Принципи на защита на личните данни на нашата онлайн система за кандидатстване

При използването на нашата онлайн система за кандидатстване бихме искали да се чувствате сигурни и в добри ръце. Защитата на правото на неприкосновеност на личния живот е от съществено значение за нас, защото ние разбираме защитата на личните данни не само като един ориентиран към клиентите, а също така ориентиран и към кандидатите за работа и служителите показател за качеството. Настоящите принципи за защита на личните данни Ви дават информация относно боравенето от страна на групата Кауфланд при обработката на личните данни в случай на използване на системата за кандидатстване и посещение на нашата уебстраница. 

 

1. Администратор на лични данни по смисъла на чл. 4 т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

- За Германия: 

Кауфланд Услуги ГмбХ & Ко. КГ [Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG]

ул. „Рьотелщрасе” 35 [Rötelstraße]

74172 гр. Некарсулм [Neckarsulm]

Телефон: 07132 / 9400

E-Mail: karriere@kaufland.de

 

- За Чехия:

Кауфланд Чешка Република В.О.С. [Kaufland Česká republika v.o.s.]

ул. „Белохорска” № 2428/203169 00 [Bělohorská], гр. Прага 6

Телефон: +420 251 05 1111

E-Mail: personal@kaufland.cz

 

- За Словакия:

Кауфланд Словашка Република В.О.С. [Kaufland Slovenská republika v.o.s.]

Седалище: Трънавска честа № 41/A [Trnavská cesta], 831 04 гр. Братислава

(наричан по-долу за по-кратко само „Кауфланд”)

Телефон: 02/49 59 02 00

E-Mail: service@kaufland.sk

 

- За Хърватия:

Кауфланд Хърватска К.Д. [Kaufland Hrvatska k.d.]

ул. „Донйе Светице” №  14 [Donje Svetice]

10 000 гр. Загреб

Телефон: +385 1 2353-555

E-Mail: karijera@kaufland.hr

 

- За Полша:

Кауфланд Полска Маркети сп. зо.о сп.к. [Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. k.] (наричан по-долу за по-кратко само „Кауфланд”)

ул. „Армий Крайовей” № 47 [Armii Krajowej]

50-541 гр. Вроцлав

Телефон: 71/ 37 70 100

E-mail: service@kaufland.pl

 

- За Румъния:

Кауфланд Румъния СЦС [Kaufland România SCS]         

бул. „Барбу Вакареску” № 120-144, сектор 2 [B-dul Barbu Văcărescu]

гр. Букурещ, CP 020284

Телефон: 0372 090 000

E-Mail: recrutare@kaufland.ro

 

- За България:

“Кауфланд България ЕООД & КО” КД

ул.“Скопие“ 1А

1233 София

Телефон: +359 28125000

E-Mail: recruitment@kaufland.bg

 

2. Формуляр за контакти/ Контакт по E-Mail/ Контакт по телефон

Цел на обработването на данните / Правно основание:

Личните данни, които Вие ни предоставяте при попълване на формуляри за контакт, по телефон или по E-Mail, ние естествено третираме като поверителни. Ние използваме Вашите данни само с определена цел, за да обработим Вашето запитване. Правно основание за обработването на данните е чл. 6, пар. 1 “е” от ОРЗД. Законният интерес от страна на групата Кауфланд произтича от желанието да отговорим на запитванията на посетителите на уебсайта и по този начин да запазим и насърчим тяхната удовлетвореност.

 

Получател / Категории получатели:

Ние принципно изключваме препращането на данни на трети страни извън групата Кауфланд. По изключение данните се обработват по наше поръчение от оператори, обработващи личните данни. Те подлежат съответно на старателен подбор, биват допълнително контролирани от нас и се обвързват с договор съгл. чл. 28 от ОРЗД.

Освен това може за обработване на Вашето запитване да е необходимо да предадем извадки от запитването на други дружества Кауфланд (напр. дружеството Кауфланд, за което се отнася Вашето запитване). В тези случаи обаче запитването ще бъде предварително анонимизирано. Така другото дружество Кауфланд няма да може да се свърже с Вас. Ако в конкретния случай е необходимо препращането на Вашите лични данни, ние предварително ще Ви информираме за това и ще получим Вашето съгласие. 

