatelé jsou trvale informováni o nebezpečí počítačových virů,

c)    společnost zavedla centralizovaný, automatický antivirový a bezpečnostní systém pro své systémy IT a rovněž technická opatření k detekci kybernetických útoků, a to včetně prostředků k identifikaci pokusů o neoprávněném použití informačních systémů nebo neoprávněného přenosu osobních údajů (phishing),

d)    klávesa „Print Screen“ všech pracovních stanic, na jejichž displeji jsou zobrazeny (zejména) osobní údaje, byla úmyslně deaktivována, aby se předešlo tisku těchto údajů, ať už úmyslně nebo náhodně.

5.1.15. Tisk údajů

Tisk osobních údajů smějí provádět pouze uživatelé, kteří jsou pro tuto akci výslovně zmocněni odpovědnou osobou společnosti, podle specifických interních postupů společnosti Kaufland týkající se používání a likvidace těchto materiálů.

Společnost Kaufland si vyhrazuje právo uplatnit dodatečná bezpečnostní opatření, která budou tvořit nedílnou součást těchto zásad, pokud to považuje za vhodné, a to v závislosti na významu zpracovávaných osobních údajů.

5.1.16. Bezpečnostní incidenty

Bezpečnostní incidenty týkající se systémů s osobními údaji jsou průběžně monitorovány a dokumentovány automatizovanými prostředky.

Osoba odpovědná za zavedení těchto zásad provádí měsíční kontroly, aby zajistila dodržování všech pravidel bezpečnosti osobních údajů. Po provedených kontrolách musí být vypracována zpráva o případných odchylkách/incidentech.

Tyto zásady budou revidovány nejméně jednou ročně a schvalovány na nejvyšší úrovni. Budou na ně také upozorněni uživatelé a zaměstnanci správce, kteří se zabývají zpracováním osobních údajů, a dále budou v souhrnné podobě zobrazeny na webových stránkách správce.

6.   Využití Indeed Conversion Tracking - sledování konverzí

Tato webová stránka také používá nástroj pro analýzu webových stránek společnosti Indeed (Indeed Ireland Operations, Ltd., 124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irsko). Z důvodu této analýzy budou některé uživatelské údaje, které Váš prohlížeč zaznamenává, uchovány a vyhodnoceny systémem Indeed. Mezi patří také cesta prokliků uživatele od zobrazení pozice až po ukončení náborového procesu a odeslání žádosti. Pro zaznamenávání těchto údajů může Indeed nasadit až několik cookies. Dále bude zaznamenána Vaše IP adresa. IP adresa je využívána pouze pro účely identifikace relace a geolokace.