 

Срок на съхранение / Критерии за определяне на срока на съхранение:

Всички лични данни, които Вие сте ни изпратили при запитвания чрез този уебсайт или по електронна поща, ние изтриваме, съотв. анонимизираме по сигурен начин най-късно 90 дни след като сме Ви дали окончателен отговор. Това произтича от факта, че след отговор от наша страна посетители на уебсайта често се свързват с нас повторно по същия въпрос. За целта ние трябва да се позоваваме на предходната кореспонденция. Поради това ние съхраняваме Вашите документи още 90 дни. Според нашия опит по принцип след този период не постъпват допълнителни запитвания във връзка с нашите отговори.

 

3. Система за онлайн кандидатстване

Групата Кауфланд непрекъснато търси квалифицирани и мотивирани служители. Моля имайте предвид, че кандидатурите, които ни изпращате по електронна поща, ни се предават в некриптиран вид. Поради това Ви молим да използвате нашата онлайн система за кандидатстване.

 

Цел на обработването на данните, правно основание и функциониране: В нашата онлайн система за кандидатстване Вие можете да си създадете профил с лична парола. Всички данни и приложения, които съхранявате във Вашия профил и изпращате с кандидатурата, ние обработваме единствено с цел разглеждане на подадената от Вас кандидатура чрез профила. Правно основание за това е:  

- за Германия:

чл. 26 ал. 1 изр. 1 от Федералния закон за защита на личните данни – нова редакция (BDSG-Neu) във връзка с чл. 88 ОРЗД.

- за Чехия:

чл. 88 ОРЗД

- за Словакия:

чл. 11 от Закон № 311/2001 г. – Кодекс на труда във вр. с чл. 88 ОРЗД.

- за Хърватия:

чл. 6, пар. 1, буква „е“ от Общия Регламент относно защитата на данните.

- за Полша:

 чл. 22 от Кодекса на труда и чл. 6, пар. 1, буква „б“ ОРЗД.

- за Румъния:

чл. 6, пар. 1, буква „е“ ОРЗД

- за България:

чл. 88 ОРЗД

 

Ако освен това дадете и отделното си съгласие, чл. 6, пар. 1, „а“ ОРЗД представлява правното основание за препращане на Вашата кандидатура. За онлайн препращането на Вашите данни от кандидатурата в тази система ние използваме метод за криптиране, така че Вашите данни да бъдат защитени от неоторизиран достъп.

 

 Получател / Категории получатели:

Без наличието на специално съгласие или без да изпратите конкретна кандидатура единствено Вие имате достъп до данните от Вашия профил. Специалистите по човешки ресурси, които отговарят за обявената позиция, получават право на достъп до Вашите данни от кандидатурата, когато Вие изготвите конкретна кандидатура чрез Вашия профил и ни я изпратите. Само когато ни предоставите специално съгласие чрез системата (под формата на отметка кой може да има достъп до Вашия профил), Вашият профил ще бъде взет под внимание и за други обявени свободни позиции в групата Кауфланд, които съответстват на Вашите квалификация и интереси. Освен това ние никога не предаваме Вашата кандидатура на трети страни извън групата Кауфланд.

По принцип не се осъществява прехвърляне на Вашите данни в страни извън ЕС, освен ако Вие не кандидатствате за позиции при Кауфланд извън рамките на ЕС или изрично сте дали Вашето съгласие за използване на Вашия профил при базата от данни с кандидатстващи за свободни позиции, така че специалистите по човешки ресурси от всички държави, в които има Кауфланд, да имат право да проверяват дали Вашите данни съответстват на наличните свободни позиции. Правното основание за прехвърлянето на данни в тези случаи представлява Вашето съгласие по чл. 6, пар. 1, буква „а“ от ОРЗД. 

 

Срок на съхранение / Критерии за определяне на срока на съхранение:

След приключване на процедурата по кандидатстване данните от конкретната кандидатура се анонимизират съгласно валидното законодателство на държавата. Срокът за анонимизиране на данните от кандидатурата влиза на:

- за Германия, Полша, Хърватия, Чехия и Словакия:

 след 90 дни;

- за Румъния:

90 дни след приключване на процедурата по назначаване и подбор, като изтриване на данните се предприема в рамките на една година след този срок;

- за България:  

след 365 дни.  

Вашият профил в нашата онлайн система за кандидатстване и съхранените в него данни остават съхранени в системата независимо от конкретна активна кандидатура. По този начин Вие имате възможност да кандидатствате онлайн и за други позиции в групата Кауфланд. Ако Вашият профил не е бил активен за известно време и повече не се обработва кандидатура, профилът Ви се изтрива автоматично.

Изтриването се извършва:

- за Германия:

след 90 дни;

- за България:

след 365 дни;

- за, Полша, Чехия, Хърватия, Румъния и Словакия:

след 12 месеца.

Но Вие можете също така да изтриете профила си сами по всяко време. Ако по това време се обработват Ваши актуални кандидатури, те се оттеглят и Вашият профил бива изтрит. При това изтриването се извършва незабавно, а анонимизирането на личните данни за кандидатурите – след упоменатите по-горе законови срокове за изтриване. 

 

4. Информационен бюлетин за свободни позиции

След като във формата за търсене сте задали съответстващите на Вашите интереси обозначение на професия и / или месторабота, чрез нашия информационен бюлетин можете да получавате на електронната си поща съответните вакантни позиции през  избрани от Вас времеви периоди . Цел  на обработването на данните в рамките на абонирането към информационния бюлетин на Кауфланд като информационна услуга е информирането  на абонатите относно  вакантните работни позиции на групата Кауфланд и то служи за подготовка / даване на възможност за подаване  на евентуални кандидатури. Правно основание за обработването на данните в рамките на изпращането на този бюлетин с информация за работа е Вашето съгласие по силата на чл. 6, пар. 1 буква „а“ от ОРЗД.   

Щом се регистрирате за безплатния информационен бюлетин за вакантни позиции на Кауфланд, Вие се съгласявате Кауфланд да обработва Вашия имейл адрес и доброволно предоставените  данни по избраните от Вас критерии за позициите (като напр. сфера на дейност, вид заетост или работно време), за да можем да Ви информираме по електронната поща относно подходящи за Вас предложения за работа. Не се осъществява предоставяне на имейл адреса или на критериите за позициите на трети лица. Вие можете по всяко време да се откажете от съгласието си, като влезете във Вашия акаунт и изтриете отметката „информационен бюлетин за свободни позиции”.

 

5. Обработка на данните в случай на използването на функциите за споделяне

С оглед на защита на данните ние съзнателно решихме да се откажем от включването на функцията „споделяне” на различните социални мрежи като бутони директно в нашата онлайн система за кандидатстване. Поради това свързаните функции „споделяне” на тази страница са вградени единствено като линкове. Едва чрез отварянето на нов прозорец на съответния браузър линкът препраща към страниците на социалните мрежи. Поради това чрез простото отваряне на тази страница по принцип не се прехвърлят данни към доставчиците на услуги, свързани със социалните медии. По този начин се изключва създаването на профил от страна на трети лица. При все това ние не бихме искали да забраним тази възможност на онези посетители, които биха искали да „споделят” обявите за вакантните работни позиции от нашата уебстраница в своята социална мрежа. Прехвърляне на данни към доставчика на избраната от Вас социална мрежа се извършва единствено след като активирате съответния бутон „сподели” и влезете в профила си в съответната социална мрежа.

 

Цел на обработката на данни / правно основание: Правно основание за обработката на данни при използването на функцията за споделяне представлява чл. 6, пар. 1, буква „е“ от ОРЗД. Законният интерес от страна на групата Кауфланд произтича от желанието да можем да предложим на потребителите на уебсайта тази функция като доброволна опция.

Получател / Категории получатели: «Споделянето» на съдържания от този уебсайт означава само по себе си, че определени данни могат да бъдат прехвърлени към доставчиците на услуги, свързани със социалните медии, като например:  

- Адрес на нашия уебсайт;  

- Дата и час на отварянето на уебсайта, съотв. на активирането на бутона за споделяне;

- Информация за използвания браузър и използваната операционна система;  

- Вашият актуален IP-адрес

- Споделеното от Вас съдържание.

Тогава в зависимост от предприетите от Вас настройки за защита на данните на Вашия собствен профил споделените съдържания (описания на вакантните позиции) могат да бъдат видяни и от други потребители на същите социални мрежи. Ако към момента на активирането на бутона „споделяне” Вие вече сте регистрирани към съответната услуга, свързана със социални медии, доставчикът на тази услуга също е в състояние от упоменатите по-горе данни да получи Вашето потребителско име и евентуално и Вашето истинско име. Тези данни могат да бъдат обработвани от доставчика и в държави извън Европейския съюз. Ние не оказваме въздействие върху обема, вида и целта на обработването на данни от страна на доставчика. Моля имайте предвид, че доставчиците на услуги за социални медии са напълно в състояние с посочените по-горе данни да съставят псевдонимизирани и дори индивидуализирани потребителски профили.

 

Срок на съхранение / Критерии за определяне на срока на съхранение:

Продължителността на показването на споделените от Вас съдържания зависи от настройките за защита на личните данни на Вашия профил при съответната социална мрежа, както и от техните разпоредби относно защитата на личните данни. Групата Кауфланд не може да оказва влияние върху тях.

 

6. Използване на „бисквитки” (Cookies)

В нашата онлайн система за кандидатстване се използват така наречените „бисквитки”. Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат на Вашето крайно оборудване (персонален компютър, преносим компютър, смартфон или таблет) при посещение на този уебсайт от нашия уеб сървър и там се съхраняват на използвания от Вас Интернет браузър. Използваните бисквитки могат да изпълняват различни функции. Следните подраздели ще Ви информират относно отделните цели на различните бисквитки, които могат да бъдат използвани.

Освен това Вие можете да настроите браузъра си и така, че да Ви информира за разполагането на бисквитки. Чрез този метод използването на бисквитките ще бъде прозрачно за Вас. Освен това можете да адаптирате настройките на браузъра, така че той изобщо да не приема бисквитки, или да отхвърля бисквитки от отделни доставчици. Все пак ние искаме да Ви обърнем внимание, че по този начин при определени обстоятелства могат да бъдат нарушени функциите на нашата онлайн система за кандидатстване. 

 

Цел на обработката на данни / правно основание:

При използването на нашата онлайн система за кандидатстване се получава следната информация:

- криптирани имейл адрес и идентичност на потребителя;  

- автоматично попълване на имейл адреса.

Тази информация е необходима от бисквитките по време на сесията с цел подобряване функционалността на търсенето на вакантни позиции. Получените данни не се използват за персонална идентификация на потребителя на тази уебстраница. Съхранените в бисквитката потребителски данни не се събират заедно с лични данни относно носителя на псевдонима.

 

Законовото основание за това обработване и съхраняване на данни, както и за използването на бисквитки е:

- за Германия:

чл. 6, ал. 1, буква е) ОРЗД;

- за Чехия:

Закон № 127/2005 Сборник с решения относно електронната комуникация;

- за Словакия:

чл. 55, т. 5 от Закон № 351/2011 относно електронната комуникация;

- за Хърватия:

чл. 6, пар. 1, буква „е“ ОРЗД;

- за Полша:

чл. 6, пар. 1, буква „е“ ОРЗД;

- за Румъния:

чл. 8 от Закон № 506/2004;

- за България:

чл. 6, пар. 1, буква „е“ ОРЗД.

Срок на съхранение / Критерии за определяне на срока на съхранение при бисквитките: бисквитките по време на сесията се изтриват след съответното приключване на Вашата интернет сесия (затваряне на програмата на браузъра).

 

7. Криптиране

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност, за да можем да защитим Вашите данни възможно най-добре от нежелан достъп до тях. Наред с подсигуряването на операционната среда използваме също така и методи на криптиране. Посочената от Вас информация се пренася в криптирана форма с помощта на SSL-протокол (Secure Socket Layer) и се проверява по отношение на автентичността й с цел предотвратяване злоупотребата с данни от страна на трети лица. Признаците, по които можете да разпознаете това са, че в лентата за статуса на Вашия браузър символът с катинар е затворен и редът с адреса започва с „https“.

 

8. Вашите права като субекти на данните

Съгл. чл. 15, пар. 1 от ОРЗД на Европейския съюз Вие имате право по всяко време и безплатно да получите информация относно Вашите лични данни, които са съхранени при съответното дружество Кауфланд, за което сте кандидатствали.

Освен това съгл. чл. 16 от ОРЗД Вие имате правото да изисквате корекция на съхранени Ваши неверни данни.  

В крайна сметка съгл. чл. 17 от ОРЗД Вие имате право да изисквате изтриването на данни, ако ние не трябва повече да съхраняваме данните (например тъй като данните повече не са необходими за решението за назначаване или тъй като Вие се отказвате от даденото си съгласие). 

Освен това имате право да изисквате ограничение на обработката на лични данни съгласно разпоредбите на чл. 18 от ОРЗД.

Ако обработването на данните се извършва въз основа на чл. 6, пар. 1, букви „д“ или „е“ от ОРЗД, съгл. чл. 21 от ОРЗД Вие имате право на възражение. Ако Вие възразите срещу обработването на данните, то няма да се извършва за в бъдеще. Това не важи, ако администраторът на лични данни може да докаже, че съществуват убедителни законови основания за по-нататъшното обработване, които имат предимство пред интересите на субекта на данните от възражение.

Ако Вие самите сте предоставили обработените данни, имате право на пренасяне на данните съгл. чл. 20 от ОРЗД.

Ако обработването на данните се извършва въз основа на съгласие по силата на чл. 6,пар. 1, буква „а“ или чл. 9, пар. 2, буква „a” от ОРЗД, Вие по всяко време можете да се откажете от съгласието с действие за в бъдеще. Правомерността на досегашното обработване остава непроменена. Моля имайте предвид, че отказът от съгласие означава, че Вашият профил ще бъде изтрит незабавно в нашата онлайн система за кандидатстване и всички кандидатури, които подлежат на обработка ще бъдат оттеглени и анонимизирани.

При неизяснени въпроси или в случай на оплаквания във връзка с посочените по-горе случаи моля обръщайте се в писмен вид или по електронна поща към длъжностното лице относно защитата на личните данни.

Всеки субект на данните независимо от друго средство за административна или съдебна защита има право на обжалване в надзорен орган, когато субектът на данните е на мнение, че обработването на съответните лични данни нарушава ОРЗД (чл. 77 от ОРЗД). Субектът на данните може да предяви това право в надзорен орган в държавата членка на обичайно местопребиваване, работно място или място на предполагаемото нарушение.

 

9. Данни за контакт с длъжностното лице относно защитата на личните данни

Можете да се свържете с длъжностното лице относно защита на личните данни на отделните дружества Кауфланд на следните адреси:

- За Германия:

datenschutz@kaufland.de

пощенски адрес:

Кауфланд Услуги ГмбХ & Ко. КГ

длъжностното лице относно защита на личните данни на Кауфланд Услуги [Datenschutzbeauftragter Kaufland Dienstleistung]

ул. „Рьотелщрасе” 35

74172 гр. Некарсулм

- За Чехия:

e-mail: oou@kaufland.cz

пощенски адрес:

Кауфланд Чешка Република В.О.С.

ул. „Белохорска” № 2428/203169 00, гр. Прага 6

- За Словакия:

Кауфланд Словашка Република В.О.С.

Права и спазването им [Recht und Compliance]

адрес: Трънавска честа № 41/A, 831 04 гр. Братислава

E-mail: dataprotection@kaufland.sk

- За Хърватия:

E-mail: gdpr@kaufland.hr

адрес:

Кауфланд Хърватска К.Д.

длъжностното лице относно защита на личните данни [Službenik za zaštitu podataka]

ул. „Донйе Светице” №  14

10 000 гр. Загреб

- За Полша:

Кауфланд Полска Маркети сп. ЗО.О сп.к.

e-mail: daneosobowe@kaufland.pl 

адрес:

ул. „Армий Крайовей” № 47

50-541 гр. Вроцлав

- За Румъния:

E-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

Пощенски адрес:

Кауфланд Румъния СЦС, бул. „Барбу Вакареску” № 120-144, сектор 2, гр. Букурещ

На вниманието на длъжностното лице относно защита на личните данни [În atenția departamentului Protecția Datelor]

- За България

E-Mail: dataprotection@kaufland.bg

Адрес:

ул.“Скопие“ 1А

1233 София